Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Leiden

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Leiden houdende nadere regels omtrent parkeren Nadere voorschriften Parkeerverordening

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieLeiden
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBesluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Leiden houdende nadere regels omtrent parkeren Nadere voorschriften Parkeerverordening
CiteertitelNadere voorschriften Parkeerverordening
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerp
Externe bijlagenBijlage 1: Kaart Bijlage 2: Tabel

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt het Besluit K.31.2 Nadere voorschriften met betrekking tot het gebruik van parkeerplaatsen en de verlening van vergunningen voor het parkeren als bedoeld in de vigerende Parkeerverordening, zoals laatstelijk gewijzigd op 1 november 2016.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 4 Parkeerverordening

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

29-12-2017nieuwe regeling

19-12-2017

Stadskrant, 28-12-2017

BW17.0641

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Leiden houdende nadere regels omtrent parkeren Nadere voorschriften Parkeerverordening

Vastgesteld door burgemeester en wethouders op 19 december 2017.

 

Burgemeester en wethouders van Leiden

 

BESLUITEN:

 

Ter uitvoering van artikel 4 van de Parkeerverordening de volgende nadere voorschriften vast te stellen:

 

Artikel 1 Definities en begripsomschrijvingen

In dit besluit wordt verstaan onder “verordening”: de vigerende Parkeerverordening. De begrippen zoals omschreven in artikel 1 van de verordening zijn integraal van toepassing op dit besluit.

Artikel 2 Bewonersvergunning

 • 1.

  Per betaalde parkeerzone worden niet meer bewonersparkeervergunningen verstrekt dan het aantal beschikbare parkeerplaatsen.

 • 2.

  Per adres worden in zone A maximaal twee bewonersvergunningen verleend, zolang het maximaal aantal te verlenen vergunningen niet is overschreden. Een tweede bewonersvergunning op één adres wordt verleend op voorwaarde dat er geen aanvragen voor een eerste bewonersvergunning op de wachtlijst staan, als bedoeld in artikel 4, derde lid, aanhef en onder a van de verordening. Ingeval er een wachtlijst met aanvragen voor een eerste bewonersvergunning bestaat, wordt de aanvraag voor de tweede vergunning op een separate wachtlijst geplaatst.

 • 3.

  Per adres worden in zone B maximaal drie bewonersvergunningen verleend, zolang het maximaal aantal te verlenen vergunningen niet is overschreden. Een tweede respectievelijk derde bewonersvergunning op één adres kan worden verleend op voorwaarde dat er geen aanvragen voor een eerste of tweede bewonersvergunning op de wachtlijst staan, als bedoeld in artikel 4, derde lid, aanhef en onder a van de verordening. Ingeval er een wachtlijst met aanvragen voor een eerste bewonersvergunning bestaat, wordt de aanvraag voor de tweede respectievelijk derde vergunning op een separate wachtlijst geplaatst.

 • 4.

  De volgorde van plaatsing van aanvragen voor eerste, tweede of derde bewonersvergunningen op een wachtlijst, als bedoeld in artikel 4, derde lid, aanhef en onder a van de verordening, gebeurt op datum van binnenkomst.

  De hoogstgeplaatste vergunningaanvraag wordt het eerst in behandeling genomen. De behandeling van de vergunningaanvraag vindt plaats op het moment dat er een bewonersvergunning vervalt dan wel ingetrokken wordt.

 • 5.

  Wanneer de aanvraag afkomstig is van een bewoner van 65 jaar of ouder en voldaan is aan alle overige voorwaarden, wordt direct een vergunning verleend.

 • 6.

  Met een bewonersvergunning voor zone A kan geparkeerd worden op vergunninghouderplaatsen en parkeerapparatuurplaatsen, met uitzondering van plaatsen bij parkeermeters met een rode kap / rode band, in zone A en zone B.

  Met een bewonersvergunning voor zone B kan alleen geparkeerd worden op parkeerapparatuurplaatsen in zone B.

