Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Lisse

Marktverordening gemeente Lisse 2011

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieLisse
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingMarktverordening gemeente Lisse 2011
CiteertitelMarktverordening gemeente Lisse 2011
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

29-12-2011nieuwe regeling

16-12-2011

Witte Weekblad, 21-12-2011

Tekst van de regeling

Intitulé

Marktverordening gemeente Lisse 2011

Marktverordening gemeente Lisse 2011

De raad van de gemeente Lisse:

Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 1 november 2011;

Gelet op artikel 147, eerste lid , alsmede artikel 149 van de Gemeentewet 

Gezien het advies van de marktcommissie d.d. 17 oktober 2011;

BESLUIT:

Vast te stellen de volgende Verordening op de warenmarkt voor de gemeente Lisse 2011.

HOOFDSTUK 1 ALGEMENE BEPALINGEN

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  markt: de door het college ingestelde warenmarkt;

 • b.

  standplaats: de ruimte die voor de duur van de markt is aangewezen voor het uitoefenen van de markthandel;

 • c.

  vaste standplaats: de standplaats die voor onbepaalde tijd ter beschikking is gesteld aan een vergunninghouder;

 • d.

  dagplaats: de standplaats die per marktdag ter beschikking wordt gesteld aan een vergunninghouder, omdat deze niet als vaste standplaats is aangewezen dan wel ingenomen;

 • e.

  standwerken: de activiteit waarbij de vergunninghouder publiek om zich heen verzamelt en dat publiek door een aansprekende uiteenzetting probeert over te halen tot de aankoop van een artikel;

 • f.

  standwerkersplaats: de standplaats die per marktdag ter beschikking wordt gesteld om te standwerken;

 • g.

  vergunninghouder: degene aan wie door het college vergunning is verleend voor het innemen van een standplaats;

 • h.

  wachtlijst: de lijst van gegadigden voor een vaste standplaats;

 • i.

  anciënniteitlijst: de lijst van vergunninghouders van een vaste standplaats;

 • j.

  marktmeester: de persoon die als zodanig is aangewezen door het college;

 • k.

  college: college van burgemeester en wethouders van Lisse;

 • l.

  marktreglement gemeente Lisse 2011: het reglement waarbij het college nadere regels stelt betreffende het bepaalde in deze verordening.

Artikel 2 Inrichting van de markt; branche-indeling

1. Het college bepaalt ten aanzien van de markt:

 • a.

  het aantal standplaatsen;

 • b.

  de afmetingen van de standplaatsen;

 • c.

  de opstelling en indeling van de markt;

 • d. welke standplaatsen worden toegewezen als vaste standplaats en als standwerkersplaats;

2. Het college kan voor de markt vaststellen:

 • a.

  een lijst met artikelengroepen of branches;

 • b.

  een maximumaantal standplaatsen per branche.

Artikel 3 Nadere regels

Het college is bevoegd nadere regels te stellen betreffende het bepaalde in deze verordening.

Artikel 4 Voorschriften en beperkingen

 • 1.

  Het college kan voorschriften en beperkingen verbinden aan een krachtens deze verordening verleende vergunning of ontheffing, ter bescherming van de belangen in verband waarmee de vergunning of ontheffing is vereist.

 • 2.

  Degene aan wie krachtens deze verordening een vergunning of ontheffing is verleend, is verplicht de daaraan verbonden voorschriften en beperkingen in acht te nemen.

HOOFDSTUK 2 BEPALINGEN OVER VERGUNNINGEN

Artikel 5 Standplaatsvergunning

Het is verboden een standplaats op een markt in te nemen zonder vergunning van het college.

Artikel 6 Vereisten

 • 1.

  Om voor een standplaats in aanmerking te komen dient de aanvrager:

  • a.

   een natuurlijk persoon te zijn;

  • b.

   handelingsbekwaam te zijn;

  • c.

   te voldoen aan alle wettelijke verplichtingen op het gebied van bedrijfsvoering en bedrijfsorganisatie;

  • d.

   voldoende verzekert te zijn tegen vorderingen tot schadevergoeding, waartoe hij als gebruiker van een verkoopinrichting op de markt krachtens wettelijke aansprakelijkheidsbepalingen zou kunnen worden verplicht wegens aan derden toegebrachte schade;

  • e.

   ten minste 3 maanden op de in artikel 4 van het Marktreglement gemeente Lisse 2011 genoemde lijst te staan, tenzij op het tijdstip van aanmelding van gegadigden op de wachtlijst staan in de betreffende artikelengroep.

 • 2.

  Om voor een vaste standplaats in aanmerking te komen dient de aanvrager bovendien aan te tonen dat hij van het uitoefenen van markthandel zijn hoofdberoep maakt.

