Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Lisse

Beleidsregel vergunningverlening speelautomatenhal

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieLisse
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBeleidsregel vergunningverlening speelautomatenhal
CiteertitelBeleidsregel vergunningverlening speelautomatenhal
Vastgesteld doorburgemeester
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Wet op de kansspelen, art. 30  en verder

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

28-04-201101-04-2011nieuwe regeling

19-04-2011

De Lisser

w022359

Tekst van de regeling

Intitulé

Beleidsregel vergunningverlening speelautomatenhal

 

 

Hoofdstuk 1 Inleiding

Op 1 april 2011 is de Verordening Speelautomatenhallen Lisse 2011 (hierna: de verordening) in werking getreden. Volgens deze verordening mag de burgemeester voor één speelautomatenhal in Lisse een vergunning afgeven. In deze beleidsregels wordt vastgelegd op welke manier de burgemeester deze bevoegdheid inhoud geeft en hoe bijvoorbeeld wordt omgegaan met meerdere aanvragen voor de enkele vergunning.

Hoofdstuk 2 Procedure

Aanvragen

Aanvragen dienen schriftelijk te worden ingediend bij de burgemeester. Op grond van artikel 4:2 Algemene wet bestuursrecht dient de aanvrager de aanvraag te ondertekenen en bevat deze ten minste a) de naam en het adres van de aanvrager, b) de dagtekening en c) een aanduiding van de beschikking die wordt gevraagd. Op grond van artikel 3 van de verordening verstrekt de ondernemer bij zijn aanvraag verder de volgende bescheiden:

 • a.

  een nauwkeurige beschrijving van de inrichting waarbij is opgenomen de oppervlakte daarvan, alsmede een plattegrond waarin is aangegeven op welke plaats in de speelautomatenhal en in welk aantal kansspel- en/of behendigheidsautomaten worden opgesteld;

 • b.

  een verklaring waaruit blijkt dat hij gerechtigd is over de ruimte te beschikken;

 • c.

  een verklaring omtrent het gedrag van de ondernemer dan wel, indien de ondernemer een rechtspersoon is, van degene(n) die de onderneming krachtens de statuten vertegenwoordigt(en) en van de beheerder.

Aanwezigheidsvergunningen

Gelijktijdig met de aanvraag voor de halvergunning dient de aanvraag voor de aanwezigheidsvergunning voor de speelautomaten op grond van artikel 30b Wet op de kansspelen ingediend te worden.

Hoofdstuk 3 Uitgangspunten bij de beoordeling van aanvragen

Voorrangsregels bij concurrerende vergunningaanvragen

Volgens artikel 2 lid 2 van de Verordening Speelautomatenhallen Lisse 2011 mag in Lisse één speelautomatenhal worden gevestigd. Wanneer meerdere vergunningaanvragen aan de burgemeester worden gericht, heeft de eerst ingediende aanvraag voorrang, mits geen weigeringsgrond uit de verordening van toepassing is en de aanvrager ook voldoet aan de criteria die in deze beleidsregels zijn opgenomen.

Geldigheid vergunning

De vergunning wordt verleend voor onbepaalde tijd. De vergunning wordt uitsluitend gesteld op naam van de ondernemer, is locatiegebonden en niet overdraagbaar.

Hoofdstuk 4 Locatie

Een speelautomatenhal moet worden beschouwd als een uitgaansgelegenheid en is van toegevoegde waarde voor het gehele aanbod van uitgaansgelegenheden in Lisse. Het kan een goede aanvulling zijn het bestaande voorzieningenniveau. Voor de ruimtelijke inpassing dient rekening te worden gehouden met een aantal aspecten. Onderstaand worden deze puntsgewijs genoemd:

 • Bereikbaarheid voor het verkeer. De locatie dient goed bereikbaar moet zijn voor alle soorten verkeer.

 • Toegankelijkheid. Een speelautomatenhal is een doelgerichte uitgaansgelegenheid. Teneinde de doelgerichtheid van de hal te versterken impulsbezoek te matigen, is vestiging in de bebouwde kom niet toegestaan. Een speelautomatenhal mag niet direct gevestigd worden in het uitgaanscentrum. Er dient een buffer te zijn tussen de natte horeca en het gokken.

 • Parkeren, stalling (brom)fietsen e.d. Er dient voldoende ruimte te zijn voor het parkeren van auto’s, stallen van (brom)fietsen e.d., bij voorkeur in de directe nabijheid van de hal. De locatie dient zodanig te worden gekozen, dat geen overmatige druk op de bestaande parkeercapaciteit wordt gelegd.

 • Beperking overlast voor woon- en leefomgeving. Met name het verkeer, maar ook de mate van bezoek, kunnen een nadelige invloed hebben op de woon- en leefomgeving. Een goed geëxploiteerde speelhal zal mensen aantrekken op elk moment van de week binnen de gestelde openingsuren. Dit kan voor een nabij gelegen woon- en leefomgeving overlast opleveren. Er moet worden voorkomen dat herkenbaarheid een grote aanzuigende werking heeft. Gematigdheid moet derhalve betracht worden ten aanzien van de uitstraling naar de omgeving.

Hoofdstuk 5 Nadere criteria

De exploitant aan wie de vergunning wordt toegekend is verplicht het Convenant inzake speelautomatenhallen tussen Gemeente Lisse, exploitant en verslavingszorginstelling te tekenen. Daarnaast dient de exploitant deel te nemen aan het overleg zoals bedoeld in artikel 3 van het Convenant en zich te houden aan de plaatselijke en landelijke afspraken omtrent preventiebeleid zoals in het Convenant vastgelegd. Deze eisen worden ook opgenomen als vergunningvoorwaarden. Wanneer wordt gehandeld in strijd met deze of andere aan de vergunning verbonden voorschriften en beperkingen kan de burgemeester de vergunning intrekken (artikel 8 onder c Verordening).

Hoofdstuk 6 Citeertitel en inwerkingtreding

Deze beleidsregel wordt aangehaald als Beleidsregel Vergunningverlening speelautomatenhallen Lisse 2011 en treedt met terugwerkende kracht in werking op 1 april 2011.

Aldus vastgesteld op 19 april 2011

De burgemeester,

Mw. C. Langelaar