Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Krimpen aan den IJssel

Besluit van de burgemeester van de gemeente Krimpen aan den IJssel houdende het aanwijzingsbesluit toezichthouders Drank- en Horeca Wet, APV 2013, Havenverordening 2013, Wet Basisregistratie Personen, Wegsleepregeling, Afvalstoffenverordening, Wet op de Kansspelen en als toezichthouders en handhavers Openbare Ruimte (Domein 1) gemeente Krimpen aan den IJssel

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieKrimpen aan den IJssel
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBesluit van de burgemeester van de gemeente Krimpen aan den IJssel houdende het aanwijzingsbesluit toezichthouders Drank- en Horeca Wet, APV 2013, Havenverordening 2013, Wet Basisregistratie Personen, Wegsleepregeling, Afvalstoffenverordening, Wet op de Kansspelen en als toezichthouders en handhavers Openbare Ruimte (Domein 1) gemeente Krimpen aan den IJssel
CiteertitelAanwijzingsbesluit toezichthouders Drank- en Horeca Wet, APV 2013, Havenverordening 2013, Wet Basisregistratie Personen, Wegsleepregeling, Afvalstoffenverordening, Wet op de Kansspelen en als toezichthouders en handhavers Openbare Ruimte (Domein 1) gemeente Krimpen aan den IJssel
Vastgesteld doorburgemeester
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. art. 5:11 Awb
 2. art. 20 DHW
 3. art. 41 lid 1 DHW
 4. Regeling toezichthoudende ambtenaren Drank – en Horecawet
 5. art. 6.2 lid 2 Algemene Plaatselijke Verordening 2013
 6. art. 7.1 Havenverordening 2013
 7. art. 3.2 Wet BRP
 8. Wegsleepverordening 2010
 9. art. 20 Afvalstoffenverordening
 10. art. 34 lid 2 WKS
 11. art. 27 Marktverordening
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

11-10-2016nieuwe regeling

20-09-2016

Gemeenteblad 2016, 137480

.

Tekst van de regeling

Intitulé

Aanwijzingsbesluit toezichthouders Drank- en Horeca Wet, APV 2013, Havenverordening 2013, Wet Basisregistratie Personen, Wegsleepregeling, Afvalstoffenverordening, Wet op de Kansspelen en als toezichthouders en handhavers Openbare Ruimte (Domein 1) gemeente Krimpen aan den IJssel

De burgemeester van Krimpen aan den IJssel:

OVERWEGENDE DAT:

-

Op 1 januari 2013 de gewijzigde Drank en Horecawet is werking is getreden waarbij in artikel 41, eerste lid sub b de bevoegdheid om ambtenaren als toezichthouders aan te stellen is neergelegd bij de burgemeester;

-

Op grond van artikel 41 eerste lid sub b van de Drank – en Horecawet aangewezen ambtenaren belast zijn met het toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens de bepalingen genoemd in artikel 44a van de Drank- en Horecawet;

-

De beoogde aangewezen toezichthouder voldoet aan de eisen zoals neergelegd in de ‘Regeling toezichthoudende ambtenaren Drank – en Horecawet’;

-

Gelet op artikel 5:11 van de Algemene wet bestuursrecht, artikel 20 en artikel 41 eerste lid sub b Drank- en Horecawet en de ‘Regeling toezichthoudende ambtenaren Drank – en Horecawet’.

artikel 41 eerste lid sub b van de Drank – en Horecawet;

artikel 6.2 lid 2 Algemene Plaatselijke Verordening 2013;

artikel 7.1 Havenverordening 2013;

artikel 4.2Wet Basisregistratie Personen;

?? Wegsleepverordening 2010;

artikel 20 Afvalstoffenverordening

artikel 34 lid 2 Wet op de Kansspelen

artikel 5:11 Algemene Wet Bestuursrecht

artikel 27 Marktverordening

-

Het sedert 1 januari 2014 is toegestaan aan gemeenten particuliere boa’s in te zetten in het gehele Domein 1 Openbare Ruimte;

BESLUIT:

I  

De heer R. Thiermann, geboren 03 april 1963 en de heer R.C. van der Ven, geboren 7 november 1961, beiden werkzaam als particuliere Bijzondere Opsporings Ambtenaar Domein 1 bij Handhaving Support B.V., aan te wijzen als toezichthouders:

als bedoeld in artikel 41 eerste lid sub b van de Drank – en Horecawet;

Algemene Plaatselijke Verordening 2013;

Havenverordening 2013;

Wet Basisregistratie Personen;

Wegsleepregeling;

Afvalstoffenverordening;

Marktverordening;

Wet op de Kansspelen;

en als toezichthouders en handhavers Openbare Ruimte (Domein 1)

II  

De aanwijzing van kracht te laten zijn tot wederopzegging van de overeenkomst afgesloten met Handhaving Support B.V.;

III  

Dit besluit bekend te maken door publicatie in De IJssel- en Lekstreek, op de gemeentelijke website en een afschrift van dit besluit toe te zenden aan bovengenoemde personen;

IV  

Het besluit in werking te laten treden op de dag na bekendmaking ervan.

Aldus vastgesteld te Krimpen aan den IJssel op 20 september 2016.

De burgemeester Krimpen aan den IJssel,

M.W. Vroom