Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Lochem

Algemeen Mandaatbesluit gemeente Lochem

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieLochem
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingAlgemeen Mandaatbesluit gemeente Lochem
CiteertitelAlgemeen Mandaatbesluit gemeente Lochem
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Algemene wet bestuursrecht

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-10-201001-09-2011Nieuwe regeling

21-09-2010

Extra Nieuws, 22-09-2010

2010-010668

Tekst van de regeling

Intitulé

Algemeen Mandaatbesluit gemeente Lochem

 

 

Algemeen mandaatbesluit Gemeente Lochem

Burgemeester en wethouders en de burgemeester van Lochem:

 

B e s l u i t e n:

 

I de uitoefening van de bij dit besluit behorende lijst van bevoegdheden, ieder voorzover bevoegd, op te dragen aan het daarbij vermelde afdelingshoofd;

II in te stemmen met de ondermandaatbesluiten van de respectievelijke hoofden van de afdelingen Publiekscontacten, Bestuur, Personeel en Communicatie, Facilitaire Zaken, Financiën, Maatschappelijke Ontwikkeling, Ruimtelijke Ontwikkeling en Verkeer en Openbare Werken;

III dit besluit in werking te laten treden op 1 oktober 2010.

 

Lochem, 21 september 2010

 

Burgemeester en wethouders van Lochem,

de secretaris, de burgemeester,

drs. J. ten Brinke F.J. Spekreijse

 

De burgemeester van Lochem,

F.J. Spekreijse

 

Ondermandaat door afdelingshoofden aan medewerkers

De hoofden van de afdelingen Publiekscontacten, Bestuur, Personeel en Communicatie, Facilitaire Zaken, Financiën, Maatschappelijke Ontwikkeling, Ruimtelijke Ontwikkeling en Verkeer en Openbare Werken;

 

Gelet op artikel 10:9 van de Algemene wet bestuursrecht;

 

Handelend krachtens het “Algemeen Mandaatbesluit gemeente Lochem” van het college van burgemeester en wethouders van Lochem d.d. 21 september 2010;

 

B e s l u i t e n

 • 1.

  de uitoefening van de aan hem/haar gemandateerde bevoegdheden vermeld in dit “Algemeen Mandaatbesluit gemeente Lochem” onder “Algemeen mandaat aan afdelingshoofden” op pagina 6, 7 en 8 op te dragen aan de in dat overzicht vermelde functionarissen;

 • 2.

  de uitoefening van de aan hem/haar gemandateerde bevoegdheden vermeld onder zijn/haar afdeling in dit “Algemeen Mandaatbesluit gemeente Lochem” op te dragen aan de in dat overzicht vermelde functionarissen;

 • 3.

  dit besluit met ingang van 1 oktober 2010 in werking te laten treden.

De mandaatgever (burgemeester en wethouders/ burgemeester) heeft voor dit ondermandaat toestemming verleend bij besluit van 21 september 2010.

Voorwaarden

 • ·

  Voor het ondermandaat gelden de algemene regels die in het “Algemeen Mandaatbesluit gemeente Lochemzijn opgenomen

 • ·

  Bij afwezigheid van de houder van het ondermandaat wordt hij/ zij vervangen door de eerste medewerker van de betreffende afdeling.

Lochem, 21 september 2010

T.Sesink J.W. Haverkamp M. Slooter H. ter Hedde

hfd. afd. PC hfd. afd. BPC hfd. afd. Fac. Zaken hfd. afd. Fin.

W.Kamphorst K. van Zwieten H.J. Bouwhuis

hfd. afd. MO hfd. afd. ROV hfd. afd. OW

Algemeen mandaatbesluit gemeente Lochem

Inleiding

Jaarlijks is het nodig een nieuw algemeen Mandaatbesluit voor de nieuwe gemeente Lochem vast te stellen. Wijzigingen in wet- en regelgeving, interne afspraken of wijzigingen in de ambtelijke organisatie maken periodiek een aanpassing van het Algemeen Mandaatbesluit noodzakelijk, terwijl overigens ook de ervaringen in de bestuurspraktijk aanleiding kunnen zijn tot wijziging. Met de inwerkingtreding van het nieuwe mandaatbesluit vervalt het oude mandaatbesluit van de gemeente Lochem van 30 maart 2010.

Beschrijving van de rechtsfiguur mandaat

Afdeling 10.1.1 van de Algemene wet bestuursrecht bevat een algemene regeling voor mandaat. Onder mandaat wordt verstaan de bevoegdheid om in naam van een bestuursorgaan besluiten te nemen. Het gaat hierbij om besluiten in de zin van artikel 1:3 van de Awb. In deze wet wordt onder een besluit verstaan: een schriftelijke beslissing van een bestuursorgaan, inhoudende een publiekrechtelijke rechtshandeling. Mandaat moet worden onderscheiden van volmacht en machtiging. Volmacht is het verlenen van een bevoegdheid tot het verrichten van privaatrechtelijke rechtshandelingen. Machtiging is het verrichten namens het bestuursorgaan van feitelijke handelingen. De Awb en dit Algemeen Mandaatbesluit zijn van overeenkomstige toepassing in gevallen dat een bestuursorgaan volmacht of machtiging verleent aan een gemeenteambtenaar.

Een besluit dat door de gemandateerde wordt genomen geldt als een besluit van de mandaatgever. Deze blijft bevoegd de gemandateerde bevoegdheid zelf uit te oefenen.

Besluit namens mandaatgever

In het krachtens mandaat genomen besluit moet worden vermeld namens welk bestuursorgaan het besluit is genomen.

Ondermandaat

De mandaatgever kan toestaan dat de gemandateerde de bevoegdheid weer doormandateert. In dit besluit is bepaald dat de gemandateerde voor het verlenen van ondermandaat instemming nodig heeft van de mandaatgever. De verleende ondermandaten zijn opgenomen in dit mandaatbesluit.

Overigens wordt bij ondermandaat een besluit namens het bestuursorgaan genomen: dus niet namens de eerst gemandateerde (het afdelingshoofd).

Koppeling aan functies

Het mandaat is niet gekoppeld aan een persoon, maar aan de functie van afdelingshoofd. Bij afwezigheid van het afdelingshoofd, gaat de bevoegdheid over naar het plaatsvervangend afdelingshoofd.

Over vervanging van afdelingshoofden heeft het management het volgende afgesproken: ten aanzien van organisatorische/ leidinggevende aspecten is er horizontale vervanging: het afdelingshoofd wordt vervangen door een collega-afdelingshoofd. Op vakinhoudelijk gebied is er vervanging door een eerste medewerker van de afdeling. Zie pagina 8 op welke wijze de vervanging van de afdelingshoofden is geregeld.

Informatieplicht

De plicht tot informatieverstrekking is opgenomen in de Algemene wet bestuursrecht. De gemandateerde verschaft de mandaatgever op diens verzoek inlichtingen over de uitoefening van de bevoegdheid.

Opbouw mandaatbesluit

Allereerst worden algemene regels gegeven over de uitoefening van de gemandateerde bevoegdheden. Vervolgens wordt een opsomming gegeven van (algemene) bevoegdheden die aan alle afdelingshoofden zijn gemandateerd. Het mandaatbesluit bevat verder een overzicht van de gemandateerde en ondergemandateerde bevoegdheden per afdeling.

Algemene regels bij het gebruik van gemandateerde bevoegdheden.

 • 1.

  De gemandateerde is bevoegd tot het nemen en uitvoeren van besluiten als in het vervolg van dit besluit genoemd, tenzij:

  • a.

   advies nodig is van andere afdelingen/instellingen en het advies en het eigen standpunt niet op elkaar aansluiten c.q. niet tot dezelfde conclusie leiden;

  • b.

   overleg nodig is met de portefeuillehouder en de portefeuillehouder te kennen geeft het voorstel aan het college van B&W te willen voorleggen;

  • c.

   het besluit een afwijking zou inhouden van het bestaande beleid;

  • d.

   het besluit overschrijding van budgetten en kredieten zou inhouden.

  • e.

   het vaststellen van algemeen verbindende voorschriften betreft;

  • f.

   de aard van de besluitvormingsprocedure zich tegen de mandaatverlening verzet;

  • g.

   het nemen van een besluit afwijkt van een beleidsregel als bedoeld in artikel 4:84 van de Awb;

  • h.

   het nemen van een besluit afwijkt van een wettelijk verplicht advies;

  • i.

   het nemen van een besluit niet past binnen het daarvoor bestemde budget of investeringskrediet;

  • j.

   bij het nemen van een besluit artikel 169, vierde lid Gemeentewet van toepassing is;

  • k.

   bij het besluit de gemandateerde een persoonlijke betrokkenheid heeft;

  • l.

   het besluit als gevoelig wordt aangemerkt, ook als het gebonden of routinematige besluiten betreft, waarbij nauwelijks keuzevrijheid bestaat.

 • 2.

  Wanneer wordt een besluit als gevoelig aangemerkt (zie onder 1 sub 1)? Dit kan blijken uit eerdere ervaringen, reacties van inwoners, de aard van het onderwerp of waarvan vermoed wordt dat de burgemeester of het college van burgemeester en wethouders op het betreffende besluit zal worden aangesproken door leden van de gemeenteraad of de pers. De gemandateerde (het afdelingshoofd) beoordeelt in het voortraject of een bepaald besluit politiek, bestuurlijk of anderszins gevoelig ligt. Indien de gemandateerde tot dit oordeel komt, bespreekt hij dit met de portefeuillehouder die vervolgens aangeeft of dit besluit moet worden genomen door het bevoegde bestuursorgaan (de mandaatgever). De mandaatgever blijft immers bevoegd de gemandateerde bevoegdheid uit te oefenen.

 • 3.

