Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Landgraaf

Mandaatbesluit gemeente Landgraaf aan Directeur Regionale Uitvoeringsdienst Zuid-Limburg

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieLandgraaf
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingMandaatbesluit gemeente Landgraaf aan Directeur Regionale Uitvoeringsdienst Zuid-Limburg
CiteertitelMandaatbesluit gemeente Landgraaf aan Directeur van de Regionale Uitvoeringsdienst Zuid-Limburg, d.d. 1 juli 2013
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

afdeling 10.1.1 Algemene wet bestuursreht

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

17-10-201301-07-2013nieuwe regeling

02-07-2013

Landgraaf Aktueel, 16 oktober 2013

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Mandaatbesluit gemeente Landgraaf aan Directeur Regionale Uitvoeringsdienst Zuid-Limburg

Het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Landgraaf 

 

Gelet op:

 • -

  afdeling 10.1.1 van de Algemene wet bestuursrecht;

 • -

  Bevoegdhedenbesluit gemeente Landgraaf 2009

 

besluit:

 

Artikel 1 Begripsbepalingen

 • 1.

  De gemeenteraad: De gemeenteraad van de gemeente Landgraaf.

 • 2.

  Het college: het college van Burgemeesters en Wethouders van de gemeente Landgraaf.

 • 3.

  Directeur: de directeur van de Regionale uitvoeringsdienst Zuid-Limburg.

 • 4.

  RUD Zuid-Limburg: de Regionale uitvoeringsdienst Zuid-Limburg.

 • 5.

  Onder mandaat wordt het volgende begrepen: de bevoegdheid om in naam van het college besluiten als bedoeld in artikel 1:3 eerste lid van de Algemene wet bestuursrecht te nemen.

 • 6.

  Onder volmacht wordt het volgende begrepen: de bevoegdheid om in naam van het college privaatrechtelijke rechtshandelingen te verrichten.

 • 7.

  Onder machtiging wordt het volgende begrepen: de bevoegdheid om in naam van het college feitelijke handelingen te verrichten die noch een besluit, noch een privaatrechtelijke rechtshandeling zijn.

Artikel 2 Mandaat, volmacht en machtiging

 • 1.

  Het college verleent mandaat, volmacht en machtiging aan de directeur van de RUD Zuid-Limburg overeenkomstig de bij dit besluit behorende mandaat-, volmacht- en machtigingslijst.

 • 2.

  De directeur is bevoegd voor de aangelegenheden in het eerste lid schriftelijk rechtstreeks ondermandaat, subvolmacht en submachtiging te verlenen aan de afdelingshoofden van de RUD Zuid-Limburg, tenzij concreet mandaat in de bij dit besluit behorende mandaat-, volmacht- en machtigingslijst uitdrukkelijk is uitgesloten of ondermandaat op lager niveau is toegestaan. Hierbij kunnen voorwaarden ten behoeve van de verlening aangeven worden.

Artikel 3 Uitvoering

 • 1.

  De directeur betrekt bij de uitoefening van de aan hem opgedragen bevoegdheden de relevante door de gemeenteraad vastgestelde kaders alsmede het door het college vastgestelde beleid.

 • 2.

  Het college zorgen ervoor dat de directeur over alle benodigde informatie noodzakelijk voor de uitvoering van het in het tweede lid bepaalde kan beschikken.

 • 3.

  Bij voorgenomen nieuw beleid of beleidwijzigingen vindt er afstemmingplaats tussen de directeur en het college.

Artikel 4 Onvoorziene omstandigheden

In onvoorziene, spoedeisende gevallen, waarin onverwijld handelen geboden is, handelt de gemandateerde in de geest van dit besluit.

Artikel 5 Ondertekening

De namens het college uitgevoerde bevoegdheden worden als volgt ondertekend:

Het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Landgraaf,

namens dezen,

mw. mr. L.M. Kobes

directeur van de Regionale Uitvoeringsdienst Zuid-Limburg

Artikel 6 Vervanging

Ingeval van afwezigheid van de directeur, aan wie bij of krachtens dit besluit bevoegdheden zijn toegekend, worden deze bevoegdheden door zijn plaatsvervanger uitgeoefend.

Artikel 7 Inwerkingtreding

 • 1.

  Dit besluit treedt in werking per 1 juli 2013en wordt gepubliceerd in Landgraaf AKtueel.

 • 2.

