Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Lelystad

Besluit van het college van de gemeente Lelystad houdende regels omtrent het verlenen van mandaat/volmacht/machtiging (mandaatbesluit 2019)

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieLelystad
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBesluit van het college van de gemeente Lelystad houdende regels omtrent het verlenen van mandaat/volmacht/machtiging (mandaatbesluit 2019)
CiteertitelMandaatregeling 2019
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp
Externe bijlagenBijzonder mandaat Bedrijfsvoering Algemeen mandaat Bijzonder mandaat Fysiek Bijzonder mandaat Sociaal

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Voor de inwerkingtreding van de Mandaatregeling 2019 en wijzigingen daarop is de bekendmaking in de Flevopost leidend.

De vaststelling van de Mandaatregeling 2019 van 15 januari 2019 en de vaststelling van de ondermandaatregeling van 20 februari 2019 zijn op 27 februari 2019 in de Flevopost bekend gemaakt.

De wijziging van de Mandaatregeling 2019 van 5 februari 2019 is op 8 mei 2019 in de Flevopost bekend gemaakt.

De wijziging van de Mandaatregeling 2019 van 4 juli 2019 is op 10 juli 2019 in de Flevopost bekend gemaakt.

De wijziging van de Mandaatregeling 2019 van 24 september 2019 is op 23 oktober 2019 in de Flevopost bekend gemaakt

De wijziging van de Mandatregeling 2019 van 3 december 2019 is op 18 december 2019 in de Flevopost bekend gemaakt

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

hoofdstuk 10 van de Algemene wet bestuursrecht

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-202001-03-2020Wijziging Algemeen mandaat nrs. 48 t/m 94 en wijziging Bijzonder mandaat Bedrijfsvoering nrs. 3 t/m 8 en derdenmandaat

03-12-2019

gmb-2019-303992

190018272
24-10-201901-01-2020Aanpassing Bijzonder mandaat Fysiek domein op de punten 37.37a t/m 41.

24-09-2019

gmb-2019-253779

190012782
11-07-201924-10-2019Toevoeging teamleider Zelfstandigenloket aan mandaten 3, 4, 5, 8 en 16 en de teamleider Juridische Zaken en Veiligheid aan de mandaten 11 en 12 van het Bijzonder Mandaat Sociaal

04-07-2019

gmb-2019-178165

191030126
09-05-201911-07-2019Toevoeging mandaten 37a tot en met 37c aan het Algemeen mandaat

05-02-2019

gmb-2019-110905

190009466
01-03-201909-05-2019nieuwe regeling

15-01-2019

gmb-2019-45448

190009439

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit van het college van de gemeente Lelystad houdende regels omtrent het verlenen van mandaat/volmacht/machtiging (mandaatbesluit 2019)

Intitulé

Mandaatbesluit 2019

 

 

 

Het college van de gemeente Lelystad;

 

Gelet op:

 

- de Algemene wet bestuursrecht

 

BESLUIT:

 

vast te stellen de navolgende ‘Mandaatregeling 2019’.

Mandaatregister 2019

Mandatenregister 2019 Gemeente Lelystad

Algemeen mandaat / domein overstijgend

 

 

 

 

 

Volgnr.

Omschrijving bevoegdheid

Bevoegd orgaan

Soort mandaat Afdoenings/ Onderteke-

nings *

Mandaat verleend aan

Onder-mandaat verleend aan

Verder onder-

mandaat

Juridische grondslag

Datum besluit

Datum publica-

tie

Bijzonderheden

1

Het verstrekken van algemene informatie over aangelegenheden, geregeld in die administratieve regelingen, waarvan de beslissingsvoorbereiding en de administratieve uitvoering tot het takenpakket van de organisatie-eenheid gerekend worden

B&W / Burg.

Onder-

tekening

Algemeen directeur

Concern-

manager

 

Team-

leider

Medewerkers Wabo en bestemmings-

plannen, Stadstoezicht, Geo-

informatie en Belastingen, Stadswinkel, P&O, Subsidie-

bureau, Financieel beheer en kwaliteit, Ingenieurs-

bureau, Verkeer, Gebouw-

beheer, Afvalspecialist,

Concern-

strategen,

CIO

Project-

management: project-

managers

Beheer: medewerkers vanaf schaal 8, medewerker bedrijfsvoering, secretaresse, marktmeester

Gemeente-

wet

15-01-2019 en 20-02-2019

27-02-2019

 

2

Het beslissen op verzoeken om informatie als bedoeld in de Wet openbaarheid van bestuur aangaande het werkterrein van de organisatie-eenheid

B&W / Burg.

Afdoening

onder-

tekening

Algemeen directeur

Concern-

manager

 

Team-

leider

Gebouw-

beheer medewerkers, Afvalspecialist

Wet openbaar-

heid van bestuur

15-01-2019 en 20-02-2019

27-02-2019

 

3

Het sturen van ontvangst-

bevestigingen.

B&W / Burg.

Onder-

tekening

Algemeen directeur

Concern-

manager

 

Team-

leider

Medewerkers Wabo en bestemmings-

plannen, Stadstoezicht, Geo-

informatie en Belastingen, Stadswinkel, P&O, Subsidie-

bureau, Financieel beheer en kwaliteit, Project-

management, Ingenieurs-

bureau, Beheer, Verkeer, Gebouw-

beheer,

Afvalspecialist,

Concern-

strategen,

CIO

Gemeente-

wet, Algemene wet bestuurs-

recht

15-01-2019 en 20-02-2019

27-02-2019

Dit kan ook een automatisch gegenereerde reply zijn.

4

Het verdagen van beslissingen op bezwaar als bedoeld in de Algemene wet bestuursrecht

B&W / Burg.

Afdoening

onder-

tekening

Algemeen directeur

Concern-

manager

 

Team-

leider

Medewerkers Wabo en bestemmings-

plannen, Stadstoezicht, Geo-

informatie en Belastingen, Stadswinkel, P&O

Algemene wet bestuurs-

recht

15-01-2019 en 20-02-2019

27-02-2019

 

5

Het bekend maken van besluiten

B&W / Burg.

Afdoening

onder-

tekening

Algemeen directeur

Concern-

manager

 

Team-

leider

Medewerkers Wabo en bestemmings-

plannen, Stadstoezicht, Geo-

informatie en Belastingen, Stadswinkel, P&O,

Concern-

strategen,

CIO

Algemene wet bestuurs-

recht

15-01-2019 en 20-02-2019

27-02-2019

 

6

Het opvragen en verstrekken van informatie ten behoeve van de statistiek

B&W / Burg.

Afdoening

onder-

tekening

Algemeen directeur

Concern-

manager

 

Team-

leider

Medewerkers Wabo en bestemming-

splannen, Stadstoezicht, Geo-

informatie en Belastingen, Stadswinkel, P&O, Gebouw-

beheer-

medewerkers,

Afvalspecialist

Gemeente-

wet

15-01-2019 en 20-02-2019

27-02-2019

 

7

Het aanvragen van offertes en prijsopgaven in het kader van het tot de organisatie-eenheid behorende takenpakket, een en ander voorzover de bevoegdheid bestaat op grond van de Budgethouders-

regeling en met inachtneming van de op grond van die regeling daaraan verbonden voorwaarden.

B&W / Burg.

Afdoening

onder-

tekening

Algemeen directeur

Concern-

manager

 

Team-

leider

Medewerkers Subsidie-

bureau, Financieel beheer en kwaliteit, Verkeer.

Project-

management: project-

managers

Ingenieurs-

bureau: projectleiders, senior technische medewerker

Beheer: projectleiders, beheerders, opzichters, medewerkers vanaf schaal 6

artikel 160, lid1, sub e, en 171, lid 1, Gemeente-

wet

15-01-2019 en 20-02-2019

27-02-2019

 

8

Het besluiten tot het houden van aanbestedingen.

B&W

Afdoening

Algemeen directeur

Concern-

manager

 

Team-

leider

 

artikel 160, lid1, sub e, en 171, lid 1, Gemeente-

wet

15-01-2019

27-02-2019

Binnen de gestelde kaders in het aanbestedingsbeleid.Een en ander voorzover de bevoegdheid bestaat op grond van de Budgethoudersregeling en met inachtneming van de op grond van die regeling daaraan verbonden voorwaarden.Verder ondermandaat is niet geoorloofd.

9

Het houden van aanbestedingen en het uitvoeren van de bijbehorende handelingen

B&W

Afdoening

Algemeen directeur

Concern-

manager

 

Team-

leider

Medewerkers P&O, Subsidie-

bureau, Financieel beheer en kwaliteit, Verkeer, Gebouw-

beheer, Afvalspecialist

Ingenieurs-

bureau: projectleiders, werkvoor-

bereiders

Project-

management: projec-

tmanagers

Beheer: medewerkers vanaf schaal 9

artikel 160, lid1, sub e, en 171, lid 1, Gemeente-

wet

15-01-2019 en 20-02-2019

27-02-2019

Binnen de gestelde kaders in het aanbestedingsbeleid.

10

het besluiten om af te wijken van de aanbestedings-

richtlijnen zoals neergelegd in het gemeentelijk aanbestedingsbeleid

B&W

Afdoening

Algemeen directeur

 

 

 

15-01-2019

27-02-2019

Deze mandaatbevoegdheid omvat niet de bevoegdheid om te besluiten af te wijken van de Europese aanbestedingsregels. Verder ondermandaat is niet geoorloofd.

11

Het aangaan/opzeggen en ondertekenen van privaatrechtelijke overeenkomsten tot levering van goederen, aanneming van werk en/of verrichten van diensten in het kader van het tot de organisatie-eenheid behorende takenpakket, een en ander voorzover de bevoegdheid bestaat op grond van de Budgethoudersregeling en met inachtneming van de op grond van die regeling daaraan verbonden voorwaarden.

B&W / Burg.

Afdoening

Algemeen directeur

Concern-

manager

 

Team-

leider

Project-

management: project-

managers

artikel 160, lid1, sub e, en 171, lid 1, Gemeente-

wet

15-01-2019 en 20-02-2019

27-02-2019

Dit betreft zowel een mandaat als een volmacht.

12

Het voeren van correspondentie betreffende het in privaatrechtelijke zin instandhouden van gemeente-eigendommen voor zover behorend tot het takenpakket van de organisatie-eenheid

B&W / Burg.

Afdoening

onder-

tekening

Algemeen directeur

Concern-

manager

 

Team-

leider

Medewerkers Ingenieurs-

bureau, Verkeer, Gebouw-

beheer,

Afvalspecialist

artikel 160, lid1, sub e, en 171, lid 1, Gemeente-

wet

15-01-2019 en 20-02-2019

27-02-2019

Dit betreft zowel een mandaat als een volmacht.

13

Het aangaan en ondertekenen van privaatrechtelijke overeenkomsten tot het verkopen en vervangen van materialen waarvan de opbrengst minder bedraagt dan € 50.000,00 (exclusief omzetbelasting), alsmede het voeren van de daarmee verband houdende correspondentie (het betalen van respectievelijk incasseren dient conform de geldende regeling plaats te vinden, e.e.a. voorzover passend binnen het takenpakket van de organisatie-eenheid

B&W / Burg.

Afdoening

onder-

tekening

Algemeen directeur

Concern-

manager

 

Team-

leider

 

artikel 160, lid1, sub e, en 171, lid 1, Gemeente-

wet

15-01-2019

27-02-2019

Dit betreft zowel een mandaat als een volmacht.

14

Het doen van aangifte bij de politie zowel in verband met schadeverhaal als wetsovertreding

B&W

Afdoening

onder-

tekening

Algemeen directeur

Concern-

manager

 

Team-

leider

Gebouw-

beheer-

medewerkers,

Afvalspecialist Project-

management: project-

managers

Ingenieurs-

bureau: projectleiders, opzichters

Technische installaties: senior technisch medewerker, opzichter, administratief medewerker

Beheer: beheerders, opzichters

artikel 160, lid1, sub e, en 171, lid 1, Gemeente-

wet

15-01-2019 en 20-02-2019

27-02-2019

Dit betreft zowel een mandaat als een volmacht.

15

het aansprakelijk stellen van derden in verband met aan gemeente-eigendommen toegebrachte schade

B&W / Burg.

Afdoening

onder-

tekening

Algemeen directeur

Concern-

manager

 

Team-

leider

Gebouw-

beheer-

medewerkers,

Afvalspecialist

Ingenieurs-

bureau: projectleider- opzichter

Beheer: Beheerder

Technische installaties: senior technisch medewerker, opzichter, administratief medewerkster

artikel 160, lid1, sub e, en 171, lid 1, Gemeente-

wet

15-01-2019 en 20-02-2019

27-02-2019

Dit betreft zowel een mandaat als een volmacht.

16

De toetsing op de naleving van de gegeven veiligheids-

voorschriften alsmede het opleggen van maatregelen in het kader van de Arbo-wet

B&W

Afdoening

onder-

tekening

Algemeen directeur

Concern-

manager

 

Team-

leider

Ingenieurs-

bureau: projectleiders- opzichters

Beheer: beheerders- opzichters

Technische installaties: senior technisch medewerker- opzichter

Arbo-wet

15-01-2019 en 20-02-2019

27-02-2019

 

17

het aanvragen van subsidie in het kader van het tot de organisatie-eenheid behorende takenpakket

B&W

Afdoening

onder-

tekening

Algemeen directeur

Concern-

manager

 

Team-

leider

Medewerkers P&O, Subsidie-

bureau, Gebouw-

beheer, Afvalspecialist

Project-

management: project-

managers

 

15-01-2019 en 20-02-2019

27-02-2019

 

18

het opleggen van dwangsom-

beschikkingen tot een bedrag van € 1.000 per dag met een maximum van € 50.000 voorzover passend binnen het takenpakket van de organisatie-eenheid

B&W

Afdoening

onder-

tekening

Algemeen directeur

Concern-

manager

 

Team-

leider

 

artikel 5:32 Algemene wet bestuurs-

recht

15-01-2019

27-02-2019

 

19

het opleggen van dwangsom-

beschikkingen tot een bedrag van € 5.000 per dag met een maximum van € 250.000 voorzover passend binnen het takenpakket van de organisatie-eenheid

B&W

Afdoening

onder-

tekening

Algemeen directeur

Concern-

manager

 

artikel 5:32 Algemene wet bestuurs-

recht

15-01-2019

27-02-2019

Verder ondermandaat niet geoorloofd.

20

het nemen van een bestuursdwang-

beschikking passend binnen het takenpakket van de organisatie-eenheid

B&W / Burg.

Afdoening

onder-

tekening

Algemeen directeur

Concern-

manager

 

Team-

leider

 

artikel 125 Gemeente-

wet

15-01-2019

27-02-2019

 

21

het invorderen van verbeurde dwangsommen, inclusief de bevoegdheid tot het verminderen of kwijtschelden van dwangsommen waarvan de bevoegdheid tot het opleggen daarvan ook bij de functionaris berust

B&W / Burg.

Afdoening

onder-

tekening

Algemeen directeur

Concern-

manager

 

Team-

leider

 

Algemene wet bestuurs-

recht

15-01-2019

27-02-2019

 

22

het vaststellen van de verschuldigdheid en de hoogte van de door de gemeente verschuldigde dwangsom vanwege termijnoverschrijding

B&W / Burg.

Afdoening

onder-

tekening

Algemeen directeur

Concern-

manager

 

Team-

leider

 

paragraaf 4.1.3.2. Algemene wet bestuurs-

recht

15-01-2019

27-02-2019

 

23

het afdoen van bejegeningsklachten

B&W

Afdoening

onder-

tekening

Algemeen directeur

Concern-

manager

 

Algemene wet bestuurs-

recht

15-01-2019

27-02-2019

 

24

het college respectievelijk de burgemeester in rechte te vertegenwoordigen in bestuursrechtelijke geschillen die voor het college/burgemeester moeten worden gevoerd

B&W / Burg.

Proces-

machtiging

Algemeen directeur

Concern-

manager

 

Team-

leider

Medewerkers Wabo en bestemmings-

plannen, Stadstoezicht, Geoi-

nformatie en Belastingen, Stadswinkel, P&O

Gemeente-

wet en bijzondere wetten

15-01-2019 en 20-02-2019

27-02-2019

 

25

proces-

vertegenwoordiging in civiele geschillen, strafzaken en administratieve / bestuursrechtelijke geschillen waarin de gemeente als rechtspersoon partij is

Burg.

Proces-

machtiging

Algemeen directeur

Concern-

manager

 

Team-

leider

Medewerkers Wabo en bestemmings-

plannen, Stadstoezicht, Geo-

informatie en Belastingen, Stadswinkel, Gebouw-

beheer-medewerkers, Afvalspecialist

Gemeente-

wet, Burgerlijk Wetboek, Wetboek van Strafrecht, bijzondere wetten

15-01-2019 en 20-02-2019

27-02-2019

 

26

de vertegenwoordiging van de gemeente buiten rechte, met inachtneming van de volgende beperkingen:- gebruikmaking van deze volmacht is slechts geoorloofd indien en voor zover men een mandaat heeft verkregen te besluiten de betreffende privaatrechtelijke rechtshandeling te verrichten- het doorgeven van deze volmacht aan derden is niet geoorloofd, met uitzondering van volmachten aan notarissen

Burg.

Volmacht

Algemeen directeur

Concern-

manager

 

Team-

leider

Gebouw-

beheer-

medewerkers,

Afvalspecialist

Project-

management: project-

managers

Ingenieurs-

bureau: projectleiders, senior technisch medewerkers

Beheer: mediator, beheerders, opzichters

Technische installaties: senior technisch medewerker, opzichter, administratief medewerker

artikel 171, lid 2 Gemeente-

wet

15-01-2019 en 20-02-2019

27-02-2019

De functionarissen die een mandaat hebben gekregen voor het aangaan van een overeenkomst, dan wel voor het verrichten van een andere privaatrechtelijke rechtshandeling.

27

het nemen van beslissing op bezwaar indien deze beslissing: - conform het -advies van de bezwarencommissie of het ambtelijk uitgebrachte advies is, én - conform het primaire besluit, eventueel aangevuld met een nadere motivering volgens het advies is.

B&W

Afdoening

onder-

tekening

Algemeen directeur

 

 

Algemene wet bestuurs-

recht

15-01-2019

27-02-2019

Binnen gestelde kaders. Verder ondermandaat niet geoorloofd. Dit mandaat strekt zich niet uit tot het beslissen op een bezwaarschrift als het primaire besluit, waartegen het bezwaar zich richt, door de algemeen directeur krachtens mandaat is genomen.

