Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Leiden

Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Leiden houdende regels omtrent subsidie Deelverordening Subsidiering Wijkinitiatieven 2015-2019

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieLeiden
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening van de gemeenteraad van de gemeente Leiden houdende regels omtrent subsidie Deelverordening Subsidiering Wijkinitiatieven 2015-2019
CiteertitelDeelverordening Subsidiëring Wijkinitiatieven 2015-2019
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Bij de wijziging is tevens de titel van de regeling gewijzigd.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

18-12-201819-12-2019Hoofdstuk 1, 2, 3 artikel 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.7, 2.3

06-12-2018

gmb-2018-269968

18.0094
23-12-201718-12-2018artikel 1.2, hoofdstuk 3

19-12-2017

Gemeenteblad 2017, 229714

RV 17.0094
01-01-201723-12-2017Wijziging artikel 1.5, derde lid en vervallen vijfde lid en artikel 2.1, vervallen tweede lid.

01-12-2016

Gepubliceerd in gemeenteblad op overheid.nl d.d. 15 december 2016

RV 16.0093
01-07-201501-01-2017Nieuwe regeling

18-06-2015

Gepubliceerd in gemeenteblad op overheid.nl d.d. 29 juni 2015

RV 15.0033

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Leiden houdende regels omtrent subsidie Deelverordening Subsidiering Wijkinitiatieven 2015-2019

 

 

Hoofdstuk 1. Criteria subsidietoekenning (algemene bepalingen)

Artikel 1.1 Definitie leefbaarheid gemeente Leiden

Wijkinitiatieven zijn er voor bedoeld om de leefbaarheid binnen de wijken te stimuleren. Bewoners komen zelf met ideeën en voorstellen om een aanspraak te doen op de Deelverordening Subsidiëring Wijkinitiatieven 2015-2019. De betekenis van leefbaarheid is: ‘Leefbaarheid is de mate waarin het fysieke en sociale leefmilieu is afgestemd op de menselijke behoeften, verlangens en eisen’. Leefbaarheid wordt hieronder in grofweg vijf lijnen vormgegeven:

 • 1.

  Openbare ruimte (onder meer groenvoorziening, woon- en winkelstraten, pleinen, straatmeubilair, scholen etc.);

  • a.

   bijvoorbeeld: initiatief moet voldoen aan het bevorderen van een schone leefomgeving

  • b.

   bijvoorbeeld: initiatief moet voldoen aan het stimuleren van duurzaam gedrag

 • 2.

  Verkeer (onder meer voorzieningen voor voetgangers en fietsers);

  • a.

   bijvoorbeeld: initiatief moet de verkeersveiligheid vergroten in de wijk

 • 3.

  Welzijn (zoals het bevorderen contacten in de buurt), cultuur, sport en jeugd;

  • a.

   bijvoorbeeld: initiatief moet voldoen aan het stimuleren van wijkdiensten voor zorgafhankelijkheden

  • b.

   bijvoorbeeld: initiatief moet voldoen aan het bevorderen van de sociale samenhang en een duurzame sociale infrastructuur in de wijk

 • 4.

  Communicatie en participatie (onder meer bewoners en bedrijven betrekken bij projecten en beleidsontwikkeling in hun wijk, buurt of straat);

  • a.

   bijvoorbeeld: initiatief moet voldoen aan het bevorderen van de arbeidsparticipatie

 • 5.

  Veiligheid (onder meer sociale veiligheid, buurtpreventie, omgaan met overlast);

  • a.

   bijvoorbeeld: initiatief moet het veiligheidsgevoel vergroten.

Artikel 1.2 Looptijd en doelstelling

 • 1.

  De Deelverordening Subsidiëring Wijkinitiatieven 2015-2019 heeft een looptijd van vier en een half jaar (2015 t/m 2019). De startdatum is 1 juli 2015.

 • 2.

  Doelstelling van de Deelverordening Subsidiëring Wijkinitiatieven 2015-2019 is om de leefbaarheid binnen de wijken van de gemeente Leiden te vergroten en de inzet van de Leidenaren te stimuleren en te faciliteren.

