Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Leiden

Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Leiden houdende regels omtrent subsidie duurzaamheidsfonds Subsidieverordening Duurzaamheidfonds gemeente Leiden

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieLeiden
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening van de gemeenteraad van de gemeente Leiden houdende regels omtrent subsidie duurzaamheidsfonds Subsidieverordening Duurzaamheidfonds gemeente Leiden
CiteertitelSubsidieverordening Duurzaamheidfonds gemeente Leiden
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpmilieu
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling loopt tot en met 31 december 2020.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

24-03-201831-12-2020artikel 1, 2, 5, 7, 18

15-03-2018

Gemeenteblad 2018, 61210

RV 18.0013
05-02-201624-03-2018Nieuwe regeling

17-12-2015

Gepubliceerd in gemeenteblad op overheid.nl d.d. 28 januari 2016

RV 15.0114

Tekst van de regeling

Intitulé

Subsidieverordening Duurzaamheidfonds gemeente Leiden

 

 

Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen

Artikel 1. Begrippenlijst

Voor de toepassing van de Subsidieverordening Duurzaamheidfonds gemeente Leiden, hierna: de Verordening, wordt verstaan onder:

 • a.

  raad: raad van de gemeente Leiden;

 • b.

  college: het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Leiden;

 • c.

  aanvraag: een verzoek om een besluit te nemen tot toekenning van een subsidie;

 • d.

  beschikking: een besluit dat niet van algemene strekking is, aangaande een aanvraag tot beschikbaar stellen van een gemeentelijke subsidie, met inbegrip van de afwijzing van een aanvraag daarvan;

 • e.

  budget: bedrag dat in totaal aan subsidies kan worden verstrekt dat jaarlijks of voor een reeks van jaren door de gemeenteraad wordt vastgesteld;

 • f.

  subsidie: de aanspraak op financiële middelen anders dan als betaling voor geleverde diensten en goederen;

 • g.

  subsidieplafond: het bedrag genoemd in artikel 5;

 • h.

  subsidieverlening: de beschikking dat een aanspraak op een subsidie verschaft;

 • i.

  subsidievaststelling: de beschikking waarbij de hoogte van de verleende subsidie wordt vastgesteld en de gemeente verplicht tot betaling aan de subsidieontvanger;

 • j.

  gereedmelding: een verzoek van belanghebbende tot het definitief vaststellen van het subsidiebedrag door middel van een gereedmeldingformulier;

 • k.

  zelfstandige woonruimte: woonruimte die beschikt over eigen toegang, eigen keuken, douche en wc. De woonruimte moet kadastraal gelegen zijn in de gemeente Leiden;

 • l.

  duurzaamheidmaatregelen of maatregelen: energiebesparende en duurzame maatregelen en voorzieningen zoals opgenomen in bijlage 1.

Artikel 2. Looptijd verordening en doelstelling

 • 1.

  Deze verordening loopt tot en met 31 december 2020.

 • 2.

  In 2030 moet de jaarlijkse CO2-uitstoot in de regio met 40% zijn verminderd ten opzichte van ongewijzigd beleid. Om dit doel te bereiken, zetten gemeenten, bedrijven, maatschappelijke organisaties en inwoners in op energiebesparing en duurzame energieproductie. Met deze verordening wil de gemeente haar inwoners stimuleren maatregelen te nemen op het gebied van het beperken van energie- en materiaalgebruik. De gemeente wil hiermee onder andere het verbruik van energie in woningen verminderen om daarmee te komen tot een vermindering van de uitstoot van CO2. De subsidie voor maatregelen is beschikbaar voor eigenaren of huurders van een zelfstandige woonruimte.

Artikel 3. Uitsluitingen

Deze verordening is niet van toepassing op:

 • 1.

  verzorgingshuizen als bedoeld in de Overgangswet Verzorgingshuizen;

 • 2.

  zorginstellingen (ziekenhuizen, verpleeginstellingen etc.);

 • 3.

  eigenaren van meer dan één woning (voor zover het subsidie betreft voor bestaande woningen);

 • 4.

  recreatiewoningen die als zodanig geregistreerd staan bij de gemeente.

Artikel 4. Uitvoering

De uitvoering van deze verordening is neergelegd bij het college.

Artikel 5. Vaststelling en reservering budgetten

Voor de duur van deze Subsidieverordening Duurzaamheidsfonds gemeente Leiden stelt de Raad het totaalbedrag vast dat aan subsidies kan worden verstrekt (subsidieplafond). Dit totaal bedrag voor subsidies bedraagt € 1.500.000,-. Het principe ‘op is op’ geldt d.w.z. dat geen subsidieverzoeken meer in behandeling worden genomen als dit subsidieplafond bereikt is.

