Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Leek

Algemene detacheringsvoorwaarden intergemeentelijke samenwerking Westerkwartier

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieLeek
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingAlgemene detacheringsvoorwaarden intergemeentelijke samenwerking Westerkwartier
CiteertitelAlgemene detacheringsvoorwaarden intergemeentelijke samenwerking Westerkwartier
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

09-06-2011Nieuwe regeling

31-05-2011

Midweek, 08-06-2011

2011003720

Tekst van de regeling

Intitulé

Algemene detacheringsvoorwaarden in het kader van de intergemeentelijke samenwerking in het Westerkwartier

 

 

Hoofdstuk 1 Definities en toepassingsgebied

Artikel 1

In deze algemene detacheringsvoorwaarden wordt verstaan onder:

 • a.

  werkgever: de gemeente bij wie de gedetacheerde formeel is aangesteld;

 • b.

  opdrachtgever: de gemeente bij wie de gedetacheerde feitelijk werkzaamheden verricht, niet zijnde de werkgever;

 • c.

  gedetacheerde: de betrokken ambtenaar die in dienst van de werkgever gedetacheerd wordt bij de opdrachtgever;

 • d.

  detacheringsovereenkomst: de overeenkomst, aangegaan tussen de werkgever, opdrachtgever en gedetacheerde;

 • e.

  werkgeverslasten: alle feitelijke kosten voortvloeiende uit de aanstelling van de ge detacheerde bij de werkgever.

Artikel 2
 • 1.

  De algemene detacheringsvoorwaarden zijn van toepassingen op alle detacheringen van personeel van de ene gemeente bij de andere gemeente in het kader van de intergemeentelijke samenwerking Westerkwartier.

 • 2.

  Deze algemene detacheringsvoorwaarden bevatten bepalingen die van toepassing zijn op de werkgever en de opdrachtgever.

 • 3.

  De feitelijke detachering wordt vastgelegd in een detacheringsovereenkomst.

 • 4.

  De detacheringsovereenkomst bevat bepalingen die van toepassing zijn op de werkgever, de opdrachtgever en de gedetacheerde.

 • 5.

  De algemene detacheringsvoorwaarden maken, voorzover het de rechten en plichten van de werkgever en de opdrachtgever betreft, deel uit van de detacheringsovereenkomst.

 • 6.

  In de detacheringsovereenkomst kan, indien nodig of wenselijk, afgeweken worden van de algemene detacheringsvoorwaarden.

Artikel 3

Daar waar het gaat om een detachering voor bepaalde tijd kunnen voor wat betreft artikel 13 andere afspraken worden gemaakt. Deze afspraken worden in de detacheringsovereenkomst vastgelegd.

Hoofdstuk 2 De detachering

Artikel 4
 • 1.

  De gedetacheerde heeft een aanstelling bij de werkgever op grond van de CAR/UWO en de daarop gebaseerde nadere regelgeving.

 • 2.

  De bepalingen van de rechtspositieregelingen van de werkgever zijn van toepassing, tenzij in deze algemene detacheringsvoorwaarden en de detacheringsovereenkomst anders is bepaald.

Artikel 5

Opdrachtgever informeert gedetacheerde bij aanvang van de detachering over de geldende reglementen en voorschriften bij opdrachtgever, waaronder het integriteitbeleid.

Artikel 6
 • 1.

  Gedurende de doorlening heeft gedetacheerde recht op verlof conform de verlofregeling van de werkgever.

 • 2.

  Het verlenen van verlof geschiedt door of namens de opdrachtgever onder wiens verantwoordelijkheid de werkzaamheden worden verricht.

 • 3.

  Het verlof van de gedetacheerde komt voor rekening van de opdrachtgever. Indien gedetacheerde gedurende een deel van het kalenderjaar dan wel een deel van de totale functieomvang wordt gedetacheerd, wordt een evenredig deel van het verlof in rekening gebracht.

Artikel 7

De voorschriften inzake ziekte en verzuimbegeleiding van de werkgever zijn van toepassing. Uitvoering van deze voorschriften vindt, zo mogelijk, plaats door de opdrachtgever, in nauw overleg met de werkgever.

Artikel 8
 • 1.

  De opdrachtgever houdt functioneringsgesprekken met de gedetacheerde, op basis van de arbeidsvoorwaarden van de opdrachtgever.

 • 2.

  De opdrachtgever levert, desgevraagd, informatie aan de werkgever ten behoeve van de beoordeling van gedetacheerde door de werkgever.

Artikel 9
 • 1.

  De opdrachtgever is aansprakelijk voor alle schade die het gevolg is van het handelen of nalaten van de gedetacheerde tijdens of in verband met het verrichten van arbeid in het kader van de detachering.

