Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Lisse

Privacyreglement Cameratoezicht Gemeentehuis Lisse

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieLisse
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingPrivacyreglement Cameratoezicht Gemeentehuis Lisse
CiteertitelPrivacyreglement Cameratoezicht Gemeente Lisse
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

24-11-2011nieuwe regeling

15-11-2011

Witte Weekblad, 23-11-2011

Tekst van de regeling

Intitulé

Privacyreglement Cameratoezicht Gemeentehuis Lisse

Privacy Reglement Cameratoezicht Publieksruimten

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Lisse heeft het privacy reglement cameratoezicht in het gemeentehuis vastgesteld.

Artikel 1. Begripsbepalingen

 • de

  persoonsregistratie:een samenhangende verzameling van op verschillende personen betrekking hebbende persoonsgegevens die langs geautomatiseerde weg wordt gevoerd of met het oog op een doeltreffende raadpleging van die gegevens systematisch is aangelegd

 • het

  persoonsgegeven:elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.

 • verstrekkingen:het

  bekend maken of ter beschikking stellen van persoonsgegevens,voorzover zulks geheel of gedeeltelijk steunt op gegevens welke in die persoonsregistratie zijn opgenomen, of die door verwerking daarvan, al dan niet in verband met andere gegevens zijn verkregen.

 • de

  verantwoordelijke:het bestuursorgaan dat het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens vaststelt.

 • beheerder:degene

  aan wie de verantwoordelijke en dagelijkse zorg voor een persoonsregistratie heeft opgedragen.

 • derde:ieder,

  niet zijnde de betrokkene, de verantwoordelijke, of enig persoon die onder rechtstreeks gezag van de verantwoordelijke gemachtigd is om persoonsgegevens te verwerken.

 • betrokkene:degene

  op wie een persoonsgegeven betrekking heeft. de gebouwen en terrein:het gemeentehuis en de achteringang van het gemeentehuis.

 • de

  verordening:de Verordening gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens zoals in werking getreden op 15 oktober 2002 (bekendgemaakt in De Lisser 18 september 2002)

 • de

Artikel 2 Beheer van persoonsregistratie

Verantwoordelijke voor deze persoonsregistratie is het College van burgemeester en wethouders van de gemeente Lisse. De verantwoordelijke heeft zeggenschap over de persoonsregistratie. Als beheerder van de persoonsregistratie is aangewezen de adviseur facilitaire zaken van de afdeling Informatieve en Facilitaire Zaken. De beheerder zorgt voor de naleving van de in dit privacyreglement gestelde regels. Het beheer van de gegevens, opgenomen in de persoonsregistratie, is opgedragen aan, de door de beheerder aangewezen medewerkers, behorende tot zijn organisatie.

Artikel 3 Doel van persoonsregistratie

Doel van de persoonsregistratie is het vastleggen van persoonsgegevens ter ondersteuning van:

 • -

  het beveiligen van het personeel, werkzaam voor de gemeentelijke organisatie, alsmede overige personen die zich in de betreffende gebouwen, op de terreinen en/of in de betreffende bedrijfsruimte bevinden;

 • -

  het beveiligen van de bezittingen tegen inbreuken en/of daden waaruit schade aan of vermindering van de veiligheid in of op de betreffende locatie, kan ontstaan;

 • -

  de opsporing van personen die zich mogelijk aan het plegen van enig strafbaar feit in het gebouw en of op het terrein hebben schuldig gemaakt. Hierbij geeft de registratie tevens inzicht in de aard en de wijze van het plegen van een strafbaar feit;

 • -

  De opsporing van personen die zich mogelijk schuldig hebben gemaakt aan het plegen van een onrechtmatige daad. Hierbij geeft de registratie inzicht in de aard en de wijze van het plegen van een onrechtmatige daad.

Artikel 4 Categorieën van personen opgenomen in de persoonsregistratie

De persoonsregistratie bevat uitsluitend persoonsgegevens over:

 • -

  De ambtenaren en andere personen in dienst van of werkzaam voor de gemeentelijke organisatie;

 • -

  De personen die zich in het gebouw, op het terrein of in de bedrijfsruimte bevinden en zich mogelijk schuldig hebben gemaakt aan het plegen van enig strafbaar feit en/of het plegen van een onrechtmatige daad in die locatie;

 • -

  Overige personen die zich ten tijde van het afspelen van onder de vorige bullit vermeld voorval in of op de genoemde locatie bevinden en daar al dan niet getuige van zijn geweest.