Artikel 6. Bevoegdheid college

Het college is bevoegd de bedragen en percentages in bijlage 1 aan te passen. Het college kan de in bijlage 1 vermelde lijst van duurzaamheidmaatregelen uitbreiden en/of inkorten.

Artikel 7. Subsidietoekenning

 • 1.

  Het college kan voor het treffen van specifieke maatregelen aan een zelfstandige woonruimte een subsidie verstrekken. Deze maatregelen zijn limitatief opgenomen in bijlage 1.

 • 2.

  Het totale subsidiebedrag dat kan worden verleend/ vastgesteld, bedraagt voor de duur van deze Subsidieverordening Duurzaamheidsfondsgemeente Leiden niet meer dan € 5.000,- per zelfstandige woonruimte. Dit bedrag kan gebaseerd zijn op meerdere maatregelen per subsidieaanvraag en op meerdere subsidieaanvragen.

 • 3.

  Het subsidiebedrag of subsidiepercentage dat per maatregel kan worden verleend/vastgesteld is opgenomen in bijlage 1.

Artikel 8. Zelfwerkzaamheid (doe het zelf)

Aanvullende bepalingen bij zelf uitvoeren van maatregelen:

 • 1.

  Maatregelen zoals deze worden genoemd in bijlage 1, categorie 1 mogen door aanvrager zelf worden uitgevoerd maar gemaakte uren zelfwerkzaamheid komen niet voor subsidie in aanmerking. In dit geval wordt alleen over de materiaalkosten subsidie bepaald.

 • 2.

  De aanvrager die in eigen beheer deze voorzieningen aan de zelfstandige woonruimte aanbrengt dan wel de maatregelen uitvoert, voert de werkzaamheden doelmatig en veilig uit.

Hoofdstuk 2. Aanvragen, verlenen en vaststellen van de subsidie

Artikel 9. Aanvraag subsidie

 • 1.

  De aanvrager vraagt, voordat de voorziening of maatregel wordt geplaatst c.q. uitgevoerd, subsidie aan bij het college op een daarvoor beschikbaar gesteld formulier.

 • 2.

  De aanvraag moet worden ondertekend door de aanvrager en bevat daarnaast tenminste:

  • i.

   de naam en het adres van de aanvrager;

  • ii.

   adres van de zelfstandige woonruimte, als deze afwijkt van bovenstaande;

  • iii.

   de datum van schrijven;

  • iv.

   de beschrijving van de maatregelen ten behoeve waarvan subsidie wordt aangevraagd;

  • v.

   een offerte of koopovereenkomst voor de aangevraagde maatregel of voorziening als deze niet zelf wordt uitgevoerd;

  • vi.

   in geval de aanvraag wordt gedaan door een huurder, een verklaring dat huurder en verhuurder overeenstemming hebben over de toelaatbaarheid door verhuurder van de maatregelen en voorzieningen waar deze verordening op ziet, of een machtiging van een huurder aan de corporatie om een aanvraag namens hem in te dienen;

  • vii.

   een vrijwaring van de gemeente voor aansprakelijkstellingen van en door derden in verband met de voorzieningen en maatregelen waar de verordening op ziet.

Artikel 10. Behandeling aanvraag

 • 1.

  Het college bevestigt de ontvangst van een aanvraag voor een subsidie binnen twee weken.

 • 2.

  Indien de aanvraag niet alle gegevens bevat die het college voor het nemen van een beslissing noodzakelijk acht, stelt het college de aanvrager in de gelegenheid de aanvraag binnen een termijn van vier weken te completeren. De datum van indiening van een volledige aanvraag wordt als de datum van binnenkomst beschouwd.

 • 3.

  Indien de aanvraag niet binnen de aangegeven termijn is gecompleteerd, verklaart het college de aanvraag niet ontvankelijk. De aanvrager wordt hiervan schriftelijk op de hoogte gesteld.

 • 4.

  Het college handelt aanvragen in volgorde van binnenkomst af.

 • 5.

  Het college neemt binnen acht weken na ontvangst van de aanvraag, dan wel na het compleet worden daarvan, een beslissing en deelt die middels een beschikking mee aan de aanvrager.

 • 6.

  Onder schriftelijke vermelding aan de aanvrager van de reden van verlenging, kan de termijn, genoemd in het vijfde lid, eenmalig verlengd worden met vier weken.

 • 7.

  Uit overschrijding van de in het vijfde en het zesde lid bedoelde termijnen kan de aanvrager niet afleiden dat zijn aanvraag is of wordt gehonoreerd.

