Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Krimpenerwaard

Aanwijzingsbesluit parkeren grote voertuigen

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieKrimpenerwaard
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingAanwijzingsbesluit parkeren grote voertuigen
CiteertitelAanwijzingsbesluit parkeren grote voertuigen
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

n.v.t.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 5:8 van de Algemene plaatselijke verordening Krimpenerwaard 2016

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

18-01-2018Nieuwe regeling

19-12-2017

Gemeenteblad 17-01-2018, Nr. 10322

ZK17007044/ 17-0032655

Tekst van de regeling

Intitulé

Aanwijzingsbesluit parkeren grote voertuigen

Burgemeester en wethouders van de gemeente Krimpenerwaard;

 

overwegende dat:

 

artikel 5:8 van de Algemene plaatselijke verordening Krimpenerwaard 2016 het college de mogelijkheid geeft om plaatsen aan te wijzen waar het verboden is een voertuig dat, met inbegrip van de lading, een lengte heeft van meer dan 6 meter of een hoogte van meer dan 2,4 meter te parkeren op plaatsen, waar dit naar zijn oordeel schadelijk is voor het uiterlijk aanzien van de gemeente;

 

overwegende dat zij het parkeren van grote voertuigen binnen de bebouwde kommen van de gemeente Krimpenerwaard in de zin van de Wegenverkeerswet, schadelijk achten voor het uiterlijk aanzien van de gemeente;

 

overwegende dat in de voormalige gemeenten, die nu met elkaar de gemeente Krimpenerwaard vormen de regels ten aanzien van het parkeren van grote voertuigen per voormalige gemeente verschillend was vormgegeven, te weten met ongeschreven regels, een verkeersbesluit, bebording en aanwijzingsbesluiten op grond van de destijds geldende Algemeen Plaatselijke Verordening;

 

gelet op artikel 5:8, lid 1 van de Algemene plaatselijke verordening Krimpenerwaard 2016;

 

Besluit:

 

Vast te stellen het navolgende “Aanwijzingsbesluit parkeren grote voertuigen”.

Artikel 1

In dit besluit wordt verstaan onder:

 • -

  groot motorvoertuig: een voertuig dat, met inbegrip van de lading, een lengte heeft van meer dan 6 meter of een hoogte van meer dan 2,4 meter

 • -

  bebouwde kom: bebouwde kom in de zin van de Wegenverkeerswet 1994

Artikel 2

Als plaatsen waar het op grond van artikel 5:8, eerste lid, van de Algemene plaatselijke verordening Krimpenerwaard 2016 verboden is een voertuig te parkeren dat, met inbegrip van de lading, een lengte heeft van meer dan 6 meter of een hoogte van meer dan 2,4 meter, worden aangewezen:alle wegen binnen alle bebouwde kommen van de gemeente Krimpenerwaard, die vallen onder de beschrijving van artikel 4 van de Wegenwet.

Artikel 3

De volgende wegen of delen daarvan zijn uitgezonderd van het bepaalde in artikel 2:

 • ·

  Nijverheidstraat, Transportstraat en Timmerfabriekstraat in Bergambacht,

 • ·

  Industrieterrein Galgoord aan de Galgoord te Haastrecht,

 • ·

  Luytenstraat, Verlengde Luytenstraat, Dammestraat, Randweg, Van Markenstraat, Jan Tomstraat, Storkstraat in Lekkerkerk,

 • ·

  Zijdepark, Parkeerplaats Sportlaan ter hoogte van huisnummer 1 in Ouderkerk aan den IJssel,

 • ·

  Broeikweg en Industrieweg in Schoonhoven,

 • ·

  Nijverheidsweg in Stolwijk.

Artikel 4

Het Besluit parkeerverbod grote voertuigen, vastgesteld door het college van de voormalige gemeente Ouderkerk op 13 juli 2010 wordt ingetrokken.

Artikel 5

Deze verordening treedt in werking met ingang van 1 januari 2018

Artikel 6

Deze verordening wordt aangehaald als: Aanwijzingsbesluit parkeren grote voertuigen.

Aldus besloten in de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van Krimpenerwaard, gehouden op 19 december 2017

de secretaris, Mw. mr. M. Plantinga

de burgemeester, mr. R.S. Cazemier