Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Leidschendam-Voorburg

Reglement regelende de samenstelling, de werkwijze en de benoeming van de leden van de marktcommissie

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieLeidschendam-Voorburg
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingReglement regelende de samenstelling, de werkwijze en de benoeming van de leden van de marktcommissie
CiteertitelReglement marktcommissie
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, artikel 84

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

06-03-202019-11-2018Nieuwe regeling

07-01-2020

gmb-2020-52432

1377
09-12-201106-03-2020nieuwe regeling

15-11-2011

Leidschendammer / Voorburgse Courant 1-12-2011

627916

Tekst van de regeling

Intitulé

Reglement regelende de samenstelling, de werkwijze en de benoeming van de leden van de marktcommissie

 

 

Artikel 1 Marktcommissie

Door het college van burgemeester en wethouders van Leidschendam-Voorburg zijn twee adviescommissies ingesteld voor marktaangelegenheden. Deze commissies worden aangeduid als ‘Marktcommissie Leidschendam’ en ‘Marktcommissie Voorburg’.

Artikel 2 Taak van de marktcommissie

 • 1.

  De marktcommissie van Leidschendam heeft tot taak het college van burgemeester en wethouders gevraagd en ongevraagd te adviseren over aangelegenheden met betrekking tot de warenmarkt in Leidschendam.

 • 2.

  De marktcommissie van Voorburg heeft tot taak het college van burgemeester en wethouders gevraagd en ongevraagd te adviseren over aangelegenheden met betrekking tot de warenmarkt in Voorburg.

Artikel 3 Adviezen

In ieder geval vragen burgemeester en wethouders, alvorens een beslissing ter zake te nemen of ter zake een voorstel te doen, advies aan de marktcommissie over:

 • 1.

  Instelling, wijziging of opheffing van een goederenmarkt binnen het gebied van de gemeente.

 • 2.

  Vaststelling, wijziging of intrekking van de marktverordening en/of het marktreglement.

 • 3.

  De indeling van vaste standplaatshouders op de markt.

Artikel 4 Samenstelling van de marktcommissie

De samenstelling van de marktcommissie is als volgt:

 • 1.

  De marktcommissie bestaat uit ten hoogste vier gekozen vaste standplaatshouders van de markt in Leidschendam en ten hoogste vier gekozen vaste standplaatshouders van de markt in Voorburg

 • 2.

  De wethouder Economische zaken

 • 3.

  Een marktmeester

 • 4.

  Een medewerker van de afdeling Handhaving en Veiligheid

 

Artikel 5 Bevoegdheden

 • 1.

  De marktcommissie is bevoegd ambtenaren van de gemeente en andere personen uit te nodigen om de vergaderingen bij te wonen voor het verstrekken van inlichtingen.

 • 2.

  Indien het onder lid 1 bepaalde kosten met zich meebrengt voor de gemeente, is vooraf toestemming vereist van burgemeester en wethouders.

Artikel 6 Benoeming en herkiesbaarheid

 • 1.

  De leden van de marktcommissie, als bedoeld in artikel 4, lid 1, worden telkens voor de tijd van ten hoogste vier jaren benoemd, door burgemeester en wethouders

 • 2.

  De verkiezing vindt plaats in hetzelfde jaar als waarin de gemeenteraadsverkiezingen worden gehouden en nadat deze verkiezingen zijn gehouden.

 • 3.

  De vergunninghouders van een vaste standplaats op de markt in Leidschendam kunnen zich kandidaat stellen voor de marktcommissie Leidschendam.

 • 4.

  De vergunninghouders van een vaste standplaats op de markt in Voorburg kunnen zich kandidaat stellen voor de marktcommissie Voorburg.

 • 5.

  Per afgegeven standplaatsvergunning wordt één stembiljet verstrekt.

 • 6.

  De gekozen marktcommissieleden kunnen zich, na de in het eerste lid genoemde periode opnieuw herkiesbaar stellen en vervolgens benoemd worden.

 • 7.

  De marktcommissieleden kunnen tussentijds ontslag nemen. In tussentijdse vacatures wordt zo spoedig mogelijk voorzien.