28

het nemen van beslissing op bezwaar indien het advies van de bezwarencommissie of het ambtelijk uitgebrachte advies leidt tot het (gedeeltelijk) gegrond verklaren van het bezwaarschrift

B&W

Afdoening

onder-

tekening

Porte-

feuille-

houder lid college B&W

 

 

Algemene wet bestuurs-

recht

15-01-2019

27-02-2019

Deze mandaatverlening strekt zich niet uit tot bezwaarschriften die zijn gericht tegen door het college zelf genomen primaire besluiten. Deze mandaatverlening strekt zich niet uit tot bezwaarschriften op het gebied van personeelsaangelegenheden.

29

Het beslissen op verzoeken om hergebruik van overheidsinformatie als bedoeld in de Wet hergebruik van overheidsinformatie aangaande het werkterrein van de organisatie-eenheid

B&W

Afdoening

onder-

tekening

Algemeen directeur

Concern-

manager

 

Team-

leider

 

Wet hergebruik van overheids-

informatie

15-01-2019

27-02-2019

 

30

Het namens het college uitvoering te geven aan de taken die voortvloeien uit de Wet Basisregistratie Ondergrond (BRO).

B&W

Afdoening

onder-

tekening

Algemeen directeur

Concern-

manager

 

Team-

leider

Medewerkers Geo-

informatie en belastingen, Gebouwen-

beheer

Wet Basis-

registratie Onder-

grond (BRO)

15-01-2019 en 20-02-2019

27-02-2019

 

31

Namens het college de uitvoering van de taken die voortvloeien uit de BRO op te dragen aan een ander niet werkzaam onder zijn verantwoordelijkheid.

B&W

Afdoening

onder-

tekening

Algemeen directeur

 

Medewerkers Geo-

informatie en belastingen, Gebouwen-

beheer

Wet Basis-

registratie Onder-

grond (BRO)

15-01-2019 en 20-02-2019

27-02-2019

 

32

het melden en notificeren van eisen aan dienstverleners in het kader van de Dienstenwet

B&W / Burg.

Afdoening

onder-

tekening

Algemeen directeur

Concern-

manager

 

Team-

leider

Medewerkers Wabo en bestemmings-

plannen,

Diensten-

wet

15-01-2019 en 20-02-2019

27-02-2019

 

33

Het opvragen van nadere gegevens op grond van de wet BIBOB

B&W / Burg.

Afdoening

onder-

tekening

Algemeen directeur

Concern-

manager

 

Team-

leider

Medewerkers Stadstoezicht,

Gebouwen-

beheer: juridisch medewerker

wet BIBOB

15-01-2019 en 20-02-2019

27-02-2019

 

34

Het aangaan en ondertekenen van een verwerkers-

overeenkomst overeenkomstig de standaard Verwerkers-

overeenkomst Lelystad 2018, voor zover:- deze verband houdt met een opdracht tot het verrichten van diensten, en- de bevoegdheid tot het verlenen van die opdracht bestaat op grond van het onder nr. 11 genoemde mandaat van deze Mandaatregeling.

B&W / Burg.

Afdoening

onder-

tekening

Algemeen directeur

Concern-

manager

 

Team-

leider

 

Algemene verordening gegevens-

bescherming (AVG) Gemeente-

wet

15-01-2019

27-02-2019

Verder ondermandaat is niet geoorloofd.

35

het aanpassen van de standaard Verwerkers-

overeenkomst Lelystad 2018 en de daarbij behorende bijlagen met betrekking tot kleine wijzigingen, met name na wijzigingen van de standaard Verwerkings-

overeenkomst door de VNG

B&W

Afdoening

Algemeen directeur

 

 

Algemene verordening gegevens-

bescherming (AVG) Gemeente-

wet

15-01-2019

27-02-2019

Verder ondermandaat is niet geoorloofd.

36

het aangaan en ondertekenen van een verwerkers- overeenkomst :- waaraan geen opdracht ten grondslag ligt; en/of- die afwijkt van de standaard Verwerkersovereenkomst Lelystad 2018

B&W / Burg.

Afdoening

onder-

tekening

Algemeen directeur

 

 

Algemene verordening gegevens-

bescherming (AVG) Gemeente-

wet

15-01-2019

27-02-2019

Verder ondermandaat is niet geoorloofd.

37

het besluiten op verzoeken van betrokkenen m.b.t. hun rechten, zoals opgenomen in de Algemene verordening gegevens-

bescherming en andere daaraan gerelateerde wet- en regelgeving

B&W

Afdoening

Algemeen directeur

Concern-

manager

 

Team-

leider

Medewerkers Wabo en bestemmings-

plannen, Stadstoezicht, Geo-

informatie en Belastingen, Stadswinkel

Algemene verordening gegevens-

bescherming (AVG)

15-01-2019 en 20-02-2019

27-02-2019

 

37a

het aanbrengen van tekstuele wijzigingen op de Algemene Inkoopvoorwaarden van Gemeente Lelystad

B&W

Afdoening

Algemeen directeur

 

 

artikel 160, lid 1, sub e, Gemeente-

wet

 

05-02-2019

08-05-2019

Verder ondermandaat is niet geoorloofd.

37b

het besluiten dat bij een individuele opdracht mag worden afgeweken van de Algemene Inkoopvoorwaarden van Gemeente Lelystad, voor zover dit is toegestaan binnen wet- en regelgeving

B&W

Afdoening

Algemeen directeur

 

 

artikel 160, lid 1, sub e, Gemeente-

wet

 

05-02-2019

08-05-2019

 

37c

het besluiten dat bij een individuele opdracht mag worden afgeweken van de GIBIT-voorwaarden

B&W

Afdoening

Algemeen directeur

 

 

artikel 160, lid 1, sub e, Gemeente-

wet

 

05-02-2019

08-05-2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grondzaken

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

38

Het doen van grondaanbiedingen, reserveringen en opties inzake de verkoop van gronden en het aangaan en ondertekenen van koopovereenkomsten inzake de realisatie van particuliere, projectmatige en bedrijfsmatige bouwkavels.

B&W / Burg.

Afdoening

onder-

tekening

Algemeen directeur

Adviseur grond-

zaken

Juridisch medewerkers grondzaken

Artt. 160, lid 1, sub e, en 171, lid 1 Gemeente-

wet

15-01-2019 en 20-02-2019

27-02-2019

Binnen kaders grondexploitaties en uitgiftebeleid (w.o.AVV) en gebaseerd op een besluit teamleider/adviseur grondzaken. Dit betreft een mandaat en volmacht.Verder ondermandaat: Mandaat voor het doen van grondaanbiedingen, reserveringen en opties bij particuliere kavels. Het aangaan en ondertekenen van koopovereenkomsten van particuliere kavels.

39

Het aangaan en ondertekenen van overeenkomsten tot vestiging, verkrijging, verlenging en tenietgaan/ontbinding van zakelijk rechten.

B&W / Burg.

Afdoening

onder-

tekening

Algemeen directeur

Adviseur grond-

zaken

 

Artt. 160, lid 1, sub e, en 171, lid 1 Gemeente-

wet

15-01-2019

27-02-2019

Binnen toepasselijk beleid (bijv. zendmasten, agrarisch, tijdelijke erfpacht).Verder ondermandaat: Mandaat voor het doen van grondaanbiedingen, reserveringen en opties bij particuliere kavels. Het aangaan en ondertekenen van koopovereenkomsten van particuliere kavels.

40

Het verlenen van toestemming aan een zakelijk gerechtigde tot vervreemding, bezwaring van zijn recht.

B&W / Burg.

Afdoening

onder-

tekening

Algemeen directeur

Adviseur grond

zaken

 

Artt. 160, lid 1, sub e, en 171, lid 1 Gemeente-

wet

15-01-2019

27-02-2019

Binnen toepasselijk beleid (bijv. zendmasten, agrarisch, tijdelijke erfpacht).

41

Het aangaan en ondertekenen van (vastgoed) huurovereenkomsten.

B&W / Burg.

Afdoening

onder-

tekening

Algemeen directeur

Adviseur grond-

zaken

 

Artt. 160, lid 1, sub e, en 171, lid 1 Gemeente-

wet

15-01-2019

27-02-2019

Binnen toepasselijk beleid (o.a grondbeleid).

42

Het aangaan en ondertekenen van overeenkomsten voor gebruik/huur/pacht van (een) perce(e)l(en) grond en water(bodem).

B&W / Burg.

Afdoening

onder-

tekening

Algemeen directeur

Adviseur grond-

zaken

 

Artt. 160, lid 1, sub e, en 171, lid 1 Gemeente-

wet

15-01-2019

27-02-2019

In het kader van vermogensbeheer of andere maatschappelijke belangen.

43

Het aangaan en ondertekenen van overeenkomsten inzake het wettelijk kostenverhaal.

B&W / Burg.

Afdoening

onder-

tekening

Algemeen directeur

Adviseur grond-

zaken

 

Artt. 160, lid 1, sub e, en 171, lid 1 Gemeente-

wet

15-01-2019

27-02-2019

Binnen toepasselijk beleid.

44

Het verkopen van bloot eigendom

B&W / Burg.

Afdoening

onder-

tekening

Algemeen directeur

Adviseur grond-

zaken

 

Artt. 160, lid 1, sub e, en 171, lid 1 Gemeente-

wet

15-01-2019

27-02-2019

Binnen toepasselijk beleid en gebaseerd op een taxatierapport door een terzake deskundig taxateur.

45

Het ondertekenen van volmachten aan notarissen t.a.v. de voormelde activiteiten.

B&W / Burg.

Afdoening

onder-

tekening

Algemeen directeur

Adviseur grond-

zaken

Juridisch medewerkers grondzaken

Artt. 160, lid 1, sub e, en 171, lid 1 Gemeente-

wet

15-01-2019 en 20-02-2019

27-02-2019

Binnen toepasselijk beleid en gebaseerd op een taxatierapport door een terzake deskundig taxateur.

46

Eerste aanschrijvingen bij niet nakoming contracten bij particuliere, projectmatige en/of bedrijfskavels

B&W / Burg.

Afdoening

onder-

tekening

Algemeen directeur

Adviseur grond-

zaken

Juridisch medewerkers grondzaken

Artt. 160, lid 1, sub e, en 171, lid 1 Gemeente-

wet

15-01-2019 en 20-02-2019

27-02-2019

 

47

Het aangaan en ondertekenen van planschade-

verhaals-

overeenkomsten

B&W / Burg.

Afdoening

onder-

tekening

Algemeen directeur

Adviseur grond-

zaken

 

Artt. 160, lid 1, sub e, en 171, lid 1 Gemeente-

wet

15-01-2019

27-02-2019

Standaard in geval van wijziging van bestemming op verzoek van externe partijen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Personeel

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

48

het uitvoeren van werkzaamheden m.b.t. werving en selectie personeel

B&W / Burg.

Afdoening/

onder-

tekening

Algemeen directeur

Concern-

manager

 

Team-

leider

medewerkers P&O, Subsidie-

bureau, Financieel beheer en kwaliteit

Cao Gemeenten

3-12-2019

18-12-2019

Binnen gestelde kaders m.b.t. werving en selectieprocedure. Voor de medewerkers P&O betreft dit zowel een mandaat als een volmacht. Verder ondermandaat niet geoorloofd.

49

het aangaan van een arbeidsovereenkomst anders dan met de algemeen directeur, mede-directeur en concerncontroller.

B&W / Burg.

Afdoening/

onder-

tekening

Algemeen directeur

Concern-

manager

 

Team-

leider

 

Art. 160, lid 1, sub e en 171 Gemeentewet

3-12-2019

18-12- 2019

Binnen gestelde kaders m.b.t. vastgestelde maximale formatieomvang en indeling in het functiehuis. Dit betreft zowel een mandaat als een volmacht. Verder ondermandaat niet geoorloofd.

50

het maken en vastleggen van individuele personeelsafspraken gericht op werknemers in de functie van mede-directeur, concerncontroller en concernmanager

B&W/Burg.

Afdoening

/onder-

tekening

Algemeen directeur

 

 

Cao Gemeenten, Art. 160, lid 1 sub e en 171 Gemeentewet

03-12-2019

18-12-2019

Binnen gestelde kaders. Uitgezonderd aangaan arbeidsovereenkomst, schorsen en bevestigen einde arbeidsovereenkomst van de algemeen directeur, mede-directeur en concerncontroller.Dit betreft zowel een mandaat als een volmacht. Verder ondermandaat niet geoorloofd.

51

Vaststellen van de functie-indeling op grond van artikel 3.6 van de Procedureregeling functiehuis gemeente Lelystad 2020

B&W

Afdoening/

onder-

tekening

Algemeen directeur

 

 

hoofdstuk 3 Cao Gemeenten

3-12-2019

18-12-2019

Binnen gestelde kaders.Verder ondermandaat niet geoorloofd.

52

het toekennen van een extra periodiek

B&W/Burg.

Afdoening/

onder-

tekening

Algemeen directeur

Concern-

manager

 

Team-

leider

 

hoofdstuk 3 Cao Gemeenten

3-12-2019

18-12-2019

Binnen gestelde kaders. Dit betreft zowel een mandaat als een volmacht. Verder ondermandaat niet geoorloofd.

53

het geven van een arbeidsmarkttoelage

B&W/Burg.

Afdoening/

onder-

tekening

Algemeen directeur

Concern-

manager

 

hoofdstuk 3 Cao Gemeenten

3-12-2019

18-12-2019

Binnen gestelde kaders Uitvoeringsregeling hoofdstuk 3 Cao Gemeenten 2020.Dit betreft zowel een mandaat als een volmacht. Verder ondermandaat niet geoorloofd.

54

het geven van een inconveniënten-

toelage

B&W/Burg.

Afdoening/

onder-

tekening

Algemeen directeur

Concern-

manager

 

Team-

leider

 

hoofdstuk 3 Cao Gemeenten

3-12-2019

18-12-2019

Binnen gestelde kaders Uitvoeringsregeling hoofdstuk 3 Cao Gemeenten 2020. Dit betreft zowel een mandaat als een volmacht. Verder ondermandaat niet geoorloofd.

55

afspraken maken over overwerken/ extra uren maken binnen of buiten dagvenster.

B&W/Burg.

Afdoening/

onder-

tekening

Algemeen directeur

Concern-

manager

 

Teamleider

 

hoofdstuk 3 Cao Gemeenten

3-12-2019

18-12-2019

Binnen gestelde kaders.Dit betreft zowel een mandaat als een volmacht. Verder ondermandaat niet geoorloofd.

56

het geven van een gratificatie in het kader van gedifferentieerd belonen maximaal € 600 bruto per keer

B&W/Burg.

Afdoening/

onder-

tekening

Algemeen directeur

Concern-

manager

 

hoofdstuk 3 Cao Gemeenten

15-01-2019

27-02-2019

Binnen gestelde kaders Uitvoeringsregeling hoofdstuk 3 Cao Gemeenten 2020.Dit betreft zowel een mandaat als een volmacht. Verder ondermandaat niet geoorloofd.

57

het geven van een gratificatie in het kader van gedifferentieerd belonen van meer dan € 600 bruto, maximaal € 2000 bruto per keer

B&W/Burg.

Afdoening/

onder-

tekening

Algemeen directeur

 

 

hoofdstuk 3 Cao Gemeenten

3-12-2019

18-12-2019

Binnen gestelde kaders Uitvoeringsregeling hoofdstuk 3 Cao Gemeenten 2020. Dit betreft zowel een mandaat als een volmacht. Verder ondermandaat niet geoorloofd.

58

het accorderen van ingediende declaraties

B&W

Afdoening/

onder-

tekening

Algemeen directeur

Concern-

manager

 

Team-

leider

 

Cao gemeenten Personeelshandboek

3-12-2019

18-12-2019

Binnen gestelde kaders van de Regeling vergoeding reis- en verblijfskosten dienstreizen 2020 en de Uitvoeringsregeling hoofdstuk 3 Cao Gemeenten 2020. Dit betreft zowel een mandaat als een volmacht. Verder ondermandaat niet geoorloofd.

59

het geven van een functioneringstoelage op grond van art 3.8 van de Cao Gemeenten of het geven van een garantietoelage op grond van artikel 3:15 van de Cao Gemeenten

B&W/Burg.

Afdoening/

onder-

tekening

Algemeen directeur

Concern-

manager

 

hoofdstuk 3 Cao Gemeenten

3-12-2019

18-12-2019

Binnen gestelde kaders Uitvoeringsregeling hoofdstuk 3 Cao Gemeenten en op basis van een vastgestelde beoordeling zoals bedoeld in art. 3, lid 1 van de Regeling personeelsbeoordeling 2020. Dit betreft zowel een mandaat als een volmacht. Verder ondermandaat niet geoorloofd.

60

het besluiten voor welke categorieën van werknemers de werktijden door de werkgever worden vastgesteld.

B&W/Burg.

Afdoening/

onder-

tekening

Algemeen directeur

Concern-

manager

 

Team-

leider

 

Art. 5.5 Cao Gemeenten

3-12-2019

18-12-2019

Binnen gestelde kaders.Dit betreft zowel een mandaat als een volmacht. Verder ondermandaat niet geoorloofd.

61

het vaststellen van werktijden en rooster van werknemers met in achtneming van de voorwaarden genoemd in de Arbeidstijdenwet en de Cao Gemeenten

B&W/Burg.

Afdoening/

onder-

tekening

Algemeen directeur

Concern-

manager

 

Team-

leider

 

Art. 5.5 Cao Gemeenten

3-12-2019

18-12-2019

Binnen gestelde kaders.Dit betreft zowel een mandaat als een volmacht. Verder ondermandaat niet geoorloofd.

62

het toekennen van het moment van opname van vakantie en andere voorkomende verlofvormen ( met uitzondering van onbetaald verlof op grond van art. 6.14 Cao Gemeenten) en het doorschuiven van verlofuren naar het volgende jaar

B&W/Burg.

Afdoening/

onder-

tekening

Algemeen directeur

Concern-

manager

 

Team-

leider

 

hoofdstuk 6 Cao Gemeenten

3-12-2019

18-12-2019

Binnen gestelde kaders.Dit betreft zowel een mandaat als een volmacht. Verder ondermandaat niet geoorloofd.

63

het maken en vastleggen van individuele personeelsafspraken gericht op alle werknemers uitgezonderd de algemeen directeur, mede-directeur en concerncontroller

B&W/Burg.