  Doet één van de onder a. t/m l. omschreven situaties zich voor, dan wordt het nemen van het besluit voorgelegd aan het oorspronkelijk bestuursorgaan.

 • 4.

  Het mandaat wordt uitgeoefend door degene die de functie van afdelingshoofd bekleedt, tenzij een bijzondere wet in specifieke gevallen anders bepaalt. Bij afwezigheid van het afdelingshoofd is de plaatsvervanger bevoegd om namens het afdelingshoofd te tekenen. Over vervanging van afdelingshoofden heeft het management het volgende afgesproken: ten aanzien van organisatorische/ leidinggevende aspecten is er horizontale vervanging: het afdelingshoofd wordt vervangen door een collega-afdelingshoofd. Op vakinhoudelijk gebied is er vervanging door een eerste medewerker van de betreffende afdeling. Bij het overzicht “algemeen mandaat aan alle afdelingshoofden” is aangegeven wie het afdelingshoofd vervangt. Bij de overzichten per afdeling komen alleen vakinhoudelijke onderwerpen aan de orde. Daarbij is de eerste medewerker van de betreffende afdeling de vervanger van het afdelingshoofd.

 • 5.

  Ondermandaat van de gemandateerde bevoegdheden is mogelijk met instemming van de mandaatgever. Bij afwezigheid van de houder van het ondermandaat wordt hij/ zij vervangen door de eerste medewerker van de betreffende afdeling.

 • 6.

  De ondertekening van de krachtens mandaat genomen besluiten geschiedt door het afdelingshoofd namens burgemeester en wethouders van Lochem, dan wel de burgemeester van Lochem. Dit geschiedt op de volgende wijze: “namens burgemeester en wethouders” of “namens de burgemeester”, gevolgd door de naam, functie en afdeling van de gemandateerde of degene die het ondermandaat heeft verkregen.

 • 7.

  Indien de beslissing tot het aangaan van overeenkomsten is gemandateerd, zoals bijvoorbeeld bij punt 35 van het Algemeen Mandaat aan afdelingshoofden, houdt deze bevoegdheid tevens in het aangaan van de overeenkomst als zodanig waaronder te verstaan het op grond van artikel 171, tweede lid Gemeentewet juncto artikel 10:12 van de Algemene wet bestuursrecht vertegenwoordigen van de gemeente als rechtspersoon door het voor de gemeente in de plaats van de burgemeester tekenen (bij volmacht) van de overeenkomst. Deze vertegenwoordigingsbevoegdheid kan uitsluitend worden uitgeoefend door personen die werkzaam zijn onder verantwoordelijkheid van het gemeentebestuur. Bij niet-ondergeschikten zal de vertegenwoordigingsbevoegdheid separaat verleend moeten zijn. Het is niet toegestaan de beslissingsbevoegdheid uit te oefenen voor overeenkomsten die strekken tot zekerheidsstelling ten laste van de gemeente zoals borgtocht, garantstelling, pand of hypotheek.

 • 8.

  De gemandateerde is bevoegd te beslissen op een bezwaarschrift, met inachtneming van het bepaalde in artikel 10:3, lid 3 Awb. Dit artikel geeft aan dat mandaat niet wordt verleend aan degene die het besluit waartegen het bezwaar zich richt, krachtens mandaat heeft genomen. Verder is het mandaat niet van toepassing bij beslissingen op een bezwaarschrift waarbij afgeweken wordt van het advies van de Commissie Bezwaarschriften. Dit betekent dat het merendeel van de bezwaren niet meer behandeld behoeft te worden in een collegevergadering. Daardoor wordt het bestuursorgaan en de ambtelijke organisatie ontlast. Een ander groot voordeel is dat de beslistermijn waarbinnen een bezwaarschrift wordt afgedaan, verkort kan worden..

 • 9.

  Het verlenen van mandaat aan een productverantwoordelijke en ondermandaat aan een deelproductverantwoordelijke wijkt enigszins af van de opbouw van het Algemeen Mandaatbesluit. In de regel wordt mandaat verleend aan het afdelingshoofd die vervolgens de mogelijkheid krijgt om ondermandaat te verlenen. Ten aanzien van de inkoop en aanbesteding is het echter wenselijk gebruik te maken van de Regeling productverantwoordelijkheid en de daaraan gekoppelde lijsten van productverantwoordelijken en deelproductverantwoordelijken. Deze medewerkers, die allen ondergeschikt zijn aan het college van burgemeester en wethouders, zijn werkzaam op de diverse afdelingen en worden separaat in die hoedanigheid aangewezen. Het verdient voorkeur om (onder)mandaat te verlenen aan deze groep van medewerkers, in plaats van een opsomming te geven van de diverse functionarissen binnen de ambtelijke organisatie. De productverantwoordelijken, zoals genoemd onder nummer 34 en 35 van het “Algemeen mandaat aan alle afdelingshoofden”, kunnen de ondergemandateerde bevoegdheden beperken wat betreft de hoogte van de bedragen, waarbij dit in de bestaande procedures en/of systemen wordt vastgelegd.

Algemeen mandaat aan alle afdelingshoofden

nr

regeling

art.

omschrijving

door

aaN

Ondermand

1

Algemene wet bestuursrecht (Awb)

2:3

-Doorzenden van geschriften tot behandeling aan bevoegd orgaan onder gelijktijdige mededeling daarvan aan de afzender

-Het terugzenden van geschriften aan afzender die niet voor hem bestemd zijn en die niet worden doorgezonden

Burg.

B&W

hfd. afd.

1e medewerker, intern consulent

2

Awb

3.6

Het stellen van een termijn waarbinnen een adviseur advies dient uit te brengen

Burg. B&W

hfd. afd.

1e medewerker, intern consulent

3

Awb

3:7

Beschikbaar stellen van gegevens aan adviseur

Burg.

B&W

hfd. afd.

1e medewerker, intern consulent

4

Awb

3:11, 1

Het ontwerpbesluit en daarop betrekking hebbende stukken ter inzage leggen

Burg.

B&W

hfd. afd.

1e medewerker

5

Awb

3:11, 3

Verstrekken van afschriften tegen kostenvergoeding

Burg.

B&W

hfd. afd.

1e medewerker

6

Awb

3:12, 1

Kennisgeven van het ontwerp in huis-aan-huisblad

Burg.

B&W

hfd. afd.

1e medewerker

7

Awb

3:13, 1

Het ontwerpbesluit toezenden aan belanghebbenden

Burg.

B&W

hfd. afd.

1e medewerker

8

Awb

3:14, 1

Ter inzage gelegde stukken aanvullen met nieuwe relevante stukken en gegevens

Burg.

B&W

hfd. afd.

1e medewerker

9

Awb

3:15, 2

Bepalen dat ook anderen de gelegenheid moet worden geboden hun zienswijze naar voren te brengen

Burg.

B&W

hfd. afd.

1e medewerker

10

Awb

3:15, 3

Aanvrager in de gelegenheid stellen te reageren op naar voren gebrachte zienswijzen

Burg.

B&W

hfd. afd.

1e medewerker

11

Awb

3:18, 2

Beslissingstermijn verlengen met een redelijke termijn en hierover aanvrager zienswijze vragen

Burg.

B&W

hfd. afd.

1e medewerker,

12

Awb

3:18, 4

Indien geen zienswijzen zijn ingebracht, hiervan kennisgeven in een huis-aan-huisblad

Burg.

B&W

hfd. afd.

1e medewerker,

13

Awb

3:43

Van het besluit mededeling doen aan degene die een zienswijze heeft ingediend en aan de adviseur als van het advies wordt afgeweken

Burg.

B&W

hfd. afd.

1e medewerker, intern consulent

14

Awb

4:3a

Ontvangst bevestigen van een elektronisch ingediende aanvraag

Burg

B&W

hfd. afd.

1e medewerker

15

Awb

4:5

Termijn stellen voor aanvullen van de aanvraag en besluiten aanvragen niet te behandelen

Burg.

B&W

hfd. afd.

1e medewerker, intern consulent

16

Awb

4:7

Aanvrager in gelegenheid stellen zienswijze naar voren te brengen

Burg.

B&W

hfd. afd.

1e medewerker, intern consulent

17

Awb

4:8

Belanghebbende in de gelegenheid stellen zienswijze naar voren te brengen

Burg.

B&W

hfd. afd.

1e medewerker, intern consulent

18

Awb

4:14

Verdagen van termijn voor het geven van de beschikking

Burg.

B&W

hfd. afd.

Alle medewerkers die volgens Mandaatbesluit bevoegd zijn tot het nemen van het primaire besluit

19

Awb

4:15

Het opschorten van de termijn voor het geven van een beschikking

B&W/ burg

Hfd.afd.

Alle medewerkers die volgens Mandaatbesluit bevoegd zijn tot het nemen van het primaire besluit

20

Awb

4:15

Het opschorten van de termijn voor het beslissen op bezwaarschriften

B&W/ burg

Hfd. afd.

Secretaris commissie Bezwaarschriften (juridisch beleids-medewerker)

21

Awb

4:18

Het bij beschikking vaststellen van de verschuldigdheid en de hoogte van de dwangsom

B&W/ burg

Hfd. afd.

1e medewerker

22

Awb

4:20

Het terugvorderen van onverschuldigd betaalde dwangsommen

B&W/ burg

Hfd. afd.

1e medewerker

23

Awb

Afd. 4.4.1

Vaststellen en inhoud van de verplichting tot betaling

B&W/ burg/

Hfd. afd.

 

24

Awb

Afd. 4.4.2

Vaststellen wettelijke rente

B&W/ burg.

Hfd. afd.

 

25

Awb

Afd. 4.4.3

Stuiting van verjaring

B&W/ burg.

Hfd. afd.

 

26

Awb

Afd. 4.4.4

Aanmaning en invordering bij dwangbevel

B&W/ burg

Hfd. afd.