Artikel 11. Afwijzen subsidie aanvraag

Het college wijst een aanvraag af, indien:

 • 1.

  het budget niet toereikend (meer) is om de aanvraag te honoreren doordat het in artikel 5 van deze verordening opgenomen subsidieplafond van € 1.500.000,- bereikt is;

 • 2.

  naar zijn oordeel gegronde redenen bestaan aan te nemen dan wel vastgesteld wordt, dat niet aan de voorwaarden en bepalingen van deze verordening wordt of zal worden voldaan;

 • 3.

  een eventuele benodigde (omgevings)vergunning niet verleend is;

 • 4.

  de aanvraag is ingediend ná het treffen van maatregelen;

 • 5.

  in het kader van de aanvraag de aanvrager onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt en de verstrekking van deze gegevens tot een onjuiste beschikking op de aanvraag zouden hebben geleid;

 • 6.

  aanvrager failliet is verklaard of aan hem surseance van betaling is verleend, dan wel een verzoek daarvoor is neergelegd bij de rechtbank;

 • 7.

  Indien niet aan alle voorwaarden voor de verstrekking van de subsidie wordt voldaan.

Artikel 12. Inhoud van de beschikking tot subsidieverlening

 • 1.

  De beschikking vermeldt in ieder geval de hoogte van de te verlenen subsidie.

 • 2.

  De beschikking tot subsidieverlening vermeldt binnen welke termijn de maatregelen of voorzieningen moeten zijn uitgevoerd of geplaatst (binnen 26 weken na verlening).

 • 3.

  Het college kan aan de beschikking tot subsidieverlening nadere voorschriften en verplichtingen verbinden.

Artikel 13. Verzoek om vaststelling en uitbetaling subsidie

 • 1.

  De aanvrager meldt aan het college dat de werkzaamheden of activiteiten waarvoor subsidie is aangevraagd zijn voltooid via een door het college beschikbaar gesteld formulier.

 • 2.

  Deze melding is ook een aanvraag om definitieve vaststelling van de subsidie.

 • 3.

  De aanvrager kan de gereedmelding direct na afloop van de werkzaamheden doen, maar moet dit uiterlijk binnen 26 weken na het ontvangen van de beschikking tot subsidieverlening indienen. Het college bevestigt binnen 5 werkdagen de ontvangst van de gereedmelding.

 • 4.

  Het college neemt binnen 8 weken na ontvangst van de gereedmelding een besluit op de aanvraag tot vaststelling van de subsidie.

 • 5.

  Het college kan, onder schriftelijke vermelding aan de aanvrager van de reden van verlenging, deze termijn eenmalig verlengen met 4 weken.

 • 6.

  Bij de melding moeten de volgende documenten worden aangeleverd voordat het college tot uitbetaling van de subsidie kan overgaan: een factuur met specificatie en een kopie van een betaalbewijs waaruit blijkt dat de maatregel of activiteit is uitgevoerd.

 • 7.

  Het vastgestelde subsidie bedrag wordt binnen 6 weken na de vaststelling van de subsidie uitbetaald op het rekeningnummer van de aanvrager zoals vermeld op het gereedmeldingformulier of de aanvraag én als is voldaan aan de voorwaarden zoals beschreven in de artikelen 10 en 15.

 • 8.

  Het college kan afwijken van de in artikel 13, 3e lid genoemde termijn als de aanvrager hiervoor een gemotiveerde aanvraag indient.

 • 9.

  Op de subsidie wordt geen voorschot verleend.

Artikel 14. Samenloop met Verordening Duurzaamheidlening

Indien een aanvraag op grond van de Verordening Duurzaamheidlening voor een daarin genoemde maatregel is toegewezen, kan ook subsidie voor een zelfde maatregel op grond van deze verordening worden verleend.

Hoofdstuk 3. Hardheidsclausule en slotbepalingen

Artikel 15. ASV

De Algemene Subsidie Verordening is van toepassing op deze verordening.

Artikel 16. Hardheidsclausule

Indien vanwege bijzondere omstandigheden een strikte toepassing van deze verordening naar het oordeel van het college zou leiden tot een onredelijke toepassing, kan het college afwijken van het bepaalde in deze verordening

Artikel 17. Inwerkingtreding en intrekking oude verordening

 • 1.

  Deze verordening treedt in werking de dag na te zijn afgekondigd in de Stadskrant en na gepubliceerd te zijn op de gemeentelijke website.

 • 2.

  De ’Subsidieverordening Duurzaamheidfonds 2013-2015’ wordt op datzelfde moment ingetrokken.