Afdoening/

onder-

tekening

Algemeen directeur

Concern-

manager

 

Team-

leider

 

Cao gemeenten

3-12-2019

18-12-2019

Binnen gestelde kaders.Dit betreft zowel een mandaat als een volmacht. Verder ondermandaat niet geoorloofd.

64

het maken en vastleggen van individuele afspraken over het verlenen van onbetaald verlof op grond van art. 6.14 van de Cao Gemeenten

B&W/Burg.

Afdoening/

onder-

tekening

Algemeen directeur

 

 

 

Art. 6.14 Cao Gemeenten

3-12-2019

18-12-2019

Binnen gestelde kaders.Dit betreft zowel een mandaat als een volmacht. Verder ondermandaat niet geoorloofd.

65

in individuele gevallen op grond van art. 1.7 Cao Gemeenten afwijken van de Cao Gemeenten

B&W/Burg.

Afdoening/

onder-

tekening

Algemeen directeur

 

 

Art. 1.7 Cao Gemeenten

03-12-2019

18-12-2019

Binnen gestelde kaders.Dit betreft zowel een mandaat als een volmacht. Verder ondermandaat niet geoorloofd.

66

toepassing van het al dan niet recht hebben op doorbetalen van het salaris bij ziekte.

B&W/Burg.

Afdoening/

onder-

tekening

Algemeen directeur

Concern-

manager

 

Art. 7.1 Cao Gemeenten Art. 7:628 en 7:629 BW

03-12-2019

18-12-2019

Binnen gestelde kaders.Dit betreft zowel een mandaat als een volmacht. Verder ondermandaat niet geoorloofd.

67

uitvoeren werkzaamheden van een werkgever in het kader van de Wet verbetering poortwachter.

B&W/Burg.

Afdoening/

onder-

tekening

Algemeen directeur

Concern-

manager

 

Team-

leider

 

Wet verbetering Poortwachter

3-12-2019

18-12-2019

Binnen gestelde kaders.Dit betreft zowel een mandaat als een volmacht. Verder ondermandaat niet geoorloofd.

68

het aangaan van een arbeidsovereenkomst met werknemers, anders dan de algemeen directeur, mede-directeur en concerncontroller, boven de AOW-gererechtigde leeftijd.

B&W/Burg.

Afdoening/

onder-

tekening

Algemeen directeur

Concern-

manager

 

Team-

leider

 

Art. 7:672 BW Art. VIIIa Wet werken na AOW-gerechtigde leeftijd Art. 160, lid 1, sub e en 171 Gemeentewet

03-12-2019

18-12-2019

Binnen gestelde kaders m.b.t. vastgestelde maximale formatieomvang en indeling in het functiehuis. Verder ondermandaat niet geoorloofd.

69

het opzeggen van de arbeidsovereenkomst van werknemers anders dan de algemeen directeur, mede-directeur en concerncontroller

B&W/Burg

Afdoening/

onder-

tekening

Algemeen directeur

Concern-manager

Team-

leider

 

boek 7 titel 10 BW

03-12-2019

18-12-2019

Binnen gestelde kaders.Dit betreft zowel een mandaat als een volmacht. Verder ondermandaat niet geoorloofd.

70

het boventallig verklaren van een werknemer, anders dan de algemeen directeur, mede-directeur en concerncontroller, van wie de functie komt te vervallen als gevolg van organisatieveranderingen en het toepassen van hoofdstuk 9 Cao Gemeenten.

B&W/Burg.

Afdoening/

onder-

tekening

Algemeen directeur

 

 

hoofdstuk 9 Cao Gemeenten, de Ontslagregeling

03-12-2019

18-12-2019

Binnen gestelde kaders en met inachtneming Sociaal Statuut 2015 gemeente Lelystad.Verder ondermandaat niet geoorloofd.

71

het treffen van een passende regeling en ondertekenen van een vaststellingsovereenkomst voor de beeindiging van de arbeidsovereenkomst van werknemers anders dan de algemeen directeur, mede-directeur en concerncontroller.

B&W/Burg.

Afdoening/

onder-

tekening

Algemeen directeur

 

 

Art. 160, lid 1, sub e, en 171 Gemeentewet Art. 7:900 BW

03-12-2019

18-12-2019

Onder de voorwaarde dat de portefeuillehouder P&O wordt geïnformeerd met betrekking tot de vaststellingsovereenkomst. Dit betreft zowel een mandaat als een volmacht. Verder ondermandaat niet geoorloofd.

72

het schorsen als ordemaatregel op grond van art. 11.4 Cao Gemeenten van werknemers anders dan de algemeen directeur, mede-directeur en concerncontroller.

B&W

Afdoening/

onder-

tekening

Algemeen directeur

Concern-

manager

 

Team-

leider

 

Art. 11.4 Cao Gemeenten

3-12-2019

18-12-2019

Binnen gestelde kaders.Dit betreft zowel een mandaat als een volmacht. Verder ondermandaat niet geoorloofd

73

de bevoegdheid om te beslissen aan een werknemer andere werkzaamheden op te dragen indien dit naar het oordeel van het college noodzakelijk is in het kader van crisisbeheer en rampenbestrijding.

B&W/Burg.

Afdoening/

onder-

tekening

Algemeen directeur

Concern-

manager

 

 

Art. 11.6 Cao Gemeenten

03-12-2019

18-12-2019

Binnen gestelde kaders.Verder ondermandaat niet geoorloofd.

74

het beslissen op aanvragen voor het vergoeden van schade.

B&W/Burg.

Afdoening/

ondertekening

Algemeen directeur

Concern-

manager

 

Team-

leider

 

Art. 7:611 en 7:658 BW

03-12-2019

18-12-2019

Binnen gestelde kaders.Dit betreft zowel een mandaat als een volmacht. Verder ondermandaat niet geoorloofd.

75

het opleggen van een sanctie aan werknemers anders dan de algemeen directeur, mede-directeur en concerncontroller.

B&W/Burg.

Afdoening/

onder-

tekening

Algemeen directeur

Concern-

manager

 

Team-

leider

 

Art. 7:660 BW

03-12-2019

27-18-12-2019

Binnen gestelde kaders.Dit betreft zowel een mandaat als een volmacht. Verder ondermandaat niet geoorloofd.

76

het onverwijld opzeggen van de arbeidsovereenkomst wegens een dringende reden, onder onverwijlde mededeling van die reden aan werknemers anders dan de algemeen directeur, mede-directeur en concerncontroller. (Ontslag op staande voet)

B&W/Burg.

Afdoening/

onder-

tekening

Algemeen directeur

 

 

Art. 7:677 en 7:678 BW

03-12-2019

18-12-2019

Binnen gestelde kaders.Dit betreft zowel een mandaat als een volmacht. Verder ondermandaat niet geoorloofd.

77

het maken en vastleggen van afspraken over de duurzame inzetbaarheid van een werknemer anders dan de algemeen directeur, mede-directeur en concerncontroller.

B&W/Burg.

Afdoening/

ondertekening

Algemeen directeur

Concern-

manager

 

Team-

leider

 

hoofdstuk 8 Cao Gemeenten

03-12-2019

18-12-2019

Binnen gestelde kaders. Dit betreft zowel een mandaat als een volmacht. Verder ondermandaat niet geoorloofd.

78

het beoordelen, maken en vastleggen van afspraken m.b.t. nevenwerkzaamheden die de belangen van de dienst kunnen raken, voor zover deze in verband staan met de functievervulling

B&W/Burg.

Afdoening/

onder-

tekening

Algemeen directeur

Concern-

manager

 

Team-

Leider

 

Art. 5 en 8 Ambtenarenwet 2017

03-12-2019

18-12-2019

Binnen gestelde kaders en in overleg met team P&O. Dit betreft zowel een mandaat als een volmacht. Verder ondermandaat niet geoorloofd.

79

het aangaan van een overeenkomst studiefaciliteiten voor het deelnemen aan cursussen, seminars, opleidingen, trainingen,indien de kosten niet meer bedragen dan € 5.000 per cursus, seminars e.d.

B&W/Burg.

Afdoening/

onder-

tekening

Algemeen directeur

Concern-

manager

 

Team-

leider

 

hoofdstuk 8 Cao Gemeenten

03-12-2019

18-12-2019

Binnen gestelde kaders.Dit betreft zowel een mandaat als een volmacht. Verder ondermandaat niet geoorloofd.

80

het aangaan van een overeenkomst studiefaciliteiten voor het deelnemen aan cursussen, seminars, opleidingen, trainingen,indien de kosten meer bedragen dan € 5.000 per cursus, seminars e.d.

B&W/Burg.

Afdoening/

onder-

tekening

Algemeen directeur

Concern-

manager

 

hoofdstuk 8 Cao Gemeenten

03-12-2019

18-12-2019

Binnen gestelde kaders.Dit betreft zowel een mandaat als een volmacht. Verder ondermandaat niet geoorloofd.

81

het definitief beoordelen van de wijze van functievervulling in het kader van de Regeling personeelsbeoordeling

B&W/Burg.

Afdoening/

onder-

tekening

Algemeen directeur

Concern-

manager

 

Team-

leider

 

Regeling personeelsbeoordeling

03-12-2019

18-12-2019

Binnen gestelde kaders.Dit betreft zowel een mandaat als een volmacht. Verder ondermandaat niet geoorloofd.

82

het inhuren van personeel van derden anders de algemeen directeur, mede-directeur, concerncontroller en concernmanager

B&W/Burg.

Afdoening/

onder-

tekening

Algemeen directeur

Concern-

manager

 

Team-

leider

 

Art. 160, lid 1, sub e, en 171 Gemeentewet

03-12-2019

18-12-2019

Binnen de gestelde kaders van het Inkoopbeleid en Budgetregeling en na overleg met P&O. Hieronder begrepen ook detacherings- en stage-overeenkomsten. Dit betreft zowel een mandaat als een volmacht. Verder ondermandaat is niet geoorloofd.

83

bevoegdheid tot het vaststellen en wijzigen van de tekst van gebruikersovereenkomsten en bruikleenovereenkomsten voor gebruik door werknemers van door de werkgever verstrekte bedrijfsmiddelen, inclusief NS-businesscard

B&W

Afdoening/

onder-

tekening

Algemeen directeur

 

 

Art. 160, lid 1, sub e Gemeentewet

03-12-2019

18-12-2019

Binnen gestelde kaders.

84

bevoegdheid tot het namens de werkgever aangaan van een gebruikersovereenkomst of bruikleenovereenkomst met een werknemer voor gebruik door werknemers van door de werkgever verstrekte bedrijfsmiddelen, inclusief NS-businesscard.

B&W/Burg.

Afdoening/

onder-

tekening

Algemeen directeur

Concern-

manager

 

Team-

leider

werknemers P&O, ICT en Facilitaire Servicedesk

Art. 160, lid 1, sub e, en 171 Gemeentewet

03-12-2019

18-12-2019

Voor die bedrijfsmiddelen waarvan de uitreiking bij het desbetreffende team ligt. Binnen gestelde kaders. Dit betreft zowel een mandaat als een volmacht. Verder ondermandaat is niet geoorloofd.

85

in geval van wijzigingen in de vergoedingen, verstrekkingen en beschikbaarstellingen, vaststellen van een aanwijsbesluit eindheffingsloon werkkostenregeling

B&W

Afdoening/

onder-

tekening

Algemeen directeur

Concern-

manager

bedrijfs-voering

 

Team-

leider

P&O

 

fiscale wetgeving

03-12-2019

18-12-2019

Binnen gestelde kaders.Verder ondermandaat niet geoorloofd.

86

de bevoegdheid tot het verlenen van een vergoeding voor studiekosten van voormalig werknemers tot een bedrag van maximaal € 2.500,-.

B&W/Burg.

Afdoening/

onder-

tekening

Algemeen directeur

Concern-

manager

Bedrijfs-voering

 

Team-

leider P&O

 

Art. 73 Werkloosheidswet

03-12-2019

18-12-2019

Binnen gestelde kaders. Dit betreft zowel een mandaat als een volmacht. Verder ondermandaat niet geoorloofd.

 

Voor de uitoefening van de onder 48 tot en met 86 genoemde bevoegdheden geldt dat team P&O in een vroeg stadium betrokken dient te worden bij de voorbereiding van de te maken afspraken en de schriftelijke vastlegging.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mandaat aan derden

 

 

 

 

 

 

 

 

 

87

Mandaat uitvoering aanvullende ww- uitkering

B&W/Burg.

Afdoening/

ondertekening

Directeur Visma-RAET B.V.

 

 

hoofdstuk 10 Cao Gemeenten

03-12-2019

18-12-2019

Binnen gestelde kaders. Dit betreft zowel een mandaat als een volmacht. Verder ondermandaat niet geoorloofd.

88

Mandaat uitvoering APPA verplichtingen gewezen politiek ambtsdragers

B&W/Burg.

Afdoening/

ondertekening

Directeur Visma-RAET B.V.

 

 

Besluit Algemene Pensioenwet Politieke Ambtsdragers

03-12-2019

18-12-2019

Binnen gestelde kaders. Dit betreft zowel een mandaat als een volmacht. Verder ondermandaat niet geoorloofd.

89

Mandaat voor het maken en vastleggen van arbeidwoorwaardelijke afspraken voor gedetacheerde medewerkers m.b.t. de nummers 55, 61, 62 en 81 van deze mandaatregeling en het maken en vastleggen van afspraken over de duurzame inzetbaarheid nadat vooraf toestemming is verleend over eventuele studiefaciliteiten of overige kosten conform de regels hieromtrent in de Mandaatregeling / het accorderen van ingediende declaraties op grond van de Regeling vergoeding dienstreizen en verblijfkosten

B&W/Burg.

Afdoening/

ondertekening

Directeur Stichting Welzijn Lelystad

 

 

Cao Gemeenten Personeelshandboek

03-12-2019

18-12-2019

Binnen gestelde kaders. Dit betreft zowel een mandaat als een volmacht. Verder ondermandaat niet geoorloofd.

90

Mandaat voor het maken en vastleggen van arbeidwoorwaardelijke afspraken voor gedetacheerde medewerkers m.b.t. de nummers 55, 61, 62 en 81 van deze mandaatregeling en het maken en vastleggen van afspraken over de duurzame inzetbaarheid nadat vooraf toestemming is verleend over eventuele studiefaciliteiten of overige kosten conform de regels hieromtrent in de Mandaatregeling / het accorderen van ingediende declaraties op grond van de Regeling vergoeding dienstreizen en verblijfkosten

B&W/Burg.

Afdoening/

ondertekening

Directeur Werkbedrijf Lelystad

 

 

Cao Gemeenten Personeelshandboek

03-12-2019

18-12-2019

Binnen gestelde kaders. Dit betreft zowel een mandaat als een volmacht. Verder ondermandaat niet geoorloofd.

91

Mandaat voor het maken en vastleggen van arbeidwoorwaardelijke afspraken voor de gedetacheerde medewerkers m.u.v. opzeggen / beëindigen van de arbeidsovereenkomst.

B&W/Burg.

Afdoening/

ondertekening

Directeur Flevomeer Bibliotheken

 

 

Cao Gemeenten

03-12-2019

18-12-2019

Binnen gestelde kaders. Dit betreft zowel een mandaat als een volmacht. Verder ondermandaat niet geoorloofd.

92

Mandaat uitvoering eigenrisicodragersschap Regeling werkhervatting gedeeltelijk arbeidsongeschikten (WGA)

B&W/Burg.

Afdoening/

ondertekening

Directeur GradusGroep B.V.

 

 

WGA

03-12-2019

18-12-2019

Binnen gestelde kaders. Dit betreft zowel een mandaat als een volmacht.

93

de bevoegdheid te besluiten tot privaatrechtelijke rechtshandelingen en het verrichten van deze privaatrechtelijke rechtshandelingen voor de gemeente

B&W/Burg.

Afdoening/

ondertekening

Griffier

 

 

Art. 160 en 171 Gemeentewet

03-12-2019

18-12-2019

Uitoefening bevoegdheid voorzover passend binnen het werkveld van de griffie. Verder ondermandaat niet geoorloofd.

94

in het kader van het werkgeverschap van de raad van het griffiepersoneel de bevoegdheid tot het verrichten van alle privaatrechtelijke rechtshandelingen m.b.t. het griffiepersoneel, m.u.v. het aangaan en opzeggen van de arbeidsovereenkomst met de plaatsvervangend griffier en het schorsen van de plaatsvervangend griffier.

Burg.

Afdoening/

ondertekening

Griffier

 

 

Art. 171 Gemeente-

wet

Mandaatbesluit

griffier

03-12-2019

18-12-2019

Uitoefening bevoegdheid voorzover passend binnen het werkveld van de griffie. Verder ondermandaat niet geoorloofd.

 

Mandatenregister 2019 Bedrijfsvoering

Bijzonder mandaat Bedrijfsvoering

 

 

 

 

 

Volgnr.

Omschrijving bevoegdheid

Bevoegd orgaan

Soort mandaat Afdoenings/ Ondertekenings *

Mandaat verleend aan

Onder-

mandaat verleend aan

Verder onder-

mandaat

Juridische grondslag

Datum besluit

Datum publi-

catie

Bijzonderheden

1

Het nemen van besluiten inzake begrotingssubsidies, incidentele subsidies, subsidies op grond de vigerende Algemene Subsidieverordening Gemeente Lelystad en de daarbij behorende subsidieregelingen en de daarbij behorende beleids-/nadere regels, een en ander voorzover passend binnen de daarvoor in de begroting geraamde bedragen en indien van toepassing het vastgestelde subsidieplafond en binnen de daarvoor door het college vastgestelde uitvoeringsregelingen of verdelingsplannnen. Besluiten met betrekking tot vaststelling of wijziging van beleidsregels, als bedoeld in de vigerende Algemene Subsidieverordening Gemeente Lelystad, of nadere regels met betrekking tot dit onderwerp zijn van dit mandaat uitgezonderd.

B&W

Afdoening

Algemeen directeur

Concern-

manager

Bedrijfs-

voering-

 

Team-

leiders

Mede-

werkers Subsidie-

bureau, Finan-

cieel beheer en kwaliteit belast met subsidie-werk-

zaam-

heden

Algemene Subsidie-

verordening Lelystad en de daarbij behorende beleids-/ en nadere regels.