  Een afschrift van dit besluit wordt gezonden aan: directeur van de Regionale Uitvoeringsdienst Zuid-Limburg.

Artikel 8 Citeertitel

Dit besluit wordt aangehaald als: Mandaatbesluit gemeente Landgraaf aan Directeur Regionale Uitvoeringsdienst Zuid-Limburg, d.d. 1 juli 2013.

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN LANDGRAAF,

Secretaris, Burgemeester,

 

MANDAAT-, VOLMACHT- EN MACHTIGINGSLIJST

 

 

Algemeen

 

BEVOEGDHEDEN/BESLUITEN

TOELICHTNG

ONDERMANDAAT, SUBVOLMACHT EN SUBMACHTIGING

 

A01

De voorbereiding van besluiten van het bevoegde gezag voor zover deze vallen binnen de taken van de RUD Zuid-Limburg

 

 

 

Afdelingshoofd

A02

Het voeren van correspondentie ter voorbereiding en uitvoering van de door het bevoegde gezag genomen besluiten voor zover deze vallen binnen de taken van de RUD Zuid-Limburg

 

 

 

 

Afdelingshoofd

A03

Het aanvragen van vergunningen, ontheffingen en vrijstellingen bij andere overheden

Ondermandaat niet mogelijk.

 

 

A04

Het aanvragen en verantwoorden van subsidies op basis van regelingen van andere overheidsorganen, het Rijk en de Europese Unie, alsmede het aangaan van uitvoeringsovereenkomsten ter verkrijging van deze subsidies

Ondermandaat niet mogelijk.

 

 

A05

Het maken van afspraken met OM, politie en landelijke inspectie- en opsporingsdiensten, waaronder het periodiek afsluiten van handhavingsarrangementen met het OM en de politie

 

 

 

Afdelingshoofd

 

 

 

 

 

BEVOEGDHEDEN/BESLUITEN

TOELICHTNG

ONDERMANDAAT, SUBVOLMACHT EN SUBMACHTIGING

 

A06

Het eenmalig dan wel doorlopend machtigen van medewerkers of externe adviseurs om het bevoegde gezag te vertegenwoordigen in bestuursrechtelijke procedures voor zover deze vertegenwoordiging de zaken betreft die de opgedragen taakuitvoering door de RUD Zuid-Limburg betreffen.

Ondermandaat niet mogelijk.

 

 

 

A07

Besluiten in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur voor zover deze zien op de uitvoering van de taken door de RUD Zuid-Limburg

 

 

 

 

Afdelingshoofd

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toezicht/Handhaving

 

BEVOEGDHEDEN/BESLUITEN

TOELICHTING

ONDERMANDAAT, SUBVOLMACHT EN SUBMACHTIGING

 

T01

 

Het aanwijzen van ambtenaren belast met het houden van toezicht op de naleving op grond van artikel 5.10, derde lid van de Wabo

 

Ondermandaat niet mogelijk.

 

 

 

T02

 

Het uitoefenen van toezicht op de naleving van het bij of krachtens de Wabo en de bij of krachtens de in artikel 5.1 van de Wabo genoemde wetten juncto 5.2 van de Wabo

 

Omvat naast de in artikel 5.1van de Wabo genoemde wetten in ieder geval ook:

Vuurwerkbesluit;Activiteitenbesluit milieubeheer;BouwbesluitBesluit bodemkwaliteit

Afdelingshoofd

T03

Het voeren van correspondentie in het kader van toezicht en handhaving, waaronder in ieder geval begrepen:

een bezoekbevestigingsbriefeen voorwaarschuwingsbriefeen vooraankondiging last onder bestuursdwang of last onder dwangsom (hoorbrief)vorderingen om informatie in het kader van de controle op de naleving van regelgeving, alsmede de reacties op de in dit kader toegezonden informatie (art. 5.16 Awb)

 

 

 

Afdelingshoofd

T04

Het nemen van besluiten op grond van artikel 5:27 Awb en de Algemene wet op het binnentreden welke zijn benodigd ten behoeve van de toepassing van bestuursdwang

 

 

 

Afdelingshoofd

T05

Besluit tot het opleggen van een spoedeisende last onder bestuursdwang conform art. 5.31, Awb juncto 5.17, Wabo dan wel de schriftelijke bekrachtiging van de mondelinge aanzegging daartoe

 

 

Afdelingshoofd

T06

 

Besluiten op grond van Hoofdstuk 17 Wm

 

 

Afdelingshoofd