Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Lelystad

VERORDENING kwijtschelding gemeentelijke belastingen Lelystad 2013

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieLelystad
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVERORDENING kwijtschelding gemeentelijke belastingen Lelystad 2013
CiteertitelVerordening kwijtschelding gemeentelijke belastingen Lelystad 2013
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze verordening vervangt de Regeling kwijtschelding gemeentelijke belastingen Lelystad 1997.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Gemeentewet, art. 255
 2. Invorderingswet 1990, art. 26
 3. Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2013nieuwe regeling

06-11-2012

Flevopost, 19-12-2012

Z12-237491

Tekst van de regeling

Intitulé

VERORDENING kwijtschelding gemeentelijke belastingen Lelystad 2013

 

 

 

De raad van de gemeente Lelystad,

op voorstel van het college van de gemeente Lelystad d.d. 9 oktober 2012;

gelet op artikel 255 van de Gemeentewet, artikel 26 van de Invorderingswet 1990 en de desbetreffende bepalingen in de Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990;

B E S L U I T:

vast te stellen de navolgende

VERORDENING kwijtschelding gemeentelijke belastingen Lelystad 2013

en de kosten van de invoering te dekken uit de verschuiving van de

gebruikersbelasting niet-woningen naar de eigenarenbelasting niet-woningen

Artikel 1

De Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990 is met inachtneming van de navolgende bepalingen van toepassing bij het beoordelen van aanvragen om kwijtscheldingen van gemeentelijke belastingen.

Artikel 2
 • 1.

  Kwijtschelding kan worden verleend op aanslagen ten name van een natuurlijke persoon die geen bedrijf of niet zelfstandig een beroep uitoefent.

 • 2.

  Kwijtschelding kan worden verleend op aanslagen ten name van een natuurlijke persoon die een bedrijf of een zelfstandig beroep uitoefent, dit voor wat betreft de privé gemeentelijke belastingen.

 • 3.

  De aanvragen om kwijtschelding moeten worden ingediend op een door de gemeente beschikbaar gestelde aanvraagformulier.

Artikel 3

Kwijtschelding kan alleen worden verleend voor de volgende belastingen:

 • a.

  Onroerende-zaakbelastingen, als genoemd in de gemeentelijke belastingverordening onroerende zaakbelastingen Lelystad;

 • b.

  Afvalstoffenheffing, als genoemd in de gemeentelijke belastingverordening afvalstoffenheffing Lelystad;

 • c.

  Rioolheffing, als genoemd in de gemeentelijke belastingverordening rioolheffing Lelystad.

Artikel 4
 • 1.

  In de uitvoering wordt in afwijking van artikel 16 van de Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990 het percentage voor de berekening van de kosten van bestaan vastgesteld op 100.

 • 2.

  Als peildatum voor de berekening van de kosten van het bestaan geldt het moment van indiening van de aanvraag om kwijtschelding.

Artikel 5

Op de behandeling van kwijtscheldingsverzoeken van gemeentelijke belastingen is de Leidraad invordering gemeentelijke belastingen overeenkomstig van toepassing.

Artikel 6
 • 1.

  De “regeling kwijtschelding gemeentelijke belastingen Lelystad 1997” van 13 maart 1997, wordt ingetrokken met ingang van de in het tweede lid genoemde datum inwerkingtreding verordening, met dien verstande dat deze regeling van toepassing blijft op de afhandeling van voor 1 januari 2013 ingediende kwijtscheldingsverzoeken.

 • 2.

  Deze verordening treedt in werking op 1 januari 2013.

 • 3.

  Deze verordening kan worden aangehaald als “Verordening kwijtschelding gemeentelijke

belastingen Lelystad 2013”.

De kosten van de invoering te dekken uit de verschuiving van de gebruikersbelasting niet-woningen naar de eigenarenbelasting niet-woningen.

Lelystad, 6 november 2012.

De raad van de gemeente Lelystad,

de griffier, de voorzitter,