15-01-2019 en 20-02-2019

27-02-2019

Het team Subsidiebureau heeft mandaat voor alle handelingen te nemen in het proces voor zover er geen besluit wordt genomen in de zin van de Algemene wet bestuursrecht

2

De bevoegdheid tot het al dan niet toekennen van schadeclaims (inclusief het voeren van de correspondentie) tot het eigen risico bedrag van € 2.500,--

B&W

Afdoening

Algemeen directeur

Concern-

manager

Bedrijfs-

voering-

 

Team-

leider Juridische Zaken

 

Gemeente-

wet/ Burgerlijk wetboek

15-01-2019

27-02-2019

 

3

De bevoegdheid tot het overbrengen van archiefbescheiden naar de gemeentelijke archiefbewaarplaats

B&W

Afdoening

Algemeen directeur

Concern-

manager Bedrijfs-

voering

 

Team-

leider Digitale Informatie en Archief-

beheer

 

Art. 12, lid 1, Archiefwet juncto artikel 9 Archief-

besluit 1995

15-01-2019

27-02-2019

 

4

De bevoegdheid om overeenkomsten tot verhuur van werkplekken in het Stadhuis aan te gaan met externen die een maatschappelijk nut dienen, een en ander op basis van de vastgestelde modelhuur-

overeenkomst.

B&W / Burg.

Afdoening

Algemeen directeur

Concern-

manager Bedrijfs-

voering

Team-

leider Huisves-

ting en Facilitair

 

Gemeente-

wet/ Burgerlijk wetboek

15-01-2019

27-02-2019

 

5

het nemen van beslissing op bezwaar indien deze beslissing:

- conform het advies van de bezwarencommissie of het ambtelijk uitgebrachte advies is, én

- conform het primair besluit, eventueel aangevuld met een nadere motivering volgens het advies is.

B&W

Afdoening

ondertekening

Algemeen directeur

Concern-

manager Bedrijfs-

voering

Team-

leider Juridische Zaken

 

Algemene wet bestuurs-

recht

15-01-2019

27-02-2019

binnen gestelde kaders; Verder ondermandaat niet geoorloofd, behoudens voor de afhandeling van bezwaarschriften in het kader van het sociaal domein, waarbij ondermandaat tot en met de teamleider Bedrijfsvoering-Juridische Zaken geoorloofd is.

6

het oninbaar verklaren van openstaande vorderingen, met uitzondering van vorderingen op grond van belastingverordeningen, tot een maximumbedrag van de budgetbevoegdheid op grond van de Budgethoudersregeling

B&W

Afdoening

Algemeen directeur

Concern-

manager Bedrijfs-

voering

Team-

leider Finan-

cieel Beheer en Kwaliteit

 

Algemene wet bestuurs-

recht/ Burgerlijk Wetboek/

Wetboek van Burgerlijke Rechts-

vordering

15-01-2019

27-02-2019

Conform de BudgethoudersregelingVerder ondermandaat niet geoorloofd

7

Technische wijzigingen van ondergeschikt belang – bijvoorbeeld ingegeven door veranderende wetgeving - in het beleid “Aanbesteding en Inkoop gemeente Leystad 2018" te verwerken, gedurende de levensduur van dit beleid.

B&W

Afdoening

Algemeen directeur

Concern-

manager Bedrijfs-

voering

 

Algemene wet bestuurs-

recht

15-01-2019

27-02-2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Derdenmandaat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mandaat Crisisorganisatie Bevolkingszorg 2013 Flevoland en Gooi en Vechtstreek

B&W / Burg.

 

Div. functiona-

rissen Veilig-

heids-

regio's Flevoland en Gooi en Vecht-

streek

 

 

Wet Veiligheids-

regio Besluit Veiligheids-

regio

01-05-2007

22-04-2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mandatenregister 2019 Fysiek

 

Bijzonder mandaat Fysiek

 

 

 

 

 

 

Omschrijving bevoegdheid

Bevoegd orgaan

Soort mandaat Afdoenings/ Ondertekenings *

Mandaat verleend aan

Onder-

mandaat verleend aan

Verder onder-

mandaat

Juridische grondslag

Datum besluit

Datum publi-

catie

Bijzonderheden

 

Algemeen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Het geven van wettelijke en vrijwillige adviezen, inspraakreacties en/of commentaar op beleidsplannen, regelgeving van en vergunningverlening van andere overheden of externe partijen

B&W

Afdoening

Algemeen directeur

Concern-

manager Fysiek

 

Teamleiders Fysiek

Medewerkers Wabo en bestemmings-

plannen, Stadstoezicht,

Concern-

strategen,

CIO

diverse wetten

15-01-2019 en 20-02-2019

27-02-2019

 

2

Het bekend maken van besluiten

B&W / Burg.

Afdoening

Algemeen directeur

Concern-

manager Fysiek

 

Teamleiders Fysiek

Medewerkers Wabo en bestemmings-

plannen, Stadstoezicht

Algemene wet bestuursrecht

15-01-2019 en 20-02-2019

27-02-2019

 

3

Het raadplegen van registers (algemene registers en justitieel documentatie-

registers)

B&W

Afdoening

Algemeen directeur

Concern-

manager Fysiek

 

Teamleiders Wabo en bestemmings-

plannen, Stadstoezicht

Medewerkers Wabo en bestemmings-

plannen, Stadstoezicht

 

15-01-2019 en 20-02-2019

27-02-2019

 

4

Het voeren van correspondentie inclusief verweerschriften m.b.t. de procedure in bezwaar en(hoger) beroepschriften

B&W / Burg.

Afdoening

Algemeen directeur

Concern-

manager Fysiek

 

Teamleiders Wabo en bestemmings-

plannen, Stadstoezicht, Geo-

informatie en belastingen, Stadswinkel

Medewerkers Wabo en bestemmings-

plannen, Stadstoezicht

Algemene wet bestuursrecht

15-01-2019 en 20-02-2019

27-02-2019

 

5

Het afdoen van klachten, niet zijnde klachten als bedoeld in hoofdstuk 9 van de Algemene wet bestuursrecht, die het werkveld van het fysiek domein betreffen.

B&W

Afdoening

Algemeen directeur

Concern-

manager Fysiek

 

Teamleiders Fysiek

Service: Bewoners-

consulent

Beheer: Beheerder openbare ruimte, Opzichter

Project-

management: Project-

manager

Ingenieurs-

bureau: alle medewerkers-

Technische installaties: senior technisch medewerker, opzichter

Verkeer: alle medewerkers

diverse wetten (o.a. Algemene plaatselijke verordening, Wm, Wabo, Woningwet en de bouw-

verordening)

15-01-2019 en 20-02-2019

27-02-2019

 

6

Het voeren van het opdrachtgeverschap aan de Omgevingsdient Flevoland & Gooi en Vechtstreek (OFGV) en de vertegenwoordiging van de gemeente inzake de bedrijfsvoering van de OFGV

B&W

Afdoening

Algemeen directeur

Concern-

manager Fysiek

 

Teamleider Wabo en bestemmings-

plannen

Medewerkers Wabo en bestemmings-

plannen, Stadstoezicht

Dienst-

verlenings-

overeenkomst en Gemeen-

schappelijke regeling Omgevings-

dienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek

15-01-2019 en 20-02-2019

27-02-2019

 

7

Het doen van een vooraanschrijving n.a.v. overtredingen van de Wabo, de bouwregelgeving, de Wet ruimtelijke ordening, de milieuregelgeving de bijzondere wetgeving zoals de Drank&Horecawet en de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen en de gemeentelijke verordeningen voor het ambtsgebied van de gemeente Lelystad

B&W / Burg.

Afdoening

Algemeen directeur

Concern-

manager Fysiek

 

Teamleiders Wabo en bestemmings-

plannen, Stadstoezicht

 

*Algemene wet bestuursrecht* Wabo* Woningwet* Wet ruimtelijke ordening* Drank & Horecawet* Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeel-

zalen* div. milieuregel-

geving

15-01-2019

27-02-2019

 

8

Het voeren van correspondentie m.b.t. handhavingszaken

B&W

Afdoening

Algemeen directeur

Concern-

manager Fysiek

 

Teamleiders Wabo en bestemmings-

plannen, Stadstoezicht

Medewerkers Wabo en bestemmings-

plannen, Stadstoezicht

Wabo en diverse wetten (o.a. Woningwet, Wet ruimtelijke ordening, Wm, Algemene plaatselijke verordening en Algemene wet bestuursrecht)

15-01-2019 en 20-02-2019

27-02-2019

 

9

Het tekenen van legitimatiebewijzen voor toezichthouders binnen het fysiek domein.

B&W / Burg.

Onder-

tekening

Algemeen directeur

Concern-

manager Fysiek

 

Teamleiders binnen fysiek domein

 

artikel 5:12 Algemene wet bestuursrecht

15-01-2019

27-02-2019

 

10

Het nemen van besluiten over het al dan niet toekennen van een lening op grond van de Asbestverordening 2018 en het ondertekenen van de bijbehorende overeenkomsten

B&W/ Burg.

Afdoening

Algemeen directeur

Concern-

manager Fysiek

 

Teamleider Geo-

informatie en belastingen

 

Asbest-

verordening 2018

15-01-2019

27-02-2019

Dit betreft zowel een mandaat als een volmacht

11

Het nemen van besluiten over het al dan niet toekennen van een duurzaamheidslening op grond van de Verordening SVn Duurzaamheids-

leningen gemeente Lelystad 2016 en het ondertekenen van bijbehorende overeenkomsten

B&W/ Burg.

Afdoening

Algemeen directeur

Concern-

manager Fysiek

 

Teamleider Geo-

informatie en belastingen

 

Verordening SVn Duurzaamheids-

leningen gemeente Lelystad 2016

15-01-2019

27-02-2019

Dit betreft zowel een mandaat als een volmacht

12

Het nemen van besluiten over het al dan niet toekennen van een lening op grond van de Verordening Starterslening Lelystad

B&W / Burg.

Afdoening

Algemeen directeur

Concern-

manager Fysiek

 

Teamleider Geo-

informatie en belastingen

 

Verordening Starterslening Lelystad

15-01-2019

27-02-2019

Dit betreft zowel een mandaat als een volmacht

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wabo en bestemmingsplannen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13

Alle taken en bevoegdheden omtrent vergunningverlening en meldingen/ ontheffingen/ vrijstellingen o.g.v. de Wabo inclusief het intrekken van vergunningen

B&W

Afdoening

Algemeen directeur

Concern-

manager Fysiek

 

Teamleider Wabo en bestemmings-

plannen

Medewerkers Wabo en bestemmings-

plannen

Wabo, de Woningwet, de Algemene wet bestuursrecht, het Bouwbesluit de bouw-

verordening, de Wm en de Algemene plaatselijke verordening

15-01-2019 en 20-02-2019

27-02-2019

Dit mandaat geldt niet inzake vergunningen die ingetrokken of geweigerd worden op grond van artikel 3 van de Wet Bibob.

14

Het geven van toestemming voor het plaatsen van wooncaravans t.b.v. de afbouw van een project

B&W

Afdoening

Algemeen directeur

Concern-

manager Fysiek

 

Teamleider Wabo en bestemmings-

plannen

Medewerkers Wabo en bestemmings-

plannen

Woningwet

15-01-2019 en 20-02-2019

27-02-2019

 

15

Het uitzetten van bouwwerken en het in verband daarmee geven van aanwijzingen

B&W

Afdoening

Algemeen directeur

Concern-

manager Fysiek

 

Teamleider Wabo en bestemmings-

plannen

Medewerkers Wabo en bestemmings-

plannen, Geo informatie en belastingen

Woningwet

15-01-2019 en 20-02-2019

27-02-2019

 

16

Het besluiten tot restitutie van leges bij het intrekken van aanvragen danwel verleende omgevings-

vergunningen

B&W

Afdoening

Algemeen directeur

Concern-

manager Fysiek

 

Teamleider Wabo en bestemmings-

plannen

Medewerkers Wabo en bestemmings-

plannen

2.5.2 tarieventabel ingevolge de Leges-

verordening en bijzondere wetgeving

15-01-2019 en 20-02-2019

27-02-2019

 

17

Het vaststellen van een wijzigingsplan of uitwerkingsplan o.g.v de Wro in geval er tegen het ontwerp geen zienswijzen zijn ingediend

B&W

Afdoening

Algemeen directeur

Concern-

manager Fysiek

 

Teamleider Wabo en bestemmings-

plannen

Medewerkers Wabo en bestemmings-

plannen

Wet ruimtelijke ordening

15-01-2019 en 20-02-2019

27-02-2019

 

18

Het aanvragen van vergunningen en ontheffingen in het kader van het tot de werkeenheid behorend takenpakket

B&W/ Burg.

Afdoening

Algemeen directeur

Concern-

manager Fysiek

 

Teamleider Wabo en bestemmings-

plannen-

Teamleider Gebouwen-

beheer

Medewerkers Wabo en bestemmings-

plannen, Gebouwen-

beheer.

Ingenieurs-

bureau: projectleiders

Wabo en diverse wetten (o.a. Woningwet, Wet ruimtelijke ordening, Wm, natuur-

wetgeving en water-

wetgeving)

15-01-2019 en 20-02-2019

27-02-2019

Dit betreft machtiging

19

Het verlenen van toestemming in privaatrechtelijke zin voor het aansluiten op het gemeentelijke riool

B&W/ Burg.

Afdoening

Algemeen directeur

Concern-

manager Fysiek

 

Teamleider Wabo en bestemmings-

plannen

Medewerkers Wabo en bestemmings-

plannen

artikel 160, lid 1, sub e, en artikel 171, lid 1 van de Gemeentewet

15-01-2019 en 20-02-2019

27-02-2019

 

20

Het afdoen van sloopmeldingen

B&W

Afdoening

Algemeen directeur

Concern-

manager Fysiek

 

Teamleider Wabo en bestemmings-

plannen

Medewerkers Wabo en bestemmings-

plannen

Bouwbesluit 2012, hoofdstuk 1, paragraaf 1.7

15-01-2019 en 20-02-2019

27-02-2019

 

21

Het ondertekenen van brieven die betrekking hebben op de procedure van (en de voorbereiding op ) een bestemmingsplan of de wijziging of uitwerking van een bestemmingsplan en vergoeding van planschade

B&W

Afdoening

Algemeen directeur

Concern-

manager Fysiek

 

Teamleider Wabo en bestemmings-

plannen

Medewerkers Wabo en bestemmings-

plannen

artikel 3.1 en 3.6 en 6.1Wro

15-01-2019 en 20-02-2019

27-02-2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stadstoezicht

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22

De aanstelling van plaatselijk opererende verkeersregelaars

Burge-

meester

Afdoening

Algemeen directeur

Concern-

manager Fysiek

 

Teamleider Stadstoezicht

Teamleider Verkeer

Medewerkers Stadstoezicht, Verkeer

artikel 56 Besluit Administratieve bepalingen inzake Wegverkeer (BABW)

15-01-2019 en 20-02-2019

27-02-2019

 

23

Het afgeven van registerverklaringen voor kindercentra en gastouderbureaus op basis van de Wet kinderopvang

B&W

Afdoening

Algemeen directeur

Concern-

manager Fysiek

Teamleider Stadstoezicht

Medewerkers Stadstoezicht

Wet kinderopvang

15-01-2019 en 20-02-2019

27-02-2019

 

24

Het nemen van een besluit tot verwijdering van een kinderopvang-

voorziening uit het register kinderopvang zoals bedoeld in artikel 1.47a, eerste lid van de wet kinderopvang

B&W

Afdoening

Algemeen directeur

Concern-

manager Fysiek

Teamleider Stadstoezicht

Medewerkers Stadstoezicht

artikel 8 Besluit registers kinderopvang

15-01-2019 en 20-02-2019

27-02-2019

 

25

Het laten uitvoeren van geluidsmetingen o.g.v. de Wm en de Algemene plaatselijke verordening

B&W

Afdoening

Algemeen directeur

Concern-

manager Fysiek

Teamleider Stadstoezicht-

Teamleider Technische Installaties

Medewerkers Stadstoezicht

Wet Milieubeheer

Algemene plaatselijke verordening

15-01-2019 en 20-02-2019

27-02-2019

 

26

Het voeren van correspondentie m.b.t. het aanvullen, aanpassen en overige aangelegenheden betreffende een aanvraag om een vergunning o.g.v. de Algemene plaatselijke verordening en de Drank- en Horecawet

Burg.

Afdoening

Algemeen directeur

Concern-

manager Fysiek

Teamleider Stadstoezicht

Medewerkers Stadstoezicht

Algemene plaatselijke verordening en Drank- en horecawet

15-01-2019 en 20-02-2019

27-02-2019

 

27

Het afdoen van aanvragen om vergunningen, ontheffingen of verklaringen op grond van de artikelen 3,4, 27 en 35 van de Drank - en horecawet en de artikelen 2:28G, en 2:29 van de Algemene plaatselijke verordening

Burg.

Afdoening

Algemeen directeur

Concern-

manager Fysiek

Teamleider Stadstoezicht

Medewerkers Stadstoezicht

artikelen 3, 4, 27 en 35 Drank- en horecawet artikelen 2:28G en 2:29 Algemene plaatselijke verordening

15-01-2019 en 20-02-2019

27-02-2019

Dit mandaat geldt niet inzake vergunningen die ingetrokken of geweigerd worden op grond van artikel 3 van de Wet Bibob. En geldt eveneens niet voor het weigeren van de vergunning

28

Het afdoen van aanvragen om vergunningen, ontheffingen of verklaringen op grond van de artikelen 3, 7c, 30b, 30e en 30f van de Wet op de kansspelen en de artikelen 2:40, 2:40A 2:40G van de Algemene plaatselijke verordening

B&W / Burg.

Afdoening

Algemeen directeur

Concern-

manager Fysiek

Teamleider Stadstoezicht

Medewerkers Stadstoezicht

artikelen 3, 7c, 30b, 30e en 30f Wet op de kansspelen Algemene plaatselijke verordening

15-01-2019 en 20-02-2019

27-02-2019

 

29

Het afdoen van verzoeken om ontheffingen van de Winkeltijdenwet

B&W

Afdoening

Algemeen directeur

Concern-

manager Fysiek

Teamleider Stadstoezicht

Medewerkers Stadstoezicht

Winkeltijden-

wet

15-01-2019 en 20-02-2019

27-02-2019

 

30

Het afdoen van aanvragen om vergunningen, ontheffingen of verklaringen op grond van artikelen 2, 3 en 4 van de Zondagswet

Burg.

Afdoening

Algemeen directeur

Concern-

manager Fysiek

Teamleider Stadstoezicht

Medewerkers Stadstoezicht

artikelen 2, 3 en 4 Zondagswet

15-01-2019 en 20-02-2019

27-02-2019

 

31

Het afdoen van aanvragen om Verklaringen van geen bezwaar op grond van artikel 18 lid1 onder c en lid 2 Regeling Burgerluchthavens in samenhang met artikel 8.1a lid 1 en lid 3 Wet Luchtvaart

Burg.