Artikel 1.3 Uitsluitingen

 • 1.

  Initiatieven kunnen alleen op een subsidie rekenen wanneer zij voor een groep bewoners (collectief) bestemd zijn. Een groep bewoners moet als doelgroep fungeren. Initiatieven gericht op eigen belang kunnen niet rekenen op subsidie.

 • 2.

  Initiatieven die al op een andere wijze gebruik maken, of kunnen maken, van gemeentelijke budgetten (bijvoorbeeld ‘Duurzaamheidsfonds’, Evenementensubsidie etc.) komen niet in aanmerking voor subsidiëring in het kader van de Deelverordening Subsidiëring Wijkinitiatieven 2015-2019.

 • 3.

  Commerciële activiteiten komen niet voor subsidie in aanmerking.

Artikel 1.4 Uitvoering

De uitvoering van de Deelverordening Subsidiëring Wijkinitiatieven 2015-2019 is neergelegd bij de het College van B&W van Leiden.

Artikel 1.5 Subsidie toekenningen

 • 1.

  Op grond van de Deelverordening Subsidiëring Wijkinitiatieven 2015-2019 kan het College van B&W van Leiden voor een wijkinitiatief waarbij de uitvoering plaatsvindt binnen de gemeentegrenzen van Leiden, een eenmalige bijdrage toekennen.

 • 2.

  Per initiatief kan een maximale bijdrage van € 10.000 beschikbaar worden gesteld t.b.v. de investering. Eventueel beheer en onderhoud zal door de aanvrager worden georganiseerd.

 • 3.

  Bij een subsidieaanvraag tot € 5.000 wordt het gehele bedrag gesubsidieerd, bij een subsidieaanvraag hoger dan € 5.000 wordt 50% van het bedrag boven de € 5.000 gesubsidieerd, de andere 50% dient door middel van cofinanciering te worden gefinancierd.

 • 4.

  Het totale subsidiebedrag dat beschikbaar is gesteld voor initiatieven van bewoners is € 600.000,-. Vanaf 1 juli 2015 wordt voor de komende 3 jaar als richtlijn € 200.000,-- per jaar beschikbaar gesteld. Aanvragen die binnenkomen nadat het subsidieplafond (€ 600.000,-) is bereikt, worden om die reden afgewezen.

 • 5.

  Alle subsidieaanvragen worden in de eerste instantie ter beoordeling voorgelegd aan de gezamenlijke wijkregisseurs en in tweede instantie, door hen, kortgesloten met de partners in de wijken die het betreft – in de meeste gevallen zullen dat de erkende wijkorganisaties zijn - om te onderzoeken of het initiatief past binnen de Deelverordening Subsidiëring Wijkinitiatieven 2015-2019, haalbaar is en of het initiatief aan alle voorwaarden voldoet; vervolgens adviseren de wijkregisseurs aan het College van B&W van Leiden.

Artikel 1.6 Uitgangspunten voor wijkinitiatieven

Een subsidie kan worden verleend voor:

 • 1.

  een kleinschalig initiatief, dichtbij de burger, waarbij het budget zo breed mogelijk ingezet kan worden en zo veel mogelijk Leidenaren hiervan kunnen profiteren;

 • 2.

  grote leefbaarheidsinitiatieven, waarbij meerdere samenwerkingspartners betrokken (kunnen) zijn en waar ook grotere bedragen mee gemoeid zijn;

 • 3.

  initiatieven die boven het ‘reguliere’ uitstijgen; die een duidelijke meerwaarde hebben wat betreft leefbaarheid;

 • 4.

  initiatieven die leiden tot praktische zichtbare resultaten; fysieke maatregelen kunnen ook de leefbaarheid binnen de gemeente Leiden vergroten waarbij meer ruimte voor zelfbeheer het uitgangspunt vormt;

 • 5.

  initiatieven die ten goede komen aan breder publiek/meerdere mensen: ook anderen (buiten het initiatief) kunnen gebruik maken van de resultaten van het initiatief.

 • 6.

  Gestreefd wordt naar een gelijke verdeling van de beschikbare budgetten over zowel het fysieke als het sociale domein.