 

27

Awb

6:14

Ontvangst bevestigen van een ingediend bezwaarschrift

Burg.

B&W

hfd. afd.

1e medewerker / secretaris commissie Bezwaarschriften

28

Awb

6:15

Doorzenden van bezwaar- of beroepschrift aan bevoegde bestuursorgaan

Burg.

B&W

hfd. afd.

1e medewerker / secretaris commissie Bezwaarschriften, intern consulent

29

Awb

8:42

8.42 Awb juncto art. 39 wet RvS

Verzenden van op de zaak betrekking hebbende stukken en het indienen van een verweerschrift bij de rechtbank

Verzoek uitstel insturen verweerschrift bij RvS

Burg.

B&W

Burg.

B&W

hfd. afd.

hfd. afd.

1e medewerker, intern consulent

30

CAR/UWO

 

Verlenen/weigeren gewoon verlof

Verlenen/weigeren buitengewoon verlof

B&W

hfd. afd.

 

31

Klachtenregeling

 

Het beslissen op klachten over medewerkers van de eigen afdeling volgens de interne klachtenprocedure

B&W

hfd. afd.

 

32

Algemeen

 

Het inschakelen van oproepkrachten, voor zover passend binnen het budget

B&W

hfd. afd.

 

33

Algemeen

 

Uitvoering van opleidingsplannen i.o.m. BPC, voorzover vallend binnen het budget en vastgesteld beleid

B&W

hfd. afd.

 

34

Inkoop- en aanbestedings-beleid

 

Het houden van aanbestedingen voor werken, diensten of leveringen en het verlenen/wegieren van gunningen, conform het inkoop- en aanbestedingsbeleid, voor zover vallend binnen de daartoe bestemde budgetten c.q. voortvloeiend uit exploitaties:

1) boven de drempel van Europees aanbesteden;

2) boven de drempel van Openbaar aanbesteden tot de drempel van Europees aanbesteden;

3) voor gunning uit de hand, enkelvoudige offerteaanvraag of meervoudig onderhandse aanbesteding tot de drempel van Openbaar aanbesteden.

B&W

B&W

B&W

product-ver-antwoor-delijke

procuct-ver-

antwoor-

delijke

Deelproductver-antwoordelijke

35

Gemeentewet

160, 1e lid onder e

Het aangaan van overeenkomsten met derden inzake werken, leveringen of diensten voor zover passend binnen de voor de afdeling vastgestelde budgetten en conform de Regeling productverantwoordelijkheid van 6 april 2009:

1) boven de drempel van Europees aanbesteden;

2) boven de drempel van Openbaar aanbesteden tot de drempel van Europees aanbesteden;

3) voor gunning uit de hand, enkelvoudige offerteaanvraag of meervoudig onderhandse aanbesteding tot de drempel van Openbaar aanbesteden.

Burg.

B&W

Burg.

B&W

Burg.

B&W

product-ver-antwoor-delijke

product-ver-antwoor-delijke

product-ver-antwoor-delijke

Deelproductver-antwoordelijke

36

Algemeen

 

Het aangaan van of deelnemen aan onderhandelingen omtrent subsidies op ambtelijk niveau met ministeries en/of provincies en stichtingen

B&W

hfd. afd.

1e medewerker, beleidsmedew.

37

Algemeen

 

Eenvoudige correspondentie waarbij geen nieuwe rechtsverhoudingen worden geschapen

B&W

Burg.

hfd. afd.

1e medewerker, beleidsmedew.

38

Algemeen

 

Alle voorbereidende handelingen behorende bij de uitvoering van bevoegdheden die zijn gemandateerd (bijvoorbeeld het vragen van advies)

Burg.

B&W

hfd. afd.

De functionaris die het ondermandaat heeft verkregen

39

Awb

 

Het beslissen op een bezwaarschrift behoudens het bepaalde in de Awb en het Algemeen Mandaatbesluit

Burg

B&W

hfd. afd.

 

40

Awb

7:10, lid 3 en 4

De beslissing op het bezwaarschrift voor ten hoogste zes weken verdagen en het verder uitstel verlenen

Burg

B&W

hfd. afd.

Secretaris commissie Bezwaarschriften (juridisch beleids-medewerker)

41

Gemeentewet/

Organisatiebesluit

160

30

Het benoemen, schorsen en ontslaan van afdelingshoofden

B&W

Gem. secr.

 

42

Wet Openbaar-heid van Bestuur

6

Het beslissen op een verzoek om informatie

Burg.

B&W

hfd. afd.

1e medewerker

43

Wet bescher-ming persoons-gegevens

35, 36 en 38

Correspondentie en beslissingen als bedoeld in artikel 35, 36 en 38

B&W

hfd. afd.

 

44

Algemeen

 

Ontvangst bevestigen van een melding of aanvraag voor een vergunning, ontheffing of vrijstelling

B&W

Hfd. afd.

Geregistreerde contactpersonen belast met accordering ontvangst-bevestiging

Vervanging afdelingshoofd

Bij de punten 30, tot en met 33 vindt vervanging plaats door een ander afdelingshoofd. De vervanging is door het MT ingevuld en ziet er als volgt uit.

hoofd bestuur, personeel en communicatie

vervangt

hoofd facilitaire zaken

HOOFD FACILITAIRE ZAKEN

vervangt

HOOFD BESTUUR, PERSONEEL EN COMMUNICATIE

HOOFD RUIMTELIJKE ONTWIKKELING EN VERKEER

vervangt

HOOFD OPENBARE WERKEN

HOOFD OPENBARE WERKEN

vervangt

HOOFD RUIMTELIJKE ONTWIKKELING EN VERKEER

HOOFD RUIMTELIJKE ONTWIKKELING EN VERKEER

vervangt

HOOFD PUBLIEKSCONTACTEN

HOOFD FINANCIÉN

vervangt

HOOFD MAATSCHAPPELIJKE ONTWIKKELING

HOOFD MAATSCHAPPELIJKE ONTWIKKELING

vervangt

HOOFD FINANCIÉN

Brandweer

Mandaat aan niet-ondergeschikten (10:4 Awb)

nr

regeling

art.

omschrijving

door

aan

ondermand.

1

Brandweerwet

 

Bevoegdheden op het gebied van de brandweerzorg

B&W

Cdt.brw. Zutphen / cluster- cdt. VNOG

Hoofden Operationele Voorbereiding en Repressie (ondergeschikt en niet-ondergeschikt)

Afdeling Publiekscontacten

nr

regeling

art.

omschrijving

door

aan

ondermand.

1

Wegen-verkeerswet

116

Afgifte van rijbewijzen

Uitvoering conform de ministeriële regeling

Burg.

hfd. afd.

Mdw.dienstverlening

2

Wet Rechtsbijstand aan on- en minvermogenden

11 lid 2

Afgifte verklaring omtrent inkomen en vermogen ten behoeve van procedure kosteloos procederen

Burg.

hfd. afd.

Mdw. dienstverlening

3

Paspoort uitvoerings-regeling (P.U.N.)

 

Afgifte paspoorten en identiteitskaarten

N.B. parafering door behandelend ambtenaar

Burg.

hfd. afd.

Mdw. dienstverlening

4

Paspoort uitvoerings-regeling (P.U.N.)

 

Afgifte zakenpaspoort

Burg.

hfd. afd.

Mdw. dienstverlening

5

Paspoort uitvoerings-regeling (P.U.N.)

 

Afgifte vluchtelingenpaspoort

Burg.

hfd. afd.

Mdw. dienstverlening

6

Paspoort uitvoerings-regeling (P.U.N.)

 

Afgifte vreemdelingenpaspoort

Burg.

hfd. afd.

Mdw. dienstverlening

7

Paspoort Uitvoerings-regeling (P.U.N.)

 

Verantwoording aan betreffende ministerie/instantie over de voorraadadministratie en financiële afwikkeling van rijbewijzen, paspoorten en (Nederlandse) identiteitskaarten

Burg.

hfd. afd.

Mdw. dienstverlening

8

Besluit op de lijkbezorging

17

Afgifte van 'laissez-passez' van lijken

Burg.

hfd. afd.

Mdw. dienstverlening

9

Wet op de lijkbezorging

68

Verstrekken van verloven tot ontleden van lijken

Burg.

hfd. afd.

Mdw. dienstverlening

10

Wet op de lijkbezorging

17

Verstrekken van verloven tot uitstel van begraving/ crematie

Burg.

hfd. afd.

Mdw. dienstverlening

11

Wet op de lijkbezorging

 

Verlof tot herbegraving

Burg.

hfd. afd.

Mdw. dienstverlening

12

Wet op de lijkbezorging

 

Het afgeven van verklaring van in leven zijn

Burg.

hfd. afd.

Mdw. dienstverlening

13

Rijkswet op het Nederlander-schap

 

Afgeven van verklaring van Nederlanderschap

Burg.

hfd. afd.

Mdw. dienstverlening

14

Wet GBA

 

-Het verstrekken van inlichtingen uit het persoonsregister conform de Verordening verstrekkingen uit GBA

-Eerste inschrijving in Nederland

-Geheimhouding persoonsgegevens

-Gewaarmerkt afschrift GBA

-Hervestiging vanuit het buitenland

-Inschrijving rechtsfeiten buitenlands brondocument

-Instellen onderzoek GBA

-Legalisatie, documenten en handtekening

-Uitnodiging

-Verhuizing binnen de gemeente

-Verklaring onder ede of belofte (VOE)

-Vertrek naar het buitenland

-Verwijderen of overschrijven van gegevens in GBA

-Verzoek aanduiding naamgebruik

-Vestiging, vanuit Nederland

B&W

hfd. afd.

Mdw. dienstverlening

15

Naturalisatie Nationaliteits-wetgeving

 

Advisering over verzoeken om naturalisatie, geslachtsnaamwijziging en optie

Burg.

hfd. afd.