 • 7.

  Een bewoner die aan kan tonen zijn / haar bewonersvergunning te hebben laten vervallen voor deelname aan een autodateproject, kan na beëindiging van deelname aan het autodateproject opnieuw voor een bewonersvergunning in aanmerking komen voor dezelfde zone, ongeacht het bestaan van wachtlijsten. Voorwaarde is dat de nieuwe aanvraag gedaan wordt binnen 26 weken na de vervaldatum van de oude bewonersvergunning.

 • 8.

  Het kenteken van het voertuig waarvoor een vergunning wordt aangevraagd dient te zijn geregistreerd op naam van de aanvrager.

 • 9.

  Bij het aanvragen van een bewonersvergunning voor een leaseauto dient er een leasecontract en een brief van de werkgever overlegd te worden waarin de aanvrager aangemerkt wordt als de bestuurder van de leaseauto. De aanvrager moet verder voldoen aan de formele eisen voor het verkrijgen van een parkeervergunning, als bedoeld in artikel 3, tweede lid, aanhef en onder a van de verordening.

 • 10.

  De bewonersvergunning wordt gesteld op kenteken. Aan een eerste bewonersvergunning kunnen maximaal twee kentekens worden verbonden. Aan een tweede of derde bewonersvergunning kan maximaal één kenteken worden verbonden. De eisen gesteld in de overige leden van dit artikel gelden ook voor het tweede vermelde kenteken.

 • 11.

  De houder van een bewonersvergunning kan maximaal vier keer per jaar een kentekenwijziging doorvoeren in de centrale computer. Indien het een wijziging betreft ten behoeve van een voertuig dat niet op naam staat van de vergunninghouder bedraagt de maximumduur van de wijziging telkens maximaal vier weken. Een kentekenwijziging dient door de vergunninghouder via de centrale computer te worden doorgevoerd.

Artikel 3 Bedrijfsvergunning

 • 1.

  Bij de aanvraag voor een bedrijfsvergunning, zoals bedoeld in artikel 3, tweede lid, aanhef en onder b van de verordening, dient een recent uittreksel uit het register van de Kamer van Koophandel, niet ouder dan 3 maanden, overlegd te worden.

 • 2.

  In zone A kan per bedrijf maximaal één bedrijfsvergunning worden verleend. In zone B kunnen per bedrijf maximaal twee bedrijfsvergunningen worden verleend.

 • 3.

  Met een bedrijfsvergunning kan geparkeerd worden op vergunninghouderplaatsen en parkeerapparatuurplaatsen in de vergunde zone. Er mag met een bedrijfsvergunning niet geparkeerd worden op plaatsen bij parkeermeters met een rode kap / rode band.

 • 4.

  De bedrijfsvergunning in zone A is geldig van maandag tot en met zaterdag van 08:00 uur tot 22:00 uur en zondag van 12:00 uur tot 22:00 uur.

  De bedrijfsvergunning in zone B is geldig van maandag tot en met zaterdag van 09:00 uur tot 19:30 uur.

 • 5.

  De bedrijfsvergunning wordt gesteld op naam van het bedrijf.

Artikel 4 Zorgvergunning.

 • 1.

  Aan een in de gemeente Leiden gevestigde zelfstandig werkende huisarts, verloskundige, zorg- of hulpverleningsinstelling kunnen maximaal 5 parkeervergunningen, zoals bedoeld in artikel 3, tweede lid, aanhef en onder c van de verordening, worden verstrekt, ten behoeve van de in dienst zijnde zorg- of hulpverleners. Indien de zorg- of hulpverleningsinstelling aantoonbaar meer dan 50 werknemers heeft, kan voor elke 10 werknemers boven de 50, 1 extra zorgvergunning verstrekt worden, tot een maximum van 20 stuks.

  De aanvrager moet de aanvraag gemotiveerd indienen. Aanvragen van een zorg- of hulpverleningsinstelling worden gedaan door het bestuur / directie.