Afdoening

Algemeen directeur

Concern-

manager Fysiek

Teamleider Stadstoezicht

Medewerkers Stadstoezicht

artikel 18 lid1 onder c en lid 2 Regeling Burger-

luchthavens in samenhang met artikel 8.1a lid 1 en lid 3 Wet Luchtvaart

15-01-2019 en 20-02-2019

27-02-2019

Dit mandaat geldt niet voor de jaarlijks door de burgemeester en het team Stadstoezicht vastgestelde grote evenementen

32

Het afdoen van aanvragen om vergunningen, ontheffingen of verklaringen op grond van de artikelen 148 en 149 Wegenverkeerswet

B&W

Afdoening

Algemeen directeur

Concern-

manager Fysiek

Teamleider Stadstoezicht

Teamleider Project-

management

Medewerkers Stadstoezicht

artikel 148 en 149 Wegen-

verkeers-

wet

15-01-2019 en 20-02-2019

27-02-2019

 

33

Het afdoen van aanvragen om vergunningen, ontheffingen of verklaringen o.g.v art. 2:10, 2:25, 4:6 5:13 en 5:34 van de Algemene plaatselijke verordening

B&W / Burg.

Afdoening

Algemeen directeur

Concern-

manager Fysiek

Teamleider Stadstoezicht

Medewerkers Stadstoezicht

artikelen 2:10, 2:25, 4:6, 5.13 en 5:34 Algemene plaatselijke verordening

15-01-2019 en 20-02-2019

27-02-2019

Dit mandaat geldt niet voor de jaarlijks door de burgemeester en het team Stadstoezicht vastgestelde grote evenementen en geldt tevens niet voor het weigeren van de vergunning

34

Het afdoen van kennisgevingen o.g.v artikel 4:3 van de Algemene plaatselijke verordening

B&W

Afdoening

Algemeen directeur

Concern-

manager Fysiek

Teamleider Stadstoezicht

Medewerkers Stadstoezicht

artikel 4:3 Algemene plaatselijke verordening

15-01-2019 en 20-02-2019

27-02-2019

 

35

Het vaststellen van het formulier nachtregister op grond van art 2:37 van de Algemene plaatselijke verordening

Burg.

Afdoening

Algemeen directeur

Concern-

manager Fysiek

Teamleider Stadstoezicht

Medewerkers Stadstoezicht

artikel 2:37 Algemene plaatselijke verordening

15-01-2019 en 20-02-2019

27-02-2019

 

36

De bevoegdheid om besluiten te nemen op grond van de Havenbeheers-

verordening Flevokust Haven 2018

B&W

Afdoening

Algemeen directeur

Concern-

manager Fysiek

Teamleider Stadstoezicht

Medewerkers Stadstoezicht, Havenmeester Flevokust-

haven

Havenbeheers-

verordening Flevokust Haven 2018

15-01-2019 en 20-02-2019

27-02-2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ingenieursbureau en projectmanagement

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

37

Het nemen van een instemmingbesluit als bedoeld in de Telecommunicatiewet en de AVOI 2017

B&W

Afdoening

Algemeen directeur

- Concern-

manager Fysiek

- Teamleider Ingenieurs-

bureau

Coördinator kabels en leidingen

Telecommunicatiewet en de AVOI 2017, artikel 10

24-9-2019

23-10-2019

 

37a

Het beslissen op de aanvraag voor een vergunningen AVOI hoofdstuk 2, artikel 6.

B&W

Afdoening

ALgemeen directeur

- Concernmanager Fysiek

- Teamleider Ingenieursbureau

Coördinator kabels en leidingen

Telecommunicatiewet en de AVOI 2017, artikel 6

24-9-2019

23-10-2019

 

38

Het stellen van een andere, redelijke, termijn voor het nemen van een instemmingsbesluit, als bedoeld in artikel 5.4, lid 2, van de Telecommunicatiewet en de AVOI 2017

B&W

Afdoening

Algemeen directeur

- Concern-

manager Fysiek

- Teamleider Ingenieurs-

bureau

Coördinator kabels en leidingen

Artikel 5,4, lid 2, van de Telecommunicatiewet en de AVOI 2017, artikel 6 lid 4

24-9-2019

23-10-2019

 

39

Het wijzigen van het door de burgemeester vastgestelde meldingsformulier, als bedoeld in artikel 5.4, lid 4 van de Telecommunicatiewet en de AVOI 2017

B&W

Afdoening

Algemeen directeur

- Concern-

manager Fysiek

- Teamleider Ingenieurs-

bureau

Coördinator kabels en leidingen

Artikel 5.4, lid 4 van de Telecommunicatiewet en de AVOI 2017, artikel 3

24-9-2019

23-10-2019

 

40

Het stellen van nadere regels inzake de gegevens die bij de melding door de aanbieder worden verstrekt, als bedoeld in artikel 5.4 , lid 6, van de Telecommunicatiewet en de AVOI 2017, artikel 3

B&W

Afdoening

Algemeen directeur

Concern-

manager Fysiek

- Teamleider Ingenieurs-

bureau

Coördinator kabels en leidingen

Artikel 5.4, lid 6, van de Telecommunicatiewet en de AVOI 2017, artikel 3

24-9-2019

23-10-2019

 

41

Het stellen van voorschriften en beperkingen aan het instemmingsbesluit als bedoeld in artikel 5.4, lid 3 van de Telecommunicatiewet en de AVOI 2017

B&W

Afdoening

Algemeen directeur

- Concern-

manager Fysiek

- Teamleider Ingenieurs-

bureau

Coördinator kabels en leidingen

Artikel 5.4, lid 3 van de Telecommunicatiewet en de AVOI 2017, artikel 13

24-9-2019

23-10-2019

 

42

Het verlenen van toestemming voor het leggen, onderhouden en verwijderen van kabels en leidingen in de door de gemeente beheerde gebieden, als bedoeld in de Algemene Bepalingen voor het leggen, onderhouden en verwijderen van kabels en leidingen in de door de gemeente beheerde gebieden

B&W

Afdoening

Algemeen directeur

Concern-

manager Fysiek- Teamleiders Fysiek

Coördinator kabels en leidingen

Artikel 1.1.1 van de Algemene Bepalingen voor het leggen, onderhouden en verwijderen van kabels en leidingen in de door de gemeente beheerde gebieden

15-01-2019 en 20-02-2019

27-02-2019

 

43

Het nemen van besluiten tot het periodiek aanpassen van de tarieven, zoals bedoeld in de artikelen 3.1, 3.6, 3.9 en 3.10 van de Algemene Bepalingen voor het leggen, onderhouden en verwijderen van kabels en leidingen in de door de gemeente beheerde gebieden en het collegebesluit van 9 februari 1993 (kenmerk SOW-1723-9)

B&W

Afdoening

Algemeen directeur

Concern-

manager Fysiek

Teamleider Ingenieurs-

bureau

Coördinator kabels en leidingen

*Artikel 3.1, 3.6, 3.9 en 3.10 van de Algemene Bepalingen voor het leggen, onderhouden en verwijderen van kabels en leidingen in de door de gemeente beheerde gebieden; * Collegebesluit d.d. 9 februari 1993 (kenmerk SOW-1723-9)

15-01-2019 en 20-02-2019

27-02-2019

 

44

Het verlenen van toestemming voor het inrichten van een werkterrein (zoals het plaatsen van roerende zaken, zoals portocabins, en het innemen van parkeerplaatsen) ten behoeve van de uitvoering van werken door of vanwege de gemeente Lelystad

B&W

Afdoening

Algemeen directeur

Concern-

manager Fysiek

Teamleider Technische installaties-

Teamleider Project-

management-

Teamleider Ingenieurs-

bureau

Ingenieurs-

bureau: projectleiders ingenieurs-

breau

Gemeentewet

15-01-2019 en 20-02-2019

27-02-2019

 

45

Het opstellen van een proces-verbaal in verband met het schouwen van door de gemeente uit te geven gronden

B&W

Afdoening

Algemeen directeur

Concern-

manager Fysiek

Teamleider Technische installaties-

Teamleider Project-

management-

Teamleider Ingenieurs-

bureau

Ingenieurs-

bureau: projectleiders ingenieurs-

breau

Gemeentewet

15-01-2019 en 20-02-2019

27-02-2019

 

46

Het doen van aangifte in het kader van de grondwaterbelasting, zoals bedoeld in de Wet belastingen op milieugrondslag

B&W

Afdoening

Algemeen directeur

Concern-

manager Fysiek

Teamleider Technische installaties-

Teamleider Project-

management-

Teamleider Ingenieurs-

bureau

Technische Installaties: senior technisch medewerker

Ingenieurs-

bureau: projectleiders

Wet belastingen op milieugrondslag

15-01-2019 en 20-02-2019

27-02-2019

 

47

Het ondertekenen van het proces-verbaal van opneming overeenkomstig de Uniforme administratieve voorwaarden voor de uitvoering van werken 2012 (U.A.V. 2012)

B&W

Afdoening

Algemeen directeur

Concern-

manager Fysiek

Teamleider Technische installaties-

Teamleider Project-

management

Teamleider Ingenieurs-

bureau-

Teamleider Gebouwen-

beheer

Teamleider Beheer

Teamleider Service

Gebouwen-

beheer: Teamleden Gebouwen-

beheer

Beheer: opzichter, beheerder

Service: opzichter - Technische installaties: opzichter

Ingenieurs-

bureau: projectleiders, opzichter

Uniforme administratieve voorwaarden voor de uitvoering van werken 2012 (U.A.V. 2012)

15-01-2019 en 20-02-2019

27-02-2019

 

48

Het aanvragen van vergunningen en/of ontheffingen dan wel het doen van meldingen en/of kennisgevingen die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de tot het taakveld van de werkeenheid behorende werken

B&W

Afdoening

Algemeen directeur

Concern-

manager Fysiek

Teamleider Technische installaties

Teamleider Project-

management

Teamleider Ingenieurs-

bureau

Teamleider Beheer

Teamleider Service

Project-

management: project-

manager, project-

secretaris-

Ingenieurs-

bureau: projectleider, opzichter, werkvoor-

bereider

Beheer: beheerder openbare ruimte, opzichter

Service: opzichter

Gemeentewet

15-01-2019 en 20-02-2019

27-02-2019

 

49

Het voeren van directie bij de uitvoering van werken overeenkomstig de Uniforme administratieve voorwaarden voor de uitvoering van werken 2012 (U.A.V. 2012)

B&W

Afdoening

Algemeen directeur

Concern-

manager Fysiek

Teamleider Technische installaties

Teamleider Project-

management

Teamleider Ingenieurs-

bureau

Teamleider Gebouwen-

beheer

Teamleider Beheer

Teamleider Service

Ingenieurs-

bureau: projectleider, werkvoor-

bereider, opzichter-

Beheer: beheerder, opzichter

Gebouwen-

beheer: teamleden gebouwen-

beheer

Service: opzichter

Technische installaties: sen. technisch medewerker, opzichter

Uniforme administratieve voorwaarden voor de uitvoering van werken 2012 (U.A.V. 2012)

15-01-2019 en 20-02-2019

27-02-2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beleid

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

50

Het nemen van beslissingen ter uitvoering van de vigerende Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs en de daarbij behorende Nadere regels voorzieningen huisvesting onderwijs, een en ander voor zover passend binnen de daarvoor in de begroting geraamde bedragen en binnen de daarvoor door het college vastgestelde uitvoeringsregelingen of verdelingsplannen en voor zover dit het taakgebied van de werkeenheid betreft. Besluiten met betrekking tot de vaststelling of wijziging van nadere regels als bedoeld in de vigerende Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs, alsmede de vaststelling of wijziging van het integraal huisvestingsplan onderwijs, het meerjaren onderhoudsplan onderwijs of beleidsregels met betrekking tot dit onderwerp zijn van dit mandaat uitgezonderd.

B&W

Afdoening

Algemeen directeur

Concern-

manager Fysiek

Teamleider jeugdhulp en onderwijs

 

Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs en de daarbij behorende Nadere regels voorzieningen huisvesting onderwijs.

15-01-2019

27-02-2019

 

51

Het aangaan en ondertekenen van privaatrechtelijke overeenkomsten tot ingebruikgeving van schoollokalen aan verenigingen etc. voor ten hoogste één jaar conform de terzake door het college vastgestelde regeling.

B&W / Burg.

Afdoening

Algemeen directeur

Concern-

manager Fysiek

Teamleider jeugdhulp en onderwijs

 

artikel 160, lid 1, sub e en 171 lid 1 Gemeentewet

15-01-2019

27-02-2019

Dit betreft zowel een mandaat als een volmacht

52

Het ondertekenen van alle procedurebrieven, betrekking hebbend op de MER-beoordelings-

procedures en de MER-procedures, met uitzondering van alle beschikkingen.

B&W

Onder-

tekening

Algemeen directeur

Concern-

manager Fysiek

Teamleider Ruimtelijk en Economisch Beleid

 

Wet milieubeheer

15-01-2019

27-02-2019

 

53

Het ondertekenen van alle procedurebrieven, betrekking hebbend op de al dan niet uit te voeren (vervolg)onderzoeken met betrekking tot archeologische vindplaatsen.

B&W

Onder-

tekening

Algemeen directeur

Concer-

nmanager Fysiek

Teamleider Ruimtelijk en Economisch Beleid

 

Artikel 11 Monumenten-

wet 1988

15-01-2019

27-02-2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Openbare werken

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

54

Het besluiten op een aanvraag om vergunning/ontheffing op grond van: a. Begraafplaats-

verordening 2012 b. Gedenktekenregeling 2012

B&W

Afdoening

Algemeen directeur

Concern-

manager Fysiek

Teamleider Beheer

Beheer: beleids-

medewerker

Begraafplaats-

verordening 2012 en Gedenkteken-

regeling 2012

15-01-2019 en 20-02-2019

27-02-2019

 

55

Het besluiten op een aanvraag om ligplaatsvergunnning op grond van de Woonschepen-

verordening Lelystad 2010

B&W

Afdoening

Algemeen directeur

Concern-

manager Fysiek

Teamleider Beheer

 

Woonschepen-

verordening

15-01-2019

27-02-2019

 

56

Het geven van aanwijzingen bij het innemen van ligplaatsen voor woonschepen op grond van de Woonschepen-

verordening Lelystad 2010

B&W

Afdoening

Algemeen directeur

Concern-

manager Fysiek

Teamleider Beheer

 

Woonschepen-

verordening

15-01-2019

27-02-2019

 

57

Het verlenen van ontheffingen op grond van de Wegenverkeerswet

B&W

Afdoening

Algemeen directeur

Concern-

manager Fysiek

Teamleider Beheer

 

Wegenverkeers-

wet

15-01-2019

27-02-2019

 

58

Het nemen van tijdelijke verkeers-

maatregelen op grond van het Besluit Administratieve bepalingen inzake Wegverkeer (BABW), waarbij geen verkeersbesluit vereist is

B&W

Afdoening

Algemeen directeur

Concern-

manager Fysiek

Teamleider Verkeer

medewerkers verkeer

artikel 34 Besluit Administratieve bepalingen inzake Wegverkeer (BABW)

15-01-2019 en 20-02-2019

27-02-2019

 

59

Het vaststellen van verkeersbesluiten

B&W

Afdoening

Algemeen directeur

Concern-

manager Fysiek

Teamleider Verkeer

verkeers-

kundig medewerkers

Op basis van het type verkeersbesluit:

Wegenverkeers-

wet 1994, artikel 18; artikel; 15, lid 1 en/of lid 2; artikel 12 van het BABW; artikel 37 van het BABW; artikel 34 van het BABW.

15-01-2019 en 20-02-2019

27-02-2019

 

60

Het aanwijzen van gehandicapten-

parkeerplaatsen op grond van artikel 24, eerste lid, onder d en artikel 26 van het Reglement Verkeersregels en verkeerstekens 1990 (RVV1990)

B&W

Afdoening

Algemeen directeur

Concern-

manager Fysiek

Teamleider Verkeer

verkeers-

kundig medewerkers

artikel 24, lid 1, sub d en artikel 26 Reglement Verkeersregels en verkeerstekens 1990 (RVV 1990)

15-01-2019 en 20-02-2019

27-02-2019

 

61

Het verlenen van ontheffing van de plaatselijke parkeerverboden ex. artikel 87 van het Reglement Verkeersregels en verkeerstekens 1990 (RVV1990)

B&W

Afdoening

Algemeen directeur

Concern-

manager Fysiek

Teamleider Verkeer

verkeers-

kundig medewerkers

artikel 87 RVV 1990

15-01-2019 en 20-02-2019

27-02-2019

De manager van CPA met de bevoegdheid tot ondermandaat, mits schriftelijk gemeld aan de teamleider.

62

De aanstelling van plaatselijk opererende verkeersregelaars

Burg.

Afdoening

Algemeen directeur

Concern-

manager Fysiek

Teamleider Verkeer

verkeers-

kundig medewerkers

artikel 56 Besluit Administratieve bepalingen inzake Wegverkeer (BABW)

15-01-2019 en 20-02-2019

27-02-2019

 

63

Het afgeven van parkeer-

vergunningen, ontheffingen en abonnementen op basis van de Parkeerverordening

B&W

Afdoening

Algemeen directeur

Concern-

manager Fysiek

Teamleider Verkeer

 

Parkeer-

verordening

15-01-2019

27-02-2019

De manager van CPA met de bevoegdheid tot ondermandaat, mits schriftelijk gemeld aan de teamleider.