Mdw. dienstverlening

16

Kieswet

H.D.

Het verstrekken van inlichtingen uit het kiezersregister

B&W

hfd. afd.

Mdw. dienstverlening

17

Kieswet

J.8

Het uitreiken van oproepingskaarten

Burg.

hfd. afd.

Mdw. dienstverlening

18

Kieswet

K.L. en M.

Uitvoering van werkzaamheden i.v.m.:

-stemming

-stemmen op stembureau naar keuze (kiezerspas)

-stemmen per brief

-stemmen per volmacht

Burg.

hfd. afd.

Mdw. dienstverlening

19

Machtigings-regeling Naturalisatie en Naturalisatie-gelden 1998

 

Ondertekenen besluiten

Burg.

hfd. afd.

Mdw. dienstverlening

20

Reglement Burgerlijke Stand

 

Aanwijzen trouwzondagen “Huis De Voorst”

B&W

hfd. afd.

Mdw. dienstverlening

21

Reglement burgerlijke stand

 

Het instemmen met verzoeken van burgers, zijnde een buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand in de andere gemeente, om éénmalig een huwelijk te voltrekken

B&W

hfd. afd.

 

22

Regeling Reclame-uitingen en 2.10 APV

 

Uitvoering regeling inzake tijdelijke reclameborden en spandoeken

B&W

hfd. afd.

Mdw. dienstverlening

23

APV

2.6

Het verlenen en weigeren van ontheffing voor verspreiding van gedrukte stukken

B&W

hfd. afd.

1e medewerker, kwaliteitsmedewerker

24

APV

2.9

Het verlenen en weigeren van ontheffing voor het optreden als straatfotograaf/straatartiest etc.

B&W

hfd. afd

Mdw. dienstverlening

25

APV

2.10 en 125 Gw

Het verlenen en weigeren van ontheffing voor opslag technische bouwmaterialen (i.o.m. OW & ROV) en verzoeken tot verwijdering van illegale voorwerpen

B&W

hfd. afd.

1e medewerker, kwaliteitsmedewerker

26

APV

2.25

Het verlenen en weigeren van een vergunning voor het houden van een evenement

Burg.

hfd. afd.

1e medewerker, kwaliteitsmedewerker

27

APV

2.28

Het verlenen en weigeren van een vergunning voor het innemen van een terras

B&W/burg.

hfd. afd.

Mdw. dienstverlening

28

APV

2.30

Het vaststellen van tijdelijk andere sluitingstijden voor een of meer horecabedrijven

Burg.

hfd. afd.

1e medewerker, kwaliteitsmedewerker

29

APV

2.45

Het verlenen en weigeren van ontheffing voor het betreden van plantsoenen e.d.

B&W

hfd. afdl.

Mdw. dienstverlening

30

APV

2.64

Het verlenen en weigeren van ontheffing tot het houden van bijen

B&W

hfd. afd.

1e medewerker, kwaliteitsmedewerker

31

APV

2.72

Het verlenen en weigeren van vergunningen voor het afleveren van vuurwerk

B&W

hfd. afd.

Mdw. dienstverlening

32

APV

4.3

Het accepteren of weigeren van een melding voor incidentele festiviteiten

Burg.

hfd. afd.

Mdw. dienstverlening

33

APV

4.6

Het verlenen en weigeren van een ontheffing voor het laten spelen van een draaiorgel of geluidswagen

B&W

hfd. afd.

Mdw. dienstverlening

34

APV

4.6

Het verenen en weigeren van een ontheffing voor toestellen of geluidsapparaten in werking te hebben op zodanige wijze dat geluidhinder wordt veroorzaakt

B&W

hfd. afd.

1e medewerker, kwaliteitsmedewerker

35

APV

5.13

Het verlenen en weigeren van vergunningen voor het inzamelen van geld en goederen (verkoopactie en collecte)

B&W

hfd. afd.

Mdw. dienstverlening

36

APV

5.18

Het verlenen en weigeren van vergunningen voor een standplaats

B&W

hfd. afd.

Mdw. dienstverlening

37

APV

5.23

Het verlenen en weigeren van vergunningen voor snuffelmarkten

Burg. / B&W

hfd. afd.

1e medewerker, kwaliteitsmedewerker

38

APV

5.34

Verlenen en weigeren ontheffing stoken van vuur

B&W

hfd. afd.

Mdw. dienstverlening

39

APV

 

Correspondentie/voorbereidende handelingen APV-vergunningen en ontheffingen genoemd onder punt 43.

Burg./B&w

hfd. afd.

Mdw. dienstverlening

40

Besluit inrichting en gebruik niet aangewezen lucht-vaartterreinen

 

Verklaring van geen bezwaar opstijgen luchtballon of helicopter

Burg.

hfd. afd.

Mdw. dienstverlening

41

Wet op de kansspelen

3

Het verlenen/weigeren van loterijvergunningen

B&W

hfd. afd.

Mdw. dienstverlening

42

Wet op de kansspelen

7c

Het reageren op mededelingen ten aanzien van kleine kansspelen

B&W

hfd. Afd.

Mdw. dienstverlening

43

Wet op de kansspelen

30b

Het verlenen /weigeren van aanwezigheidsvergunningen voor het plaatsen van speelautomaten

Burg.

hfd. afd.

Mdw. dienstverlening

44

Drank- en horecawet

3

Het verlenen/weigeren van een vergunning

B&W

hfd. afd.

1e medewerker, kwaliteitsmedewerker

45

Drank- en horecawet

35

Het verlenen/weigeren van een ontheffing

Burg.

hfd. afd.

1e medewerker, kwaliteitsmedewerker

46

Drank- en horecawet

 

Correspondentie over het nakomen van wettelijke voorschriften die geen besluiten zijn in de zin van de Awb

Burg.

hfd. afd.

Mdw. dienstverlening

47

RVV

87

Verlenen/weigeren ontheffingen

N.B. m.u.v. parkeerontheffingen voor omgeving Stadhuis-Gemeentehuis-Gudulakerk

B&W

hfd.

afd.

Mdw. dienstverlening

48

Parkeerveror-dening 1997

Verordening op de heffing en invordering van parkeerbelasting

2

Verlenen/weigeren parkeervergunningen

B&W

hfd. afd.

Mdw. dienstverlening

49

Verordening op de heffing en invordering van parkeerbelasting

9, lid 1 en 2

Verlenen/weigeren ontheffing van parkeerbelasting

B&W

hfd. afd.

Mdw. dienstverlening

50

WVW

Babw

18

Verstrekken, wijzigen en weigeren gehandicapten- parkeerkaart

B&W

hfd. afd.

Mdw. dienstverlening

51

Verordening op het beheer en het gebruik van gemeentelijke begraafplaatsen

23

leden 2 en 3

Aanschrijving rechthebbende op een graf m.b.t. het nakomen van de verplichting t.a.v. het onderhoud e.d.

B&W

hfd. afd.

Mdw. dienstverlening

52

Verordening gebruik en beheer gemeentelijke begraafplaatsen Gorssel en Almen

7 lid 7

8, 9

13

Het verlenen ontheffing begraven buiten openingsuren begraafplaats

Het verlenen verlof tot begraving ‘eigen graf’

en verlenging daarvan

Het verstrekken bewijs van uitgifte graf

Het verlenen van vergunning voor plaatsen grafstenen etc.

B&W

hfd. afd.

Mdw. dienstverlening

53

Verordening op het beheer en het gebruik van de gemeentelijke begraafplaatsen

20

lid 1

Verlenen/weigeren van een vergunning voor het hebben van een grafbedekking

B&W

hfd.

afd.

Mdw. dienstverlening

54

Verordening op het beheer en het gebruik van de gemeentelijke begraafplaatsen

16

Het verlenen/weigeren van een vergunning voor een grafkelder

B&W

hfd.

afd.

Mdw. dienstverlening

55

Uitvoeringsbesluit graven, grafbedekkingen en asbezorging

6, lid 2

Verlening/weigeren toestemming voor inscripties grafmonumenten

B&W

hfd. afd.

Mdw. dienstverlening

56

Algemeen

 

Verlenen toestemming inzake doorverkoop woningen (cf. vastgesteld beleid)

B&W

hfd. afd.

Mdw. dienstverlening

57

Algemeen

 

Beslissen op verzoek om inschrijving voor bouwkavels

B&W

hfd. afd.

Mdw. dienstverlening

58

Algemeen

 

Het beslissen op een verzoek om inzage in het persoonsdossier

B&W

hfd. afd.

 

59

Awb

4:5

In de gelegenheid stellen aanvraag aan te vullen en het in behandeling nemen van aanvragen / meldingen i.v.m. onvolledigheid van de verstrekte gegevens

B&W

hfd. afd

1e medewerker, kwaliteitsmedewerker, consulent publieke dienstverlening, mdw. beleidsondersteuning en uitvoering

60

Verordening Verblijfsrecreatie

2.1

3.1 lid 6

Verlenen/weigeren exploitatievergunning

Verlenen/weigeren ontheffing kamperen buiten (kleinschalig) kampeerterrein

B&W

Hfd. afd.

1e Medewerker, kwaliteitsmedewerker

61

Wwb

36 WWB

De bevoegdheid om beslissingen te nemen aangaande het recht op langdurigheidstoeslag ingevolge de Wet werk en bijstand.

Met uitzondering van:

-het beschikken op bezwaarschriften

-het besluiten tot het instellen van beroep

B&W

hfd. afd.

Intern consulent, 1e medewerker, consulent publieke dienstverlening, mdw. beleidsondersteuning en uitvoering

62

Wwb

48 en 51

Het verlenen van bijzondere bijstand in natura of in de vorm van een geldlening of borgtocht, dan wel in de vorm van een bedrag om niet

B&W

hfd.afd.

