Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Lelystad

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Lelystad houdende regels omtrent subsidie voor investeringen in sportaccommodaties Subsidieregeling investeringen sportaccommodaties 2018

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieLelystad
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBesluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Lelystad houdende regels omtrent subsidie voor investeringen in sportaccommodaties Subsidieregeling investeringen sportaccommodaties 2018
CiteertitelSubsidieregeling investeringen sportaccommodaties 2018
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze subsidieregeling vervangt de Subsidieregeling investeringen sportaccommodaties 2016.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Algemene subsidieverordening gemeente Lelystad

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

27-07-201701-01-2021nieuwe regeling

18-07-2017

Gemeenteblad 2017, 129030

170011702-3

Tekst van de regeling

Intitulé

Subsidieregeling investeringen sportaccommodaties 2018

 

 

Het college van de gemeente Lelystad;

 

gelet op:

 

de Algemene subsidieverordening gemeente Lelystad

 

BESLUIT:

 

vast te stellen de navolgende ‘Subsidieregeling investeringen sportaccommodaties 2018’

Subsidieregeling investeringen sportaccommodaties

Artikel 1. Begripsomschrijvingen

In deze subsidieregeling wordt verstaan onder:

 • a.

  sportaccommodatie: een onroerende zaak specifiek bestemd voor het beoefenen van sport- en bewegingsactiviteiten;

 • b.

  sportvereniging: een vereniging die statutair gevestigd is in de gemeente Lelystad en bestemd is voor personen die eenzelfde sport beoefenen en of die nauw betrokken zijn bij diezelfde sport.

Artikel 2. Toepassingsbereik

Het bepaalde in deze subsidieregeling is enkel van toepassing op de verstrekking van subsidies door het college voor de in artikel 3 bedoelde activiteiten waarvan de uitvoering plaatsvindt in 2018 of de daaropvolgende jaren en voor zover het past binnen het gestelde in de Algemene subsidieverordening gemeente Lelystad.

Artikel 3. Activiteiten

 • 1.

  Het onderhouden, opknappen, bouwen, verbouwen, uitbreiden, aanleggen of aankopen van sportaccommodaties, inbegrepen alle aard- en nagelvaste goederen, alsmede de kosten van verwerving van de benodigde grond.

 • 2.

  Het doel van de subsidie is het in stand houden, verbeteren of uitbreiden van sportaccommodaties, om het aanbod van sportactiviteiten in de gemeente Lelystad te stimuleren.

Artikel 4. Doelgroep

Subsidie wordt uitsluitend verstrekt aan sportverenigingen die:

 • a.

  aangesloten zijn bij een landelijke door het NOC/NSF erkende sportbond;

 • b.

  ten minste veertig (40) leden tellen op 1 januari van het jaar waarvoor subsidie wordt aangevraagd.

Artikel 5. Kosten die voor subsidie in aanmerking komen

 • 1.

  Subsidiabele kosten zijn kosten voor het onderhouden, opknappen, bouwen, verbouwen, uitbreiden, aanleggen en aankopen van sportaccommodaties, alsmede de kosten van verwerving van de benodigde grond. Hierbij inbegrepen alle aard- en nagelvaste goederen.

 • 2.

  Niet subsidiabele kosten zijn kosten ten behoeve van de inrichting.

 • 3.

  Giften en bijdragen van derden aan de aanvrager worden op de investeringskosten in mindering gebracht.

Artikel 6. Hoogte en wijze van uitbetaling van de subsidie

 • 1.

  Het subsidiebedrag bedraagt maximaal € 12.500,- per aanvraag en wordt als volgt berekend:

  • a.

   ten hoogste 25% van de subsidiabele investeringskosten; of

  • b.

   ten hoogste 50% bij investeringen in voorzieningen die speciaal bedoeld zijn om de toegankelijkheid en de mogelijkheid tot sportdeelname van gehandicapten te vergroten.

 • 2.

  Door verenigingsleden geïnvesteerde uren zelfwerkzaamheid kunnen tegen een uurtarief van

  € 10,- als subsidiabele kosten worden opgevoerd.

Artikel 7. Wijze van verdeling

 • 1.