Artikel 18. Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als “Subsidieverordening Duurzaamheidfonds gemeente Leiden”.

 

BIJLAGE 1

 

Subsidieverordening Duurzaamheidfonds gemeente Leiden

 

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen

 

Artikel 1 Begrippenlijst

 

Voor de toepassing van de Subsidieverordening Duurzaamheidfonds gemeente Leiden, hierna: de Verordening, wordt verstaan onder:

a. Raad: Raad van de gemeente Leiden.

b. College: het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Leiden;

c. Aanvraag: een verzoek om een besluit te nemen tot toekenning van een subsidie;

d. Beschikking: een besluit dat niet van algemene strekking is, aangaande een aanvraag tot beschikbaar stellen van een gemeentelijke subsidie, met inbegrip van de afwijzing van een aanvraag daarvan.

e. Budget: bedrag dat in totaal aan subsidies kan worden verstrekt dat jaarlijks of voor een reeks van jaren door de gemeenteraad wordt vastgesteld.

f. Subsidie: de aanspraak op financiële middelen anders dan als betaling voor geleverde diensten en goederen.

g. Subsidieplafond: het bedrag genoemd in artikel 5.

h. Subsidieverlening: de beschikking dat een aanspraak op een subsidie verschaft.

i. Subsidievaststelling: de beschikking waarbij de hoogte van de verleende subsidie wordt vastgesteld en de gemeente verplicht tot betaling aan de subsidieontvanger.

j. Gereedmelding: een verzoek van belanghebbende tot het definitief vaststellen van het subsidiebedrag door middel van een gereedmeldingformulier.

k. Zelfstandige woonruimte: woonruimte die beschikt over eigen toegang, eigen keuken, douche en wc. De woonruimte moet kadastraal gelegen zijn in de gemeente Leiden.

l. Duurzaamheidmaatregelen of maatregelen: energiebesparende en duurzame maatregelen en voorzieningen zoals opgenomen in bijlage 1.

 

Artikel 2 Looptijd verordening en doelstelling

 

1. Deze verordening loopt tot en met 31 december 2020.

2. In 2030 moet de jaarlijkse CO2-uitstoot in de regio met 40% zijn verminderd ten opzichte van ongewijzigd beleid. Om dit doel te bereiken, zetten gemeenten, bedrijven, maatschappelijke organisaties en inwoners in op energiebesparing en duurzame energieproductie. Met deze verordening wil de gemeente haar inwoners stimuleren maatregelen te nemen op het gebied

van het beperken van energie- en materiaalgebruik. De gemeente wil hiermee onder andere het verbruik van energie in woningen verminderen om daarmee te komen tot een vermindering van de uitstoot van CO2. De subsidie voor maatregelen is beschikbaar voor eigenaren of huurders van een zelfstandige woonruimte.

 

Artikel 3 Uitsluitingen

 

Deze verordening is niet van toepassing op:

1. Verzorgingshuizen als bedoeld in de Overgangswet Verzorgingshuizen;

2. Zorginstellingen (ziekenhuizen, verpleeginstellingen etc.);

3. Eigenaren van meer dan één woning (voor zover het subsidie betreft voor bestaande woningen);

4. Recreatiewoningen die als zodanig geregistreerd staan bij de gemeente.

 

Artikel 4 Uitvoering

 

De uitvoering van deze verordening is neergelegd bij het College.

 

Artikel 5 Vaststelling en reservering budgetten

 

Voor de duur van deze Subsidieverordening Duurzaamheidsfonds gemeente Leiden stelt de Raad het totaalbedrag vast dat aan subsidies kan worden verstrekt (subsidieplafond). Dit totaal bedrag voor subsidies bedraagt € 1.500.000,-. Het principe ‘op is op’ geldt d.w.z. dat geen subsidieverzoeken meer in behandeling worden genomen als dit subsidieplafond bereikt is.

 

Artikel 6 Bevoegdheid College

 

Het College is bevoegd de bedragen en percentages in bijlage 1 aan te passen. Het College kan de in bijlage 1 vermelde lijst van duurzaamheidmaatregelen uitbreiden en/of inkorten.

 

Artikel 7 Subsidietoekenning

 

1. Het College kan voor het treffen van specifieke maatregelen aan een zelfstandige woonruimte

een subsidie verstrekken. Deze maatregelen zijn limitatief opgenomen in bijlage 1.

2. Het totale subsidiebedrag dat kan worden verleend/ vastgesteld, bedraagt voor de duur van

deze Subsidieverordening Duurzaamheidsfonds gemeente Leiden niet meer dan € 5.000,- per

zelfstandige woonruimte. Dit bedrag kan gebaseerd zijn op meerdere maatregelen per

subsidieaanvraag en op meerdere subsidieaanvragen.