Intern consulent, 1e medewerker

63

Verordening subsidie voor deelname aan maatschappelijke activiteiten

5

De bevoegdheid om te beslissen op ingediende aanvragen voor subsidie deelname maatschappelijke activiteiten.

Met uitzondering van:

-het beschikken op bezwaarschriften

-het besluiten tot het instellen van beroep

B&W

hfd. afd.

1e medewerker, consulent publieke dienstverlening, mdw. beleidsondersteuning en uitvoering

64

Verordening categoriale verlening van bijzondere bijstand

4

De bevoegdheid om te beslissen op ingediende aanvragen voor categoriale verlening van bijzondere bijstand.

Met uitzondering van:

-het beschikken op bezwaarschriften

-het besluiten tot het instellen van beroep

B&W

hfd. afd.

1e medewerker, consulent publieke dienstverlening, mdw. beleidsondersteuning en uitvoering

65

Wwb

58-1 WWB

De bevoegdheid om beslissingen te nemen aangaande terugvordering van kosten van bijstand, inbegrepen het treffen van terugbetalingsregelingen

B&W

hfd. afd.

Intern consulent, 1e medewerker

66

Wwb

62

De bevoegdheid om beslissingen te nemen aangaande verhaal van kosten van bijstand op derden op grond van onderhoudsplicht, inbegrepen het treffen van betalingsregelingen

B&W

hfd. afd.

Intern consulent, 1e medewerker

67

Wet Maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en Verordening individuele voorzieningen wet maatsch. ondersteuning

 

Alle beslissingen in het kader van de wet en verordening m.u.v.

-het beschikken op bezwaarschriften

-het besluiten tot het instellen van beroep

B&W

hfd. afd.

1e medewerker, Consulent publieke dienstverlening (Wmo), mdw. beleids-ondersteuning en uitvoering

68

Verordening individuele voorzieningen Wet Maatschappelijke Ondersteuning

 

Ondertekening van bruikleenovereenkomsten

burg.

hfd. afd.

1e medewerker, consulent publieke dienstverlening (Wmo), mdw. beleids-ondersteuning en uitvoering

69

Verordening Wet Kinderopvang gemeente Lochem 2006

36 WWB

Uitvoering verordening

B&W

hfd. afd.

Intern consulent, 1e medewerker,

70

WWB, IOAW, IOAZ en Bbz 2004

 

Het ondertekenen van voorlopige verslagen over de uitvoering van de WWB, IOAW, IOAZ en Bbz 2004

B&W

hfd. afd.

 

71

Wet milieubeheer

10.63 2e lid

Verlenen en weigeren ontheffing stoken van vuur

B&W

hfd. afd.

Mdw. dienstverlening

72

Wet milieubeheer

8.1

Verlenen/weigeren milieuvergunningen (ondermandaat voor alleen ontwerpbeschikking)

B&W

hfd. afd.

1e medewerker, kwaliteitsmedewerker

73

Wet milieubeheer

8.19/

8.40/ 8.44

Instemmen met meldingen

B&W

hfd. afd.

1e medewerker, kwaliteitsmedewerker

74

Wet milieubeheer

8.22/8.23/8.24

Wijzigen van een vergunning (ondermandaat voor alleen ontwerpbeschikking)

B&W

hfd. afd.

1e medewerker, kwaliteitsmedewerker

75

Wet milieubeheer

8.25/ 8.26

Intrekken van vergunningen op grond van de wet milieubeheer (ondermandaat voor alleen ontwerpbeschikking)

B&W

hfd. afd.

1e medewerker, kwaliteitsmedewerker

76

Besluit algemene regels inrichtingen milieubeheer

2,1/2.2/ 2.7/ 2.11/2.16/2.20/2.22/2.23/3.1/3.2/3.4/ 3.6/3.22/4.11/4.76/4.77/4.80/4.104a/4.109/4.111/4.124/6.10/6.18/6.21/6.22

Het opstellen van maatwerkvoorschriften

B&W

hfd.afd.

1e medewerker

77

Besluit landbouw milieubeheer

4.1 t/m 4.9

Het opstellen van maatwerkvoorschriften

B&W

hfd.afd.

1e medewerker

78

Besluit mestbassins milieubeheer

1.2 en 5.5

Het stellen van nadere eisen

B&W

hfd.afd.

1e medewerker

79

Wet milieubeheer/Na-tuurbescher-mingswet

8.7 en 44

Advisering aan overheden in het kader van de behandeling van een provinciale aanvraag Wet milieubeheer en aanvragen Natuurbeschermingswet

B&W

hfd.afd.

1e medewerker

80

Wet milieubeheer

7.8 b

Het nemen van een m.e.r.-beoordelingsbesluit

B&W

hfd.afd.

1e medewerker

81

Woningwet

40, lid 1 resp. 44 lid 1,3

Verlenen respectievelijk weigeren van een bouwvergunning

B&W

hfd. afd.

1e medewerker, kwaliteitsmedewerker

82

Woningwet

44, lid 1,3

Het onder de vergunning brengen van wijzigingen

B&W

hfd.afd.

Bouwvergunningver-

Lener/klantmanager

83

Woningwet

6

Verlenen/weigeren ontheffing van voorschriften Bouwbesluit

B&W

hfd. afd.

1e medewerker, kwaliteitsmedewerker

84

Woningwet

41

Kennis geven ontvangst aanvraag

B&W

hfd. afd.

Administratief medewerker

85

Woningwet

43

Mededeling dat geen bouwvergunning nodig is

B&W

hfd. afd.

Bouwvergunningver-lener/klantmanager

86

Woningwet

46 lid 2

Verdagen van het besluit op een aanvraag om bouwvergunning

B&W

hfd. afd.

1e medewerker, kwaliteitsmedewerker

87

Woningwet

46 lid 2, 50, 50a, 51, 52, 52A, 53, 54, 55, 56B

Aanhouden aanvraag om bouwvergunning

B&W

hfd. afd.

1e medewerker, kwaliteitsmedewerker

88

Woningwet

58

Bekendmaken van rechtswege verleende bouwvergunningen

B&W

hfd. afd.

Medewerker dienstverlening

89

Woningwet

59, lid 1 sub c, 4.1 Bouwv.

Het intrekken of, na het stellen van een nieuwe termijn, het niet intrekken van een verleende bouwvergunning indien de in de bouwverordening genoemde termijn is overschreden

B&W

hfd.afd.

Bouwvergunningver-lener/klantmanager

90

Woningwet

60 en 61

Verlenen woonvergunning en hergebruiksvergunning

B&W

hfd. afd.

1e medewerker, kwaliteitsmedewerker

91

Gebruiksbesluit

2.2.1 en 2.3.6

Kwaliteit brandmeldinstallaties resp ontruimingsinstallaties

B&W

hfd. afd.

1e medewerker, medewerker publ. dienstverlening bouwvergunningen

92

Gebruiksbesluit

2.11.3

Beslissing op aanvraag om gebruiksvergunning

B&W

hfd. afd.

1e medewerker, kwaliteitsmedewerker

93

Gebruiksbesluit

2.11.3

Aanhouden beslissing gebruiksvergunning

B&W

hfd. afd.

1e medewerker, kwaliteitsmedewerker

94

Gebruiksbesluit

2.11.6

Wijzigen gebruiksvergunning

B&W

hfd. afd.

1e medewerker, kwaliteitsmedewerker

95

Gebruiksbesluit

2.11.6

Het intrekken van een gebruiksvergunning

B&W

Hfd.afd.

Bouwvergunningver-lener/klantmanager

96

Gebruiksbesluit

2.12.5

Wijzigen nadere voorwaarden gebruiksmelding

B&W

Hfd. afd.

1e medewerker, kwaliteitsmedewerker

97

Bouw-verordening

2.4. 2

Bodemonderzoek in relatie tot aard en functie bouwwerk

B&W

hfd. afd.

1e medewerker, medewerker publ. dienstverlening bouwvergunningen, intern consulent toetser

98

Bouw-verordening

2.7.3 lid 2

2.7.4. lid 4

2.7.5. lid 3

Verlenen van ontheffing van eis tot diverse aansluitingen

B&W

hfd. afd.

1e medewerker, kwaliteitsmedewerker

99

Bouwver-ordening

8.1.1 lid 1 resp 8.1.7 lid 1, 8.1.7. lid 2

Verlenen en weigeren sloopvergunning

B&W

hfd.

afd.

1e medewerker, kwaliteitsmedewerker

100

Bouw-verordening

8.1.2 lid 1

Vaststellen aanvraagformulier sloopvergunning

B&W

hfd. afd.

1e medewerker, kwaliteitsmedewerker

101

Bouw-verordening

8.1.2 lid 11

Ontvangstbewijs vergunningaanvraag resp. melding slopen

B&W

hfd. afd.

Administratief medewerker

102

Bouw-verordening

8.1.3 lid 1

In de gelegenheid stellen nadere gegevens aan te leveren

B&W

hfd. afd.

1e medewerker, kwaliteitsmedewerker, medewerker. dienstverlening ,

103

Bouw-verordening

8.1.4 lid 1 en 2 en 8.1.6 resp. 8.1.4 lid 3

Beslissen of, verdagen van de beslissing, op aanvraag sloopvergunning, resp. aanhouden van een beslissing

B&W

hfd. afd.

1e medewerker, kwaliteitsmedewerker

104

Bouw-verordening

8.1.7

Intrekken van een sloopvergunning

B&W

hfd.afd.

Bouwvergunningver-lener/klantmanager

105

Bouw-verordening

8.2.1 lid 1

Mededeling dat geen sloopvergunning is vereist

B&W

hfd.afd

1e medewerker, kwaliteitsmedewerker

106

Bouw-verordening

8.2.1. lid 2

Vaststellen meldingsfomulier

B&W

hfd. afd.

