Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Leiden

Deelverordening Subsidieregeling Participatie en Ontmoeting

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieLeiden
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingDeelverordening Subsidieregeling Participatie en Ontmoeting
CiteertitelDeelverordening Subsidieregeling Participatie en Ontmoeting
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Algemene subsidieverordening gemeente Leiden 2005

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

21-04-201219-12-2019artikel 3, 4, 5, 7, 8, 13, 14

05-04-2012

Stadskrant, 13-04-2012

RV 12.0021
01-01-201121-04-2012gewijzigde regeling

16-12-2010

Stadskrant, 24 december 2010

RV 10.0133
01-01-200919-12-2019nieuwe regeling

19-12-2008

Stadsblad, 19 december 2008

RV 08.0090

Tekst van de regeling

Intitulé

Deelverordening Subsidieregeling Participatie en Ontmoeting

 

 

Hoofdstuk 1 Definities en Algemene Bepalingen

Artikel 1: Begrippen

 • a.

  College:het college van burgemeester en wethouders vanLeiden;

 • b.

  emancipatie:het verkrijgen van een gelijkwaardige positie in de samenleving ongeacht sekse, etniciteit, leeftijd, seksuele oriëntatie, religieuze overtuiging, sociaal-economische achtergrond of burgerlijke staat;

 • c.

  participatie:deelname aan de Leidse samenleving door groepen in een achterstandsituatie of door andere Leidenaren samen met deze groepen;

 • d.

  ontmoeting:kennis maken met elkaar en elkaars cultuur; in gesprek gaan met de ander;

 • e.

  organisatiekosten:kosten voor ondersteuning en administratie, telefoon, fax, internet, druk- en kopieerwerk en porto;

 • f.

  sociale samenhang:samenhang en samenwerking tussen verschillende groepen Leidenaren met het doel wederzijds respect te vergroten.

Artikel 2 Doel van de deelverordening

 • 1.

  Deze deelverordening heeft tot doel het bevorderen van de emancipatie, participatie en sociale samenhang in de Leidse samenleving.

 • 2.

  Incidentele subsidie wordt verleend voor activiteiten die in Leiden plaats vinden en die bijdragen aan emancipatie, participatie en sociale samenhang.

Artikel 3 Bevoegdheid

 • 1.

  Het College is het bevoegde bestuursorgaan voor het nemen van beslissingen op grond van deze deelverordening.

 • 2.

  Voor zover in deze deelverordening niet anders is bepaald, is het gestelde in de Algemene Subsidieverordening 2012 van toepassing.

Hoofdstuk 2 Aanvraag en verlening activiteitensubsidie

Artikel 4 De aanvraag

 • 1.

  Subsidies kunnen gedurende het gehele jaar, maar niet eerder dan dertien weken voor de uitvoeringsdatum van de activiteit worden aangevraagd.

 • 2.

  De subsidieaanvraag omvat:

  • a.

   een beschrijving van de activiteit waaruit blijkt dat de activiteit bijdraagt aan het doel van deze deelverordening;

  • b.

   een sluitende begroting waarin alle inkomsten en uitgaven van de activiteit worden vermeld en onderbouwd;

  • c.

   een bewijs dat is getracht mensen buiten de eigen doelgroep voor de activiteit te enthousiasmeren, of een toelichting waarom dit niet aan de orde is.

 • 3.

  De organisatiekosten van een activiteit mogen niet meer bedragen dan 25% van het toegekende bedrag voor het organiseren van de activiteit.

 • 4.

  Het college beslist binnen 13 weken na ontvangst van de aanvraag.

Artikel 5 Omvang subsidie

 • 1.

  De subsidie wordt verstrekt voor het geraamde tekort. Dit tekort bestaat uit de subsidiabele uitgaven minus de direct aan de activiteit verbonden inkomsten.

 • 2.

  Aangeschafte materialen kunnen slechts voor subsidie in aanmerking komen indien deze specifiek voor de betreffende activiteit zijn bestemd.

 • 3.

  Uitgaven die niet voor subsidie in aanmerking komen:

  • a.

   activiteiten of onderdelen van activiteiten waarvoor een separate (subsidie)regeling bestaat waarop een beroep kan worden gedaan;

  • b.

   personeelskosten;

  • c.

   consumpties;

  • d.

   dagjes uit, excursies en weekendjes weg waarvan de bijdrage aan participatie en ontmoeting niet voldoende is aangetoond;

  • e.

   aanschaf van duurzame gebruiksgoederen zoals computers, kopieerapparaten, faxen en inventaris;

  • f.

   structurele activiteiten.

Artikel 6 Hoogte te verlenen bedrag

 • 1.

  Het College verleent per aanvraag een subsidie van ten hoogste € 5000,00.

 • 2.

  Voor bijzondere activiteiten kan het College afwijken van het bepaalde in het vorige lid.

 • 3.

  Indien het subsidieplafond van het betreffende jaar is bereikt, worden de nog niet toegekende aanvragen afgewezen.

Artikel 7 Bepaling betreffende de subsidieverlening

 • 1.

  Het college stelt de subsidie direct vast en het gehele subsidiebedrag wordt in één keer betaalbaar gesteld óf

 • 2.

  Het college verleent de subsidie in de vorm van een voorschot van 100%’.

Hoofdstuk 3 Vaststelling subsidie

Artikel 8 Verantwoording

Indien het college op basis van artikel 7 lid 2, een voorschot verleent van 100 procent, dan is de aanvrager verplicht om binnen 13 weken na afloop van de activiteit een inhoudelijk verslag in te dienen, waarin minimaal wordt beschreven het aantal deelnemers en de bijdrage van de activiteit aan de doelstelling van deze deelverordening, vermeld in artikel 2 van deze deelverordening.

Hoofdstuk 4 Overgangs- en slotbepalingen

Artikel 9

Het College beslist in alle voorkomende gevallen waarin deze deelverordening niet voorziet.

Artikel 10

Het College is bevoegd om in bijzondere gevallen gemotiveerd van deze deelverordening af te wijken.

Artikel 11 Overgangsbepaling

Op subsidies die voor de inwerkingtreding van deze deelverordening zijn aangevraagd of verleend, zijn de ten tijde van de aanvraag geldende deelverordeningen of subsidievoorzieningen van toepassing indien en voor zover dit voor betrokkene gunstiger is.

Artikel 12 Citeertitel

Deze subsidieverordening wordt aangeduid als ‘Deelverordening Subsidieregeling Participatieen Ontmoeting’.

Artikel 13 Inwerkingtreding

De gewijzigde deelverordening treedt in werking op de achtste dag na bekendmaking.