 • 8.

  Degene, die benoemd wordt ter vervulling van een tussentijdse vacature, treedt af op het tijdstip, waarop degene in wiens naam hij is benoemd had moeten aftreden.

 • 9.

  De telling is openbaar. Het tellen van de uitgebrachte stemmen vindt plaats door de marktmeester en in het bijzijn van twee leden van de op dat moment in functie zijnde marktcommissie.

 • 10.

  De uitslag wordt zo spoedig mogelijk schriftelijk meegedeeld aan de vaste standplaatshouders.

Artikel 7 Vergaderingen

 • 1.

  De marktcommissie vergadert ten minste één keer per kalenderjaar.

 • 2.

  Indien men dat noodzakelijk acht, kunnen ten minste drie leden van de marktcommissie zonder opgave van redenen, gezamenlijk verzoeken dat een vergadering wordt belegd.

 • 3.

  In geval van het bepaalde in het vorige lid, wordt de vergadering van de marktcommissie binnen drie weken gehouden.

 • 4.

  De vergaderingen worden belegd door de ambtelijk secretaris of de marktmeester.

Artikel 8 Wanneer niet vergaderd mag of kan worden

 • 1.

  De marktcommissie mag niet vergaderen als niet ten minste drie leden aanwezig zijn.

 • 2.

  Kan door de afwezigheid van teveel marktcommissieleden een vergadering niet doorgaan, dan wordt, zonodig met een tussentijd van ten minste 24 uur, een nieuwe vergadering belegd.

 • 3.

  De marktcommissieleden zijn verplicht om bij verhindering een vergadering bij te wonen, zo spoedig mogelijk de marktmeester of de ambtelijk secretaris daarvan in kennis te stellen.

Artikel 9 Betrokkenheid en vertrouwelijkheid

 • 1.

  De leden van de marktcommissie onthouden zich van het uitbrengen van adviezen over aangelegenheden waarbij ze individueel rechtstreeks zijn betrokken.

 • 2.

  De leden van de marktcommissie onthouden zich van het verstrekken van inlichtingen aan niet marktcommissieleden waar het gaat om vertrouwelijk behandelde zaken.

Artikel 10 Verschillende meningen

Indien bij een uit te brengen advies de meningen verdeeld zijn en blijven, worden de verschillende meningen aan burgemeester en wethouders kenbaar gemaakt.

Artikel 11 Secretariaat

 • 1.

  Het college benoemt een ambtelijk secretaris die de marktcommissie bijstaat in haar werkzaamheden en een adviserende stem in de vergaderingen heeft.

 • 2.

  De ambtelijk secretaris notuleert tijdens de vergaderingen en draagt er zorg voor dat de in de eerstvolgende vergadering vastgestelde notulen ter kennisname worden toegezonden aan het college en aan alle personen die tijdens de vergadering aanwezig waren.

 • 3.

  De ambtelijk secretaris houdt een overzicht bij van de door de commissie uitgebrachte adviezen en brengt deze ter kennis van de commissieleden.

 • 4.

  De ambtelijk secretaris draagt er zorg voor dat beslissingen van het college inzake markt-aangelegenheden ter kennis van de commissieleden worden gebracht.

Artikel 12 Verspreiding notulen aan marktkooplieden

De marktcommissie is verantwoordelijk voor de verdere verspreiding van de notulen aan de marktkooplieden.

Artikel 13 Reclame- en promotieactiviteiten

De marktcommissie kan ter bevordering van het marktwezen reclame- en promotieactiviteiten verrichten. Zij kan die taak ook uitbesteden aan een speciaal daartoe ingestelde reclamecommissie.

Artikel 14 Naamgeving

Dit reglement wordt aangehaald als: ‘Reglement Marktcommissie’.

Artikel 15 Inwerkingtreding

Dit reglement treedt in werking met ingang van [9 december 2011].

Burgemeester en wethouders van de gemeente Leidschendam-Voorburg,

de burgemeester, de secretaris,

drs. J.W. van der Sluijs, G. Brinkman, MBA