 • 2.

  De opdrachtgever vrijwaart de werkgever en de gedetacheerde ingeval deze ter zake door derden wordt aangesproken, alsmede de werkgever ingeval deze door de gedetacheerde zelf wordt aangesproken.

 • 3.

  Opdrachtgever sluit ter zake een verzekering af.

Artikel 10

Wijzigingen in deze algemene detacheringsvoorwaarden kunnen slechts worden aangebracht met schriftelijke instemming van werkgever en opdrachtgever. Het tijdstip van inwerkingtreding van de wijzigingen moet daarbij expliciet worden bepaald.

Hoofdstuk 3 Financiële bepalingen

Artikel 11
 • 1.

  Werkgever is gehouden salaris- en andere betalingen aan gedetacheerde te doen die voortvloeien uit de voor gedetacheerde geldende arbeidsvoorwaarden. Het bruto salaris wordt vastgelegd in de detacheringsovereenkomst.

 • 2.

  Gedurende de detacheringsperiode toe te kennen periodieke verhogingen en generieke salarisontwikkelingen zullen aan de opdrachtgever worden doorberekend.

Artikel 12
 • 1.

  De werkgever brengt aan de opdrachtgever een detacheringsvergoeding in rekening en opdrachtgever verklaart deze vergoeding aan de werkgever te zullen betalen. Deze vergoeding omvat de daadwerkelijke salariskosten en werkgeverslasten.

 • 2.

  De vergoeding wordt per jaar, direct na ontvangst van een gespecificeerde declaratie, aan de werkgever voldaan.

Artikel 13

Verzuim als gevolg van ziekte en kosten voortvloeiende uit ziekte van gedetacheerde worden niet in mindering gebracht op de door opdrachtgever aan werkgever verschuldigde detacheringsvergoeding tenzij in de detacheringsovereenkomst hiertoe andere afspraken zijn gemaakt.

Artikel 14
 • 1.

  Reiskosten als gevolg van gemaakte dienstreizen komen voor rekening van de opdrachtgever.

 • 2.

  De vergoeding voor de kosten van dienstreizen vindt plaats op basis van de rechtspositieregeling van de werkgever.

 • 3.

  Na accordering van de dienstreisdeclaratie worden deze door de opdrachtgever doorgestuurd naar de werkgever. Deze draagt zorg voor uitbetaling aan gedetacheerde.

 • 4.

  Reiskosten als gevolg van gemaakte dienstreizen die door gedetacheerde worden gemaakt ten behoeve van opdrachtgever en werkgever, worden gedragen door beide partijen en worden berekend naar rato van de aanstelling/detachering.

 • 5.

  De uitbetaalde reiskosten worden per jaar, bij de opdrachtgever in rekening gebracht.

Artikel 15
 • 1.

  Indien gedetacheerde als gevolg van de detachering meer woonwerk-kilometers dient te maken naar de gewijzigde standplaats, vindt een eenmalige afkoop plaats van de meerkilometers. Deze kosten komen voor rekening van de opdrachtgever.

 • 2.

  Gedurende de periode dat de meerkosten worden gemaakt, doch voor maximaal 3 jaar (bij detachering voor onbepaalde tijd), heeft gedetacheerde recht op een vergoeding. Het maximaal onbelaste bedrag dat de Belastingdienst hanteert (in 2009 € 0,19) is de basis voor de berekening.

 • 3.

  Bij de berekening wordt uitgegaan van maximaal 214 werkdagen (=aantal werkbare dagen 2010 Belastingdienst, bij 5 reisdagen per week) per jaar. Voor deeltijd detacheringen geldt een berekening naar rato.

 • 4.

  Het bedrag wordt netto uitbetaald.

 • 5.

  Bij een beëindiging van de detachering voor onbepaalde tijd, binnen een termijn van drie jaar als bedoeld in lid 3, vindt een verrekening plaats voor zover deze beëindiging een gevolg is van aan gedetacheerde te wijten feiten of omstandigheden.

 • 6.

  Voor de berekening van de afkoop van de meerdere woonwerk-kilometers bij een detachering voor bepaalde tijd, wordt de feitelijke detacheringsperiode in acht genomen.

 • 7.

  De berekening van het verschil tussen de reisafstand woon-werkverkeer in de oude en nieuwe situatie wordt bepaald op basis van de routeplanner van de ANWB (snelste route).

Artikel 16
 • 1.

  Werving en selectie

  Werkgever en opdrachtgever dragen de kosten voor werving en selectie naar rato van de aanstelling/detachering, voorzover de procedure is gevoerd ten behoeve van beide partijen.

 • 2.

  Vorming en opleiding

  • a.