1e medewerker, kwaliteitsmedewerker

107

Bouw-verordening

8.2.1.

lid 8

Verbinden voorschriften mededeling slopen met betrekking tot de verwijdering, opslag en afvoer van asbest

B&W

hfd. afd.

1e medewerker, kwaliteitsmedewerker

108

Bouw-verordening

8.2.1. lid 11

In de gelegenheid stellen ontbrekende gegevens over te leggen

B&W

hfd. afd.

1e medewerker, kwaliteitsmedewerkermedewerker. dienstverlening

109

Bouw-verordening

9.1 en 9.7 lid 3,4, 5

Mandaat welstandsbeoordeling lichte bouwvergunningplichtige bouwwerken

B&W

hfd. afd.

1e medewerker, kwaliteitsmedewerkermedewerker. dienstverlening

110

Bouw-verordening

9.5 lid 1,2,3,4

Verzoek om advies

B&W

hfd. afd.

1e medewerker, kwaliteitsmedewerker,medewerker. dienstverlening

111

Bouw-verordening

10.3

Overdragen vergunningen

B&W

hfd. afd.

1e medewerker, kwaliteitsmedewerker

112

Bouw-verordening

12.2

Acceptatie bodemonderzoek

B&W

hfd. afd.

1e medewerker, kwaliteitsmedewerker medewerker. dienstverlening

113

Wet op de Ruimtelijke Ordening + voorschriften bestemmingsplan

Wet ruimtelijke ordening + voorschriften bestemmingsplan

15

Diverse

3.6, lid 1 onder c

Verlenen/weigeren vrijstelling van planvoorschriften voor zover vrijstelling in planvoorschriften is opgenomen (zgn. binnenplanse vrijstelling)

Verlenen/weigeren ontheffing van planvoorschriften voor zover ontheffing in planregels is opgenomen

B&W

hfd. afd.

1e medewerker, kwaliteitsmedewerker

114

Wet op de Ruimtelijke Ordening

Wet ruimtelijke ordening

17

3.22

Het verlenen/weigeren van tijdelijke vrijstelling

Het verlenen/weigeren van tijdelijke ontheffingen

B&W

hfd. afd.

1e medewerker, kwaliteitsmedewerker

115

Wet op de Ruimtelijke Ordening

Wet ruimtelijke ordening

44

3.16

3.18

Verlenen / weigeren aanlegvergunning

Verlenen / weigeren aanlegvergunning

Aanhouden beslissing op aanvraag aanlegvergunning

B&W

hfd. afd.

1e medewerker, kwaliteitsmedewerker

116

Wet ruimtelijke ordening

3.19

Het intrekken van een aanlegvergunning

B&W

hfd.afd.

1e medewerker, kwaliteitsmedewerker

117

Wet ruimtelijke ordening

3.20

3.20, lid 5

Het verlenen / weigeren van een sloopvergunning

Het aanhouden beslissing op aanvraag sloopvergunning

B&W

hfd.afd.

1e medewerker, kwaliteitsmedewerker

118

Wet op de Ruimtelijke Ordening

Wet ruimtelijke ordening

19, lid 3

3.23

Het verlenen / weigeren van vrijstelling van planvoorschriften in gevallen zoals opgenomen in artikel 20 van het Besluit op de ruimtelijke ordening 1985

Het verlenen / weigeren van ontheffing van planregels in gevallen zoals opgenomen in artikel 4.1.1 van het Besluit ruimtelijke ordening

B&W

hfd. afd.

1e medewerker, kwaliteitsmedewerker

119

Monumentenwet

art. 11 juncto 14

Verlenen/weigeren wijzigingsvergunning rijksmonumenten

B&W

hfd. afd.

1e medewerker, kwaliteitsmedewerker

120

Monumenten-verordening

art. 10

Verlenen/weigeren wijzigingsvergunning gemeentelijke monumenten

B&W

hfd. afd.

1e medewerker, kwaliteitsmedewerker

121

Verordening naamgeving en nummering 2007 (adressen)

 

Verstrekken en wijzigen huisnummers

B&W

hfd. afd.

1e medewerker / kwaliteitsmedewerker

122

BAG

10

Het opmaken van een proces verbaal van constatering en verklaringen ambtshalve correctie en verklaringen signalering wijziging in feitelijke situatie

B&W

hfd. afd.

Vergunningverleners team Omgevingslo-ket

123

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

 

Het geven van adviezen en/of het nemen van besluiten op grond van of in samenhang met de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

B&W

hfd. afd.

1e Medewerker, kwaliteitsmedewerker

Mandaat aan niet-ondergeschikten (10:4 Awb)

nr

regeling

art.

omschrijving

door

aan

1

Raamcon-tract inzake levering en servicedienstverlening Wmo

 

Mandaat/machtiging/volmacht voor:

-het uit depot direct leveren van hulpmiddelen of nieuw kernassortiment hulpmiddelen na ontvangst van leveringsopdracht door de gemeente (in de gevallen dat geen verzoek tot offerte wordt gedaan);

-het aangaan van een bruikleenovereenkomst met een cliënt en de ondertekening daarvan.

B&W, burg.

Mdw. Afleveraar of Technisch Adviseur van Welzorg Revalidatie bv.

Afdeling Bestuur, Personeel en Communicatie

nr

regeling

art.

omschrijving

door

aan

ondermand.

1

Gemeentewet

Organisatie-besluit

160

30

Werkzaamheden betreffende de werving en selectie van een door B&W opengestelde vacature beneden niveau van afdelingshoofd, alsmede betreffende de daarop volgende aanstelling als ook de schorsing en het ontslag

B&W

hfd. afd.

 

2

Algemeen

 

Aangaan van stageovereenkomsten

B&W

hfd. afd.

 

3

Algemeen

 

Uitvoering van belasting- en premieheffingsvoorschriften m.b.t. salarisadministratie van de gemeente

B&W

hfd. afd.

Mdw. interne dienstverlening (pers.zaken)

4

Algemeen

 

Uitvoering van regelingen t.b.v. de bedrijfsvereniging, ABP en IZA

B&W

hfd. afd.

Mdw. interne dienstverlening (pers.zaken)

5

Spaarloon-regeling

 

Uitvoering van de regeling

B&W

hfd. afd.

Mdw. interne dienstverlening (pers.zaken)

6

Collectieve arbeidsvoorwaardenregeling /

Uitwerkingsovereenkomst

 

De uitvoering van de gehele regeling

B&W

hfd. afd.

 

7

Rijksregeling voorzieningen raads- en com-missieleden, verordening rechtspositie wethouders, raads- en com-missieleden

 

Uitvoering van de rijksregeling geldelijke voorzieningen raads- en commissieleden en van de verordening, regelende tegemoetkoming en vergoeding van kosten die verband houden met de vervulling van het wethoudersambt

B&W

hfd. afd.

 

8

Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers

 

Uitvoering van de wetgeving

B&W

hfd. afd.

Mdw. interne dienstverlening (pers.zaken)

9

Vergoedingsregvrijw brandweer

 

Uitvoering van de regeling

B&W

hfd. afd.

 

10

Procedure-regeling fuwa

 

Onderhoud functiewaardering

N.B. conform vastgesteld beleid en standaardzaken

B&W

hfd. afd.

 

11

Subsidieregelingen A&O-fonds en Min. SZW

 

Afhandeling declaraties m.b.t. het A. en O.-fonds en werkgelegenheidsmaatregelen

B&W

hfd. afd.

 

12

Gemeenschap-pelijke regeling

 

Beschikbaarstelling van subsidie Bestuursacademie Oost-Nederland

B&W

hfd. afd.

 

13

B&W-besluit

 

Beschikbaarstelling bijdrage aan personeelsvereniging

B&W

hfd. afd.

 

14

Indelingsregeling gemeente Lochem

3

Het nemen van een gemotiveerd positief indelingsbesluit

B&W

Secr.dir.

 

15

APV

2.59

Het opleggen een aanlijn- en/of muilkorfgebod

B&W

Hfd. afd.

 

16

Algemeen

 

Afhandeling schadegevallen in samenwerking met de OVO (aansprakelijkheidsverzekeraar)

B&W

hfd. afd.

1e medewerker (juridische zaken)

17

Algemeen

 

Doorsturen van aansprakelijkstellingen naar de OVO en het bevestigen van ontvangst van de aansprakelijkstelling

B&W

hfd. afd.

Juridisch beleids-medewerker

18

Gemeentewet

125

Preventieve bestuursdwang bij woningontruimingen

B&W

hfd.afd.

1e medewerker (juridische zaken)

19

Interne klachten-regeling

 

Correspondentie in verband met klachten over medewerkers van de eigen afdeling volgens de interne klachtenprocedure

B&W

Hfd. afd.

Juridisch beleidsmedewerker

20

Externe klachten-regeling

 

Correspondentie in verband met klachten die zijn voorgelegd aan de Nationale Ombudsman

B&W

Hfd. afd..

Juridisch beleidsmedewerker

21

Awb

Hfd. 4

Aan dorpsraden waarmee een convenant is afgesloten:

-het verstrekken van reguliere subsidie;

-het verstrekken van subsidie voor snelle maatregelen;

-het verstrekken van subsidie voor het opstellen van een dorpsplan en

-het verstrekken subsidie voor de uitvoering van wensen uit het dorpsplan

B&W

Hfd. afd.

 

22

Awb

Hfd. 4

Het verlenen en vaststellen van de jaarlijkse reguliere subsidie aan Achterhoek FM

B&W

Hfd. afd.

 

23

Awb

Hfd. 4

Het verlenen en vaststellen van de jaarlijkse reguliere subsidie aan de Programmaraad Gelderland Oost

B&W

Hfd. afd.