3. Het subsidiebedrag of subsidiepercentage dat per maatregel kan worden

verleend/vastgesteld is opgenomen in bijlage 1.

 

Artikel 8 Zelfwerkzaamheid (doe het zelf)

 

Aanvullende bepalingen bij zelf uitvoeren van maatregelen:

1. Maatregelen zoals deze worden genoemd in bijlage 1, categorie 1 mogen door aanvrager zelf worden uitgevoerd maar gemaakte uren zelfwerkzaamheid komen niet voor subsidie in aanmerking. In dit geval wordt alleen over de materiaalkosten subsidie bepaald.

2. De aanvrager die in eigen beheer deze voorzieningen aan de zelfstandige woonruimte aanbrengt dan wel de maatregelen uitvoert, voert de werkzaamheden doelmatig en veilig uit.

 

Hoofdstuk 2 Aanvragen, verlenen en vaststellen van de subsidie

 

Artikel 9 Aanvraag subsidie

 

1. De aanvrager vraagt, voordat de voorziening of maatregel wordt geplaatst c.q. uitgevoerd, subsidie aan bij het College op een daarvoor beschikbaar gesteld formulier.

2. De aanvraag moet worden ondertekend door de aanvrager en bevat daarnaast tenminste:

i. de naam en het adres van de aanvrager;

ii. adres van de zelfstandige woonruimte, als deze afwijkt van bovenstaande;

iii. de datum van schrijven;

iv. de beschrijving van de maatregelen ten behoeve waarvan subsidie wordt

aangevraagd;

v. een offerte of koopovereenkomst voor de aangevraagde maatregel of

voorziening als deze niet zelf wordt uitgevoerd;

vi. in geval de aanvraag wordt gedaan door een huurder, een verklaring dat

huurder en verhuurder overeenstemming hebben over de toelaatbaarheid

door verhuurder van de maatregelen en voorzieningen waar deze

verordening op ziet, of een machtiging van een huurder aan de corporatie om

een aanvraag namens hem in te dienen;

vii. een vrijwaring van de gemeente voor aansprakelijkstellingen van en door

derden in verband met de voorzieningen en maatregelen waar de verordening

op ziet.

 

Artikel 10 Behandeling aanvraag

 

1. Het College bevestigt de ontvangst van een aanvraag voor een subsidie binnen twee weken.

2. Indien de aanvraag niet alle gegevens bevat die het College voor het nemen van een beslissing noodzakelijk acht, stelt het College de aanvrager in de gelegenheid de aanvraag binnen een termijn van vier weken te completeren. De datum van indiening van een volledige aanvraag wordt als de datum van binnenkomst beschouwd.

3. Indien de aanvraag niet binnen de aangegeven termijn is gecompleteerd, verklaart het College de aanvraag niet ontvankelijk. De aanvrager wordt hiervan schriftelijk op de hoogte gesteld.

4. Het College handelt aanvragen in volgorde van binnenkomst af.

5. Het College neemt binnen acht weken na ontvangst van de aanvraag, dan wel na het compleet worden daarvan, een beslissing en deelt die middels een beschikking mee aan de aanvrager.

6. Onder schriftelijke vermelding aan de aanvrager van de reden van verlenging, kan de termijn,

genoemd in het vijfde lid, eenmalig verlengd worden met vier weken.

7. Uit overschrijding van de in het vijfde en het zesde lid bedoelde termijnen kan de aanvrager niet afleiden dat zijn aanvraag is of wordt gehonoreerd.

 

Artikel 11 Afwijzen subsidie aanvraag

 

Het College wijst een aanvraag af, indien:

1. het budget niet toereikend (meer) is om de aanvraag te honoreren doordat het in artikel 5 van deze verordening opgenomen subsidieplafond van € 1.500.000,- bereikt is;

2. naar zijn oordeel gegronde redenen bestaan aan te nemen dan wel vastgesteld wordt, dat niet aan de voorwaarden en bepalingen van deze verordening wordt of zal worden voldaan;

3. een eventuele benodigde (omgevings)vergunning niet verleend is;

4. de aanvraag is ingediend ná het treffen van maatregelen;

5. in het kader van de aanvraag de aanvrager onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt en de verstrekking van deze gegevens tot een onjuiste beschikking op de aanvraag zouden hebben geleid;

6. aanvrager failliet is verklaard of aan hem surseance van betaling is verleend, dan wel een verzoek daarvoor is neergelegd bij de rechtbank;

7. Indien niet aan alle voorwaarden voor de verstrekking van de subsidie wordt voldaan.

 

Artikel 12 Inhoud van de beschikking tot subsidieverlening

 

1. De beschikking vermeldt in ieder geval de hoogte van de te verlenen subsidie.

2. De beschikking tot subsidieverlening vermeldt binnen welke termijn de maatregelen of voorzieningen moeten zijn uitgevoerd of geplaatst (binnen 26 weken na verlening).

