Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Leiden

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Leiden houdende regels omtrent sancties voor overtreding van de Marktverordening Sanctiebeleid Markten

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieLeiden
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBesluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Leiden houdende regels omtrent sancties voor overtreding van de Marktverordening Sanctiebeleid Markten
CiteertitelSanctiebeleid Markten
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

De regeling bevat de vroegst mogelijke datum van inwerkingtreding.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

12-04-2017nieuwe regeling

11-04-2017

Stadskrant

B&W nr. 17.0151

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Leiden houdende regels omtrent sancties voor overtreding van de Marktverordening Sanctiebeleid Markten

 

 

Artikel 1  

 • 1.

  Het Sanctiebeleid Markten is van toepassing voor alle markten waarvoor een inrichtingsplan is vastgesteld, zoals genoemd in artikel 1 van de Marktverordening;

 • 2.

  Waar in het Sanctiebeleid Markten wordt gesproken over het toepassen van (spoedeisende) bestuursdwang, of het opleggen van een last onder dwangsom wordt toepassing gegeven aan het bepaalde in de Algemene wet bestuursrecht.

 

Artikel 2  

 • 1.

  Bij overtreding van het bij of krachtens de Marktverordening bepaalde, wordt in principe het sanctiesysteem gevolgd dat in de bijlage bij deze beleidsregel is opgenomen (sanctiematrix).

 • 2.

  Indien het opleggen van een bestuurlijke strafbeschikking in een specifiek geval niet effectief wordt geacht, kan deze sanctie achterwege gelaten worden en direct worden overgegaan tot het intrekken van de vergunning of uitsluiting zoals aangegeven in de sanctiematrix.

 

Artikel 3  

Ingeval van fysieke bedreiging en/of poging tot geweld door de vergunninghouder en/of medewerker(s) gericht tegen de marktmeester en/of door ons aangewezen toezichthoudende personen en/of andere medewerkers belast met toezicht en handhaving ongeacht de locatie waar deze ernstige fysieke bedreiging en/of poging tot geweld plaatsvindt, kan de vergunninghouder met onmiddellijke ingang voor vier marktdagen worden geschorst voor alle markten.

 

Artikel 4
 • 1.

  Deze beleidsregel wordt aangehaald als “Sanctiebeleid Markten”;

 • 2.

  Deze beleidsregel treedt in werking met ingang van de dag na bekendmaking.

 

 

Artikel

Omschrijvingovertreding

1eActie

2e Actie (bij recidive binnen 1 jaar na 1e sanctie)

3e Actie (bij recidive binnen 1 jaar na 2e sanctie

4e Actie (bij recidive binnen 1 jaar na 3e sanctie

Artikel 4, eerste lid, Marktverordening

Standplaats innemen zonder vergunning

Schriftelijke waarschuwing / aanzeggen bestuursdwang

Bestuursdwang

N.v.t.

N.v.t.

Artikel 4, vierde lid, Marktverordening

Standwerken zonder vergunning

Schriftelijke waarschuwing/ aanzeggen bestuursdwang

Uitsluiting 2 lotingen

Uitsluiting 4 lotingen

Volledige uitsluiting loting

Artikel 4, vijfde lid, Marktverordening

Bedienen zonder vergunning

Schriftelijke waarschuwing / aanzeggen bestuursdwang

Bestuursdwang

N.v.t.

N.v.t.

Artikel 4, zesde lid, Marktverordening

Opbouwen individuele standplaats zonder vergunning

Schriftelijke waarschuwing / aanzeggen bestuursdwang

Bestuursdwang

N.v.t.

N.v.t.

Artikel 10, eerste lid, Marktverordening

Niet persoonlijk innemen standplaats door vergunninghouder

Schriftelijke waarschuwing inclusief voornemen tot tijdelijke intrekking

Tijdelijke intrekking vergunning voor 2 marktdagen

Tijdelijke intrekking vergunning voor 4 marktdagen

Intrekken vergunning

Artikel 13, achtste lid, Marktverordening

Gebruik van weegapparatuur en prijskaartjes

Schriftelijke waarschuwing inclusief voornemen opleggen bestuursdwang

Bestuursdwang (de verboden hulpmiddelen verwijderen)

N.v.t.