 • 2.

  De zorgvergunning is geldig op alle vastgestelde tijden waarop parkeerbelasting verschuldigd is binnen de betaalde parkeerzones.

 • 3.

  De zorgvergunning wordt gesteld op naam van het bedrijf.

Artikel 5 Klussenbusvergunning

 • 1.

  Op aanvraag van een klusbedrijf met maximaal 5 werknemers, kan een klussenbusvergunning, zoals bedoeld in artikel 3, tweede lid aanhef en onder d van de verordening, worden verleend.

 • 2.

  Een klussenbusvergunning is geldig binnen de betaalde parkeerzonesvan maandag tot en met vrijdag tussen 8.00 uur en 17.00 uur.

 • 3.

  Bij de aanvraag van een klussenbusvergunning moet gemotiveerd door de aanvrager worden aangetoond dat het in het belang van diens beroeps- of bedrijfsuitoefening noodzakelijk is de klussenbus te parkeren indien en voor zover in dat gebied voor parkeren parkeerbelasting wordt geheven. Verder dient een uittreksel uit het register van de Kamer van Koophandel, niet ouder dan 3 maanden, overlegd te worden.

 • 4.

  Per adres worden maximaal drie klussenbusvergunningen verleend.

 • 5.

  De klussenbusvergunning wordt gesteld op naam van het bedrijf.

Artikel 6 Werknemersvergunning

 • 1.

  Op aanvraag van een werkgever van een in Leiden gevestigd bedrijf kan een werknemersvergunning worden verleend als bedoeld in artikel 3, vijfde lid, van de verordening. Onder de werknemer wordt in dit kader tevens verstaan de werkgever.

  De vergunning wordt verleend voor het aangewezen gebied binnen de betaalde parkeerzone waar het bedrijf is gevestigd.

 • 2.

  De werknemersvergunning wordt gesteld op naam van het bedrijf en is geldig voor het kenteken dat als actief kenteken is aangeven in de centrale computer.

 • 3.

  Werknemersvergunningen worden verleend op basis van de gebiedsindeling (deelgebied I t/m VIII en X) zoals aangegeven op de bij dit besluit behorende kaart Z/16/253953. Per deelgebied  is een maximaal aantal werknemersvergunningen vastgesteld. De maximale aantallen werknemersvergunningen worden per gebied weergegeven op kaart Z/16/253953 in bijlage I.

 • 4.

  Werknemersvergunningen worden verleend in zone A voor specifiek aangewezen terreinen en/of straatsecties in een deelgebied. Wanneer het maximaal aantal werknemersvergunningen voor een specifiek aangewezen terrein en/of straatsectie bereikt is, worden vergunningen verleend voor het overige deel van het deelgebied. Het maximaal aantal werknemersvergunningen wordt per deelgebied en terrein/sectie weergegeven op kaart Z/16/253953 in bijlage I.

 • 5.

  Werknemersvergunningen worden verleend in zone B voor het betreffende deelgebied. Wanneer het maximaal aantal werknemersvergunningen voor het betreffende deelgebied is bereikt, worden vergunningen verleend voor specifiek aangewezen terreinen en/of straatsecties. Het maximaal aantal werknemersvergunningen wordt per deelgebied en terrein/sectie weergegeven op kaart Z/16/253953 in bijlage I.

 • 6.

  Voor het vaststellen van het maximum aantal te verlenen parkeervergunningen voor werknemers van een bedrijf zijn de gegevens met betrekking tot het aantal werkzame personen van het betreffende bedrijf, zoals opgenomen in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel, bepalend.

