Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Landerd

Besluit nadere regels subsidiëring Heemkundekring Schaijk/Reek en Heemkundekring Zeeland 2012

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieLanderd
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBesluit nadere regels subsidiëring Heemkundekring Schaijk/Reek en Heemkundekring Zeeland 2012
CiteertitelBesluit nadere regels subsidiëring Heemkundekring Schaijk/Reek en Heemkundekring Zeeland 2012
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerpwelzijn

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Algemene Subsidieverordening gemeente Landerd

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2012wijziging van besluit nadere regels subsidiëring Heemkundekring Schaijk/Reek en Heemkundekring Zeeland 2010

25-05-2011

Arena, juni 2011

-2.07.85

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit nadere regels subsidiëring Heemkundekring Schaijk/Reek en Heemkundekring Zeeland 2012

Agendapunt:

Registratienummer: 2011/689

Subsidiebesluit exploitatie gebouwen Heemkundekring Schaijk/Reek en Heemkundekring Zeeland

De raad van de gemeente Landerd;

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van Landerd d.d.;

gelet op het bepaalde in de Gemeentewet, de Welzijnswet en de Algemene Subsidieverordening Gemeente Landerd;

B E S L U I T:

Vast te stellen:

“Het subsidiebesluit exploitatie gebouwen Heemkundekring Schaijk/Reek en Heemkundekring Zeeland”

 

 

Artikel 1. Aanvullende voorschriften voor subsidiëring.

De vereniging realiseert jaarlijks een programma van activiteiten gericht op het in brede kring bevorderen van belangstelling voor en kennis van de heemkunde in het algemeen en die van de gemeente Landerd in het bijzonder.

Artikel 2. Grondslag en wijze van berekening van het subsidie.

Het jaarlijks subsidie wordt als volgt bepaald:

  • -

    Een vaste bijdrage van € 5.040,- in 2012; € 4.040,- in 2013 en € 3.040,- in 2014 en volgende jaren in de exploitatiekosten van het gebouw van Heemkundekring Schaijk/Reek

  • -

    Een vaste bijdrage van € 5.040,- in 2012; € 4.040,- in 2013 en € 3.040,- in 2014 en volgende jaren in de exploitatiekosten van het gebouw van Heemkundekring Zeeland.

  • -

    De genoemde bedragen worden jaarlijks geïndexeerd conform de jaarlijks geldende index in de gemeentebegroting.

Artikel 3. Inwerkingtreding.

Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2012.

Hiermede komt het besluit ‘nadere regels subsidiëring Heemkundekring Schaijk/Reek en Heemkundekring Zeeland 2010” vastgesteld op 12 november 2009 te vervallen.

Artikel 4. Citeertitel.

Dit besluit kan worden aangehaald als “Besluit nadere regels subsidiëring Heemkundekring

Schaijk/Reek en Heemkundekring Zeeland 2012.”

Aldus besloten in de openbare vergadering

van de raad der gemeente Landerd

van 25 mei 2011

De raad voornoemd,

de griffier, de voorzitter,

J.A.G.Huijs W.C. Doorn - van der Houwen