N.v.t.

Artikel 15, eerste lid, Marktverordening

Zonder vergunning opbouwen van de markt

Schriftelijke waarschuwing inclusief voornemen opleggen bestuursdwang

Bestuursdwang

N.v.t.

N.v.t.

Artikel 18 Marktverordening

Niet kunnen voldoen aan de legitimatieplicht

Schriftelijke waarschuwing inclusief voornemen tijdelijke intrekking

Tijdelijke intrekking vergunning voor 2 marktdagen

Tijdelijke intrekking vergunning voor 4 marktdagen

Intrekken vergunning

Artikel 19, eerste lid, Marktverordening

Verontreiniging marktterrein

Schriftelijke waarschuwing inclusief voornemen tijdelijke intrekking

Tijdelijke intrekking vergunning voor 2 marktdagen

Tijdelijke intrekking vergunning voor 4 marktdagen

Intrekken vergunning

Artikel 19, tweede lid, Marktverordening

Standplaats schoon achterlaten

Schriftelijke waarschuwing inclusief voornemen tijdelijke intrekking

Tijdelijke intrekking vergunning voor 2 marktdagen

Tijdelijke intrekking vergunning voor 4 marktdagen

Intrekken vergunning

Artikel 20, eerste lid, Marktverordening

Gebruik versterkte geluid/muziek

Schriftelijke waarschuwing inclusief voornemen tijdelijke intrekking

Tijdelijke intrekking vergunning voor 2 marktdagen

Tijdelijke intrekking vergunning voor 4 marktdagen

Intrekken vergunning

Artikel 24 Marktverordening

Wangedrag of bedrog

Onmiddellijke verwijdering van de markt

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

Artikel 11, eerste lid, Inrichtingsplannen

Niet geheel innemen standplaats

Schriftelijke waarschuwing inclusief voornemen tijdelijke intrekking

Tijdelijke intrekking vergunning voor 2 marktdagen

Tijdelijke intrekking voor 4 marktdagen

Intrekken vergunning

Artikel 11, derde lid, Inrichtingsplannen

Uitstallingen en/of stoepborden buiten de maximale afmetingen van de standplaats

Schriftelijke waarschuwing inclusief uitschrijven F101 strafbeschikking

Tijdelijke intrekking vergunning voor 2 marktdagen

Tijdelijke intrekking voor 4 marktdagen

Intrekken vergunning

Artikel 11, derde lid, Inrichtingsplannen

Luifels of (reclame)vlaggen aan de kraam of verkoopwagen

Schriftelijke waarschuwing inclusief voornemen tijdelijke intrekking

Tijdelijke intrekking vergunning voor 2 marktdagen

Tijdelijke intrekking vergunning voor 4 marktdagen

Intrekken vergunning

Artikel 11, zesde lid, Inrichtingsplannen

Verwijderen voertuigen van martktterrein

Schriftelijke waarschuwing inclusief voornemen tijdelijke intrekking

Tijdelijke intrekking vergunning voor 2 marktdagen

Tijdelijke intrekking vergunning voor 4 marktdagen

Intrekken vergunning

Artikel 12, eerste lid, Inrichtingsplannen

Ruimte innemen op het marktterrein met een voertuig, goederen of anderszins eerder dan drie uur voor aanvang en/of later dan twee uur na afloop

Schriftelijke waarschuwing inclusief voornemen tijdelijke intrekking

Tijdelijke intrekking vergunning voor 2 marktdagen

Tijdelijke intrekking vergunning voor 4 marktdagen

Intrekken vergunning

Artikel 12, derde lid, Inrichtingsplannen

Standplaats niet tot het einde van de markt innemen

Schriftelijke waarschuwing inclusief voornemen tijdelijke intrekking

Tijdelijke intrekking vergunning voor 2 marktdagen

Tijdelijke intrekking vergunning voor 4 marktdagen

Intrekken vergunning