 

Mandaat aan niet-ondergeschikten (10:4 Awb)

nr

regeling

art.

omschrijving

door

aan

1

 

 

Afgifte legitimatiebewijs voor toezichthouders van het regionaal handhavingsteam prostitutie/ mensenhandel

B&W en burgemeester

Korpschef politie Noord- en Oost Gelderland

2

Wet tijdelijk huisverbod

3, 1e lid

Ondertekenen van het besluit tot het opleggen van een huisverbod

Voorts wordt de hulpofficier van Justitie gemachtigd voor de handelingen als bedoeld in artikel 2, lid 3, lid 7, lid 8 en artikel 5, lid 1 van de wet

Burgemeester

Hulpofficier van Justitie

Afdeling Facilitaire Zaken

nr

regeling

art.

omschrijving

door

aan

ondermand.

1

Beveiligingsplan i&a

 

Beveiliging geautomatiseerde informatievoorziening

N.b. binnen vastgesteld beleid

B&W

hfd. afd.

1e medewerker (I&A)

2

Projectenplan

IP

 

Uitvoering informatieplan

N.B. Binnen vastgesteld beleid en binnen budget

B&W

hfd. afd.

1e medewerker (I&A) tot max. € 25.000

3

Awb

4:3a

Ontvangstbevestiging van electronisch ingediende aanvragen

B&W

hfd. afd.

Mdw. interne dienstverlening

4

Algemeen

 

In ontvangst nemen van aangetekende stukken, pakketten, poststukken, postwissels en cheques

B&W

hfd. afd.

Mdw. interne dienstverlening (bode)

5

Algemeen

160, 1e lid e Gw

Het afsluiten van contracten voor kantoorbenodigdheden (koop-, huur- en leasecontracten)

B&W

hfd. afd.

Mdw interne dienstverlening (b) tot max. € 25.000

6

Algemeen

 

Afsluiten contracten met bedrijven en leveranciers en het geven van opdrachten aan bedrijven en leveranciers betreffende het onderhoud aan de panden Hoofdstraat 14, 28 te Gorssel, Markt 1, 2 en 3 te Lochem en Hanzeweg 8 te Lochem

Burg.

B&W

hfd. afd.

Mdw. interne dienstverlening (b) tot max.

€ 25.000

7

Archiefwet

 

Het vervangen, vervreemden en vernietigen van archiefbescheiden

B&W

hfd. afd.

 

8

Archiefwet

 

Het (vervroegd) overbrengen van archiefbescheiden en het opschorten van het overbrengen

B&W

hfd. afd.

 

9

Archiefwet

 

Het stellen en het opheffen van beperkingen op de openbaarheid m.b.t. over te brengen archieven

B&W

hfd. afd.

 

Mandaat aan niet-ondergeschikten (10:4 Awb)

nr

regeling

art.

omschrijving

door

aan

 

-

 

 

 

 

Afdeling Financiën

nr

regeling

art.

omschrijving

door

aan

ondermand.

1

Treasurystatuut

16 en 17

Uitvoering van het treasurystatuut conform artikel 16 en 17 waarbij de verantwoordelijkheden en bevoegdheden voor zowel het hfd. afd. en de eerste medewerker financieel beheer zijn vastgelegd

B&W

hfd. afd.

 

2

Algemeen

 

Aangifte omzetbelasting en BTW compensatie fonds

B&W

hfd. afd.

1e medewerker, beleidsmed. Fin. Beheer, med. interne dienstverlening

3

Algemeen

 

Het aangaan, wijzigen en opzeggen van verzekeringen en het aanmelden en afwikkelen van schadegevallen (m.u.v. afwikkeling “Ovo-schadegevallen”)

N.b. in overleg met de functionele afdeling

B&W

hfd. afd.

 

4

 

 

Gemeentelijke belastingen

-uitvoeren van richtlijnen kwijtscheldingen

B&W

hfd. afd.

 

5

Awb

Burgerlijk Wetboek

5:35

3:319

Stuiting verjaring dwangsommen

B&W

hfd. afd.

1e medewerker (comptabele)

6

Verordening Stimuleringsfonds Starterslening

4, 5, 6, 7, 8 en 10

Het toekennen/afwijzen van een starterslening, het hieraan verbinden van voorschriften, het aanpassen van de maximale hoogte, het toetsen van aanvragenformulieren, het intrekken van een toewijzingsbrief en het toepassen van de hardheidsclausule

B&W

hfd.afd.

 

7

Algemeen

 

Aanbieding bouwkavels/ woningen en de toewijzing van bouwkavels

B&W

hfd. afd.

 

8

Algemeen

160 Gw

Aankoop, ruiling of verwerving van onroerende zaken met inachtneming van het bepaalde in de Verordening op de uitgangspunten voor het financiële beleid alsmede voor het financiële beheer en voor de inrichting van de financiële organisatie van de gemeente Lochem

N.B. overleg met portefeuillehouder

B&W

hfd. afd.

 

9

Algemeen

 

Afsluiten van exploitatie-overeenkomst

B&W

hfd. afd.

 

10

Algemeen

160 Gw

In optie geven en verkoop van onroerende zaken

N.B. overleg met portefeuillehouder indien het betreft industrieterrein of terrein voor projectmatige bouw

B&W

hfd. afd.

 

11

Algemeen

160 Gw

Bezwaring van gemeente-eigendommen voor zover dit betreft het vestigen en opheffen van beperkte zakelijke rechten

B&W

hfd. afd.

 

12

Algemeen

160 Gw

Verhuren, verpachten, in gebruik geven van gemeente-eigendommen niet voor de openbare dienst bestemd, alsmede de uitgifte van volkstuinen

B&W

hfd. afd.

 

13

Algemeen

171 Gw

Het vertegenwoordigen van de gemeente bij buitengerechtelijke rechtshandelingen ter zake van:

-aan- en verkoop (inclusief ruiling) van onroerende zaken;

-het bezwaren van gemeente-eigendommen;

-het vestigen van zakelijke rechten t.b.v. de gemeente;

-het vestigen van rechten ingevolge het bepaalde in de Belemmeringenwet privaatrecht;

-exploitatieovereenkomsten, waar de exploitatieverordening op van toepassing is

-het tekenen van volmachten

Burg.

hfd. afd.

 

14

Algemeen

 

Verlenen/ weigeren toestemming gebruik openbare gronden

B&W

hfd. afd.

 

15

Algemeen

 

In gebruik geven van schoolgebouwen, alsmede het medegebruik en verhuur van schoollokalen buiten schooltijd en de verhuur van schoollokalen die niet als schoollokaal in gebruik zijn

B&W

hfd. afd

 

16

BAG

10

Het opmaken van een proces verbaal van constatering en verklaringen ambtshalve correctie en verklaringen signalering wijziging in feitelijke situatie

B&W

Gegevensbeheerder BAG

 

Mandaat aan niet-ondergeschikten (10:4 Awb)

nr

regeling

art.

omschrijving

door

aan

 

 

 

 

 

 

N.B. De uitvoerende bevoegdheden op het terrein van heffing en invordering van gemeentelijke belastingen en de Wet waardering onroerende zaken zijn bij besluit van 18 januari 2005 geattribueerd aan het afdelingshoofd Financiën.

Afdeling Maatschappelijke Ontwikkeling

nr

regeling

art.

omschrijving

door

aan

ondermand.

1

Algemene subsidie verordening gemeente Lochem 2005

 

Uitvoering van de verordening

N.B. Volgens voorwaarden verordening en conform beleidsregels

B&W

hfd. afd.

 

2

Verordening leerlingen-

Vervoer

 

Uitvoering van de verordening

B&W

hfd. afd.

 

3

Leerplichtwet 1969

3a, 3b

Vervangende leerplicht

B&W

hfd. afd.

beleidsmedewerker (onderwijs) en mdw beleidsonder-steuning en uitvoering, leerplichtambtenaar

4

Leerplichtwet 1969

7

Bepalingen omtrent lichamelijke of psychische ongeschiktheid

B&W

hfd. afd.

beleidsmedewerker (onderwijs) en mdw beleidsonder-steuning en uitvoering, leerplichtambtenaar

5

Leerplichtwet 1969

15

Vrijstelling wegens volgen van onderwijs

B&W

hfd. afd.

beleidsmedewerker (onderwijs) en mdw beleidsonder-steuning en uitvoering, leerplichtambtenaar

6

Algemeen

 

Het jaarlijks volgens rooster in gebruik geven van de gymzaal aan de Schoolstraat 60a in Eefde

B&W

hfd. afd.

 

7

Verordening voorzieningen huivesting onderwijs

38 en 39

Vaststelling rooster

Uitkering vergoeding gymnastiekonderwijs

B&W

hfd. afd.

 

8

Wet Kinderopvang

1.45 t/m 1.47

Uitoefening bevoegdheden op grond van de artikelen 1.45 t/m 1.47 Wet Kinderopvang

B&W

hfd. afd.

 

Mandaat aan niet-ondergeschikten (10:4 Awb)

nr

regeling

art.

omschrijving

door

aan

1

160 Gw

 

Privaatrechtelijke rechtshandelingen voortvloeiende uit de taakopdracht volgens de Verordening Bestuurscommissie Voortgezet Onderwijs en de Verordening Bestuurscommissie Openbaar Primair Onderwijs

B&W

Bestuurscommissie Voortgezet Onderwijs en bestuurscommis-sie openbaar primair onderwijs

2

171 Gw

 

Volmacht voor het vertegenwoordigen van de gemeente bij het verrichten van privaatrechteljike rechtshandelingen als bedoeld onder 1

Burgemeester

Voorzitter van de Bestuurscommissie voortgezet Onderwijs en voorzitter van de Bestuurscommissie openbaar primair onderwijs

Afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling en Verkeer

nr

regeling

art.

omschrijving

door

aan

ondermand.

1

Algemeen

 

Afsluiten standaard achtervangovereenkomsten Waarborgfonds Sociale Woningbouw

B&W

hfd. afd.