3. Het College kan aan de beschikking tot subsidieverlening nadere voorschriften en verplichtingen verbinden.

 

Artikel 13 Verzoek om vaststelling en uitbetaling subsidie

 

1. De aanvrager meldt aan het College dat de werkzaamheden of activiteiten waarvoor subsidie is aangevraagd zijn voltooid via een door het College beschikbaar gesteld formulier.

2. Deze melding is ook een aanvraag om definitieve vaststelling van de subsidie.

3. De aanvrager kan de gereedmelding direct na afloop van de werkzaamheden doen, maar moet dit uiterlijk binnen 26 weken na het ontvangen van de beschikking tot subsidieverlening indienen. Het College bevestigt binnen 5 werkdagen de ontvangst van de gereedmelding.

4. Het College neemt binnen 8 weken na ontvangst van de gereedmelding een besluit op de aanvraag tot vaststelling van de subsidie.

5. Het College kan, onder schriftelijke vermelding aan de aanvrager van de reden van verlenging, deze termijn eenmalig verlengen met 4 weken.

6. Bij de melding moeten de volgende documenten worden aangeleverd voordat het College tot uitbetaling van de subsidie kan overgaan: een factuur met specificatie en een kopie van een betaalbewijs waaruit blijkt dat de maatregel of activiteit is uitgevoerd.

7. Het vastgestelde subsidie bedrag wordt binnen 6 weken na de vaststelling van de subsidie uitbetaald op het rekeningnummer van de aanvrager zoals vermeld op het gereedmeldingformulier of de aanvraag én als is voldaan aan de voorwaarden zoals beschreven in de artikelen 10 en 15.

8. Het College kan afwijken van de in artikel 13, 3e lid genoemde termijn als de aanvrager hiervoor een gemotiveerde aanvraag indient.

9. Op de subsidie wordt geen voorschot verleend.

 

Artikel 14 Samenloop met Verordening Duurzaamheidlening

 

Indien een aanvraag op grond van de Verordening Duurzaamheidlening voor een daarin genoemde maatregel is toegewezen, kan ook subsidie voor een zelfde maatregel op grond van deze verordening worden verleend.

 

Hoofdstuk 3 Hardheidsclausule en slotbepalingen

 

Artikel 15 ASV

 

De Algemene Subsidie Verordening is van toepassing op deze verordening.

 

Artikel 16 Hardheidsclausule

 

Indien vanwege bijzondere omstandigheden een strikte toepassing van deze verordening naar het oordeel van het College zou leiden tot een onredelijke toepassing, kan het College afwijken van het bepaalde in deze verordening

 

Artikel 17 Inwerkingtreding

 

Deze verordening treedt in werking de dag na te zijn afgekondigd in de Stadskrant en na gepubliceerd

te zijn op de gemeentelijke website.

 

Artikel 18 Citeertitel

 

Deze verordening wordt aangehaald als “Subsidieverordening Duurzaamheidfonds gemeente Leiden”.

 

Bijlage 1 bij Subsidieverordening Duurzaamheidfonds gemeente Leiden

 

Overzicht Duurzaamheidmaatregelen

Categorie 1: Duurzame energie maatregelen

Algemeen:

 • 1.

  Het college kan voor het treffen van specifieke maatregelen aan een zelfstandige woonruimte een subsidie verstrekken. Deze maatregelen zijn limitatief opgenomen in de tabellen 1 en 2 van deze bijlage.

 • 2.

  Het subsidiebedrag of subsidiepercentage dat per maatregel kan worden verleend/vastgesteld is opgenomen in de tabellen 1 en 2 van deze bijlage.

 • 3.

  Het totale subsidiebedrag dat kan worden verleend/vastgesteld, bedraagt voor de duur van deze verordening niet meer dan € 5.000,- per zelfstandige woonruimte. Dit bedrag kan gebaseerd zijn op meerdere maatregelen per subsidieaanvraag en op meerdere subsidieaanvragen.

 • 4.