  Honorering van aanvragen die in aanmerking komen voor subsidie en die niet worden geweigerd, geschieden in volgorde van indiening bij het college, totdat het voor de betrokken subsidie vastgestelde subsidieplafond is bereikt.

 • 2.

  Alleen volledige subsidieaanvragen worden in behandeling genomen. Indien een onvolledige aanvraag is ingediend, wordt de aanvrager op grond van artikel 4:5 van de Algemene wet bestuursrecht een redelijke hersteltermijn geboden om de aanvraag te completeren. Wordt binnen de hersteltermijn het gevraagde niet aangeleverd, dan wordt de aanvraag niet in behandeling genomen.

 • 3.

  Indien de aanvrager met toepassing van het tweede lid van dit artikel de gelegenheid heeft gehad de aanvraag aan te vullen, is bepalend voor het tijdstip van ontvangst, het moment waarop de aanvraag compleet is.

 • 4.

  Indien er op een dag meerdere aanvragen zijn ontvangen en de honorering van al die aanvragen zal leiden tot overschrijding van het subsidieplafond, zal het college de het beschikbare budget evenredig verdelen over de aanvragen.

Artikel 8. Aanvraag

In aanvulling op artikel 8 van Algemene subsidieverordening gemeente Lelystad dient bij de aanvraag tevens de volgende gegevens te worden overlegt:

 • a.

  het onderhouds- of bouwplan (inclusief planning);

 • b.

  offertes van aannemers, bouwbedrijven e.d.;

 • c.

  bouwvergunning (indien noodzakelijk);

 • d.

  de meest recente jaarrekening, inclusief een opgave van het vermogen; en

 • e.

  een meerjarenbegroting, indien de totale investeringskosten hoger zijn dan € 20.000,-.

Artikel 9. Aanvullende weigeringsgronden

In aanvulling op artikel 11 van de Algemene subsidieverordening gemeente Lelystad komt een aanvrager ook niet in aanmerking voor subsidie indien:

 • a.

  de aanvrager op basis van dezelfde aanvraag reeds op grond van andere gemeentelijke subsidieregelingen subsidie heeft ontvangen voor dezelfde investering;

 • b.

  de aanvrager de afgelopen 3 jaar subsidie heeft ontvangen voor dezelfde investering of werkzaamheden.

Artikel 10. Eindverantwoording van subsidies tussen € 5.000 en € 100.000

In aanvulling op artikel 19, eerste lid, van de Algemene subsidieverordening gemeente Lelystad dient de aanvrager tevens de volgende stukken te overleggen:

 • a.

  de facturen; en

 • b.

  bewijs van betaling.

Artikel 11. Hardheidsclausule

 • 1.

  Het college kan deze subsidieregeling, met uitzondering van de artikelen 1 tot en met 4, buiten toepassing laten, indien naar het oordeel van het college in bijzondere individuele gevallen de toepassing van een artikel uit deze verordening leidt tot een onbillijkheid van overwegende aard.

 • 2.

  Toepassing van het vorige lid wordt gemotiveerd in de subsidiebeschikking.

Artikel 12. Slotbepalingen

 • 1.

  Deze subsidieregeling wordt aangehaald als: Subsidieregeling investeringen sportaccommodaties 2018.

 • 2.

  Deze subsidieregeling treedt in werking met ingang van de dag na die van haar bekendmaking en is van toepassing op alle subsidieaanvragen die betrekking hebben op 2018 en de daaropvolgende jaren.

 • 3.

  Op aanvragen om subsidie die zijn ingediend voor de datum van inwerkingtreding van deze subsidieregeling, zijn de bepalingen van de ‘Subsidieregeling investeringen sportaccommodaties’ zoals vastgesteld op 12 juli 2016 van toepassing.

 • 4.

  Subsidies die worden aangevraagd na de datum van inwerkingtreding van deze subsidieregeling maar betrekking hebben op de uitvoering van activiteiten die geheel of gedeeltelijk plaatsvinden in 2017, worden behandeld overeenkomstig de ‘Subsidieregeling investeringen sportaccommodaties’ zoals vastgesteld op 12 juli 2016.

 

 

Lelystad d.d. 18 juli 2017.

 

Het college van de gemeente Lelystad,

 

de secretaris, de burgemeester,