Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Landsmeer

Verordening betreffende de organisatie, het beheer en de taak van de gemeentelijke brandweer.

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieLandsmeer
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening betreffende de organisatie, het beheer en de taak van de gemeentelijke brandweer.
CiteertitelOrganisatieverordening brandweer
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt de Verordening betreffende de organisatie, het beheer en de taak van de gemeentelijke brandweer, vastgesteld bij raadsbesluit van 31 maart 1987 te Landsmeer en de Verordening betreffende de organisatie en het beheer van

de gemeentelijke brandweer, vastgesteld bij raadsbesluit van 2 maart 1982 te Ilpendam.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Brandweerwet 1985, art. 1, lid 2

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

1.Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

09-06-201009-06-2010intrekking

25-05-2010

Kompas Regiokrant, 01-06-2010

2010-43
01-06-199109-06-2010nieuwe regeling

28-05-1991

onbekend

91-53

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening betreffende de organisatie, het beheer en de taak van de gemeentelijke brandweer.

De raad der gemeente Landsmeer;

 

gelet op artikel 1, tweede lid, van de Brandweerwet 1985;

 

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 6 mei 1991,

voorstel nr. 91-53;

 

b e s l u i t :

 

vast te stellen de Verordening betreffende de organisatie, het beheer en de taak van de gemeentelijke brandweer.

 

Artikel 1 Plaats en taak.

 • 1.

  Burgemeester en wethouders beschikken over een gemeentelijke brandweer ter uitvoering van de taken, die voortvloeien uit de aan hen ingevolge artikel 1, vierde lid, van de Brandweerwet 1985 opgedragen zorg voor:

  • a.

   het voorkomen, beperken en bestrijden van brand, het beperken van brandgevaar, het voorkomen en beperken van ongevallen bij brand en al hetgeen daarmee verband houdt;

  • b.

   het beperken en bestrijden van gevaar voor mensen en dieren bij ongevallen anders dan bij brand.

 • 2.

  Tot de taak van de brandweer behoort tevens de uitvoering van werkzaamheden terzake van het beperken en bestrijden van rampen, als bedoeld in artikel 1 van de Rampenwet.

 • 3.

  Burgemeester en wethouders kunnen andere werkzaamheden, dan die bedoeld in de leden 1 en 2, aanwijzen die de brandweer verricht. Van elke aanwijzing als hier bedoeld doen burgemeester en wethouders mededeling aan de gemeenteraad.

 • 4.

  Burgemeester en wethouders dragen bij de uitvoering van deze verordening en overige regelingen, met betrekking tot de in het eerste en tweede lid genoemde taken van de gemeentelijke brandweer, zorg voor de goede coördinatie met de gemeenschappelijke regeling voor de regionale brandweer waar de gemeente aan deelneemt.

Artikel 2 Personeel.

 • 1.

  Het personeel van de gemeentelijke brandweer bestaat uit:

  • a.

   tenminste 3 officieren, waarvan

   - 1 commandant;

   - tenminste 1 plaatsvervangend commandant;

  • b.

   tenminste

   - 6 brandmeesters en onderbrandmeesters;

   - 42 brandwachten en hoofdbrandwachten.

 • 2.

  Het personeel, bedoeld in lid 1, kan zijn samengesteld uit:

  • a.

   personeel dat, na vrijwillige beschikbaarstelling, is aangesteld om anders dan bij wijze van beroep werkzaamheden bij de brandweer te verrichten;

  • b.

   personeel dat is aangesteld om bij wijze van beroep werkzaamheden bij de brandweer te verrichten;

  • c.

   personeel dat is aangewezen om op grond van de voor hem geldende rechtspositieregeling van de gemeente mede werkzaamheden bij de brandweer te verrichten.

 • 3.

  Indienstneming van het personeel, bedoeld in lid 2, onder a, geschiedt uitsluitend krachtens een aanstelling als Ambtenaar , zulks met inachtneming van de bepalingen van de voor dit personeel bij verordening vast te stellen rechtspositieregeling.

Artikel 3 opleiding en oefening.

Burgemeester en wethouders dragen zorg voor de opleiding en oefening van het brandweerpersoneel, die voor zijn taakuitoefening noodzakelijk zijn.

Artikel 4 Materiaal.

 • 1.

  Het brandweermateriaal der gemeente bestaat tenminste uit 3 bluseenheden.

 • 2.

  Burgemeester en wethouders bepalen de plaats waar en de wijze waarop het materiaal en de overige goederen van de brandweer worden ondergebracht.

Artikel 5 Bluswatervoorziening.

Burgemeester en wethouders dragen zorg voor zodanigebluswatervoorzieningen en de bereikbaarheid daarvan, dat debrandbestrijding te allen tijde zoveel mogelijk gewaarborgdis.

Artikel 6 Melding en alarmering.

Burgemeester en wethouders dragen zorg voor een alarmeringsinrichting en een zodanige bezetting ervan dat te allen tijde een melding aan de brandweer en een doeltreffende alarmering van het brandweerpersoneel gewaarborgd zijn.

Artikel 7 Instructies

De commandant heeft de algemene leiding en het bevel over de brandweer, overeenkomstig de voor hem door burgemeester en wethouders vastgestelde instructies.

Artikel 8 Citeertitel en inwerkingtreding.

 • 1.

  Deze verordening kan worden aangehaald als Organisatieverordening brandweer.

 • 2.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van 1 juni 1991.

 • 3.

  op de in het tweede lid genoemde datum vervallen de Verordening betreffende de organisatie, het beheer en de taak van de gemeentelijke brandweer, vastgesteld bij raadsbesluit van 31 maart 1987 te Landsmeer en de Verordening betreffende de organisatie en het beheer van de gemeentelijke brandweer, vastgesteld bij raadsbesluit van 2 maart 1982 te Ilpendam.

Aldus vastgesteld in op openbare vergadering van de raad van 28 mei 1991,

voorzitter,