Artikel 1.7 Voorwaarden initiatief

 • 1.

  Een initiatief heeft betrekking op de verbetering van de leefbaarheid binnen de wijken in de gemeente Leiden: het geeft een positieve bijdrage (zie 1.1).

 • 2.

  Er moet een aantoonbaar draagvlak zijn.

 • 3.

  Het initiatief mag niet leiden tot een structurele bijdrage door de gemeente: er moet sprake zijn van een éénmalige ondersteuning.

 • 4.

  Toekomstige beheers aspecten, voortvloeiend uit een in het kader van de Deelverordening Subsidiëring Wijkinitiatieven 2015-2019 gesubsidieerd initiatief, dienen in de aanvraag te worden beschreven; uitgangspunt is dat de initiatiefnemers zelf het beheer voeren en aansprakelijk zijn voor eventueel schadeherstel.

 • 5.

  De initiatiefnemers voeren het initiatief bij voorkeur zelf uit.

 • 6.

  Bij de subsidieaanvraag dient beschreven te worden hoe en wanneer communicatie plaatsvindt over het project om het bereik te vergroten.

 • 7.

  Het College van B&W van Leiden mag rechtenvrij gebruik maken van de (tussentijdse) resultaten.

 • 8.

  Het initiatief start binnen 3 maanden na toekenning van de subsidie en geeft het eindresultaat binnen 2 jaar na start.

 • 9.

  Er wordt bij toekenning van de subsidies gestreefd naar ondersteuning van zowel particulieren, bedrijven en instellingen.

 • 10.

  Het initiatief stimuleert andere bewoners om ook een initiatief te doen op het gebied van leefbaarheid.

Hoofdstuk 2. Aanvragen, verlenen en vaststellen van de subsidie

Op de administratieve, bestuurlijke en juridische aspecten, behandeling en afwikkeling van de subsidieaanvraag in het kader van de Deelverordening Subsidiëring Wijkinitiatieven 2015-2019 is de Algemene Subsidie Verordening van de gemeente Leiden van toepassing. De voor de Deelverordening Subsidiëring Wijkinitiatieven 2015-2019 relevante artikelen hierin zijn:

Artikel 2.1 Aanvraag voorwaarden subsidie

 • 1.

  Subsidieverzoeken dienen schriftelijk te worden ingediend bij het College van B&W van Leiden.

 • 2.

  De aanvraag dient te vermelden:

 • a.

  naam, (e-mail) adres en telefoonnummer van de aanvrager(s);

 • b.

  de datum van schrijven;

 • c.

  een omschrijving van het initiatief (doel van het initiatief) en waar het initiatief gaat plaatsvinden;

 • d.

  een beschrijving van wie het initiatief neemt wat het draagvlak is, wie de doelgroep is, met welke organisaties er wordt samengewerkt en wat de eigen bijdrage is;

 • e.

  indien mogelijk een planning;

 • f.

  begroting van inkomsten en uitgaven.

Artikel 2.2 Ontvangst afhandelen

 • 1.

  De aanvrager ontvangt bevestiging van het initiatief binnen vijf werkdagen.

 • 2.

  Indien de aanvraag niet alle gegevens bevat die noodzakelijk zijn, wordt de aanvrager in de gelegenheid gesteld de aanvraag binnen een termijn van 4 weken volledig te maken. De datum van indiening van een volledige aanvraag wordt als de datum van binnenkomst beschouwd.

 • 3.

  Een onvolledig ingediende aanvraag wordt beschouwd als niet ingediend en hiervan wordt de aanvrager schriftelijk op de hoogte gesteld.

 • 4.

  Initiatieven worden in volgorde van binnenkomst afgehandeld.

 • 5.

  Binnen 8 weken na ontvangst van een volledige aanvraag (initiatief) wordt er een beslissing genomen.

 • 6.

  Deze termijn kan eenmalig met vier weken worden verlengd. Hiervan wordt de aanvrager schriftelijk op de hoogte gebracht.

 • 7.

  Overschrijding van de in het vijfde lid bedoelde termijn betekent niet dat dat het initiatief is of wordt gehonoreerd.