64

Het verlenen van vergunning op grond van de Marktverordening 2015, indien en voor zover deze activiteiten zich voltrekken binnen de daarvoor vastgestelde brancheverdeling

B&W

Afdoening

Algemeen directeur

Concern-

manager Fysiek

Teamleider Service Openbare Ruimte

Service: Markt-

meester

Beheer: senior beleids-

medewerker diensten

Markt-

verordening 2015

15-01-2019 en 20-02-2019

27-02-2019

 

65

Het voeren van correspondentie terzake van plaatsing op c.q. afvoering van de wachtlijst op grond van de Marktverordening 2015, indien en voor zover deze activiteiten zich voltrekken binnen de daarvoor vastgestelde brancheverdeling

B&W

Afdoening

Algemeen directeur

Concern-

manager Fysiek

Teamleider Service Openbare Ruimte

Service: Markt-

meester

Beheer: senior beleids-

medewerker diensten

Artikel 7 Markt-

verordening 2015

15-01-2019 en 20-02-2019

27-02-2019

 

66

Het voeren van correspondentie inzake het overschrijven van marktvergunningen op grond van de Marktverordening 2015

B&W

Afdoening

Algemeen directeur

Concern-

manager Fysiek

Teamleider Service Openbare Ruimte

Service: Markt-

meester

Beheer: senior beleids-

medewerker diensten

Artikel 10 Markt-

verordening 2015

15-01-2019 en 20-02-2019

27-02-2019

 

67

Het op grond van artikel 21 Marktverordening onmiddellijk verwijderen van een vergunninghouder op de markt in de in dat artikel genoemde gevallen

B&W

Afdoening

Algemeen directeur

Concern-

manager Fysiek

Teamleider Service Openbare Ruimte

Service: Markt-

meester

Beheer: senior beleids-

medewerker diensten

artikel 21 Markt-

verordening 2015

15-01-2019 en 20-02-2019

27-02-2019

 

68

Het besluiten op een aanvraag om vervanging op grond van artikel 12 Marktverordening 2015

B&W

Afdoening

Algemeen directeur

Concern-

manager Fysiek

Teamleider Service Openbare Ruimte

Service: Markt-

meester

Beheer: senior beleids-

medewerker diensten

artikel 12 Markt-

verordening 2015

15-01-2019 en 20-02-2019

27-02-2019

 

69

Het beschikken op verzoeken om aanvragen voor vergunningen op grond van hoofdstuk 5, afdeling 2, van de APV inzake standplaatsen en snuffelmarkten

B&W

Afdoening

Algemeen directeur

Concern-

manager Fysiek

Teamleider Service Openbare Ruimte

Service: Markt-

meester

Beheer: senior beleids-

medewerker diensten

Hoofstuk 5, afdeling 2 APV

15-01-2019 en 20-02-2019

27-02-2019

 

70

Het besluiten op een aanvraag om ontheffing tot het gebruik van de weg of een weggedeelte anders dan overeenkomstig de bestemming daarvan op grond van artikel 2:10 van de Algemene plaatselijke verordening (APV)

B&W

Afdoening

Algemeen directeur

Concern-

manager Fysiek

Teamleider Verkeer

Verkeer: verkeers-

kundig medewerker

artikel 2:10 Algemene plaatselijke verordening (APV)

15-01-2019 en 20-02-2019

27-02-2019

 

71

Het aanwijzen van plaatsen waar het verboden is fietsen e.d. neer te zetten op grond van artikel 5:12 van de Algemene plaatselijke verordening (APV)

B&W

Afdoening

Algemeen directeur

Concern-

manager Fysiek

Teamleider Verkeer

Verkeer: verkeers-

kundig medewerker

artikel 5:12 Algemene plaatselijke verordening (APV)

15-01-2019 en 20-02-2019

27-02-2019

 

72

Het geven van een aanlijn- en/of muilkorfgebod aan de eigenaar of houder van een gevaarlijke hond op grond van artikel 2:59 van de Algemeen plaatselijke verordening (APV)

B&W

Afdoening

Algemeen directeur

Concern-

manager Fysiek

Teamleider Stadstoezicht

 

artikel 2:59 Algemene plaatselijke verordening (APV)

15-01-2019

27-02-2019

 

73

Het besluiten op een aanvraag om ontheffing op grond van artikel 2:64 van de Algemene plaatselijke verordening (APV) voor het houden van bijen

B&W

Afdoening

Algemeen directeur

Concern-

manager Fysiek

Teamleider Beheer

 

artikel 2:64 Algemene plaatselijke verordening (APV)

15-01-2019

27-02-2019

 

74

Het besluiten op een aanvraag om ontheffing op grond van hoofdstuk 5, afdeling 1, van de Algemeen plaatselijke verordening (APV) inzake parkeerexcessen

B&W

Afdoening

Algemeen directeur

Concern-

manager Fysiek

Teamleider Verkeer

Verkeer: verkeers-

kundig medewerker

hoofdstuk 5, afdeling 1 Algemene plaatselijke verordening (APV)

15-01-2019 en 20-02-2019

27-02-2019

 

75

Het geven van aanwijzingen bij het innemen van ligplaatsen voor vaartuigen, niet zijnde woonschepen op grond van artikel 5:26 van de Algemene plaatselijke verordening (APV)

B&W

Afdoening

Algemeen directeur

Concern-

manager Fysiek

Teamleider Beheer

 

artikel 5:26 Algemene plaatselijke verordening (APV)

15-01-2019

27-02-2019

 

76

Het besluiten op een aanvraag om ontheffing op grond van artikel 5:31A van de Algemeen plaatselijke verordening (APV) inzake het verbod gemotoriseerde vaartuigen

B&W

Afdoening

Algemeen directeur

Concern-

manager Fysiek

Teamleider Beheer

 

artikel 5:31A Algemene plaatselijke verordening (APV)

15-01-2019

27-02-2019

 

77

Het op grond van artikel 5:34 verlenen van een ontheffing van het verbod afvalstoffen te verbranden buiten een inrichting of anderszins vuur te stoken.

B&W

Afdoening

Algemeen directeur

Concern-

manager Fysiek

Teamleiders Stadstoezicht, Service Openbare Ruimte

Service: bewoners-

consulent, opzichter

artikel 5:34 Algemene plaatselijke verordening (APV)

15-01-2019 en 20-02-2019

27-02-2019

 

78

Het verbieden op grond van artikel 5:36 lid 2 van incidentele asverstrooiing op andere plaatsen dan de verharde delen van de weg en gemeentelijke begraafplaatsen en crematoriumterreinen.

B&W

Afdoening

Algemeen directeur

Concern-

manager Fysiek

Teamleider Beheer

 

artikel 5:36 lid 2 Algemene plaatselijke verordening (APV)

15-01-2019

27-02-2019

 

79

Het besluiten op een aanvraag om ontheffing op grond van artikel 5:36 lid 3 van de Algemene plaatselijke verordening (APV) voor het incidenteel verstrooien van as op een verboden plaats.

B&W

Afdoening

Algemeen directeur

Concern-

manager Fysiek

Teamleider Beheer

 

artikel 5:36 lid 3 Algemene plaatselijke verordening (APV)

15-01-2019

27-02-2019

 

80

Het besluiten op een aanvraag om ontheffing op grond van artikel 5:41 van de Algemene plaatselijke verordening (APV) voor het overnachten op de weg

B&W

Afdoening

Algemeen directeur

Concern-

manager Fysiek

Teamleiders Stadstoezicht, Service Openbare Ruimte

Service: opzichter

artikel 5:41 Algemene plaatselijke verordening (APV)

15-01-2019 en 20-02-2019

27-02-2019

 

81

Het verkopen van oogstproducten waarvan de opbrengst minder bedraagt dan € 12.500,00, alsmede het voeren van de daarmee verband houdende correspondentie (het betalen respectievelijk incasseren dient conform de geldende regeling plaats te vinden)

B&W / Burg.

Afdoening

Algemeen directeur

Concern-

manager Fysiek

Teamleider Beheer

 

artikel 160, lid 1, sub e en 171 lid 1 Gemeentewet

15-01-2019

27-02-2019

Dit betreft zowel een mandaat als een volmacht

82

Het verlenen van toestemming in privaatrechtelijke zin voor kleine werken en activiteiten zoals:- het plaatsen van bijenkasten- het ringen van vogels- het verzamelen van paddestoelen, bessen, stuifmeel etc.- het plaatsen en controleren van vogelnesten, vleermuiskasten etc.- het voeren van het faunabeheer- het houden van excursies en tochten te voet, te paard en te fiets in agrarisch recreatief gemeentelijk gebied- het gebruik van de openbare ruimte ten behoeve van bouwactiviteiten en het plaatsen van bouwketen, tijdelijke sanitaire voorzieningen en dergelijke.

B&W / Burg.

Afdoening

Algemeen directeur

Concern-

manager Fysiek

Teamleider Beheer

 

artikel 160, lid 1, sub e , en artikel 171, lid 1, van de Gemeentewet

15-01-2019

27-02-2019

Dit betreft zowel een mandaat als een volmacht.

83

Het voeren van correspondentie terzake van: - plaatsing op c.q. afvoering van de wachtlijst in verband met de tijdelijke verpachting van gronden - taxatie van gronden in verband met bepaling pachtprijs

B&W / Burg.

Afdoening

Algemeen directeur

Concern-

manager Fysiek

Teamleider Beheer

 

artikel 160, lid 1, sub e , en artikel 171, lid 1, van de Gemeentewet

15-01-2019

27-02-2019

Dit betreft zowel een mandaat als een volmacht.

84

Het aangaan en ondertekenen van overeenkomsten tot ingebruikgeving en verhuur voor ten hoogste een jaar van recreatief-agrarische voorzieningen overeenkomstig door de raad vastgestelde criteria en tarieven

B&W / Burg.

Afdoening

Algemeen directeur

Concern-

manager Fysiek

Teamleider Beheer

 

artikel 160, lid 1, sub e , en artikel 171, lid 1, van de Gemeentewet

15-01-2019

27-02-2019

Dit betreft zowel een mandaat als een volmacht.

85

Het voeren van correspondentie terzake van plaatsing op c.q. afvoering van de wachtlijst in verband met de ingebruikgeving van recreatief-agrarische voorzieningen

B&W / Burg.

Afdoening

Algemeen directeur

Concern-

manager Fysiek

Teamleider Beheer

 

artikel 160, lid 1, sub e , en artikel 171, lid 1, van de Gemeentewet

15-01-2019

27-02-2019

Dit betreft zowel een mandaat als een volmacht.

86

Het aangaan en ondertekenen van adoptie-overeenkomsten, voor zover het het overdragen van onderhouds-

activiteiten al dan niet onder nader te stellen voorwaarden in de openbare ruimte aan particulieren betreft

B&W / Burg.

Afdoening

Algemeen directeur

Concern-

manager Fysiek

Teamleider Service Openbare Ruimte-

Teamleider Beheer

Service: Bewoners-

consulent, Opzichter

Beheer: Beheerder openbare ruimte

artikel 160, lid 1, sub e , en artikel 171, lid 1, van de Gemeentewet

15-01-2019 en 20-02-2019

27-02-2019

Dit betreft zowel een mandaat als een volmacht.

87

Het invullen van formulieren in het kader van administratieve of publiekrechtelijke regelingen op het werkgebied van de werkeenheid (bijvoorbeeld mineralen-

boekhouding, rapportages i.v.m. subsidies)

B&W / Burg.

Afdoening

Algemeen directeur

Concern-

manager Fysiek

Teamleider Beheer-

Teamleider Financieel beheer en kwaliteit

Teamleider Subsidie-

bureau

Medewerkers team Subsidie-

bureau, Financieel beheer en kwaliteit belast met subsidie-

werk-

zaamheden

artikel 160, lid 1, sub e , en artikel 171, lid 1, van de Gemeentewet

15-01-2019 en 20-02-2019

27-02-2019

Dit betreft zowel een mandaat als een volmacht.

88

Het aangaan en ondertekenen van privaatrechtelijke overeenkomsten tot ingebruikgeving of verhuur van welzijns-, sport en recreatie-accommodaties overeenkomstig verordening of Algemeen huurreglement tegen het door de raad vastgestelde tarief

B&W / Burg.

Afdoening

Algemeen directeur

Concern-

manager Fysiek

Teamleider Gebouwen-

beheer

Gebouwen-

beheer: Juridisch medewerker gebouwen-

beheer

artikel 160, lid 1, sub e en 171 lid 1 Gemeentewet

15-01-2019 en 20-02-2019

27-02-2019

Dit betreft zowel een mandaat als een volmacht

89

Het aangaan en ondertekenen van privaatrechtelijke overeenkomsten tot huur van onroerend goed voor een maximaal bedrag van € 50.000,00 (excl. omzetbelasting) per jaar

B&W / Burg.

Afdoening

Algemeen directeur

Concern-

manager Fysiek

Teamleider Gebouwen-

beheer

 

artikel 160, lid 1, sub e en 171 lid 1 Gemeentewet

15-01-2019

27-02-2019

Dit betreft zowel een mandaat als een volmacht

90

Het aangaan en ondertekenen van privaatrechtelijke overeenkomsten tot huur van noodlokalen voor een maximaal bedrag van € 50.000,00 (excl. omzetbelasting) per jaar

B&W / Burg.

Afdoening

Algemeen directeur

Concern-

manager Fysiek

Teamleider Gebouwen-

beheer

 

artikel 160, lid 1, sub e en 171 lid 1 Gemeentewet

15-01-2019

27-02-2019

Dit betreft zowel een mandaat als een volmacht

91

Het aangaan en ondertekenen van privaatrechtelijke overeenkomsten ten behoeve van onderhoud en instandhouding van de onder de gemeente ressorterende accommodaties, een en ander voorzover de bevoegdheid bestaat op grond van de Regeling krediet- en budgethouders en met inachtneming van de op grond van die regeling daaraan verbonden voorwaarden

B&W / Burg.

Afdoening

Algemeen directeur

Concern-

manager Fysiek

Teamleider Gebouwen-

beheer

 

artikel 160, lid 1, sub e en 171 lid 1 Gemeentewet

15-01-2019

27-02-2019

Dit betreft zowel een mandaat als een volmacht

92

Het aangaan en ondertekenen van privaatrechtelijke overeenkomsten tot ingebruikgeving van ruimtes in gemeentelijke gebouwen, etc. conform de terzake door het college vastgestelde regeling

B&W / Burg.

Afdoening

Algemeen directeur

Concern-

manager Fysiek

Teamleider Gebouwen-

beheer

Gebouwen-

beheer: Juridisch medewerker gebouwen-

beheer

artikel 160, lid 1, sub e en 171 lid 1 Gemeentewet

15-01-2019 en 20-02-2019

27-02-2019

Dit betreft zowel een mandaat als een volmacht

93

Het geven van toestemming en het verhaal van kosten als bedoeld in de Rioolverordening 2013

B&W

Afdoening

Algemeen directeur

Concern-

manager Fysiek

Teamleider Beheer

 

artikel 3 en 4 Riool-

verordening 2013

15-01-2019

27-02-2019

Dit betreft zowel een mandaat als een volmacht

94

Het doen en ondertekenen van grondaanbiedingen inzake de verkoop van gronden en het aangaan en ondertekenen van koopovereenkomsten inzake de aan-/verkoop van gronden betreffende tuinvergroting, zulks binnen de door het college vastgestelde kaders

B&W/ Burg.

Afdoening

Algemeen directeur

Concern-

manager Fysiek

Teamleiders

 

artikel 160, lid 1, sub e en 171 lid 1 Gemeentewet

15-01-2019

27-02-2019

Dit betreft zowel een mandaat als een volmacht

95

Besluiten op een aanvraag om een aansluitvergunning

B&W

Afdoening

Algemeen directeur

Concern-

manager Fysiek

Teamleider Beheer

 

artikel 6 Riool-

verordening Lelystad 2018

15-01-2019

27-02-2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mandaat aan derden

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mandaat directeur Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Vaststellen van verweerschriften en het voeren van correspondentie in het kader van bezwaarprocedures bij de provincie/gemeente en beroepsprocedures bij rechtbank, Raad van State

B&W

Afdoening

Directeur Om-

gevings-

dienst

 

 

Algemene wet bestuursrecht

18-12-2012 inwer-

king 01-01-2013

13-11-2013

 

2

Instellen van bezwaar en beroep door de gemeente en voeren rechtsgedingen waarbij de gemeente optreedt als eisende partij

B&W

Afdoening

Directeur Om-

gevings-

dienst

 

 

Algemene wet bestuursrecht

18-12-2012 inwer-

king 01-01-2013

13-11-2013

Na overleg met B&W

3

Nemen van besluiten op bezwaar inhoudende ongegrondverklaring of niet-ontvankelijkheid-

verklaring

B&W

Afdoening

Directeur Om-

gevings-

dienst

 

 

Algemene wet bestuursrecht

18-12-2012 inwer-

king 01-01-2013

13-11-2013

Conform advies van de Commissie bezwaar en beroep van Lelystad

4

Digitaal aanleveren aan het kadaster van besluiten waaruit publiekrechtelijke beperkingen in de zin van de Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen voortvloeien

B&W

Afdoening

Directeur Om-

gevings-

dienst

 

 

Wet kenbaarheid publiek-

rechtelijke beperkingen

18-12-2012 inwer-

king 01-01-2013

13-11-2013

 

5

Aanwijzen ambtenaren belast met het onttrekken van persoonsgegevens uit de basisregistratie personen zoals die zijn opgenomen in de Gemeentelijke basisadministratie

B&W

Afdoening

Directeur Om-

gevings-

dienst

 

 

Wet GBA

18-12-2012 inwer-

king 01-01-2013

13-11-2013

 

6

Het beslissen op verzoeken om informatie als bedoeld in de Wet openbaarheid van bestuur aangaande het werkterrein van het samenwerkings-

verband

B&W

Onder-

tekening

Directeur Om-

gevings-

dienst

 

 

Wet openbaarheid van bestuur

18-12-2012 inwer-

king 01-01-2013

13-11-2013

 

7

Het raadplegen van registers (algemene registers en justitieel documentatie-

registers)

B&W

Afdoening

Directeur Om-

gevings-

dienst

 

 

Diverse wetten

18-12-2012 inwer-

king 01-01-2013

13-11-2013

 

8

Het geven van wettelijke en vrijwillige adviezen, inspraakreacties en/of commentaar op beleidsplannen, regelgeving van en vergunningverlening door andere overheden of externe partijen.

B&W

Afdoening

Directeur Om-

gevings-

dienst

 

 

Diverse wetten

18-12-2012 inwer-

king 01-01-2013

13-11-2013

 

9

Procedurele correspondentie. Hierbij kan bijvoorbeeld gedacht worden aan het sturen van een ontvangstbevestiging van een aanvraag, besluit om aanvraag niet in behandeling te nemen omdat aanvraag onvolledig is, verzoek om aanvulling van de aanvraag, opschorten/verlengen van de beslistermijn op de aanvraag,vaststellen ontwerpbesluit en inwinnen en beoordelen van advies over de aanvraag (ziet ook op Bibob-advies) en inwinnen van zienswijzen n.a.v. ontwerpbesluit.

B&W

Afdoening

Directeur Om-

gevings-

dienst

 

 

Wabo, de Bor, de Mor, Wet Bibob, Algemene wet bestuursrecht, Bouwbesluit en milieuregel-

geving

18-12-2012 inwer-

king 01-01-2013

13-11-2013

 

10

Beslissen op aanvragen om (het wijzigen van een) ontheffing.