Artikel 5 Soorten van vastgelegde gegevens en wijze van verkrijging

De persoonsregistratie bevat wat betreft de in artikel 4 vermelde personen de volgende gegevens:

 • -

  Videobeelden van de persoon

 • -

  Datum -en tijdsindicatie van de opname

 • -

  Plaats van de opname

De bovengenoemde gegevens worden verkregen uit het camerabewakingssysteem dat zich bevindt in het gemeentehuis van Lisse.

Artikel 6 Verwijdering en vernietiging van vastgestelde persoonsgegevens

 • 1.

  Persoonsgegevens die niet meer nodig zijn voor het doel van de registratie, worden automatisch van het videosysteem verwijderd. De gebruikte techniek hierbij is volgens het ‘first-in, first-out’principe. De duur waarop gegevens worden bewaard is afhankelijk van:

  • -

   De omvang van de harddisk

  • -

   Het aantal camera’s waarvan de beelden worden opgeslagen;

  • -

   De beeld verversingsfrequentie waarmee deze beelden worden opgeslagen;

  • -

   De kwaliteit van het beeldmateriaal dat afhankelijk is van de mate van compressie van de gegevens;

  • -

   De lichtwaarde omstandigheden en daarmee samenhangend de keuze voor opname monochroom of in kleur.

 • 2.

  De bovenstaande gegevens kunnen per locatie verschillen omdat zij bij de projectie worden afgestemd op het doel: de kwaliteit van de beveiliging en de mogelijkheid tot reconstructie van incidenten. De nieuw op te nemen beelden overschrijven het oudste beeldmateriaal. Hiermee wordt dit overschreven materiaal onherstelbaar vernietigd en daarmee verder onbruikbaar. De configuratie wordt zodanig ontworpen dat beeldmateriaal tenminste 48 uur zal worden bewaard. Na 168 uren is in ieder geval sprake van onherstelbare vernietiging van de registratie.

Artikel 7 Toegang tot de registratie

 • 1.

  Directe toegang tot de registratie hebben:

  • -

   De beheerder;

  • -

   De geautoriseerde medewerkers van de receptie;’

  • -

   Voor het uitvoeren van systeembeheeractiviteiten: de door de beheerder aangewezen medewerkers, behorende tot zijn organisatie en de door de beheerder aangewezen onderhoudsfirma’s.

 • 2.

  Voorts hebben toegang tot de registratie:

  • -

   De beheerder en de door hem aangewezen functionarissen;

  • -

   Functionarissen in dienst van of werkzaam voor de beheerder, belast met het instellen van civielrechtelijke vorderingen tegen de in de registratie opgenomen personen;

  • -

   Opsporingsambtenaren van de politie of justitie in verband met ingestelde onderzoeken naar strafbare feiten;

  • -

   De betrokkene, uitsluitend op verzoek bij de beheerder en tot de gegevens die betrekking hebben op zijn persoon en uitsluitend indien dit mogelijk is zonder dat de bescherming van andere personen kan worden geschaad.

 • 3.

  Het raadplegen van opgeslagen beelden na een gerede verdenking van diefstal of andere onregelmatigheden die vallen onder de in artikel 3 genoemde beveiligingsdoeleinden is voorbehouden aan de beheerder rep. Zijn vervanger in geval van afwezigheid, alsmede de burgemeester en de gemeentesecretaris.

Artikel 8 Verstrekking van persoonsgegevens aan derden

 • 1.

  De beheerder kan beslissen gegevens te verstrekken aan personen of instanties die betrokken zijn bij en/of belast zijn met strafrechtelijke dan wel civielrechtelijke acties, voor zover dit voortvloeit uit het doel van de registratie.

 • 2.

  De beheerder kan beslissen gegevens te verstrekken, indien dit wordt vereist ingevolge een wettelijk voorschrift dan wel geschiedt met toestemming van de betrokkene.

Artikel 9 Verbanden met andere registraties

Er zijn geen verbanden met andere registraties.

Artikel 10 Protocolplicht

 • 1.