   

  De verlening is als volgt:

   

  Aantal fte’s

  Aantal vergunningen

  1 t/m 9

  2

  10 t/m 19

  3

  20 t/m 29

  4

  30 t/m 39

  5

  40 t/m 49

  6

  > 49

  1 per 10 extra fte

   Voor bedrijventerrein De Waard (gebied X) is de verlening als volgt:

   

  Aantal werkzame personen

  Aantal vergunningen

  1 – 3

  2

  4 – 6

  3

  7 – 9

  4

  10 – 12

  5

  13 – 15

  6

  16 – 18

  7

  19 – 21

  8

  22 – 24

  9

  25 – 27

  10

  28 – 30

  11

  >30

  1 per 3 extra werkzame personen

    

 • 7.

  In zone A geldt een maximum van 10 vergunningen per bedrijf.

 • 8.

  Indien het bedrijf beschikt over parkeerplaatsen op eigen of gehuurd terrein wordt het aantal parkeerplaatsen dat beschikbaar is voor werknemers in mindering gebracht op het totaal aantal te vergeven werknemersvergunningen waarvoor het betreffende bedrijf in aanmerking komt. Het aantal parkeerplaatsen dat beschikbaar is voor werknemers wordt berekend aan de hand van de bedrijfsvoering (SBI code) en bijbehorend werknemerspercentage zoals opgenomen in de tabel in bijlage 2.

 • 9.

  Bij het bepalen van de parkeercapaciteit op eigen of gehuurd terrein, worden voor de parkeervakken (en bijbehorende weggedeelten) de afmetingen gehanteerd zoals opgenomen in de meest recente NEN-norm 2443.

 • 10.

  Bij aanvraag van een werknemersvergunning dient een uittreksel uit het Handelsregister van de Kamer van Koophandel, niet ouder dan één maand, van het bedrijf te worden overlegd. Indien uit het uittreksel niet het juiste aantal medewerkers per locatie/vestiging kan worden herleid dan dient een door een accountant gewaarmerkt document te worden overlegd. Daarnaast moet worden aangegeven over hoeveel eigen parkeerplaatsen het bedrijf beschikt.

 • 11.

  Bij het aanvragen van een werknemersvergunning voor een leaseauto dient er, naast de documenten genoemd onder 6.10, een leasecontract en een brief van de werkgever overlegd te worden waarin de aanvrager aangemerkt wordt als de bestuurder van de leaseauto. Indien geen sprake is van een leaseauto maar van een ten behoeve van de werknemer aangekocht voertuig, dient het voertuig op naam van het bedrijf te staan.

 • 12.

  Een werknemersvergunning, is geldig op de locatie waarvoor de vergunning is verleend. De aangewezen locaties zijn opgenomen op de bij dit besluit behorende kaart met nummer Z/16/253953. De tijden waarop de werknemersvergunning geldig is, zijn:

  a. Zone A: ma - vrij 09.00 - 21.00 uur

  b. Zone B: ma - vrij: 09.00 - 19.30 uur

 • 13.

  De volgorde van plaatsing van aanvragen voor de werknemersvergunningen op een wachtlijst, als bedoeld in het van artikel 4, derde lid, aanhef en onder b van de verordening, gebeurt op datum van binnenkomst. Bij een wachtlijst voor de werknemersvergunning, wordt de vergunningaanvraag die het hoogst op de wachtlijst staat als eerstvolgend in behandeling genomen. De behandeling van de vergunningaanvraag vindt plaats op het moment dat er een werknemersvergunning vervalt dan wel ingetrokken wordt.

Artikel 7 Verenigingsvergunning

 • 1.

  Op aanvraag van een vereniging gevestigd binnen één van de betaald parkeerzones kan een verenigingsvergunning, als bedoeld in artikel 3, tweede lid, aanhef en onder e van de verordening, kunnen maximaal 2 vergunningen op naam worden verleend.

  De vergunning wordt door het bestuur van de vereniging aangevraagd en gemotiveerd.

 • 2.

  Een verenigingsvergunning kan worden verleend voor de betaalde parkeerzone waar de vereniging statutair is gevestigd.

 • 3.