B&W

Afdoening

Directeur Om-

gevings-

dienst

 

 

Wabo en diverse regelgeving

18-12-2012 inwer-

king 01-01-2013

13-11-2013

Met uitzondering van ontheffingen in het kader van de Flora- en faunawet, op grond van hoofdstuk 5 VFL 2012 en hoofdstuk 7 VFL 2012 die niet opgaan in de omgevingsvergunning

11

Beslissen op aanvragen om (het wijzigen van) een vergunning

B&W

Afdoening

Directeur Omgevings-

dienst

 

 

Wabo en diverse regelgeving

18-12-2012 inwer-

king 01-01-2013

13-11-2013

Met uitzondering van vergunningverlening in het kader van artikel 19d van de Natuurbeschermingswet 1988 en het weigeren van een vergunning op grond van de Wet Bibob

12

Het afdoen van aanvragen om een enkelvoudige omgevingsvergunning o.g.v. art 2.1 lid 1, sub d en e

B&W

Afdoening

Directeur Omgevings-

dienst

 

 

Wabo en Bouwbesluit

18-12-2012 inwer-

king 01-01-2013

13-11-2013

 

13

Besluit tot het ambtshalve wijzigen van een vergunning/ontheffing.

B&W

Afdoening

Directeur Om-

gevings-

dienst

 

 

Wabo en milieu-

regelgeving

18-12-2012 inwer-

king 01-01-2013

13-11-2013

Met uitzondering van ontheffingen in het kader van de Flora- en faunawet, op grond van hoofdstuk 5 VFL 2012 en hoofdstuk 7 VFL 2012 die niet opgaan in de omgevingsvergunning

14

Het nemen van verlengingsbesluiten voor de enkelvoudige aanvragen om een omgevingsvergunning o.g.v. artikel 2.1 lid 1, sub d en e

B&W

Afdoening

Directeur Om-

gevings-

dienst

 

 

Wabo

18-12-2012 inwer-

king 01-01-2013

13-11-2013

 

15

Het afdoen van meldingen op grond van artikel 8:40 Wm en het BARIM

B&W

Afdoening

Directeur Om-

gevings-

dienst

 

 

Artikel 8.40 Wm en BARIM

18-12-2012 inwer-

king 01-01-2013

13-11-2013

 

16

Het afdoen van aanvragen om ontheffing op grond van artikel 3 van het Lozingenbesluit bodembescherming

B&W

Afdoening

Directeur Om-

gevings-

dienst

 

 

Wabo, milieu-

regelgeving en Bouwbesluit

18-12-2012 inwer-

king 01-01-2013

13-11-2013

 

17

In het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht verstrekken van wettelijk advies aan B&W

B&W

Afdoening

Directeur Om-

gevings-

dienst

 

 

Wabo

18-12-2012 inwer-

king 01-01-2013

13-11-2013

 

18

In het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht beslissen omtrent het afgeven van een verklaring van geen bedenkingen aan B&W

B&W

Afdoening

Directeur Om-

gevings-

dienst

 

 

Wabo

18-12-2012 inwer-

king 01-01-2013

13-11-2013

Uitgezonderd Flora- en faunawet Natuurbeschermingswet 1998

19

Intrekken ontheffing/vergunning op verzoek houder ontheffing/vergunning

B&W

Afdoening

Directeur Om-

gevings-

dienst

 

 

Wabo en diverse regelgeving

18-12-2012 inwer-

king 01-01-2013

13-11-2013

Met uitzondering van - vergunningverlening in kader van artikel 19d van de Natuurbeschermingswet 1998 -ontheffingen in het kader van de Flora en faunawet -op grond van hoofdstuk 5 VFL en hoofdstuk 7 VFL die niet opgaan in de omgevingsvergunning -een vergunning o.g.v de Wet Bibob

20

Ambtshalve intrekken van een ontheffing/vergunning

B&W

Afdoening

Directeur Om-

gevings-

dienst

 

 

Wabo en diverse regelgeving

18-12-2012 inwer-

king 01-01-2013

13-11-2013

Met uitzondering van: - vergunningverlening in kader van artikel 19d van de Natuurbeschermingswet 1998 -ontheffingen in het kader van de Flora en faunawet -op grond van hoofdstuk 5 VFL en hoofdstuk 7 VFL die niet opgaan in de omgevingsvergunning -een vergunning o.g.v de Wet Bibob

21

Beslissen naar aanleiding van meldingen op grond van het Besluit Uniforme Saneringen

B&W

Afdoening

Directeur Om-

gevings-

dienst

 

 

Besluit Uniforme Saneringen

18-12-2012 inwer-

king 01-01-2013

13-11-2013

 

22

Het afdoen van meldingen op grond van het Besluit bodemkwaliteit

B&W

Afdoening

Directeur Om-

gevings-

dienst

 

 

Besluit bodemkwaliteit

18-12-2012 inwer-

king 01-01-2013

13-11-2013

 

23

Het afdoen van meldingen brandveilig gebruik op grond van het Bouwbesluit

B&W

Afdoening

Directeur Om-

gevings-

dienst

 

 

Wabo en Bouwbesluit

18-12-2012 inwer-

king 01-01-2013

13-11-2013

 

24

Beslissen op aanvragen om ontbrandings-

toestemming voor het ontbranden van professioneel vuurwerk tijdens vuurwerk-

evenementen

B&W

Afdoening

Directeur Om-

gevings-

dienst

 

 

Vuurwerkbesluit, Algemene plaatselijke verordening (evenementen)

18-12-2012 inwer-

king 01-01-2013

13-11-2013

 

25

Besluit tot het opleggen van een last onder dwangsom/ bestuursdwang

B&W

Afdoening

Directeur Om-

gevings-

dienst

 

 

Algemene wet bestuursrecht, Wabo en diverse bijzondere regelgeving

18-12-2012 inwer-

king 01-01-2013

13-11-2013

 

26

Besluit tot beëindiging van een dwangsom-

procedure/bestuurs-dwang

B&W

Afdoening

Directeur Om-

gevings-

dienst

 

 

Algemene wet bestuursrecht, Wabo en diverse bijzondere regelgeving

18-12-2012 inwer-

king 01-01-2013

13-11-2013

 

27

Het nemen van een besluit op een aanvraag om handhaving (positief dan wel negatief)

B&W

Afdoening

Directeur Om-

gevings-

dienst

 

 

Algemene wet bestuursrecht, Wabo en diverse bijzondere regelgeving

18-12-2012 inwer-

king 01-01-2013

13-11-2013

 

28

Het in rekening brengen van verbeurde dwangsommen

B&W

Afdoening

Directeur Om-

gevings-

dienst

 

 

Algemene wet bestuursrecht

18-12-2012 inwer-

king 01-01-2013

13-11-2013

B&W ontvangen een afschrift t.b.v. de invordering

29

Het uitgeven en tekenen van legitimatiebewijzen voor toezichthouders voor de gemeente Lelystad

B&W

Afdoening

Directeur Om-

gevings-

dienst

 

 

Algemene wet bestuursrecht

18-12-2012 inwer-

king 01-01-2013

13-11-2013

 

30

Vaststellen hogere grenswaarde als bedoeld in de Wet geluidhinder.

B&W

Afdoening

Directeur Om-

gevings-

dienst

 

 

Wet geluidhinder

18-12-2012 inwer-

king 01-01-2013

13-11-2013

 

31

Beslissen krachtens artikel 7.8b lid 1 Wet milieubeheer omtrent de vraag of een milieueffect-rapportage moet worden opgemaakt

B&W

Afdoening

Directeur Om-

gevings-

dienst

 

 

Wet Milieubeheer

18-12-2012 inwer-

king 01-01-2013

13-11-2013

 

32

Goedkeuren (nazorg)plannen

B&W

Afdoening

Directeur Om-

gevings-

dienst

 

 

Wet Milieubeheer en Wet Bodem-

bescherming

18-12-2012 inwer-

king 01-01-2013

13-11-2013

 

33

Kennisname bereikt sanerings-resultaat en besluit instemming nazorgplan als bedoeld in de Wet bodembescherming.

B&W

Afdoening

Directeur Om-

gevings-

dienst

 

 

Wet Milieubeheer en Wet Bodem-

bescherming

18-12-2012 inwer-

king 01-01-2013

13-11-2013

 

34

Het laten uitvoeren van geluidsmetingen o.g.v. de Wm en de Algemene plaatselijke verordening

Burg.

Afdoening

Directeur Om-

gevings-

dienst

 

 

Wet Milieubeheer en APV

18-12-2012 inwer-

king 01-01-2013

13-11-2013

 

35

Het afdoen van klachten, niet zijnde klachten als bedoeld in hoofdstuk 9 van de Algemene Wet bestuursrecht, die het werkveld van het samenwerkings-

verband betreffen

B&W

Afdoening

Directeur Om-

gevings-

dienst

 

 

Diverse wetten o.a Wabo, Bouwbesluit en milieu-

regelgeving

18-12-2012 inwer-

king 01-01-2013

13-11-2013

 

36

Opvoeren en bijhouden van RRGS (Risico Register Gevaarlijke Stoffen)

B&W / Burg.

Afdoening

Directeur Om-

gevings-

dienst

 

 

Wet Milieubeheer

18-12-2012 inwer-

king 01-01-2013

13-11-2013

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mandaat brandweer Flevoland

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het afgeven en intrekken van voor de functie van toezichthouder benodigde legitimatiebewijzen aan specialisten en medewerkers van het team Risicobeheersing van brandweer Flevoland

B&W/ Burg.

Afdoening

Regionaal Comman-

dant van brandweer Lelystad.

 

 

Wabo, Woningwet, Bouwbesluit, gemeentelijke verordeningen, Wet Milieubeheer, Wabo

06-02-2018

14-02-2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mandaat Stichting ECL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het aangaan van een overeenkomst inzake de exploitatie van de kermis zoals dit is opgenomen in de SLA

B&W/ Burg

Afdoening

Stichting ECL

 

 

Artikel 160 juncto 171, lid 2, Gemeentewet, Service Level Agreement Evenementen

08-03-2017

17-05-2017

Verder ondermandaat niet geoorloofd.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mandaat directeur GGD

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het machtigen van één of meer medewerker(s) van de GGD om op te treden als toezichthouder in de zin van de Wet Kinderopvang.

B&W

Afdoening

Directeur GGD Flevoland

 

 

Wet Kinderopvang

06-02-2018

14-02-2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mandaat Havenmeester Stichting Bataviahaven

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

het nemen van besluiten op grond van de Verordening Bataviahaven

B&W

Afdoening

Algemeen directeur

Havenmeester Stichting Bataviahaven

 

artikel 4 lid 7, 5 lid 2 en 13 lid 2 Verordening Bataviahaven

30-03-2015

22-04-2015

 

 

 

Mandatenregister 2019 Sociaal

 

Bijzonder mandaat Sociaal

 

 

 

 

 

 

Volgnr.

Omschrijving bevoegdheid

Bevoegd orgaan

Soort mandaatAfdoenings/ Ondertekenings *

Mandaat verleend aan

Onder-

mandaat verleend aan

Verder onder-

mandaat

Juridische grondslag

Datum besluit

Datum publi-

catie

Bijzonderheden

 

Werk, Inkomen en Zorg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Het nemen van besluiten in het kader van de volgende wet- en regelgeving:

*Participatiewet;

*Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz 2004);

*Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkeloze werknemers (IOAW);

*Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ);

*Wet schuldsanering natuurlijke personen (WSNP);

*Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (WMO 2015)

*Wet Kinderopvang (WKO)

*Algemene wet bestuursrecht (Awb)

*Wet inburgering (WI)

B&W

Afdoening

Algemeen Directeur

Concern-

manager Sociaal

Teamleider Financiën Sociaal Domein

Teamleider Handhaving Sociaal Domein

Teamleider Jeugd

Teamleider Mutaties Sociaal Domein

Teamleider WMO

Teamleider Aanvragen Sociaal Domein

Teamleider Bedrijfs-

onder-

steuning Sociaal Domein

Teamleider Zelf-

standigen-

loket

 

*Participatie-

wet;

*Bbz 2004;

*IOAW;

*IOAZ;

*WSNP;

*WMO 2015;

*WKO;

*Awb;

*WI.

15-01-2019

27-02-2019

De directeur van het Werkbedrijf Lelystad BV is vanaf 11 februari 2014 gemandateerd besluiten te nemen aangaande de re-integratiebepalingen conform de WWB c.q. Participatiewet en de IOAW (kenmerk 131076138)

2

Het nemen van besluiten in het kader van de volgende verordeningen en besluiten:

*Vigerende Verordening op grond van de WKO;

*Vigerende Verordeningen op grond van de Participatiewet, IOAW en IOAZ;

*Vigerende Verordening cliëntparticipatie sociaal domein;

*Vigerende Verordening maatschappelijke ondersteuning Lelystad;

*Vigerende Besluit Maatschappelijke Ondersteuning Lelystad (Besluit MOL);

*Vigerende Regeling Werkgeversbijdrage Loonkosten 2017.

B&W

Afdoening

Algemeen Directeur

Concern-

manager Sociaal

Teamleider Financiën Sociaal Domein

Teamleider Handhaving Sociaal Domein

Teamleider Jeugd-

Teamleider Mutaties Sociaal Domein

Teamleider WMO

Teamleider Aanvragen Sociaal Domein

Teamleider Bedrijfs-

onder-

steuning Sociaal Domein

Teamleider Zelf-

standigen-

loket

 

*Participatie-

wet;

*Bbz 2004;

*IOAW;

*IOAZ;

*WSNP;

*WMO 2015;

*WKO;

*Awb;

*WI.

15-01-2019

27-02-2019

 

3

Het aanleveren van materiaal aan andere organisaties o.g.v. een wettelijke verplichting zoals verplichte kwartaal- en jaardeclaraties en cijfermateriaal aan ministeries.

B&W

Afdoening

Algemeen Directeur

Concern-

manager Sociaal

Teamleider Bedrijfs-

onder-

steuning Sociaal Domein

Teamleider Zelfstandigenloket

 

Artikel 160 Gemeente-

wet; Participatie-

wet; Bbz 2004; IOAW; IOAZ; WSNP; WMO c.q. WMO 2015; WKO; Awb; WI.

15-01-2019

04-07-2019

27-02-2019

10-07-2019

 

4

Het buiten invorderingstellen van vorderingen in het kader van de volgende wetten: *WWB c.q. Participatiewet; *Bbz 2004; *IOAW; *IOAZ; *WMOc.q. WMO 2015; *WI; *WKO.

B&W

Afdoening

Algemeen Directeur

Concern-

manager Sociaal

Teamleider Mutaties Sociaal Domein

Teamleider Financiën Sociaal Domein

Teamleider Zelfstandigenloket

 

*WWB c.q. Participatie-

wet *Bbz 2004; *IOAW; *IOAZ; *WMO c.q. WMO 2015 *WI; *WKO.

15-01-2019

04-07-2019

27-02-2019

10-07-2019

 

5

Het verlenen van voorschotten in het kader van de volgende wetten: *Participatiewet; *Bbz 2004; *IOAW; *IOAZ; *WMO 2015.

B&W

Afdoening

Algemeen Directeur

Concern-

manager Sociaal

Teamleider Aanvragen Sociaal Domein

Teamleider WMO

Teamleider Zelfstandigenloket

 

*Participatie-

wet; *Bbz 2004; *IOAW; *IOAZ; *WMO c.q. WMO 2015;

15-01-2019

04-07-2019

27-02-2019

10-07-2019

 

6

Het aangaan en ondertekenen van privaatrechtelijke overeenkomsten tot het vestigen van bezitloos pandrecht in het kader van het Bbz 2004.

B&W / Burg.

Afdoening /

Onderteke-

ning

Algemeen Directeur

Concern-

manager Sociaal

Teamleider Zelf-

standigen-

loket

 

*Bbz 2004 *artikel 160 lid 1, sub e en artikel 171 lid 1 Gemeente-

wet.

15-01-2019

27-02-2019

Dit betreft zowel een mandaat als een volmacht

7

Het aangaan en ondertekenen van privaatrechtelijke overeenkomsten tot geldlening in het kader van het Bbz 2004.

B&W / Burg.

Afdoening / Onderteke-

ning

Algemeen Directeur

Concern-

manager Sociaal

Teamleider Zelf-

standigen-

loket

 

*Bbz 2004 *artikel 160 lid 1, sub e en artikel 171 lid 1 Gemeente-

wet.

15-01-2019

27-02-2019

Dit betreft zowel een mandaat als een volmacht

8

Het aangaan en ondertekenen van privaatrechtelijke overeenkomsten tot het vestigen van een recht van hypotheek in het kader van de Participatiewet.

B&W / Burg.

Afdoening / Onderteke-

ning

Algemeen Directeur

Concern-

manager Sociaal

Teamleider Aanvragen Sociaal Domein

Teamleider Zelfstandigenloket

 

*Participatie-

wet *artikel 160 lid 1, sub e en artikel 171 lid 1 Gemeente-

wet

15-01-2019

04-07-2019

27-02-2019

10-07-2019

Dit betreft zowel een mandaat als een volmacht

9

Het ondertekenen van akten tot vestiging van bezitloos pandrecht en recht van hypotheek, zoals bedoeld onder 6 en 8

Burg.

Onderteke-

ning

Algemeen Directeur

Concern-

manager Sociaal

Teamleider Zelf-

standigen-

loket

 

artikel 171, lid 1, Gemeente-

wet

15-01-2019

27-02-2019

Dit betreft een volmacht

10

Het afgeven van WSNP-verklaringen

B&W

Afdoening

Algemeen Directeur

Concern-

manager Sociaal

Teamleider Zelf-

standigen-

loket

 

artikel 285 Faillisse-

ments-

wet

15-01-2019

27-02-2019

 

11

Het nemen van beslissing op bezwaar indien deze beslissing conform het advies van de bezwarencommissie of het ambtelijk uitgebrachte advies is, én conform het primair besluit, eventueel aangevuld met een nadere motivering volgens het advies is.

B&W

Afdoening

Algemeen Directeur

Concern-

manager Sociaal

Teamleider Bedrijfs-

onder-

steuning Sociaal Domein

Teamleider Juridische Zaken en Veiligheid

 

Algemene wet bestuurs-

recht

15-01-2019

04-07-2019

27-02-2019

10-07-2019

binnen gestelde kaders; Verder ondermandaat niet geoorloofd, behoudens voor de afhandeling van bezwaarschriften in het kader van het sociaal domein, waarbij ondermandaat tot en met de teamleiders WIZ geoorloofd is.

