Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Lingewaard

horecaverordening gemeente Lingewaard

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieLingewaard
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelinghorecaverordening gemeente Lingewaard
Citeertitelhorecaverordening gemeente Lingewaard
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2014Onbekend

12-12-2013

het Gemeentenieuws

87/2013

Tekst van de regeling

Intitulé

HORECAVERORDENING GEMEENTE LINGEWAARD

De Raad van de gemeente Lingewaard; Overwegende dat het op grond van artikel 4, lid 1 van de Drank- en Horecawet noodzakelijk is een paracommerciële verordening op te stellen teneinde voorschriften en beperkingen te verbinden aan paracommerciële rechtspersonen op het terrein van horeca-activiteiten.

Gelet op het bepaalde in de Drank- en Horecawet, de Algemene wet bestuursrecht en de Gemeentewet.

Besluit;

Vast te stellen de volgende verordening ter voorkoming van oneerlijke mededinging tussen paracommerciële rechtspersonen en commerciële horecabedrijven.

HORECAVERORDENING GEMEENTE LINGEWAARD

 

 

§ 1. BEGRIPSBEPALINGEN

Artikel 1. Begripsbepalingen

a.Bijeenkomst van persoonlijke aard

Bijeenkomsten met een veelal feestelijk karakter, waarbij meestal alcoholhoudende drank wordt genuttigd, die geen direct verband houden met de doelstelling van de paracommerciële rechtspersonen, zoals bruiloften, feesten, partijen, recepties, jubilea, verjaardagen, koffietafels, condoleancebijeenkomsten en dergelijke.

b.Drank- en Horecawet

Drank- en Horecawet, zoals inwerking getreden 1 januari 2013, met het oog op de terugdringing van het alcoholgebruik onder met name jongeren, de voorkoming van alcohol gerelateerde verstoring van de openbare orde, alsmede ter reductie van de administratieve lasten.

c.Horecabedrijf

De activiteit in ieder geval bestaande uit het bedrijfsmatig of anders dan om niet verstrekken van alcoholhoudende drank voor gebruik ter plaatse. Een bedrijf als bedoeld in artikel 1 van de Drank- en Horecawet.

d.Paracommerciële rechtspersoon

Een rechtspersoon niet zijnde een naamloze vennootschap of besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, die zich naast activiteiten van recreatieve, sportieve, sociaal culturele, educatieve, levensbeschouwelijke of godsdienstige aard richt op de exploitatie in eigen beheer van een horecabedrijf.

e.Sterke drank

De drank die bij een temperatuur van twintig graden Celsius voor vijftien of meer volumeprocenten uit alcohol bestaat, met uitzondering van wijn (artikel 1 Drank- en Horecawet).

f.Vergunning

De vergunning als bedoeld in artikel 3 van de Drank- en Horecawet.

g.Zwak alcoholhoudende drank

Alcoholhoudende drank, met uitzondering van sterk alcoholhoudende drank. Als bedoeld in artikel 1 van de Drank- en Horecawet.

.

§ 2. AARD PARACOMMERCIELE RECHTSPERSOON

Artikel 2. Onderscheid naar de aard van de paracommerciële rechtspersoon

 • 1.

  Paracommerciële rechtspersonen worden naar aard in vier categorieën ingedeeld: de paracommerciële rechtspersoon, die zich richt op:

  • a.

   Activiteiten van sportieve en recreatieve aard (1e categorie);

  • b.

   Activiteiten van educatieve aard (2e categorie);

  • c.

   Activiteiten van sociaal-culturele aard (3e categorie);

  • d.

   Activiteiten van levensbeschouwelijke of godsdienstige aard (4e categorie).

 • 2.

  Aan de vergunningen voor de paracommerciële rechtspersoon worden beperkingen en voorschriften verbonden ten aanzien van de horeca-activiteiten die zij mogen ontplooien. Deze beperkingen en voorschriften kunnen per categorie verschillen.

 • 3.

  De burgemeester bepaalt binnen welke categorie, conform de indeling zoals in het eerste lid van dit artikel weergegeven, een paracommerciële rechtspersoon valt.

§ 3. BEPALINGEN VOOR INRICHTINGEN WAARIN HET HORECABEDRIJF WORDT UITGEOEFEND

Artikel 3. Verbod verstrekken alcoholhoudende en sterke drank

1.Het is de paracommerciële rechtspersoon verboden alcoholhoudende drank te verstrekken tijdens bijeenkomsten van persoonlijke aard of tijdens bijeenkomsten die gericht zijn op personen die niet of niet rechtstreeks bij de activiteiten van de betreffende rechtspersoon zijn betrokken, tenzij één van de uitzonderingen genoemd in artikel 5 van deze verordening van toepassing is.

