Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Leiden

Beleidsregels inzake tegemoetkoming kosten kinderopvang op grond van sociaal-medische indicatie 2011

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieLeiden
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBeleidsregels inzake tegemoetkoming kosten kinderopvang op grond van sociaal-medische indicatie 2011
CiteertitelBeleidsregels inzake tegemoetkoming kosten kinderopvang op grond van sociaal-medische indicatie
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Wet kinderopvang

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-05-2011nieuwe regeling

29-03-2011

Onbekend.

B&W 11.0314

Tekst van de regeling

Intitulé

Beleidsregels inzake tegemoetkoming kosten kinderopvang op grond van sociaal-medische indicatie 2011

Beleidsregels inzake tegmoetkoming kosten kinderopvang op grond van sociaal-medische indicatie

Artikel 1 Begripsbepalingen

Alle begrippen die in deze regeling worden gebruikt en die niet nader worden omschreven, hebben dezelfde betekenis als in de Wet kinderopvang en de Verordening Wet kinderopvang.

Artikel 2 Verordening

De verordening is overeenkomstig van toepassing tenzij anders is bepaald in deze beleidsregels.

Artikel 3 Doelgroep

 • 1.

  Deze regeling is van toepassing op ouder(s)/verzorgers(s) met:

  • a.

   een lichamelijke, zintuiglijke, verstandelijke of psychische beperking van wie is vastgesteld dat een of meer van deze beperkingen opvang van hun kind of kinderen noodzakelijk maken, of;

  • b.

   een kind ten aanzien van wie is vastgesteld dat kinderopvang in het belang van een goede en gezonde ontwikkeling van dat kind noodzakelijk is, en:

  • c.

   die aantoonbaar niet zelf in de kinderopvang kunnen voorzien en geen beroep kunnen doen op een andere passende voorziening.

Artikel 4 Noodzaak van kinderopvang

 • 1.

  Het college stelt op aanvraag van de ouder(s)/verzorger(s) vast of hij of zijn partner een persoon is zoals bedoeld in artikel 3 van deze regeling.

 • 2.

  Voor het vaststellen van de noodzaak van kinderopvang als gevolg van sociale of medische noodzakelijkheid, kan het college een onafhankelijke instantie aanwijzen.

 • 3.

  Na maximaal 12 maanden, gerekend vanaf de ingangsdatum van de tegemoetkoming, vindt een herbeoordeling plaats van de noodzaak van kinderopvang.

Artikel 5 Omvang van de kinderopvang

Het college verleent de tegemoetkoming voor het aantal uren kinderopvang dat naar zijn oordeel redelijkerwijs noodzakelijk is als gevolg van sociaal-medische indicatie met een maximum van drie dagen of zes dagdelen per week.

Artikel 6 Hoogte van de eigen bijdrage

 • 1.

  De ouder betaalt een bijdrage in de kosten van de kinderopvang afhankelijk van het toetsingsinkomen.

 • 2.

  Voor het bepalen van de hoogte van de bijdrage als bedoeld in lid 1 wordt de tabel gebruikt voor het betreffende kalenderjaar, zoals opgenomen in het Besluit kinderopvangtoeslag en tegemoetkoming in kosten kinderopvang, de Regeling indexering kinderopvang en de daarbij behorende bijlage.

Artikel 7 Hardheidsclausule

Het college kan in bijzondere gevallen ten gunste van de ouder afwijken van de bepalingen in deze beleidsregels, als toepassing van beleidsregels tot onbillijkheden van overwegende aard leidt.

Artikel 8 Inwerkingtreding en overgangsbepaling

 • 1.

  Deze regeling treedt in werking per 1 mei 2011.

 • 2.

  Ouders die vóór 1 mei 2011 reeds een tegemoetkoming in de kosten van kinderopvang op grond van sociaal-medische indicatie ontvingen, ontvangen tot maximaal zes maanden na de inwerkingtreding van deze beleidsregels een tegemoetkoming conform de Beleidsregel Sociaal Medische Indicatie Wet Kinderopvang (2005).

Artikel 9 Citeertitel

Deze regeling wordt aangehaald als: Beleidsregels inzake tegemoetkoming kosten kinderopvang op grond van sociaal-medische indicatie.