  Het totaalbedrag dat tijdens de duur van deze verordening aan subsidies kan worden verstrekt (subsidieplafond) bedraagt € 1.500.000,-. Het principe ‘op is op’ geldt d.w.z. dat geen subsidieverzoeken meer in behandeling worden genomen als dit subsidieplafond bereikt is.

 

 

Tabel 1 isolatie maatregelen

 

Isolatie

Bodemisolatie 25%

Gevelisolatie 25%

Vloerisolatie 25%

Spouwmuurisolatie 25%

Dakisolatie 25%

HR++-glas of hoger* 25%

Glas met een Uwaarde van 4,0 W/m2K of beter 25%

*kierdichting is tevens subsidiabel (25% van de kosten) als dit aangevraagd wordt in combinatie met een subsidie voor isolatieglas. 

 

Tabel 2 aanleg CV en HR 107-ketel

50% subsidie voor de totale kosten van de aanleg van centrale verwarming met afgiftesysteem met een HR 107ketel, (installatie en ketel) met een maximum van € 2500,--. Deze subsidie geldt alleen in het geval van vervanging van een open geiser en gaskachels (of van een daarmee gelijk te stellen voorziening, zoals een close in boiler) door centrale verwarming met afgiftesysteem en een HR 107-ketel.

 

 

BIJLAGE 2

 

Toelichting op de Subsidieverordening Duurzaamheidfonds gemeente Leiden

 

Algemene toelichting

 

De subsidieregeling is bedoeld om huurders, particulieren en Verenigingen van Eigenaren te stimuleren maatregelen te nemen die leiden tot energetische verbeteringen aan hun woning. Het gaat daarbij om energiebesparing (zoals isolatie van de woning). Zonnepanelen worden niet gesubsidieerd.

 

Met de uitvoering van deze verordening zal de directeur van de Omgevingsdienst West-Holland worden belast, dit nadat overeenkomstig het bepaalde in artikel 10:4 Algemene wet bestuursrecht, de gemandateerde en het bevoegd gezag van de Omgevingsdienst West-Holland daarmee hebben ingestemd.

 

De Algemene Subsidie Verordening is van toepassing op deze verordening

 

Artikelsgewijze toelichting

 

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen

 

Artikel 1

 

De begrippen zijn hier nader verduidelijkt en behoeven verder geen toelichting. Bij onderdeel k: "zelfstandige woonruimte" wordt opgemerkt dat uit deze definitie volgt dat huurders van studentenkamers niet in aanmerking komen voor een subsidie op basis van deze verordening.

 

Artikel 2

 

In deze bepaling wordt de looptijd en de doelstelling van de verordening uiteengezet. Daarnaast is bepaald dat eigenaren of huurders van een zelfstandige woonruimte in aanmerking kunnen komen voor een subsidie op basis van deze verordening.

 

Artikel 3

 

In een aantal gevallen is de verordening niet van toepassing. Deze worden hier genoemd. Verenigingen van Eigenaren kunnen wel een aanvraag indienen namens een eigenaar van zelfstandige woonruimte die onderdeel uitmaakt van de vereniging.

 

Artikel 4

 

Deze bepaling spreekt voor zich en behoeft geen nadere toelichting.

 

Artikel 5 en 6

 

De Raad stelt het totale budget vast dat voor subsidies tijdens de looptijd van de verordening beschikbaar kan worden gesteld. Dit budget bedraagt € 1.500.000,- tot 1 januari 2021. Het principe ‘op is op’ geldt dat wil zeggen dat er geen subsidie verzoeken meer in behandeling worden genomen als het subsidieplafond bereikt is.

 

Artikel 7

 

Het College heeft de bevoegdheid tot toekenning van de subsidie.

Er geldt een maximum aan subsidie per zelfstandige woonruimte voor de duur van de verordening. Per aanvraag kunnen voor meerdere maatregelen subsidie worden aangevraagd. Ook is het mogelijk om meerdere aanvragen in te dienen.

In bijlage 1 wordt geregeld welke percentages en bedragen er per maatregel gelden als subsidie wordt aangevraagd.

 

Artikel 8

 

De aanvrager heeft de mogelijkheid om de maatregelen en voorzieningen die op grond van deze verordening voor subsidie in aanmerking komen zelf uit te voeren. De arbeidsuren hierbij komen niet voor subsidie in aanmerking, alleen de materiaalkosten. Tevens dienen de werkzaamheden doelmatig en veilig te worden uitgevoerd.