Artikel 4. Voorschriften en beperkingen

Om oneerlijke mededinging te voorkomen worden de volgende voorschriften en beperkingen aan de vergunning voor paracommerciële rechtspersonen verbonden.

 • 1.

  Het is verboden om de mogelijkheid tot het houden (waaronder inbegrepen de verhuur van het pand en inventaris) van bijeenkomsten van persoonlijke aard openlijk aan te prijzen of ander de aandacht te brengen met bijvoorbeeld posters, brochures, publicaties in kranten of tijdschriften, internet of via social media kenbaar maken, tenzij het een van uitzonderingen genoemd in artikel 5 van deze verordening betreft.

 • 2.

  De tijdspanne om alcoholhoudende drank te mogen verstrekken is als volgt bepaald voor de vier categorieën paracommerciële rechtspersonen:

  • a.

   Sportieve en recreatieve rechtspersonen (1e categorie):

   ·maandag tot en met zondag van 12.00 uur tot 24.00 uur.

  • b.

   Educatieve rechtspersonen (2e categorie):

   ·maandag tot en met zondag van 12.00 uur tot 24.00 uur.

  • c.

   Sociaal-culturele rechtspersonen (3e categorie):

   ·maandag tot en met zondag van 12.00 uur tot 01.00 uur.

  • d.

   Rechtspersonen van levensbeschouwelijke of godsdienstige aard (4e categorie):

   ·maandag tot en met zondag van 12.00 uur tot 24.00 uur.

 • 3.

  De tijdspannen zoals genoemd in het tweede lid van dit artikel zijn niet van toepassing voor alle Carnavalsgerelateerde activiteiten. Hiervoor zijn de schenktijden gelijkgesteld aan de sluitingstijden zoals vermeld in de Algemene Plaatselijke Verordening. Deze feesten mogen voor een ieder toegankelijk zijn.

Artikel 5. Uitzonderingen; toegestane activiteiten

 • 1.

  Ten aanzien van sportieve en recreatieve rechtspersonen zijn toegestaan (1e categorie):

  • a.

   Feestavond voor vrijwilligers (maximaal 1 keer per jaar);

  • b.

   Afscheidsfeest en jubileum bestuur/een bestuurslid;

  • c.

   Jaarfeest of feest afsluiting seizoen (maximaal 1 keer per jaar);

  • d.

   Clubkampioenschap (indien van toepassing);

  • e.

   Toernooi (maximaal twee keer per jaar);

  • f.

   Kerstviering en Nieuwjaarsborrel voor leden;

  • g.

   Overige strikt club gerelateerde activiteiten voor leden (maximaal drie keer per jaar);

  • h.

   Jaarfeest van en voor verenigingen en stichtingen die structureel gebruik maken van het pand waarin de paracommerciële rechtspersoon gehuisvest is (dus alleen voor leden);

  • i.

   Kerstviering en Nieuwjaarsborrel van en voor verenigingen en stichtingen die structureel gebruik maken van het pand waarin de paracommerciële rechtspersoon gehuisvest is (dus alleen voor leden);

 • 2.

  Ten aanzien van educatieve rechtspersonen zijn toegestaan (2e categorie):

  • a.

   Feestavond voor vrijwilligers (maximaal 1 keer per jaar);

  • b.

   Afscheidsfeest en jubileum bestuur/een bestuurslid;

  • c.

   Jaarfeest (maximaal 1 keer per jaar);

  • d.

   Kerstviering en Nieuwjaarsborrel voor leden;

  • e.

   Bijeenkomsten voor overige activiteiten voor leden (maximaal drie keer per jaar);

  • f.

   Jaarfeest van en voor verenigingen en stichtingen die structureel gebruik maken van het pand waarin de paracommerciële rechtspersoon gehuisvest is (dus alleen voor leden);

  • g.

   Kerstviering en Nieuwjaarsborrel van en voor verenigingen en stichtingen die structureel gebruik maken van het pand waarin de paracommerciële rechtspersoon gehuisvest is (dus alleen voor leden).

 • 3.

  Ten aanzien van sociaal-culturele rechtspersonen zijn toegestaan (3e categorie):

  • a.

   Feestavond voor vrijwilligers (maximaal één keer per jaar);

  • b.

   Afscheidsfeest en jubileum bestuur/een bestuurslid;

  • c.