12

Het voeren van correspondentie inclusief verweerschriften m.b.t. de procedure in bezwaar en (hoger) beroepschriften

B&W

Afdoening

Algemeen Directeur

Concern-

manager Sociaal

Teamleider Bedrijfs-

onder-

steuning Sociaal Domein

Teamleider Sociaal Maat-

schappe-

lijk Beleid

Teamleider Juridische Zaken en Veiligheid

 

Algemene wet bestuurs-

recht

15-01-2019

04-07-2019

27-02-2019

10-07-2019

 

13

Het beschikken op verzoeken ingevolge de regeling Leerlingenvervoer

B&W

Afdoening

Algemeen directeur

Concern-

manager Sociaal

Teamleider Jeugd

 

Regeling leerlingen

vervoer

15-01-2019

27-02-2019

 

14

Het nemen van besluiten in het kader van de Leerplichtwet

B&W

Afdoening

Algemeen directeur

Concern-

manager Sociaal

Teamleider Jeugd

 

Leerplicht-

wet

15-01-2019

27-02-2019

 

15

Het nemen van besluiten bij de uitvoering van de vigerende Algemene Subsidieverordening

B&W

Afdoenings

Algemeen directeur

Concern-

manager Sociaal

Teamleider Bedrijfs-

onder-

steuning Sociaal Domein

Teamleider Financieel beheer en kwaliteit

Teamleider Subsidie-

bureau

Teamleider Subsidie-

bureau

Medewerkers Subsidie-

bureau, Financieel beheer en kwaliteit die belast zijn met subsidie-

werkzaam-

heden

Algemene Subsidie-

verordening

15-01-2019 en 20-02-2019

27-02-2019

Het team Subsidiebureau heeft mandaat voor alle handelingen te nemen in het proces voor zover er geen besluit wordt genomen in de zin van de Algemene wet bestuursrecht.

16

Het oninbaar verklaren van openstaande vorderingen, met uitzondering van vorderingen op grond van belasting-

verordeningen, tot een maximumbedrag van de budgetbevoegdheid op grond van de Budgethouders-

regeling

B&W

Afdoening

Algemeen directeur

Concern-

manager Sociaal

Teamleider Financiën Sociaal Domein

Teamleider Zelfstandigenloket

 

Algemene wet bestuurs-recht/ Burgerlijk Wetboek/ Wetboek van Burgerlijke Rechts-

vordering

15-01-2019

04-07-2019

27-02-2019

10-07-2019

Verder ondermandaat niet geoorloofd

17

Het ondertekenen van legitimatiebewijzen voor toetzichthouders

B&W/ Burg.

Ondertekening

Algemeen directeur

Concern-

manager Sociaal

Teamleider Handhaving Sociaal Domein

 

Algemene wet bestuurs-

recht

15-01-2019

27-02-2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beleid

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18

Het nemen van besluiten bij de uitvoering van het door het college vastgestelde VVE-beleid, voorzover passend binnen de daarvoor in de begroting geraamde bedragen en binnen de daarvoor door het college vastgestelde uitvoeringsregelingen of verdelingsplannen.

B&W

Afdoening

Algemeen directeur

Concern-

manager Sociaal

Teamleider Jeugdhulp en onderwijs

 

VVE-beleid

15-01-2019

27-02-2019

 

19

het belasten van een kindercentrum voor de activiteit peuteropvang benoemd in de Subsidieregeling Peuteropvang en Voor- en vroegschoolse educatie 2019 met het uitvoeren van een Dienst van Algemeen Economisch Belang

B&W

Afdoening

Algemeen directeur

 

 

Subsidie-

regeling Peuter-

opvang en Voor- en vroeg-

schoolse educatie 2019

15-01-2019

27-02-2019

 

20

Het nemen van besluiten bij de uitvoering van het door het college vastgestelde Sportbeleid, voorzover passend binnen de daarvoor in de begroting geraamde bedragen en binnen de daarvoor door het college vastgestelde uitvoeringsregelingen of verdelingsplannen.

B&W

Afdoening

Algemeen directeur

Concern-

manager Sociaal

Teamleider Jeugdhulp en onderwijs

 

Sportbeleid

15-01-2019

27-02-2019

 

21

Het beschikken op verzoeken ingevolge de Jeugdwet, met inachtneming van hetgeen daarover is vastgelegd in de vigerende Verordening Jeugdhulp en op deze verordening gebaseerde regelgeving en eventuele door of namens burgemeester en wethouders van de Gemeente verstrekte instructies

B&W

Afdoening

Algemeen directeur

Concern-

manager Sociaal

Teamleider Jeugdhulp en onderwijs

 

Jeugdwet, vigerende Verordening Jeugdhulp en op deze verordening gebaseerde regelgeving en eventuele door of namens burge-

meester en wethouders van de Gemeente verstrekte instructies

15-01-2019

27-02-2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stadswinkel

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22

Het aanvragen van verklaringen omtrent gedrag;

Burg.

Afdoening

Algemeen directeur

Concern-

manager Sociaal

Teamleider Stadswinkel

Medewerkers Stadswinkel

Wet justitiële gegevens

15-01-2019 en 20-02-2019

27-02-2019

 

23

Het legaliseren van handtekeningen;

Burg.

Afdoening

Algemeen directeur

Concern-

manager Sociaal

Teamleider Stadswinkel

Medewerkers Stadswinkel

Gemeente-

wet

15-01-2019 en 20-02-2019

27-02-2019

Bevoegdheid vloeit voort uit de publieke taak van de overheid

24

Het verstrekken van uittreksels, verklaringen en gegevens uit de BRP en het bevolkingsregister;

B&W

Afdoening

Algemeen directeur

Concern-

manager Sociaal

Teamleider Stadswinkel

Medewerkers Stadswinkel

Wet BRP

15-01-2019 en 20-02-2019

27-02-2019

 

25

Het verstrekken van rijbewijzen;

Burg.

Afdoening

Algemeen directeur

Concern-

manager Sociaal

Teamleider Stadswinkel

Medewerkers Stadswinkel

Wegen-

verkeers-

wet

15-01-2019 en 20-02-2019

27-02-2019

 

26

Het verrichten van alle handelingen en het nemen van besluiten ter uitvoering van de Paspoortwetgeving;

Burg.

Afdoening

Algemeen directeur

Concern-

manager Sociaal

Teamleider Stadswinkel

Medewerkers Stadswinkel

Paspoort wet- en regelgeving

15-01-2019 en 20-02-2019

27-02-2019

 

27

Het doen van aanvragen om inlichtingen uit de politieadministratie i.v.m. verzoeken om het Nederlanderschap;

Burg.

Afdoening

Algemeen directeur

Concern-

manager Sociaal

Teamleider Stadswinkel

Medewerkers Stadswinkel

Rijkswet op het Neder-

lander-

schap

15-01-2019 en 20-02-2019

27-02-2019

 

28

Het doen van aanvragen om inlichtingen uit de registers van de Justitiële Documententatie-

dienst i.v.m. verzoeken om het Nederlanderschap

Burg.

Afdoening

Algemeen directeur

Concern-

manager Sociaal

Teamleider Stadswinkel

Medewerkers Stadswinkel

Rijkswet op het Neder-

lander-

schap

15-01-2019 en 20-02-2019

27-02-2019

 

29

Het verrichten van taken in het kader van artikel 8 van de Regeling verkrijging en verlies Nederlanderschap;

Burg.

Afdoening

Algemeen directeur

Concern-

manager Sociaal

Teamleider Stadswinkel

Medewerkers Stadswinkel

Rijkswet op het Neder-

lander-

schap

15-01-2019 en 20-02-2019

27-02-2019

 

30

Het nemen van beslissingen, het afdoen van stukken, het ondertekenen van uitgaande brieven en het verrichten van overige handelingen t.a.v. gelegenheden die verband houden met de aan de Burgemeester bij of krachtens de Rijkswet op het Nederlanderschap verleende bevoegdheden en opgedragen taken;

Burg.

Afdoening

Algemeen directeur

Concern-

manager Sociaal

Teamleider Stadswinkel

Medewerkers Stadswinkel

Rijkswet op het Neder-

lander-

schap

15-01-2019 en 20-02-2019

27-02-2019

 

31

Het afnemen van verklaringen ingevolge artikel 2.8 onder e Wet BRP;

B&W

Afdoening

Algemeen directeur

Concern-

manager Sociaal

Teamleider Stadswinkel

Medewerkers Stadswinkel

Wet BRP

15-01-2019 en 20-02-2019

27-02-2019

 

32

Het verrichten van handelingen als bedoeld in de artikelen 2.53 t/m 2.60 Wet BRP;

B&W

Afdoening

Algemeen directeur

Concern-

manager Sociaal

Teamleider Stadswinkel

Medewerkers Stadswinkel

Wet BRP

15-01-2019 en 20-02-2019

27-02-2019

 

33

Het beslissen op verzoeken om geheimhouding, protocolleren en het recht op mededeling van correctie van gegevens;

B&W

Afdoening

Algemeen directeur

Concern-

manager Sociaal

Teamleider Stadswinkel

Medewerkers Stadswinkel

Wet BRP

15-01-2019 en 20-02-2019

27-02-2019

 

34

Het nemen van besluiten ter uitvoering van de Wegenverkeerswet betreffende de afgifte en invordering van rijbewijzen;

Burg.

Afdoening

Algemeen directeur

Concern-

manager Sociaal

Teamleider Stadswinkel

Medewerkers Stadswinkel

Wegen-

verkeers-

wet

15-01-2019 en 20-02-2019

27-02-2019

 

35

Het doen van aangifte bij het vaststellen valse identiteit, vals document of andere incidenten

Burg.

Afdoening

Algemeen directeur

Concern-

manager Sociaal

Teamleider Stadswinkel

Medewerkers Stadswinkel

artikel 160, lid1, sub e, en 171, lid 1, Gemeente-

wet

15-01-2019 en 20-02-2019

27-02-2019

 

36

Het verlenen van opdrachten tot het door een datacentrum verwerken van computerbestanden die gegevens bevatten die geheel of gedeeltelijk aan de BRP zijn ontleend

B&W

Afdoening

Algemeen directeur

Concern-

manager Sociaal

Teamleider Stadswinkel

Medewerkers Stadswinkel

Wet BRP

15-01-2019 en 20-02-2019

27-02-2019

 

37

Besluiten ter uitvoering van de Kieswet;

B&W / Burg.

Afdoening

Algemeen directeur

Concern-

manager Sociaal

Teamleider Stadswinkel

Medewerkers Stadswinkel

Kieswet

15-01-2019 en 20-02-2019

27-02-2019

 

38

Correspondentie betreffende het kiezersregister;

Burg.

Afdoening

Algemeen directeur

Concern-

manager Sociaal

Teamleider Stadswinkel

Medewerkers Stadswinkel

Kieswet

15-01-2019 en 20-02-2019

27-02-2019

 

39

Het verstrekken van inlichtingen uit het kiezersregister;

Burg.

Afdoening

Algemeen directeur

Concern-

manager Sociaal

Teamleider Stadswinkel

Medewerkers Stadswinkel

Kieswet

15-01-2019 en 20-02-2019

27-02-2019

 

40

Inrichting stemlokalen en aanwijzing personen die het stembureau ten dienste worden gesteld;

Burg.

Afdoening

Algemeen directeur

Concern-

manager Sociaal

Teamleider Stadswinkel

Medewerkers Stadswinkel

Kieswet

15-01-2019 en 20-02-2019

27-02-2019

 

41

Uitreiking nieuwe oproepingskaart;

Burg.

Afdoening

Algemeen directeur

Concern-

manager Sociaal

Teamleider Stadswinkel

Medewerkers Stadswinkel

Kieswet

15-01-2019 en 20-02-2019

27-02-2019

 

42

Vaststelling aantal stembiljetten;

Burg.

Afdoening

Algemeen directeur

Concern-

manager Sociaal

Teamleider Stadswinkel

Medewerkers Stadswinkel

Kieswet

15-01-2019 en 20-02-2019

27-02-2019

 

43

Verstrekken van opgave aan het hoofdstembureau van het benodigde aantal stembiljetten;

Burg.

Afdoening

Algemeen directeur

Concern-

manager Sociaal

Teamleider Stadswinkel

Medewerkers Stadswinkel

Kieswet

15-01-2019 en 20-02-2019

27-02-2019

 

44

Aanwijzing plaatsvervangende leden voor stembureaus;

B&W

Afdoening

Algemeen directeur

Concern-

manager Sociaal

Teamleider Stadswinkel

Medewerkers Stadswinkel

Kieswet

15-01-2019 en 20-02-2019

27-02-2019

 

45

Benoeming van leden en plaatsvervangende leden voor stembureaus;

B&W

Afdoening

Algemeen directeur

Concern-

manager Sociaal-

Teamleider Stadswinkel

Medewerkers Stadswinkel

Kieswet

15-01-2019 en 20-02-2019

27-02-2019

 

46

Het in gereedheid brengen van stembiljetten en het distribueren van de stembiljetten over de stembureaus;

Burg.

Afdoening

Algemeen directeur

Concern-

manager Sociaal

Teamleider Stadswinkel

Medewerkers Stadswinkel

Kieswet

15-01-2019 en 20-02-2019

27-02-2019

 

47

Het in ontvangst nemen van processen-verbaal, alsmede de verzegelde pakken en enveloppen van de stembureaus;

Burg.

Afdoening

Algemeen directeur

Concern-

manager Sociaal

Teamleider Stadswinkel

Medewerkers Stadswinkel

Kieswet

15-01-2019 en 20-02-2019

27-02-2019

 

48

Het overbrengenvan de processen-verbaal, alsmede de verzegelde pakketten naar de voorzitter van het hoofdstembureau;

Bur.

Afdoening

Algemeen directeur

Concern-

manager Sociaal

Teamleider Stadswinkel

Medewerkers Stadswinkel

Kieswet

15-01-2019 en 20-02-2019

27-02-2019

 

49

Het ondertekenen van ondersteunings-

verklaringen

Burg.

Afdoening

Algemeen Directeur

Concern-

manager Sociaal

Teamleider Stadswinkel

Medewerkers Stadswinkel

Kieswet

15-01-2019 en 20-02-2019

27-02-2019

 

50

Bevoegdheid tot het in ontvangst nemen van kandidatenlijsten op dag van de kandidaatstelling

Burg.

Afdoening

Algemeen directeur

Concern-

manager Sociaal

Teamleider Stadswinkel

Medewerkers Stadswinkel

Kieswet

15-01-2019 en 20-02-2019

27-02-2019

 

51

Het verrichten van alle handelingen ter uitvoering van art. 17, 21 en 68 van de Wet op de lijkbezorging

Burg.

 

Afdoening

Algemeen Directeur

Concern-

manager Sociaal

Teamleider Stadswinkel

Medewerkers Stadswinkel

Wet op de lijk-

bezorging

15-01-2019 en 20-02-2019

27-02-2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diversen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

52

Alle collegebevoegdheden en taken die voortvloeien uit de Wet Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG) en de Verordening naamgeving en nummering (adressering) Lelystad

B&W

Afdoening

Algemeen directeur

Concern-

manager Sociaal

Teamleider Geo-

informatie en Belastingen

Medewerkers Geo-

informatie en Belastingen

Wet Basis-

registratie Adressen en Gebouwen (BAG) en Verordening naam-

geving en nummering (adres-

sering) Lelystad

15-01-2019 en 20-02-2019

27-02-2019

 

53

Alle collegebevoegdheden en taken die voortvloeien uit de Wet Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT)

B&W

Afdoening

Algemeen directeur

Concern-

manager Sociaal

Teamleider Geo-

informatie en Belastingen

Medewerkers Geo-

informatie en Belastingen

Wet Basis-

registratie Groot-

schalige Topografie

15-01-2019 en 20-02-2019

27-02-2019

 

54

Het afdoen van aanvragen op grond van de Leegstandswet

B&W

Afdoening

Algemeen directeur

Concern-

manager Sociaal

Teamleiders Geo-

informatie en Belastingen, Wabo en bestem-

mings-

plannen, Stads-

toezicht

Medewerkers Geo-

informatie en Belastingen

Leegstands-

wet

15-01-2019 en 20-02-2019

27-02-2019

 

55

Alle bevoegdheden en taken die voortvloeien uit de Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen

B&W

Afdoening

Algemeen directeur

Concern-

manager Sociaal

Teamleider Geo-

informatie en Belastingen

Medewerkers Geo-

informatie en Belastingen

Wet kenbaar-

heid publiek-

rechtelijke beper-

kingen

15-01-2019 en 20-02-2019

27-02-2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Derdenmandaat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Gemeente Almere

B&W

Afdoening/

onder-

tekening

B&W Almere

 

 

Wet maat-

schap-

pelijke onder-

steuning 2015

31-10-2017 (1700

11798)

29-11-2017 in-

werking-

treding: 30-11-2017 met terug-

wer-

kende kracht tot 1-1-2017

Uitvoering Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 m.b.t. beschermd wonen d.m.v. PGB

2

Flevomeer Bibliotheken

B&W

Afdoening/

onder-

tekening

Directeur Biblio-

theek

 

 

CAR/UWO

01-05-2007

22-04-2015

betreft uitvoering personeelsbesluiten voor medewerkers van de gemeente Lelystad, die gedetacheerd zijn bij de Flevomeerbibliotheken

3

Werkbedrijf

B&W

Afdoening/

onder-

tekening

Directeur Werk-

bedrijf

 

 

CAR/UWO

04-03-2013

22-04-2015

betreft uitvoering personeelsbesluiten voor medewerkers van de gemeente Lelystad, die gedetacheerd zijn bij het werkbedrijf

4

Maatschappelijke Dienstverlening Flevoland en Interkerkelijk Diaconaal Overleg

B&W

Afdoening/

onder-

tekening

Directeur Maat-

schappe-

lijke Dienst-

verlening Flevoland- Directeur Inter-

kerkelijk Diaconaal Overleg

 

 

Wet gemeente-

lijke

schuldhulp-

verlening

03-06-2013

 

Mandaat om alle bevoegdheden op grond van de Wet gemeentelijke schuldhulverlening, behoudens het beslissen op bezwaarschriften, uit te oefenen waarbij ondermandaat aan hun medewerkers is toegestaan.

 

Lelystad, 15 januari 2019

Het college van de gemeente Lelystad,

de secretaris, de burgemeester,