Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Leek

Reglement burgerlijke stand gemeente Leek 2013

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieLeek
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingReglement burgerlijke stand gemeente Leek 2013
CiteertitelReglement burgerlijke stand gemeente Leek 2013
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Burgerlijk Wetboek I, art. 16
 2. Besluit burgerlijke stand 1994, artn. 1 t/m 4

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

18-07-2013Nieuwe regeling

09-07-2013

Midweek, 17-07-2013

2013003367

Tekst van de regeling

Intitulé

Reglement burgerlijke stand gemeente Leek 2013

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Leek;

 

gelezen het advies met registratienummer 2013003367;

 

gelet op artikel 16 boek I van het Burgerlijk Wetboek en artikel 1 t/m 4 van het Besluit burgerlijke stand 1994;

 

B E S L U I T :

 

vast te stellen het Reglement burgerlijke stand gemeente Leek 2013

Artikel 1 Begripsbepaling

Het reglement verstaat onder:

 • 1.

  de wet: Boek I van het Burgerlijk Wetboek;

 • 2.

  het besluit: het Besluit burgerlijke stand 1994;

 • 3.

  ambtenaar van de burgerlijke stand: een ambtenaar in dienst van de gemeente of van een andere gemeente als zodanig benoemd door burgemeester en wethouders (artikel 16, leden 2 en 3 van Boek I van het Burgerlijk Wetboek);

 • 4.

  buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand: een ambtenaar in dienst van de gemeente of van een andere gemeente, of een persoon die geen ambtenaar in gemeentelijke dienst is, als zodanig benoemd door burgemeester en wethouders (artikel 16, leden 2 en 3 van Boek I van het Burgerlijk Wetboek);

 • 5.

  gemeentehuis: alle huizen die bij raadsbesluit als zodanig zijn aangewezen.

Artikel 2 Ambtenaar van de burgerlijke stand, buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand

 • 1.

  Het college kan tot ambtenaar van de burgerlijke stand benoemen:

  • a.

   ambtenaren in dienst van de gemeente Leek;

  • b.

   ambtenaren in dienst van een andere gemeente.

 • 2.

  Het minimum aan ambtenaren van de burgerlijke stand is twee.

 • 3.

  Het college kan buitengewone ambtenaren van de burgerlijke stand benoemen.

Artikel 3 Benoeming

 • 1.

  De ambtenaar van de burgerlijke stand wordt voor een in het benoemingsbesluit te bepalen periode benoemd. Deze periode mag maximaal het tijdvak betreffen gedurende dat de ambtenaar in dienst zal zijn van de gemeente.

 • 2.

  De buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand wordt voor een in het benoemingsbesluit te bepalen periode benoemd.

 • 3.

  De (buitengewone) ambtenaren van de burgerlijke stand vervullen alle wettelijke taken ten aanzien van het voltrekken van huwelijken en geregistreerde partnerschappen.

Artikel 4 Locatie

 • 1.

  De (buitengewone) ambtenaren van de burgerlijke stand verrichten hun wettelijke taken in het gemeentehuis.

 • 2.

  De (buitengewone) ambtenaren van de burgerlijke stand kunnen, voor zover daartoe gewichtige redenen bestaan, elders binnen de gemeente hun wettelijk taken verrichten.

Artikel 5 Leiding van het bureau

De afdelingsmanager Publiekszaken en Facilitaire Dienstverlening is belast met de leiding van het bureau van de burgerlijke stand.

Artikel 6 Openstelling van het bureau

 • 1.

  Het bureau van de burgerlijke stand is voor het publiek geopend:

  • a.

   voor huwelijksvoltrekkingen, het registreren van partnerschappen en het omzetten van een partnerschap in een huwelijk op maandag tot en met vrijdag van 08.00 tot 16.30 uur en op zaterdag van 11.00 tot 16.00 uur;

  • b.

   voor overige werkzaamheden op maandag tot en met vrijdag van 08.00 tot 12.00 uur evenals woensdag van 13.00 tot 16.30 uur; dan wel buiten genoemde uren op deze dagen op afspraak.

 • 2.

  Het bureau is gesloten indien de in lid 1 vastgestelde openstelling samenvalt met algemeen erkende of daarmee gelijk gestelde feestdagen in de zin van artikel 3 van de Algemene termijnenwet of andere door burgemeester en wethouders aangewezen dagen waarop het bureau niet of slechts gedeeltelijk is geopend.

 • 3.

  Het bureau van de burgerlijke stand kan op zaterdag, zondag en andere dagen dat het bureau regulier gesloten is, voor het publiek beperkt geopend zijn op door burgemeester en wethouders, na voorafgaande bekendmaking, te bepalen uren.

 • 4.

  Het bureau van de burgerlijke stand zal op verzoek van een belanghebbende, gedaan aan burgemeester en wethouders, worden geopend op zaterdag, zondag, en de andere dagen dat het bureau gesloten is, indien de belanghebbende aantoont dat met de te verrichten werkzaamheden niet kan worden gewacht tot de eerstvolgende openstelling van het bureau.

 • 5.

  In bijzondere gevallen kunnen burgemeester en wethouders besluiten tot afwijking van de in het eerste lid aangegeven uren.

Artikel 7 Slotbepalingen

 • 1.

  Dit besluit treedt in werking op de eerste dag na die waarop zij bekendgemaakt is.

 • 2.

  Dit besluit kan aangehaald worden als het Reglement burgerlijke stand gemeente Leek 2013.

 • 3.

  Gelijktijdig met het inwerking treden van dit reglement vervalt het Reglement burgerlijke stand zoals dit is vastgesteld bij besluit van burgemeester en wethouders van 9 november 2004.

Aldus besloten in de vergadering

van burgemeester en wethouders

van de gemeente Leek,

d.d. 9 juli 2013.

B.C. Hoekstra, burgemeester mevrouw M.Y. van der Veen, l.-secretaris