Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Lansingerland

Destructieverordening Lansingerland 2011

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieLansingerland
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingDestructieverordening Lansingerland 2011
CiteertitelDestructieverordening Lansingerland 2011
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Gemeentewet, art. 149
 2. Gezondheids- en welzijnswet voor dieren, art. 81h
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

27-10-201117-01-2020nieuwe regeling

30-09-2011

Internet / Heraut 19-10-2011

BR1100231 / Voorstelnr. 2011/92
27-10-201117-01-2020Onbekend

30-09-2011

Internet / Heraut 19-10-2011

BR1100231 / Voorstelnr. 2011/92

Tekst van de regeling

Intitulé

Destructieverordening Lansingerland 2011

 

 

Artikel 1. Begripsomschrijvingen

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  de wet: De Gezondheids-en welzijnswet voor dieren;

 • b.

  houder: degene die als houder of eigenaar van dode gezelschapsdieren ingevolge de wet verplicht is daarvan aangifte te doen;

 • c.

  destructiemateriaal: krachtens artikel 81h, eerste lid, onder a van de wet aangewezen dode gezelschapsdieren;

 • d.

  gezelschapsdieren: dieren die de mens in of rond het huis houdt en verzorgt om zichzelf te plezieren. Tot deze categorie behoren onder meer honden, katten, knaagdieren, kooi- en volièredieren, duiven en vissen. Konijnen, kippen, kalkoenen, kwartels, parelhoenders, eenden, ganzen en fazanten behoren tot de categorie gezelschapsdieren indien er geen commerciële opbrengst aan verbonden is zoals de productie van vlees, wol, pels, eieren, pluimen of huiden. Landbouwhuisdieren zoals runderen, schapen, paarden (dwerg)geiten, varkens, hangbuikzwijnen en herten worden niet gerekend tot de categorie gezelschapsdieren.

Artikel 2. Verzamelplaatsen

Burgemeester en wethouders wijzen één of meer verzamelplaatsen aan.

Artikel 3. Aangifte destructiemateriaal

De houder is gehouden uiterlijk op de eerste werkdag die volgt op de dag waarop het destructiemateriaal is ontstaan, het materiaal te vervoeren naar een nabijgelegen verzamelplaats en het daar aan te geven of af te staan.

Artikel 4. Bewaren destructiemateriaal

Tot het tijdstip van afgifte is de houder gehouden het destructiemateriaal zodanig te bewaren dat vermenging met ander materiaal wordt voorkomen.

Artikel 5. Toepassing wet

Ingeval artikel 81h, vijfde lid van de wet door de Minister van toepassing wordt verklaard, is hierop eveneens het bepaalde in de artikelen 2 tot en met 4 van deze verordening van toepassing.

Artikel 6. Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking op de achtste dag na die van haar bekendmaking.

Artikel 7. Intrekking oude regeling

De verordening zoals vastgesteld op 18 januari 2007 wordt ingetrokken.

Artikel 8. Citeertitel

Deze verordening kan worden aangehaald als “Destructieverordening gemeente Lansingerland 2011”.

Sluiting

Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Lansingerland in de openbare raadsvergadering van 29 september 2011.

De griffier, De voorzitter,

Kees van ’t Hart, Ewald van Vliet

Toelichting op de Destructieverordening gemeente Lansingerland 2011

In artikel 81h lid 1 van de GWWd wordt gesproken over gezelschapsdieren. Dit zijn dieren die legaal in Nederland gehouden mogen worden. Naast honden en katten gaat het ook om vissen, muizen, bepaalde soorten reptielen etc. Het is de eigenaar of houder van een dood gezelschapsdier die de afweging maakt om het dier al dan niet voor destructie aan te bieden bij de gemeente.

In het artikel worden regels gesteld ten aanzien van het aangeven en bewaren door de eigenaar of houder van dode gezelschapsdieren. De destructie van dieren en dierlijk afval dient de hygiëne en voorkomt zoveel mogelijk dat de gezondheid van mensen in gevaar komt. Ook de verspreiding van besmettelijke dierziekten wordt hierdoor beperkt.

Voor gezelschapsdieren die de eigenaar laat inslapen door tussenkomst van een dierenarts zorgt de dierenarts dat het dier ter verwerking wordt aangeboden.

Ingeval sprake is van een besmettelijke dierziekte waarvoor maatregelen getroffen moeten worden, dan voorziet artikel 5 hierin. Op grond van artikel 81h, vijfde lid van de GWWD kan de Minister dan aanwijzingen geven.

Aanvullende informatie

Er is geen aanvullende informatie beschikbaar.

Gerelateerde informatie

Geen.