Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Leek

Besluit instellen werkgeverscommissie en delegatie werkgeverschap raad aan werkgeverscommissie

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieLeek
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBesluit instellen werkgeverscommissie en delegatie werkgeverschap raad aan werkgeverscommissie
CiteertitelBesluit instellen werkgeverscommissie en delegatie werkgeverschap raad aan werkgeverscommissie
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. Gemeentewet, art. 83
  2. Gemeentewet, art. 87
  3. Gemeentewet, artn. 107 t/m 107e
  4. Gemeentewet, art. 156
  5. afdeling 10.1.2 Awb

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

27-06-2013Nieuwe regeling

05-06-2013

Midweek, 26-06-2013

2013003761

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit instellen werkgeverscommissie en delegatie werkgeverschap raad aan werkgeverscommissie

De raad van de gemeente Leek;

 

gelezen het voorstel van het presidium van 24 mei 2013, registratienummer 2013003761;

 

gelet op artikel 83, eerste lid, artikel 87, de artikelen 107 tot en met 107e, artikel 156 van de Gemeentewet en afdeling 10.1.2 van de Algemene wet bestuursrecht;

 

B E S L U I T :

 

tot het instellen van werkgeverscommissie en delegatie werkgeverschap raad aan werkgeverscommissie.

Artikel 1

Een werkgeverscommissie in te stellen.

Artikel 2

Aan de werkgeverscommissie de bevoegdheden te delegeren die rechtstreeks voortvloeien uit de Ambtenarenwet, de op deze wet gebaseerde en door de raad vastgestelde rechtspositionele voorschriften en de artikelen 107 tot en met 107e Gemeentewet, met uitzondering van de bevoegdheden als bedoeld in artikel 107 (benoemen, schorsen als disciplinaire maatregel en ontslaan van de griffier), 107a, tweede lid (instructie van de griffier), 107d, eerste lid (vervanging van de griffier) en 107e, eerste lid (vaststelling en wijziging van de organisatie van de griffie) van de Gemeentewet behoudens het vaststellen en wijzigen van de arbeidsvoorwaardenregeling.

Artikel 3

Dit besluit treedt in werking op de eerste dag na de bekendmaking ervan.

Artikel 4

Dit besluit kan aangehaald worden als Besluit instellen werkgeverscommissie en delegatie werkgeverschap raad aan werkgeverscommissie.

Aldus besloten in de openbare vergadering

van de raad der gemeente Leek,

d.d. 5 juni 2013.

B.C. Hoekstra, voorzitter mevrouw A. Damen-Wildeboer, griffier