Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Landerd

Besluit financiële tegemoetkomingen voorzieningen gehandicapten

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieLanderd
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBesluit financiële tegemoetkomingen voorzieningen gehandicapten
CiteertitelBesluit financiële tegemoetkomingen voorzieningen gehandicapten
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerpwelzijn

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

De datum inwerkingtreding van de regeling kan niet worden achterhaald en is bij benadering ingevuld.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Wet voorzieningen gehandicapten, art. 5, lid 2
 2. Wet voorzieningen gehandicapten, art. 5, lid 3
 3. Wet voorzieningen gehandicapten, art. 5, lid 4
 4. Wet voorzieningen gehandicapten, art. 6
 5. Verordening voorzieningen gehandicapten 2003, art. 1.3

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2008intrekking

25-09-2007

Koerier, 3-10-2007

-1.844.3/GL
01-07-200301-01-2008nieuwe regeling

18-03-2003

Onvindbaar

-1.844.3

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit financiële tegemoetkomingen voorzieningen gehandicapten

Burgemeeser en wethouders van de gemeente Landerd

gelet op artikel 5 lid 2 tot en met 4 en artikel 6 van de Wet voorzieningen gehandicapten en de hierbij behorende regelen en artikel 1.3 van de Verordening voorzieningen gehandicapten 2003

besluiten

vast te stellen het Besluit financiële tegemoetkomingen voorzieningen gehandicapten.

Burgemeester en wethouders van de gemeente Landerd,

PARAGRAAF 1, ALGEMENE BEPALINGEN

Artikel 1, Algemene bepalingen

 • a.

  Draagkracht Wvg:

  het draagkrachtpercentage van de ruimte in inkomen;

 • b.

  Draagkrachtpercentage Wvg:

  het draagkrachtpercentage Wvg is een kwart van het draagkrachtpercentage dat Burgemeester en wethouders bij de uitvoering van de Algemene bijstandswet gebruiken;

 • c.

  Netto-huurstijging:

  Onder netto-huurstijging wordt verstaan de stijging van de huur die optreedt ten gevolge van het doorberekenen in de huur van het niet voor subsidie in aanmerking komende deel van de aanpassingskosten, overeenkomstig artikel 10 Huurprijzenwet woonruimte, minus te toename van de individuele huursubsidie ten gevolge van de huurstijging;

 • d.

  Ruimte in inkomen:

  het verschil tussen 1,5 maal norminkomen en het inkomen van de gehandicapte vastgesteld overeenkomstig het bepaalde in artikel 1.1 van de Verordening voorzieningen gehandicapten 2003;

 • e.

  Stijging van de woonlasten van eigenaar-bewoners:

Onder stijging van de huurlasten van eigenaar-bewoners wordt verstaan de extra lasten die per jaar ontstaan door de meest voordelige financiering van het niet door de vergoeding gedekte deel van de aanpassingskosten.

Artikel 2, Beperkingen

 • 1.

  Voor woningaanpassingen waarvan de voor vergoeding in aanmerking komende kosten minder dan € 45,-- bedragen wordt geen financiële tegemoetkoming verleend.

 • 2.

  Indien door het in het eerste lid bepaalde de Wvg-draagkracht wordt overschreden, dan wordt dit drempelbedrag van € 45,-- door Burgemeester en wethouders zodanig verlaagd dat de Wvg-draagkracht niet wordt overschreden.

Artikel 3, Overige kosten voortvloeiend uit de handicap

Bij de vaststelling van de Wvg-draagkracht wordt rekening gehouden met overige kosten voortvloeiend uit de handicap. Het betreft kosten die:

 • a.

  niet vanuit andere regelingen geheel of gedeeltelijk worden vergoed;

 • b.

  niet algemeen gebruikelijk zijn;

 • c.

  gemaakt zijn in het kalenderjaar waarop de Wvg-draagkracht betrekking heeft.

Artikel 4, Eigen bijdragen en hoogte financiële tegemoetkoming woonvoorzieningen.

 • 1.

  De hoogte van forfaitaire vergoeding in de kosten van verhuizing en inrichting als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid onder a, van de Verordening voorzieningen gehandicapten 2003 bedraagt € 1.745.

 • 2.

  De hoogte van de financiële tegemoetkoming in de kosten van een woningaanpassing als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid onder b, van de Verordening voorzieningen gehandicapten 2003 bedraagt:

  • a.

   bij inkomens tot en met 1,5 maal norminkomen en/of aanpassingskosten tot en met € 4.538 100% van de voor subsidie in aanmerking komende kosten.

  • b.

   bij inkomens boven 1,5 maal norminkomen en aanpassingskosten boven € 4.538 75% van de voor vergoeding in aanmerking komende kosten.

 • 3.

  Indien de netto-huurstijging of de stijging van de woonlasten van de eigenaar-bewoner door datgene wat in het tweede lid onder b is bepaald de Wvg-draagkracht van de gehandicapte te boven gaat, wordt de financiële tegemoetkoming zodanig verhoogd dat de Wvg-draagkracht niet wordt overschreden.

 • 4.

  De gemaximeerde vergoeding in de kosten van aanpassing van een woonwagen als bedoeld in artikel 2.11 van de Verordening voorzieningen gehandicapten 2003 bedraagt € 908.

 • 5.

  De hoogte van de financiële tegemoetkoming in de kosten van een woonvoorziening van niet-bouwkundige of woontechnische aard als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid onder c, van de Verordening voorzieningen gehandicapten 2003 bedraagt 100% van de voor vergoeding in aanmerking komende kosten.