   Indien de opdrachtgever verlangt dat de gedetacheerde in verband met de detachering een aanvullende studie of opleiding volgt, dan wel instemt met de voortzetting van een reeds aangevangen studie of opleiding, past de opdrachtgever zijn ter zake geldende faciliteitenregeling toe en vergoedt aan de gedetacheerde de door deze ter zake te maken kosten.

  • b.

   Werkgever en opdrachtgever dragen de studiekosten naar rato van de aanstelling/detachering voor zover deze kosten zijn gemaakt ten behoeve van beide partijen.

 • 3.

  Dienstkleding

  Indien de opdrachtgever verlangt dat de gedetacheerde dienstkleding moet dragen, past deze zijn ter zake geldende faciliteitenregeling toe en vergoedt aan de gedetacheerde de door deze te maken kosten.

 • 4.

  Telefoonkosten en hulpmiddelen

  Voor zover de gedetacheerde, zowel ten behoeve van de werkgever als de opdrachtgever de beschikking heeft over een, voor de functie vereiste mobiele telefoon of andere hulpmiddelen (waaronder een laptop, blijven de kosten hiervan voor rekening van de werkgever.

 • 5.

  Lidmaatschap personeelsvereniging brandweer

  De kosten verbonden aan het lidmaatschap van de personeelsvereniging van de brandweer bij de opdrachtgever komen voor rekening van de opdrachtgever voor zover gedetacheerde betalend lid is van de personeelsvereniging brandweer bij de werkgever.

Artikel 17
 • 1.

  Werkgever en opdrachtgever maken afspraken over het gebruik van eventueel aanwezige dienstauto's. Indien een dienstauto van de werkgever wordt ingezet ten dienste van de opdrachtgever draagt laatstgenoemde de kosten op basis van het aantal, voor de opdrachtgever, gereden kilometers.

 • 2.

  De berekening van de prijs per kilometer vindt jaarlijks (peildatum 1 januari) plaats op basis van de door de ANWB verstrekte kilometerprijs voor de desbetreffende dienstauto.

 • 3.

  Voor zover het een dienstauto betreft waarvoor, op grond van de belastingwetgeving, geen kilometerregistratie is vereist (brandweer), vindt doorrekening plaats op basis van het totaal aantal jaarkilometers van betreffende dienstauto, maal het aantal dagen gebruik ten dienste van de opdrachtgever.

Artikel 18
 • 1.

  Financiële gevolgen van eventuele wijzigingen in de arbeidsvoorwaarden door de werkgever komen eerst voor rekening van de opdrachtgever na diens schriftelijke instemming met die wijzigingen.

 • 2.

  Deze bepaling is niet van toepassing op wijzigingen die voortvloeien uit algemene salarismaatregelen voor het overheidspersoneel; wettelijke bepalingen of het vigerende salarisbeleid bij de werkgever.

 • 3.

  Indien de opdrachtgever niet instemt met de aanpassing van de arbeidsvoorwaarden wordt, onverminderd het bepaalde in artikel 20, de detacheringsovereenkomst ontbonden en keert de gedetacheerde volledig terug naar de werkgever.

Hoofdstuk 4 Einde van de detacheringsovereenkomst

Artikel 19

De detachering eindigt:

 • a.

  door het verstrijken van de in de detacheringsovereenkomst overeengekomen periode van detachering;

 • b.

  door ontslag of overlijden van gedetacheerde;

 • c.

  indien zich een situatie voordoet als bedoeld in artikel 18 lid 3.

Artikel 20
 • 1.

  Tussentijdse beëindiging van de detacheringsovereenkomst is slechts mogelijk met instemming van werkgever en opdrachtgever, tenzij één van de partijen gemotiveerd kan aantonen dat het niet van haar verlangd kan worden dat de detachering voortgezet wordt.

 • 2.

  Bij tussentijdse beëindiging nemen partijen een opzegtermijn van drie maanden in acht.

Artikel 21

Alle kosten voortvloeiende uit de beëindiging dan wel ontbinding van d detacheringsovereenkomst komen voor rekening van de opdrachtgever.

Artikel 22

De gedetacheerde kan na afloop van de detacheringsperiode aan de detachering geen recht ontlenen op een dienstverband bij de opdrachtgever.

Hoofdstuk 5 Slotbepaling

Artikel 23

In alle gevallen waarin deze algemene detacheringsvoorwaarden c.q. de detacheringsovereenkomst niet of niet in voldoende mate voorziet of ingeval van interpretatieverschillen, zal tussen partijen overleg worden gepleegd.

Aldus besloten in de vergadering

van burgemeester en wethouders

van de gemeente Leek,

d.d. 31 mei 2011.

 

B.C. Hoekstra, burgemeesterR. Thedinga, l.-secretaris