 

Hoofdstuk 2 Aanvragen, verlenen en vaststellen van de subsidie

 

Artikel 9

 

De aanvraag voor subsidie moet worden ingediend voordat de voorziening wordt geplaatst of de maatregel wordt uitgevoerd. Een aanvrager kan meerdere aanvragen indienen voor het nemen van maatregelen of het treffen van voorzieningen, tot een maximum bedrag per zelfstandige woonruimte. In het derde lid is aangegeven waaruit een aanvraag moet bestaan. Onderdeel vi is opgenomen in geval de aanvraag wordt gedaan door de huurder, teneinde geen onduidelijkheid te laten ontstaan over de instemming van de verhuurder met de te nemen maatregelen. Van belang is dat huurder en verhuurder afspraken maken over bijvoorbeeld voor wiens rekening de te maken overige kosten van het nemen van de maatregelen komen en/of de overname door verhuurder van de door huurder geplaatste voorzieningen bij beëindiging van de huurovereenkomst. In dit verband is in onderdeel vii een vrijwaringsbepaling opgenomen. De gemeente kan niet aansprakelijk worden gesteld door derden in verband met de maatregelen en voorzieningen waarvoor op basis van deze verordening aan eigenaren of huurders een subsidie is verstrekt.

 

Artikel 10

 

De termijnen voor het indienen van de aanvraag en het nemen van een beslissing op de aanvraag zijn in dit artikel geregeld. Een afwijzende of toewijzende beslissing op de aanvraag dan wel een beslissing tot niet-ontvankelijkverklaring wegens het niet binnen de termijn completeren van de aanvraag, is een beschikking waartegen op grond van de Algemene wet bestuursrecht bezwaar en beroep openstaat.

 

Artikel 11

 

Indien het jaarlijkse subsidieplafond is bereikt, is dat een reden om een aanvraag voor subsidie af te wijzen. Ook als niet aan de bepalingen van deze verordening of de voorwaarden voor de verstrekking van de subsidie wordt voldaan. Indien de mogelijkheid van de uitvoering van de maatregelen afhankelijk is van een bouwvergunning en deze laatste is of wordt niet verleend, is dit eveneens een reden om de aanvraag voor een subsidie af te wijzen. Een aanvrager mag geen onjuiste of onvolledige informatie geven als dit zou leiden tot een onjuiste beschikking. Verder wordt de aanvraag afgewezen als de aanvrager failliet is verklaard of aan hem surséance van betaling is verleend, dan wel een verzoek daartoe is neergelegd bij de rechtbank.

 

Artikel 12

 

In de beschikking tot subsidieverlening wordt de hoogte van de subsidie vermeld en de termijn waarbinnen de maatregelen moeten zijn uitgevoerd. Ook is er de mogelijkheid voor het College om nadere voorschriften en verplichtingen aan de beschikking tot subsidieverlening te verbinden.

 

Artikel 13

 

Nadat de maatregelen zijn getroffen, wordt de subsidie vastgesteld en uitbetaald. Hiertoe neemt het College opnieuw een besluit. Tegen dit besluit staat eveneens bezwaar en beroep open.

 

Artikel 14

 

Voor een en dezelfde maatregel kan een aanvraag worden ingediend voor zowel een subsidie als een lening. Een lening kan alleen door de eigenaar van de woonruimte worden aangevraagd op grond van de Verordening Duurzaamheidslening. Een subsidie kan zowel door een eigenaar als een huurder van zelfstandige woonruimte worden aangevraagd op grond van deze verordening.

 

Hoofdstuk 3 Hardheidsclausule en slotbepalingen

 

Artikel 15

 

Op deze verordening zijn de bepalingen van de Algemene Subsidieverordening van toepassing.

 

Artikel 16

 

Dit artikel bepaalt dat het College in bijzondere gevallen ten gunste van de aanvrager kan afwijken van de bepalingen van deze verordening. Dit afwijken kan alleen maar ten gunste en nooit ten nadele van de betrokken aanvrager. Het gebruik maken van de hardheidsclausule moet beschouwd worden als een uitzondering en niet als een regel. Het College moet in verband met precedentwerking dan ook duidelijk aangeven waarom in een bepaalde situatie van de verordening wordt afgeweken.

 

Artikel 17

 

In dit artikel wordt aangegeven wanneer de onderliggende verordening in werking treedt.

 

Artikel 18

 

Dit artikel noemt de naam van de verordening.

 

 

Bijlage 1

 

In de bijlage wordt de hoogte van de toe te kennen subsidie per zelfstandige woonruimte vermeld. Tevens wordt de hoogte van het subsidieplafond aangegeven. Deze betreft een totaalbedrag van € 1.500.000,--. Verder worden de maatregelen opgesomd waarvoor een subsidie op basis van deze verordening kan worden toegekend. Er is op basis van deze verordening geen subsidie mogelijk voor zonnepanelen.