  Bij de aanvraag van een verenigingsvergunning moet door de aanvrager gemotiveerd worden dat het in het belang van diens vereniging noodzakelijk is het betreffende voertuig te parkeren in de betaalde parkeerzone.

 • 4.

  Bij de aanvraag van een verenigingsvergunning dient een recent uittreksel uit het verenigingsregister van de Kamer van Koophandel, niet ouder dan 3 maanden te worden overlegd. Bij de aanvraag van een verenigingsvergunning dient tevens de notariële akte met de geldende statuten overlegd te worden.

 • 5.

  De verenigingsvergunning wordt gesteld op naam van het bedrijf.

Artikel 8 Deelautovergunning

 • 1.

  Op aanvraag van een bewoner van een adres binnen één van de betaald parkeerzones kan een deelautovergunning, als bedoeld in artikel 3, tweede lid, aanhef en onder f van de verordening, worden verleend.

 • 2.

  De vergunning kan worden verleend indien de bewoner;

  • a.

   het motorvoertuig of brommobiel deelt met een andere particuliere deler;

  • b.

   lid is van de Vereniging voor gedeeld autogebruik;

 • 3.

  Op een deelautovergunning kan slechts 1 kenteken vermeld worden. Dit kenteken dient op naam te staan van één van de delers.

 • 4.

  De aanvrager dient een deelnemingsverklaring, maatschaps- of leenovereenkomst en een  jaarrekening dan wel ander document te overleggen waaruit ondubbelzinnig blijkt dat de auto gedeeld wordt met andere, particuliere deler.

 • 5.

  In het geval een auto gedeeld wordt door;

  • 1.

   een bewoner uit zone A en een bewoner van buiten zone A komt deze in aanmerking voor een deelautovergunning zone A;

  • 2.

   door een bewoner uit zone B en een bewoner buiten het reguleringsgebied komt deze in aanmerking voor een deelautovergunning zone B.

 • 6.

  Met een deelautovergunning voor zone A kan geparkeerd worden op vergunninghouderplaatsen en parkeerapparatuurplaatsen, met uitzondering van plaatsen bij parkeermeters met een rode kap / rode band, in zone A en B.

  Met een deelautovergunning voor zone B kan alleen geparkeerd worden op parkeerapparatuurplaatsen in zone B.

Artikel 9 Gehandicaptenvergunning

 • 1.

  Op aanvraag van een houder van een gehandicaptenparkeerkaart, niet uitgegeven door de gemeente Leiden, kan een gehandicaptenvergunning, als bedoeld in artikel 3 lid 2 onder g, worden verleend voor het parkeren op alle parkeerapparatuurplaatsen en gehandicaptenparkeerplaatsen.

 • 2.

  De vergunning wordt verleend voor minimaal 1 dag en maximaal 1 kalenderjaar.

 • 3.

  De gehandicaptenvergunning wordt gesteld op kenteken.

Artikel 10 Digitale bezoekersvergunning (parkeerurentegoed)

 • 1.

  Op aanvraag van een bewoner van een adres binnen één van de betaald parkeerzones kan een digitale bezoekersvergunning, als bedoeld in artikel 3, derde lid, aanhef en onder a, van de verordening, worden verleend voor het parkeren op vergunninghouderplaatsen en/of parkeerapparatuurplaatsen.

 • 2.

  Een digitale bezoekersvergunning kan worden verleend aan bewoners van een gebied waar vergunninghouderplaatsen en/of parkeerapparatuurplaatsen aanwezig zijn.

 • 3.

  Een digitale bezoekersvergunning kan worden verleend aan een bewoner die in de Basisregistratie Personen ingeschreven staat in de zone waarvoor de digitale bezoekersvergunning wordt verstrekt, met dien verstande dat per woonadres niet meer dan één digitale bezoekersvergunning (maximaal urentegoed) wordt verleend.

 • 4.

  Aan de digitale bezoekersvergunning kunnen beperkingen worden verbonden met betrekking tot de te gebruiken parkeerplaatsen.