   Jaarfeest van en voor verenigingen en stichtingen die structureel gebruik maken van het pand waarin de paracommerciële rechtspersoon gehuisvest is (dus alleen voor leden);

  • d.

   Vergaderingen van en voor verenigingen en stichtingen die structureel gebruik maken van het pand waarin de paracommerciële rechtspersoon gehuisvest is (dus alleen voor leden);

  • e.

   Sociaal-culturele evenementen waarbij het evenement centraal staat (ook voor publiek toegankelijk voor zover dat publiek komt voor het sociaal-culturele evenement);

  • f.

   Kerstviering en Nieuwjaarsborrel van en voor verenigingen en stichtingen die structureel gebruik maken van het pand waarin de paracommerciële rechtspersoon gehuisvest is (dus alleen voor leden);

 • 4.

  Ten aanzien van rechtspersonen met een levensbeschouwelijke of godsdienstige aard zijn toegestaan (4e categorie):

  • a.

   Feestavond voor vrijwilligers (maximaal één keer per jaar);

  • b.

   Afscheidsfeest en jubileum bestuur/een bestuurslid;

  • c.

   Jaarfeest (maximaal één keer per jaar);

  • d.

   Kerstviering en Nieuwjaarsborrel;

  • e.

   Bijeenkomsten voor overige activiteiten voor leden (maximaal drie keer per jaar).

§ 4. ONTHEFFINGEN

Artikel 6. Ontheffingen

 • 1.

  De burgemeester kan op aanvraag ontheffing verlenen van het in artikel 3 gestelde verbod.

 • 2.

  De burgemeester kan conform het bepaalde in artikel 4, vierde lid, van de Drank- en Horecawet, met het oog op bijzondere gelegenheden van zeer tijdelijke aard op aanvraag voor een aaneengesloten periode van ten hoogste twaalf dagen ontheffing verlenen van de in artikel 3, eerste lid, en de in artikel 4 gestelde verboden en beperkingen.

Artikel 7. Intrekkingsgronden ontheffing

De in artikel 6 bedoelde ontheffingen kunnen worden ingetrokken of gewijzigd indien:

 • a.

  Ter verkrijging daarvan onjuiste dan wel onvolledige gegevens zijn verstrekt, of;

 • b.

  Op grond van een verandering van de omstandigheden of inzichten opgetreden na het verlenen van de ontheffing, moet worden aangenomen dat intrekking of wijziging wordt gevorderd door het belang of de belangen ter bescherming waarvan de ontheffing is vereist, of;

 • c.

  Zich feiten hebben voorgedaan, die de vrees wettigen, dat het van kracht blijven van de ontheffing gevaar oplevert voor de openbare orde, veiligheid of zedelijkheid, of;

 • d.

  De aan de ontheffing verbonden voorschriften en beperkingen niet zijn of worden nagekomen, of;

 • e.

  Van de ontheffing geen gebruik wordt gemaakt binnen een daarin gestelde dan wel, bij gebreke van een dergelijke termijn, binnen een redelijke termijn, of;

 • f.

  Indien de houder van de ontheffing dit verzoekt.

§ 5. TOEZICHT EN HANDHAVING

Artikel 8. Toezicht en handhaving

 • 1.

  Bevoegd tot het toezicht op naleving van het bepaalde in de Drank- en Horecawet en deze verordening zijn de daartoe door de burgemeester benoemde ambtenaren.

 • 2.

  Bevoegd tot handhaving van overtredingen van het bepaalde in de Drank- en Horecawet en deze verordening zijn de daartoe door de burgemeester benoemde ambtenaren.

Artikel 9. Handhaving; strijdige activiteiten

Als betreffende een in artikel 4 Drank- en Horecawet bedoelde rechtspersoon een constatering is gedaan van enige overtreding(en) van het bepaalde in de Drank- en Horecawet of deze verordening zal het handhavingstraject zoals vastgelegd in het Horecasanctiebeleid worden gevolgd.

§ 6. OVERGANGS- SLOTBEPALINGEN

Artikel 10. Citeertitel

Deze verordening kan worden aangehaald als “Horecaverordening gemeente Lingewaard 2014”.

Artikel 11. Inwerkingtreding

Deze verordening treedt op 1 januari 2014 in werking.

Artikel 12. Vervallen bepalingen

Met het van kracht worden van deze verordening vervallen alle tot dat moment geldende (bepalingen in) nota’s en verordeningen die enige regels omtrent paracommercie regelden.

 

 

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van de gemeente Lingewaard, d.d. 12 december 2013.

De raadsgriffier, De voorzitter