Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Lelystad

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Lelystad houdende regels omtrent subsidie voor breedtesport Subsidieregeling breedtesport

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieLelystad
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBesluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Lelystad houdende regels omtrent subsidie voor breedtesport Subsidieregeling breedtesport
CiteertitelSubsidieregeling breedtesport
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Algemene subsidieverordening gemeente Lelystad

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

26-07-201601-01-2021nieuwe regeling

12-07-2016

Gemeenteblad 2016, 101028

160011047

Tekst van de regeling

Intitulé

Subsidieregeling breedtesport

Nummer: 160011047

 

Het college van de gemeente Lelystad;

 

gelet op:

 

de Algemene subsidieverordening gemeente Lelystad

 

BESLUIT:

 

vast te stellen de navolgende ‘Subsidieregeling breedtesport’

Subsidieregeling breedtesport

Artikel 1. Begripsomschrijvingen

In deze subsidieregeling wordt verstaan onder:

 • a.

  breedtesport: sport- en bewegingsactiviteiten die op amateurbasis door alle lagen van de bevolking beoefend kunnen worden.

Artikel 2. Toepassingsbereik

Het bepaalde in deze subsidieregeling is enkel van toepassing op de verstrekking van subsidies door het college voor de in artikel 3 bedoelde activiteiten en voor zover het past binnen het gestelde in de Algemene subsidieverordening gemeente Lelystad.

Artikel 3. Activiteiten

 • 1.

  Het organiseren van activiteiten in de gemeente Lelystad met betrekking tot breedtesport ten behoeve van de inwoners van Lelystad.

 • 2.

  Het doel van de subsidie is het ondersteunen en stimuleren van de organisatie van deze activiteiten.

Artikel 4. Doelgroep

Subsidie wordt uitsluitend verstrekt aan rechtspersonen zonder winstoogmerk.

Artikel 5. Kosten die voor subsidie in aanmerking komen

 • 1.

  Subsidiabele kosten zijn kosten die rechtstreeks verband houden met de activiteit. Hieronder vallen in ieder geval:

  • a.

   organisatiekosten;

  • b.

   materiaalkosten;

  • c.

   promotiekosten;

  • d.

   prijzengeld; en

  • e.

   reiskosten van en naar de plaats waar van de activiteit plaatsvindt.

 • 2.

  De reiskosten worden berekend volgens de formule: ((aantal kilometers heen en weer) x aantal lesdagen) x € 0,19.

 • 3.

  Het aantal kilometers wordt als volgt berekend:

  • a.

   bepalend voor het aantal kilometers is de snelste route conform www.routeplanner.nl;

  • b.

   als startpunt van de route wordt uitgegaan van het adres de organisatie.

Artikel 6. Hoogte en wijze van uitbetaling van de subsidie

Het subsidiebedrag bedraagt maximaal:

 • a.

  € 5.000,- per activiteit; en

 • b.

  bedraagt niet meer van 75% van de totale begroting.

Artikel 7. Wijze van verdeling

 • 1.

  Honorering van aanvragen die in aanmerking komen voor subsidie en die niet worden geweigerd, geschieden in volgorde van indiening bij het college, totdat het voor de betrokken subsidie vastgestelde subsidieplafond is bereikt.

 • 2.

  Alleen volledige subsidieaanvragen worden in behandeling genomen. Indien een onvolledige aanvraag is ingediend, wordt de aanvrager op grond van artikel 4:5 van de Algemene wet bestuursrecht een redelijke hersteltermijn geboden om de aanvraag te completeren. Wordt binnen de hersteltermijn het gevraagde niet aangeleverd, dan wordt de aanvraag niet in behandeling genomen.

 • 3.

  Indien de aanvrager met toepassing van het tweede lid van dit artikel de gelegenheid heeft gehad de aanvraag aan te vullen, is bepalend voor het tijdstip van ontvangst, het moment waarop de aanvraag compleet is.

 • 4.

  Indien er op een dag meerdere aanvragen zijn ontvangen en de honorering van al die aanvragen zal leiden tot overschrijding van het subsidieplafond, zal het college de het beschikbare budget evenredig verdelen over de aanvragen.

Artikel 8. Aanvullende weigeringsgronden

In aanvulling op artikel 11 van de Algemene subsidieverordening gemeente Lelystad komt een aanvrager ook niet in aanmerking voor subsidie indien:

 • a.

  Het evenement een winstoogmerk heeft; of

 • b.

  Het college voor dezelfde activiteit reeds subsidie heeft verleend aan de aanvrager.

Artikel 9. Hardheidsclausule

 • 1.

  Het college kan deze subsidieregeling, met uitzondering van de artikelen 1 tot en met 4, buiten toepassing laten, indien naar het oordeel van het college in bijzondere individuele gevallen de toepassing van een artikel uit deze verordening leidt tot een onbillijkheid van overwegende aard.

 • 2.

  Toepassing van het vorige lid wordt gemotiveerd in de subsidiebeschikking.

Artikel 10. Slotbepalingen

 • 1.

  Deze subsidieregeling treedt met ingang van de dag na haar bekendmaking in werking.

 • 2.

  Deze subsidieregeling wordt aangehaald als: ‘Subsidieregeling breedtesport’.

   

Lelystad 12 juli 2016.

 

Het college van de gemeente Lelystad,

 

de secretaris, de burgemeester,