 • 5.

  Het college kan aan een bezoekersregeling ook andere voorschriften en beperkingen verbinden.

 • 6.

  Het urentegoed op jaarbasis bedraagt voor zone A: maximaal 200 uur en voor zone B: maximaal 800 uur. De bezoekersvergunning wordt voor een jaar verleend. Ongebruikt urentegoed blijft behouden bij het aansluitend verlengen van de digitale bezoekersvergunning voor het volgende

  vergunningjaar.

 • 7.

  Het urentegoed van de digitale bezoekersvergunning is alleen geldig in de zone waarbinnen het adres van de vergunninghouder gelegen is.

Artikel 11 Mantelzorgvergunning

 • 1.

  Per mantelzorgontvanger kan maximaal één mantelzorgvergunning, als bedoeld in artikel 3, derde lid, aanhef en onder c van de verordening, worden verleend.

 • 2.

  De mantelzorgvergunning is 6 maanden geldig.

 • 3.

  Op de mantelzorgvergunning kunnen maximaal 2 kentekens worden vermeld.

 • 4.

  De zorgontvanger moet woonachtig zijn in een betaald parkeerzone. De zorggever moet woonachtig zijn buiten de betaald parkeerzone waarin de zorgontvanger woonachtig is en niet professioneel verbonden zijn aan de zorgontvanger.

 • 5.

  De zorgontvanger behoeft minimaal 8 uur per week of langer dan 3 maanden zorg van de aanvrager.

 • 6.

  De zorgontvanger is in het bezit van een mantelzorgverklaring, die wordt afgegeven door een  hiertoe door de gemeente aangewezen orgaan.

Artikel 12 Autodatevergunningen

 • 1.

  Op aanvraag van een autodatebedrijf kan een autodatevergunning, als bedoelt in artikel 3, vierde lid van de verordening, worden verstrekt.

 • 2.

  Per bedrijf kunnen niet meer autodatevergunningen op aanvraag worden verstrekt dan het aantal autodateplaatsen dat wordt aangewezen.

 • 3.

  Een autodatevergunning is geldig binnen de betaald parkeerzones op de daartoe aangewezen autodateplaatsen, zoals bedoeld in artikel 1, aanhef en onder p van de verordening.

 • 4.

  De autodatevergunning wordt gesteld op kenteken

Artikel 13 Functionele vergunning

 • 1.

  Op aanvraag van politie, brandweer of gemeente kan een functionele vergunning worden verleend als bedoeld in artikel 3, zesde lid, van de verordening.

 • 2.

  De functionele vergunning wordt op naam van politie, brandweer of gemeente verleend;

 • 3.

  De functionele vergunning wordt verstrekt aan voertuigen van de politie en brandweer, voor zover het voertuig geen opvallende kenmerken heeft die duiden op een voertuig van de politie en/of brandweer en het voertuig nodig is voor de beroepsuitoefening.

 • 4.

  De functionele vergunning wordt verstrekt aan voertuigen van de gemeente, voor zover dit voertuig noodzakelijk is voor de uitoefening van gemeentelijke taken.

 • 5.

  De functionele vergunning is geldig op alle vastgestelde tijden waarop parkeerbelasting verschuldigd is binnen de betaalde parkeerzones.

Artikel 14  

Het Besluit K.31.2 “Nadere voorschriften met betrekking tot het gebruik van parkeerplaatsen en de verlening van vergunningen voor het parkeren als bedoeld in de vigerende Parkeerverordening, zoals deze laatstelijk gewijzigd is bij collegebesluit van 1 november 2016 wordt ingetrokken.

Artikel 15  

Dit besluit treedt in werking op de dag na bekendmaking.

Artikel 16  

Dit besluit kan aangehaald worden als “Nadere voorschriften Parkeerverordening”

 

Leiden, 19 december 2017

Burgemeester en Wethouders voornoemd,

De Secretaris, de Burgemeester,