  De beheerder legt een verstrekking als bedoeld in artikel 8 vast (protocolleren), behoudens verstrekkingen:

  • -

   gedaan op basis van een wettelijk voorschrift;

  • -

   waarvan de betrokkene schriftelijk in kennis is gesteld;

  • -

   ten behoeve van wetenschappelijk onderzoek of statistiek, voor zover betrokkene in het kader van het onderzoek zelf wordt benaderd.

 • 2.

  De beheerder legt vast welke personen in het kader van onderhoud direct toegang hebben gehad tot het beeldmateriaal, wanneer dat was en welk beeldmateriaal dat betrof. De protocolgegevens worden tenminste 12 maanden bewaard. Op verzoek van de betrokkene verstrekt de beheerder, binnen 4 weken na ontvangst van het verzoek, informatie aan de betrokkene betreffende enige verstrekking van gegevens die zijn persoon betreft.

Artikel 11 Kennisneming van de opgenomen gegevens

 • 1.

  Verzoeken om inzage en verzoeken om mededeling van verstrekking aan derden worden ingediend bij de beheerder.

 • 2.

  De beheerder draagt zorg voor de juiste vaststelling van de identiteit van de verzoeker;

 • 3.

  De beheerder beslist namens de verantwoordelijke binnen 8 weken na ontvangst van op de in het eerste lid bedoelde verzoeken. Indien aan het verzoek wordt voldaan verschaft de beheerder binnen vier weken na ontvangst van het verzoek de gevraagde informatie.

 • 4.

  Indien de beheerder het verzoek als bedoeld in lid 1 afwijst, stuurt hij op hetzelfde moment dat hij het bericht van de met redenen omklede weigering aan de betrokkene toezendt, een kopie aan het college van burgemeester en wethouders.

Artikel 12 Verbetering, aanvulling en verwijdering van de opgenomen gegevens

 • 1.

  Verzoeken om verbetering, aanvulling en verwijdering van gegevens worden schriftelijk ingediend bij de beheerder;

 • 2.

  De beheerder beslist binnen 8 weken na indiening van het verzoek op de in het eerste lid bedoelde verzoeken;

 • 3.

  Indien beheerder het verzoek als bedoeld in lid 1 afwijst, stuurt hij op hetzelfde moment dat hij het bericht van de met redenen omklede weigering aan de betrokkene toezendt, een kopie aan het college van burgemeester en wethouders.

Artikel 13 Beveiliging

 • 1.

  De beheerder draagt zorg voor:

  • -

   De fysieke beveiliging: de ruimten waar apparatuur staat opgesteld en beeldmateriaal aanwezig is, dienen te kunnen worden afgesloten;

  • -

   De ruimten waar het beeldmateriaal wordt bewaard: deze dienen eveneens afsluitbaar te zijn en evenals onder de vorige bullit bedoelde ruimten slechts toegankelijk te zijn voor de in artikel 7 vermelde functionarissen en personen;

 • 2.

  De beheerder treft voorzieningen ter bescherming van de gegevens tegen opzettelijk verkeerd of onachtzaam gebruik door personen die met de werkzaamheden, verbonden aan de verwerking van de registratie, zijn belast, alsmede beschadiging door toedoen van derden;

 • 3.

  Iedereen die betrokken is bij de verwerking van de registratie, is verplicht tot geheimhouding van de gegevens in de registratie, behoudens en voorzover doelstelling van de registratie dan wel enig wettelijk voorschrift hem tot bekendmaking verplicht of uit zijn taak de noodzaak tot bekendmaking voortvloeit.

Artikel 14 Slotbepaling

 • 1.

  Dit privacyreglement ligt ter inzage ten kantore van de beheerder.

 • 2.

  Dit privacyreglement kan worden aangehaald als ‘Privacy Reglement Cameratoezicht Gemeentehuis Lisse’.

Artikel 15 Inwerkingtreding reglement

Het reglement treedt één dag na bekendmaking in werking.

Aldus vastgesteld op 15 november 2011

Burgemeester en wethouders van Lisse,

De burgemeester, De secretaris,

Mw. C. Langelaar. J. Schellevis

Bekend gemaakt op 23 november 2011

De gemeentesecretaris

J. Schellevis