 • 6.

  Voor woonvoorzieningen van niet-bouwkundige of woontechnische aard, die op grond van artikel 2.1, tweede lid, van de Verordening voorzieningen gehandicapten 2003 in natura worden verstrekt, is geen eigen bijdrage verschuldigd.

 • 7.

  De hoogte van de financiële tegemoetkoming in de kosten van:

  • a.

   keuring en onderhoud van de voorzieningen genoemd in artikel 2.13 van de Verordening voorzieningen gehandicapten 2003 bedraagt 100% van de werkelijke kosten tot het maximum dat voor de betreffende voorziening is opgenomen in bijlage I.

  • b.

   reparatie als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid onder d, van de Verordening voorzieningen gehandicapten 2003 bedraagt 100% van de voor vergoeding in aanmerking komende kosten van de reparatie.

 • 8.

  De hoogte van de financiële tegemoetkoming in de kosten van tijdelijke huisvesting als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid onder e, van de Verordening voorzieningen gehandicapten 2003 bedraagt:

  • a.

   de werkelijke kosten tot een maximum van € 454 per maand als tegemoetkoming in de kosten van het tijdelijk betrekken van zelfstandige woonruimte of het langer moeten aanhouden van de te verlaten woonruimte;

  • b.

   de werkelijke kosten tot een maximum van € 227 per maand als tegemoetkoming in de kosten van het tijdelijk betrekken van een niet-zelfstandige woonruimte.

 • 9.

  De hoogte van de financiële tegemoetkoming in de kosten van huurderving als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid onder f, van de Verordening voorzieningen gehandicapten 2003 bedraagt de werkelijke kale huurlasten analoog aan de geldende maximum huurbedragen genoemd in Huursubsidiewet.

Artikel 5, Eigen bijdragen en hoogte financiële tegemoetkomingenvervoersvoorzieningen.

 • 1.

  Voor vervoersvoorzieningen in natura als bedoeld in artikel 3.1 onder b van de Verordening voorzieningen gehandicapten 2003 is geen eigen bijdrage verschuldigd.

 • 2.

  De hoogte van de financiële tegemoetkoming van aanpassing van een eigen auto en aanschaf of aanpassing van een ander verplaatsingsmiddel als bedoeld in artikel 3.1 onder b sub 1 en 6 van de Verordening voorzieningen gehandicapten 2003 wordt bepaald door de Wvg-draagkracht in mindering te brengen op de voor vergoeding in aanmerking komende kosten.

 • 3.

  Bij de vaststelling van de hoogte van de gemaximeerde vervoerskostenvergoedingen als bedoeld in artikel 3.3 van de Verordening voorzieningen gehandicapten 2003 wordt uitgegaan van de volgende maximale normbedragen:

  • a.

   voor gebruik van een bruikleenauto € 155,-- per kwartaal;

  • b.

   voor gebruik van een taxi € 284,-- per kwartaal;

  • c.

   voor gebruik van een eigen auto of een auto van derden al dan niet gecombineerd met gebruik van een taxi € 242,-- per kwartaal;

  • d.

   gebruik van een rolstoeltaxi € 421,--per kwartaal;

  • e.

   gebruik van een electrische buitenwagen € 48 per jaar.

 • 4.

  Bij de vaststelling van de hoogte van de forfaitaire vervoerskostenvergoeding als bedoeld in artikel 3.3. van de Verordening voorzieningen gehandicapten 2003 wordt uitgegaan van een bedrag ad € 91,-- per kwartaal

 • 5.

  De Wvg geïndiceerde kan tegen het blauwe strippenkaarttarief gebruik maken van de Taxihopper (per 1 juni 2003 € 0,41 per zone)

Artikel 6, Eigen bijdragen en financiële tegemoetkomingen rolstoelvoorzieningen

 • 1.

  Voor rolstoelvoorzieningen als bedoeld in artikel 4.1 onder a en b van de Verordening voorzieningen gehandicapten 2003 is geen eigen bijdrage verschuldigd.

 • 2.

  De hoogte van de forfaitaire vergoeding voor een sportrolstoel als bedoeld in artikel 4.3 tweede lid van de Verordening voorzieningen gehandicapten 2003 bedraagt € 1.888 (aanschaf en onderhoud)

 • 3.

  De hoogte van de forfaitaire vergoeding voor gebruik van een electrische rolstoel als bedoeld in artikel 4.1 onder d van de Verordening voorzieningen gehandicapten 2002 bedraagt € 48,-- per jaar.

Artikel 7, Overgangsbepaling

In tegenstelling tot het gestelde in artikel 4, tweede lid onder b, en artikel 5, tweede lid, wordt voor aanvragen ingediend in het jaar 2003 100% van de voor vergoeding in aanmerking komende kosten uitbetaald.

Artikel 8, Slotbepalingen.

 • 1.

  Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit financiële tegemoetkomingen voorzieningen gehandicapten.

 • 2.

  Burgemeester en wethouders doen van wijzigingen van dit besluit mededeling aan de Raad.

 • 3.

  Het besluit treedt in werking op 1 juli 2003.

 • 4.

  Het op 28 oktober 2002 vastgestelde Besluit eigen bijdragen en financiële tegemoetkomingen voorzieningen gehandicapten wordt per 1 juli 2003 ingetrokken.

Zeeland, 18 maart 2003

Burgemeester en wethouders van Landerd

de secretaris

mr. M.L.W.J.Willemsen

de burgemeester

M.W.M.Kooijmans