Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Leeuwarden

Uitvoeringsregeling compensatie gemeentelijke heffingen Leeuwarden 2018-2020

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieLeeuwarden
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingUitvoeringsregeling compensatie gemeentelijke heffingen Leeuwarden 2018-2020
CiteertitelUitvoeringsregeling compensatie gemeentelijke heffingen Leeuwarden 2018-2020
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerpUitvoeringsregeling compensatie gemeentelijke heffingen Leeuwarden 2018-2020

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

N.v.t.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

03-11-2017nieuwe regeling

17-10-2017

gmb-2017-191539

412892

Tekst van de regeling

Intitulé

Uitvoeringsregeling compensatie gemeentelijke heffingen Leeuwarden 2018-2020

(Kenmerk 412892)

 

HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS;

overwegende dat :

de gemeente Leeuwarderadeel en een deel van de gemeente Littenseradiel vanaf 1-1-2018 zullen toetreden tot de nieuwe gemeente Leeuwarden;

er na de herindeling in sommige gevallen een stijging in de belastingdruk optreedt voor niet-woningen op het huidige grondgebied van Leeuwarderadeel en Littenseradiel;

de eigenaren en gebruikers van niet-woningen in Leeuwarderadeel en Littenseradiel zich hier in onvoldoende mate op hebben kunnen voorbereiden;

de gemeenteraad het gewenst vindt de eigenaren en gebruikers in de belastingjaren 2018 – 2020 tegemoet te komen, waardoor zij deze stijging in hun bedrijfsvoering meer geleidelijk kunnen verwerken;

 

BESLUIT:

 

vast te stellen de:

Uitvoeringsregeling compensatie gemeentelijke heffingen Leeuwarden 2018-2020.

Artikel 1 Voorwaarden

Voor de compensatieregeling komen in aanmerking belastingplichtigen van niet-woningen gelegen in Leeuwarderadeel – Littenseradiel, waarvan het totaal van de aanslagregels voor de OZB/rioolheffingen/terras-precariobelasting in 2018, 2019 of 2020 – per heffingsjaar bekeken - meer dan € 500 is gestegen ten opzichte van de aanslagregels 2017.

Artikel 2 Begrenzing

Wanneer het totaal van de aanslagregels OZB/rioolheffingen/terras-precariobelasting 2018, 2019 of 2020 meer dan € 500 gestegen is ten opzichte van 2017, dan wordt het bedrag boven deze € 500 stijging gecompenseerd. De compensatie bedraagt voor 50% voor het jaar 2018, 30% voor 2019 en 15% voor 2020.

Artikel 3 Overige voorwaarden

De compensatie wordt verleend voor niet-woningen gelegen in Leeuwarderadeel en het deel van Littenseradiel die overgaan naar de gemeente Leeuwarden.

De aanslag OZB/rioolheffingen/terras-precariobelasting staat in het belastingjaar 2017 in Leeuwarderadeel - Littenseradiel op dezelfde naam als de aanslag in Leeuwarden in het belastingjaar 2018, 2019 of 2020.

In het belastingjaar 2018, 2019 of 2020 is in totaal meer dan € 500 meer verschuldigd aan OZB/rioolheffingen/terras-precariobelasting dan voor het belastingjaar 2017.

De stijging heeft betrekking op dezelfde object(en).

Artikel 4 Uitvoering

De compensatie zal zo spoedig mogelijk na de dagtekening van de aanslag actief door de gemeente Leeuwarden worden uitbetaald.

In voorkomende gevallen kan door een belastingplichtige zelf een aanvraag worden gedaan. Deze aanvraag dient uiterlijk in het betreffende belastingjaar te zijn ingediend.

Artikel 5 Citeertitel

Deze regeling wordt aangehaald als: “Uitvoeringsregeling compensatie gemeentelijke heffingen Leeuwarden 2018-2020”.

Artikel 6 Inwerkingtreding

Deze uitvoeringsregeling treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking.

Leeuwarden, 17 oktober 2017

Burgemeester en wethouders van Leeuwarden,

burgemeester,

secretaris,