 • 3.

  De aanvrager voldoet aan het bepaalde in het eerste lid, onder d, als hij een geldig bewijs overlegt van het lidmaatschap van een organisatie die voor haar leden een collectieve verzekering als in dat lid bedoeld heeft afgesloten.

 • 4.

  Het college kan van het bepaalde in het eerste lid, sub e ontheffing verlenen.

Artikel 7 Intrekking vaste standplaatsvergunning

 • 1.

  Het college trekt een vaste standplaatsvergunning in:

  • a.

   Op schriftelijk verzoek van de vergunninghouder;

  • b.

   Bij overlijden van de vergunninghouder, tenzij op grond van artikel 7 van het Marktreglement gemeente Lisse 2011 de vergunning wordt overgeschreven.

 • 2.

  Het college kan een vaste standplaatsvergunning intrekken: a. indien ter verkrijging daarvan onjuiste dan wel onvolledige gegevens zijn verstrekt; b. indien de vergunninghouder niet meer voldoet aan de in artikel 6 genoemde vereisten.

 • 3.

  Indien degene op wie een vergunning ingevolge artikel 7 van het Marktreglement gemeente Lisse 2011 is overgeschreven, reeds vergunning heeft voor een andere vaste standplaats op dezelfde markt, wordt laatstgenoemde vergunning ingetrokken.

Artikel 8 Intrekking en schorsing standplaatsvergunning

Onverminderd het bepaalde in artikel 7 kan het college een vergunning voor een vaste standplaats, al dan niet voorwaardelijk, intrekken dan wel telkens voor ten hoogste vier achtereenvolgende marktdagen schorsen, indien de vergunninghouder of een persoon die hem bijstaat:

 • a.

  Het bepaalde bij of krachtens deze verordening of de voorschriften van de vergunning overtreedt;

 • b.

  Zich schuldig maakt aan wangedrag of bedrog; of

 • c.

  Niet of niet tijdig het verschuldigde marktgeld voldoet, dat wordt geheven op grond van artikel 229 van de Gemeentewet .

Artikel 9 Uitsluiting dagplaatshouder of standwerker

Het college kan een vergunninghouder van een dagplaats of een standwerkersplaats van de toewijzing van een dagplaats of een standwerkersplaats uitsluiten voor ten hoogste vier marktdagen, indien deze:

 • a.

  Het bepaalde bij of krachtens deze verordening overtreedt;

 • b.

  Zich schuldig maakt aan wangedrag of bedrog;

 • c.

  Niet als standwerker actief is op een hem toegewezen standwerkersplaats;

 • d.

  Niet of niet tijdig het verschuldigde marktgeld voldoet, dat wordt geheven op grond van artikel 229 van de Gemeentewet. 

Artikel 10 Onmiddellijke verwijdering

Onverminderd het bepaalde in artikel 125 van de Gemeentewet  kan het college een vergunninghouder gelasten zich onmiddellijk van de markt te verwijderen indien hij:

 • a.

  Het bepaalde bij of krachtens deze verordening of de voorschriften van de vergunning overtreedt;

 • b.

  Zich op de markt schuldig maakt aan wangedrag of bedrog;

 • c.

  Niet als standwerker actief is op een hem toegewezen standwerkersplaats.

Artikel 11 Strafbepaling

Overtreding van het bepaalde bij of krachtens deze verordening wordt gestraft met een geldboete van de tweede categorie of hechtenis van ten hoogste drie maanden en kan bovendien worden gestraft met openbaarmaking van de rechterlijke uitspraak.

Artikel 12 Toezichthouders

Met het toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens deze verordening zijn belast de marktmeester en de bij besluit van het college aangewezen personen.

Artikel 13 intrekking oude regeling

De Marktverordening gemeente Lisse, vastgesteld op 28 oktober 2004, wordt ingetrokken met ingang van de datum waarop deze verordening in werking treedt.

Artikel 14 Overgangsbepalingen

 • 1.

  Besluiten van het college die genomen zijn krachtens de Marktverordening gemeente Lisse 2004 gelden als besluiten genomen krachtens deze verordening.

 • 2.

  Indien voor het tijdstip van inwerkingtreding van deze verordening een aanvraag om vergunning op grond van de Marktverordening gemeente Lisse 2004 is ingediend en voor het tijdstip van inwerkingtreding van deze verordening niet definitief op de aanvraag is beslist, wordt daarop deze verordening toegepast.

Artikel 15 Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking op de achtste dag na die waarop zij is bekendgemaakt.

Artikel 16 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als Marktverordening gemeente Lisse 2011.

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 15 december 2011.

B. Blonk mevrouw C. Langelaar

griffier voorzitter