Artikel 2.3 Afwijzen subsidie

De subsidievraag wordt afgewezen, of met een lager bedrag beschikt, indien:

 • 1.

  het gevraagde budget (max € 10.000,-) te hoog is of wanneer het subsidieplafond met het verstrekken van de subsidie overschreden zal worden;

 • 2.

  naar het oordeel van de gezamenlijke wijkregisseurs gegronde redenen bestaan om aan te nemen dan wel vastgesteld wordt, dat niet aan de voorwaarden en bepalingen van deze Deelverordening Subsidiëring Wijkinitiatieven 2015-2019 wordt of zal worden voldaan;

 • 3.

  in het kader van de aanvraag de aanvrager onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt en de verstrekking van deze gegevens tot een onjuiste beschikking op de aanvraag zouden hebben geleid;

 • 4.

  indien niet aan alle voorwaarden voor de verstrekking van de subsidie wordt voldaan;

 • 5.

  het initiatief gaat over de uitvoering van besluiten van hogere bestuursorganen waarop de gemeente geen beleidsvrijheid heeft;

 • 6.

  het initiatief betrekking heeft op de gemeentelijke belastingen en tarieven;

 • 7.

  het initiatief strijdig is met de geldende wet en regelgeving.

Artikel 2.4 Inhoud van het voornemen tot subsidieverlening (de subsidiebeschikking)

 • 1.

  De beschikking vermeldt in ieder geval de hoogte van de subsidie.

 • 2.

  De beschikking vermeldt aan welke voorwaarden en verplichtingen moet worden voldaan en binnen welke termijn de activiteiten, (beheers)maatregelen of voorzieningen moeten zijn uitgevoerd of geplaatst.

 • 3.

  Het College van B&W van Leiden kan aan de uitvoering van het initiatief nadere voorschriften en verplichtingen verbinden.

Artikel 2.5 Verzoek om vaststelling en uitbetaling subsidie, alleen bij subsidies > € 5.000

 • 1.

  De aanvrager meldt aan het College van B&W van Leiden dat de werkzaamheden of activiteiten waarvoor subsidie is aangevraagd zijn uitgevoerd c.q. voltooid via een aan het College gerichte gereedmeldingsbrief.

 • 2.

  Deze melding is ook een aanvraag om definitieve vaststelling van de subsidie.

 • 3.

  De aanvrager kan de gereedmelding direct na afloop van de werkzaamheden doen, maar moet dit uiterlijk binnen 6 maanden na het ontvangen van de beschikking tot subsidieverlening indienen;

 • 4.

  Het College bevestigt binnen 5 werkdagen de ontvangst van de gereedmelding.

 • 5.

  Het College neemt binnen 8 weken na ontvangst van de gereedmelding een besluit op de aanvraag tot vaststelling van de subsidie.

 • 6.

  Het College kan, onder schriftelijke vermelding aan de aanvrager van de reden van verlenging, deze termijn eenmalig verlengen met 4 weken.

 • 7.

  Bij de melding moeten de volgende documenten worden aangeleverd voordat het College tot uitbetaling van de subsidie kan overgaan: een factuur met specificatie en een kopie van het betaalbewijs waaruit blijkt dat de maatregel of activiteit is uitgevoerd.

 • 8.

  Het vastgestelde subsidiebedrag wordt binnen 6 weken na de vaststelling van de subsidie uitbetaald op het rekeningnummer van de aanvrager zoals vermeld in de gereedmeldingsbrief of de aanvraag.

Hoofdstuk 3. Slotbepalingen

 • 1.

  Deze deelverordening kan worden aangehaald als ‘Deelverordening Subsidiëring Wijkinitiatieven 2015-2019’.

 • 2.

  De Deelverordening Subsidiering Wijkinitiatieven 2015-2019 heeft een looptijd van 4 en een half jaar, van 1 juli 2015 tot en met 31 december 2019. De looptijd van de deelverordening is onder voorbehoud van tussentijdse wijzigingen voortvloeiende uit wijzigingen in de Algemene subsidieverordening van de Gemeente Leiden.