Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Krimpenerwaard

Aanwijzingsbesluit alcoholgebruik op openbare plaatsen

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieKrimpenerwaard
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingAanwijzingsbesluit alcoholgebruik op openbare plaatsen
CiteertitelAanwijzingsbesluit alcoholgebruik op openbare plaatsen
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 2:48 lid 1 van de Algemene plaatselijke verordening Krimpenerwaard 2016

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

19-11-2016Nieuwe regeling

13-09-2016

Gemeenteblad 18-11-2016, Nr. 160759

15-0041493/ 16-0028105

Tekst van de regeling

Intitulé

Aanwijzingsbesluit alcoholgebruik op openbare plaatsen

Burgemeester en wethouders van Krimpenerwaard

 

Overwegende, dat artikel 2:48, lid 1 van de Algemene Plaatselijke Verordening Krimpenerwaard 2016 de mogelijkheid biedt tot het aanwijzen van gebieden / plaatsen waar het verboden is om alcoholhoudende drank bij zich te hebben met het kennelijk doel om die drank in dat gebied te nuttigen;

 

Dat het wenselijk is te voorkomen dat alcoholgebruik op de openbare plaatsen leidt tot hinderlijk gedrag, vandalisme, onveiligheid en onveiligheidsgevoelens bij inwoners en weggebruikers;

 

Gelet op het bepaalde in artikel 2:48 lid 1 van de Algemene Plaatselijke Verordening Krimpenerwaard 2016;

 

b e s l u i t e n:

 

Vast te stellen het navolgende:

 

"Aanwijzingsbesluit alcoholgebruik op openbare plaatsen"

Artikel 1

In dit besluit wordt verstaan onder:

 • -

  Openbare plaats: Hetgeen daaronder wordt verstaan in artikel 1:1 van de Algemene Plaatselijke Verordening Krimpenerwaard 2016.

 • -

  Speeltuin: een stuk grond ingericht voor kinderen om te kunnen spelen en dat is voorzien van speeltoestellen..

 • -

  Jongerenontmoetingsplaats: plaats ingericht met een overkapping of andere schuilgelegenheid, bestemd voor het samenkomen van jongeren .

 • -

  Trapveldje: stuk grond voorzien van (kunst)gras of verharding, bedoeld om voetbal en/of andere sport te beoefenen.

 • -

  Park: openbaar terrein met bomen en paden, waar mensen komen om hun vrije tijd door te brengen.

 • -

  Plantsoen: openbare tuin met planten en struiken.

 • -

  Natuurgebied: openbaar terrein met landelijke inrichting, waar mensen komen om hun vrije tijd door te brengen.

 • -

  Strandje: langs de rivier gelegen land dat uit zand en/of kiezels bestaat.

 • -

  Complex met senioren woningen: concentratie van meer dan vijf woningen bestemd voor senioren.

 • -

  Winkelcentra: concentratie van drie of meer winkels.

 • -

  Industrieterrein: concentratie van vijf of meer bedrijven

 • -

  Dorpsplein: plein in het centrum van een dorp, dat te allen tijde voor het publiek toegankelijk is.

 • -

  Kerkplein: plein rondom een kerk, dat te allen tijde voor het publiek toegankelijk is.

Artikel 2

Als openbare plaatsen waar het verboden is om alcoholhoudende drank bij zich te hebben met het kennelijk doel om die drank te nuttigen, zoals omschreven in artikel 2:48, lid 1 van de Algemene Plaatselijke Verordening Krimpenerwaard 2016 worden aangewezen:

 • -

  Scholen en schoolpleinen en het gebied binnen een straal van 50 meter daaromheen;

 • -

  Speeltuinen, jongerenontmoetingsplaatsen (JOP) en trapveldjes;

 • -

  Parken, plantsoenen en natuurgebieden;

 • -

  Het gebied binnen een straal van 50 meter rondom sportcentra en sportvelden met bijbehorende parkeerplaatsen;

 • -

  Het gebied binnen een straal van 50 meter rondom buurtcentra, zalencentra, culturele centra, dorpshuizen, bibliotheken en andere openbare gebouwen;

 • -

  Strandjes aan de Lek, de Noord, de Nieuwe Maas, Sliksloot, Bakkerskil, de Vlist en de Hollandsche IJssel inclusief de aanlegsteigers en plaatsen van veerdiensten;

 • -

  Begraafplaatsen en het gebied binnen een straal van 50 meter daaromheen;

 • -

  Het gebied binnen een straal van 50 meter rondom rouwcentra;

 • -

  Bushaltes en busstations en het gebied binnen een straal van 30 meter daaromheen;

 • -

  Het gebied binnen een straal van 50 meter rondom complexen met seniorenwoningen; verzorgingshuizen en verpleeghuizen;

 • -

  Winkelcentra en bijbehorende parkeerplaatsen en het gebied binnen een straal van 50 meter daaromheen;

 • -

  Dorpspleinen en kerkpleinen en het gebied binnen een straal van 50 meter daaromheen;

 • -

  Industrieterreinen;

 • -

  Carpoolplaatsen.

Artikel 3

Dit alcoholverbod geldt niet voor:

 • -

  terrassen die behoren bij een horecabedrijf in de zin van artikel 1 van de Drank- enhorecawet;

 • -

  voor plaatsen waarvoor een ontheffing is verleend als bedoeld in artikel 35 van de Drank enhoreca wet;

 • -

  particuliere terreinen.

Artikel 4

De aanwijzingsbesluiten alcoholgebruik op openbare plaatsen van de voormalige gemeenten Bergambacht, Nederlek, Ouderkerk, Schoonhoven en Vlist komen hiermee te vervallen.

Artikel 5

Dit besluit treedt in werking met ingang van de eerste dag na de openbare bekendmaking daarvan.

Artikel 6

Dit besluit wordt aangehaald als: “Aanwijzingsbesluit alcoholgebruik op openbare plaatsen”

Vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders van Krimpenerwaard op 13 september 2016

De secretaris, Mw. mr. M. Plantinga

de burgemeester, mr. R.S. Cazemier