Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Lelystad

Reglement houdende bepalingen ten aanzien van de ambtenaren van de burgelijke stand, de buitengewone ambtenaren van de burgelijke stand en de openstelling van het bureau burgelijke stand

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieLelystad
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingReglement houdende bepalingen ten aanzien van de ambtenaren van de burgelijke stand, de buitengewone ambtenaren van de burgelijke stand en de openstelling van het bureau burgelijke stand
CiteertitelReglement burgelijke stand
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

De bekendmaking van de regeling is niet meer te achterhalen.

De inwerkingtreding is bij benadering ingevuld.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Burgerlijk Wetboek, Boek 1, art. 16
 2. Besluit burgelijke stand 1994, art. 1
 3. Besluit burgelijke stand 1994, art. 2
 4. Besluit burgelijke stand 1994, art. 3
 5. Besluit burgelijke stand 1994, art. 4

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Bezoldigingsverordening ambtenaren burgelijke stand

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

30-08-199530-07-2020nieuwe regeling

29-08-1995

Onbekend.

Onbekend.

Tekst van de regeling

Intitulé

Reglement houdende bepalingen ten aanzien van de ambtenaren van de burgelijke stand, de buitengewone ambtenaren van de burgelijke stand en de openstelling van het bureau burgelijke stand

 

 

 

Burgemeester en wethouders van Lelystad,

Gelet op het bepaalde in artikel 16, Boek 1 Burgerlijk Wetboek en de artikelen 1 tot en met 4 Besluit burgelijke stand 1994;

besluiten vast te stellen:

Het reglement houdende bepalingen ten aanzien van de ambtenaren van de burgelijke stand, de buitengewone ambtenaren van de burgelijke stand en de openstelling van het bureau burgelijke stand.

Artikel 1. Begripsbepalingen

Het reglement verstaat onder

 • a.

  de wet: Boek 1 Burgerlijk Wetboek [ laatstelijk gewijzigd bij Wet van 14 oktober 1993 tot herziening van titel 4 Boek 1 Burgerlijk Wetboek [Stb. 1993 nr.555];

 • b.

  Het besluit ; Besluit burgerlijke stand 1994 [Stb.1994, nr 160];

 • c.

  Ambtenaar van de burgerlijke stand: een ambtenaar in dienst van de Gemeente of van een andere gemeente als zodanig benoemd door burgemeester en wethouders [ art. 16, lid 2 en lid 3, Boek 1 Burgerlijk Wetboek ];

 • d.

  Buitengewoon ambtenaar van de burgelijke stand: een ambtenaar in dienst van de Gemeente of van een andere gemeente, of een persoon die geen ambtenaar in gemeentelijke dienst is, als zodanig benoemd door burgemeester en wethouders [art. 16, lid 2 en lid 3, Boek 1 Burgerlijk Wetboek] ;

 • e.

  Lokatie: alle gebouwen welke bij raadsbesluit als “huis” der Gemeente zijn aangewezen;

Artikel 2. Ambtenaar van de burgerlijke stand, buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand.

 • 1.

  Er zijn in de Gemeente Lelystad ambtenaren van de burgerlijke stand behorende tot de ambtenaren van het organisatieonderdeel burgerzaken.

 • 2.

  Er kunnen in de Gemeente Lelystad ambtenaren van de burgerlijke stand zijn, die als zodanig zijn benoemd in een andere Gemeente.

 • 3.

  Er kunnen in de Gemeente Lelystad buitengewone ambtenaren van de burgelijke stand zijn.

Artikel 3. Benoeming.

 • 1.

  De ambtenaar van de burgerlijke stand wordt benoemd voor de periode dat betrokkene werkzaam is als ambtenaar bij het organisatie-onderdeel burgerzaken.

 • 2.

  De buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand wordt voor een in het benoemingsbesluit te bepalen periode.

Artikel 4. Bevoegdheden buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand.

De buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand is tevens bewaarder van het register van huwelijken.

Artikel 5. Lokatie.

De ambtenaar van de burgerlijke stand en de buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand verrichten hun wettelijke taken in het Stadhuis of een ander daartoe door de raad aangewezen “huis” der Gemeente.

Voor zover daartoe gewichtige redenen bestaan, kunnen zij elders binnen de Gemeente hun wettelijke taken uitvoeren.

Artikel 6. Leiding.

 • 1.

  Het hoofd van het organisatie-onderdeel burgerzaken is belast met de algehele leiding van de ambtenaren genoemd in artikel 2. Bij afwezigheid, verhindering of ontstentenis wordt hij vervangen door diens plaatsvervanger, tevens ambtenaar van de burgelijke stand.

 • 2.

  Diens plaatsvervanger is belast met de dagelijkse leiding van de werkzaamheden, die aan de burgerlijke stand zijn verbonden.

Artikel 7. Openstelling.

 • 1.

  Het bureau burgerlijke stand is voor het publiek geopend:

  • a.

   voor huwelijksvoltrekking op maan- tot en met vrijdag van 09.00 uur tot 16.00 uur;

  • b.

   voor de overige werkzaamheden op maan- tot en met vrijdag tijdens de openingsuren van het organisatie-onderdeel burgerzaken;

  • c.

   voor huwelijksvoltrekkingen op de “Bataviawerf” op maandag tot en met zaterdag van 9.00 tot 21.00 uur.

 • 2.

  Het bureau burgelijke stand is gesloten indien de in lid 1 vastgestelde openstelling samenvalt met algemeen erkende of daarmee gelijk gestelde feestdagen in de zin van artikel 3 van de Algemene termijnenwet of andere door de burgemeester en wethouders aangewezen dagen waarop het bureau niet of slechts gedeeltelijk geopend is.

 • 3.

  Het bureau burgelijke stand kan op zaterdag, zondag en op de andere dagen dat het bureau gesloten is, voor het publiek beperkt geopend zjjn op door burgemeester en wethouders, na voorafgaande bekendmaking, te bepalen uren.

 • 4.

  Het bureau burgelijke stand zal op verzoek van een belanghebbende, gedaan aan de in artikel 6 genoemde ambtenaar, worden geopend op zaterdag, zondag en de andere dagen dat het bureau gesloten is, indien de belanghebbende aantoont dat met de te verrichten werkzaamheden niet kan worden gewacht tot de eerstvolgende openstelling van het bureau.

 • 5.

  In bijzondere gevallen kan de ambtenaar genoemd in artikel 6, besluiten tot afwijking van de in het eerste lid aangegeven uren.

Artikel 8. Slotbepalingen.

 • 1.

  Het reglement kan worden aangehaald als Reglement burgelijke stand.

 • 2.

  Zij treedt in werking op 1 januari 1995.

Aldus vastgesteld in de vergadering van de burgemeester en wethouders van 29 augustus 1995.

De secretaris De burgemeester.