 

2

Monumentensub-sidieverordening

 

Het toekennen en weigeren van subsidie

B&W

hfd. afd.

 

3

Afvalstoffenveror-dening

 

Verlenen/weigeren vergunning kledinginzameling

B&W

hfd. afd.

Beleidsmedewerker (Afvalbeheer)

4

Wet Geluidhinder

82a

Verzoek hogere grenswaarde geluid

B&W

hfd. afd.

 

5

Wet op de Ruimtelijke Ordening

19, lid 2

19a, lid 2

Verlenen/ weigeren van planologische vrijstellingen

Toepassing geven aan voorbereidingsprocedure ex artikel 19a, lid 4 WRO

B&W

B&W

hfd. afd.

hfd. afd.

 

6

Wro

6.4a

Aangaan en ondertekenen van planschadeverhaalsovereenkomsten

B&W/ burg

hfd. afd.

 

7

Wro

6.4, lid 1

Heffen recht voor aanvraag tegemoetkoming planschade

B&W

hfd.

afd.

 

8

Wro

6.4, lid 2

Niet-ontvankelijk verklaren van aanvraag indien verschuldigd recht niet is voldaan binnen termijn

B&W

hfd. afd.

 

9

Marktverordening

 

Beslissing op verzoek om toewijzing standplaats weekmarkt

B&W

hfd. afd.

 

10

Marktverordening

2.4, 4.2, 4.3, 4.4

Intrekken van een vergunning, schorsen, uitsluiting en verwijdering van vergunninghouder of standwerker

Verstandiger om dit door afd. te laten doen

B&W

hfd. afd.

 

11

Verordening winkeltijden Lochem

Winkeltijden-verordening 1997 (Gorssel)

 

Het verlenen/ weigeren/intrekken/wijzigen van ontheffingen

B&W

hfd. afd.

 

12

APV

5.6, 5.7, 5.8 en 5.11

Ontheffingen inzake parkeerexcessen

B&W

hfd. afd.

1e medewerker (verkeer en vervoer), Mdw beleids-ondersteuning en uitvoering, beleidsmedewerker

13

WvW/RVV 1990

87

Ontheffingen ex artikel 87

B&W

hfd. afd.

1e medewerker,

Mdw beleids-ondersteuning en uitvoering, beleidsmedewerker

14

WVW

18

Nemen verkeersbesluiten t.b.v. tijdelijke maatregelen

B&W

hfd. afd.

1e medewerker, Mdw beleids-ondersteuning en uitvoering, beleidsmedewerker

15

Leegstandswet

art. 15,lid c, 

Verlenen/weigeren vergunning Leegstandswet

B&W

hfd. afd.

 

16

Voertuigenregle-ment

Art. 7.1

Verlenen/weigeren ontheffing van inrichtingseisen van o.a. landbouwvoertuigen

B&W

hfd. afd.

1e medewerker, Mdw beleids-ondersteuning en uitvoering, beleidsmedewerker

17

Verordening energiebesparing monumenten

 

Het verlenen/weigeren en vaststellen van de subsidie

B&W

hfd.

Afd.

 

18

Verordening energiebesparing particuliere huiseigenaren

 

Het verlenen/weigeren en vaststellen van de subsidie

B&W

hfd. afd.

 

19

Aandeelhouders-overeenkomst Berkel Milieu NV

 

Aangaan gemeentespecifieke deel van de jaarlijks vast te stellen Dienstvereningsovereenkomst

B&W

Hfd. afd.

 

20

Wet bodembe-scherming / Besluit bodem-kwaliteit

 

Het niet accepteren van een melding grondverzet volgens het bodembeheersplan gemeente Lochem

B&W

Hfd. afd.

 

21

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

 

Het geven van adviezen en/of het nemen van besluiten op grond van of in samenhang met de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

B&W

hfd. afd.

1e Medewerker, beleidsmedewerker

Mandaat aan niet-ondergeschikten (10:4 Awb)

nr

regeling

art.

omschrijving

door

aan

1

RVV en Wegenverkeers- reglement

diverse

Het verlenen/weigeren van ontheffingen voor bijzondere transporten op de wegen Goorseweg, Kwinkweerd en Stationsweg indien: Gewicht < 100000 kg, Lengte < 35 meter, Breedte < 4 meter, Hoogte < 4,5 meter

B&W

Rijksdienst voor het Wegverkeer (Centrum voor voertuigtechniek)

2

RVV en Wegen-verkeerswet

 

Het verlenen/weigeren van ontheffingen ten behoeve van landbouwvoertuigen buiten de komgrenzen

B&W

Rijksdienst voor het Wegverkeer (Centrum voor voertuigtechniek)

3

Regeling verkeers-regelaars 2009

 

Het aanstellen van verkeersregelaars

Burg.

Teamchef politie Lochem-Gorssel

Afdeling Openbare Werken

nr

regeling

art.

omschrijving

door

aan

ondermand.

1

APV

2.10

Hinderlijke beplanting of voorwerp

§rechtsoordeel/besluit dat boom/beplanting gevaarlijk is en zonder vergunning kan worden gekapt

§Aanschrijving inzake het verwijderen van gevaarlijke of hinderlijke beplanting of voorwerp

B&W

hfd. afd.

1e medewerker (Civiele Techniek en Groenbeheer)

2

APV

2.11 APV

5.4. lid 1 Telecom-

municatiewet

-Vergunning verlenen tot het leggen van kabels en leidingen in openbare gemeentegrond

-Instemming verlenen om werkzaamheden uit te voeren in of op openbare gronden in verband met de aanleg, instandhouding of opruiming van kabels ogv artikel 5.4, lid 1 Telecommunicatiewet

B&W

hfd. afd.

Vakspecialist (Civiele Techniek)

3

APV

2.12

Weigeren melding in- en uitritten

B&W

hfd. afd.

Vakspecialist (Inkoop/ Toezicht)

4

APV

2.45

Verlenen/weigeren van ontheffing voor het betreden van plantsoenen

B&W

hfd. afd.

1e medewerker (Civiele Techniek en Groenbeheer)

5

APV

4.11

Verlenen/weigeren van een kapvergunning

B&W

hfd. afd.

Vakspecialist (groenbeheer)

6

Wet milieubeheer (hoofdstuk 10)

 

Aansluiting riolering

B&W

hfd. afd.

Vakspecialist (Civiele Techniek)

7

Wet milieubeheer

8.42, onder a en b

Het voorschrijven van maatwerkvoorschriften

B&W

hfd. afd.

1e medewerker handhaving

8

Algemeen

 

Het verlenen van toestemming tot het verrichten van werkzaamheden nutsbedrijven o.g.v. “Algemene Voorwaarden die in acht moeten worden genomen bij het leggen, hebben en onderhouden van kabels en leidingen van nutsbedrijven”

B&W

hfd. afd.

Vakspecialist (Civiele Techniek)

9

Algemeen

 

Het verkopen van tweedehands en overtollig materieel en materiaal tot een bedrag van € 454,-

B&W

hfd. afd.

 

10

Algemeen

 

Uitvoering gladheidsbestrijding

B&W

hfd. afd.

 

11

Algemeen

 

Het verlenen en weigeren van een fretteervergunning

B&W

hfd. afd.

 

12

Algemeen

 

Het aansprakelijk stellen van derden bij beschadiging gemeentelijk eigendom

B&W

hfd. afd.

 

13

Gemeentewet en Awb

100d,

125 Gw en 5:22 Awb

Het feitelijk stilleggen van bouwwerkzaamheden in de bij de bouwverordening aangewezen gevallen en overeenkomstig daarbij gegeven voorschriften

B&W

hfd. afd.

1e medewerker handhaving

14

Gemeentewet en Awb

125 Gw en 5:32 Awb

Het feitelijk stilleggen van sloopwerkzaamheden in de bij de bouwverordening aangewezen gevallen en overeenkomstig daarbij gegeven voorschriften

B&W

hfd. afd.

1e medewerker handhaving

15

Bouwverordening

4.4

Uitzetten rooilijn

B&W

hfd. afd.

Consulent publieke dienstverl. Bouw- en woningtoez

16

Bouwverordening

4.10 lid 3 en 4

Geven richtlijnen i.v.m. veiligheid

B&W

hfd. afd

1e medewerker handhaving / Consulent publieke dienstverl. Bouw- en woningtoez.

17

Bouwverordening

7.2.2 resp. 7.2.3

Gelasten staken van een bouwwerk resp. woonwagen

B&W

hfd. afd.

1e medewerker handhaving / Intern consulent handhaving

18

Bouwverordening

8.2.1. lid 11

In de gelegenheid stellen ontbrekende gegevens over te leggen

B&W

hfd. afd.

1e medewerker handhaving / Intern consulent handhaving / Consulent publieke dienstverl. Bouw- en woningtoez.

19

Bouwverordening

10.6

Herziening en vervanging van aangewezen normen en richtlijnen

B&W

hfd. afd.

1e medewerker handhaving

20

Wet ruimtelijke ordening

3.22

Het in overeenstemming met het vastgestelde beleid inzake permanente bewoning recreatieverblijven verlenen van tijdelijke vrijstelling van de planvoorschriften ten behoeve van bewoning van recreatieverblijven (calamiteitenregeling)

B&W

hfd. afd.

1e medewerker handhaving

21

Gemeentewet

Awb

125

5.31

Bij toepassing van bestuursdwang (zoals een stillegging van bouwwerkzaamheden) geen termijn gunnen als de vereiste spoed zich daartegen verzet

B&W

hfd. afd.

1e medewerker handhaving / Intern consulent handhaving

22

Awb

5.24

Het gunnen van een hersteltermijn om een overtreding te beëindigen en beëindigd te houden op de volgende rechtsgebieden: Woningwet, Bouwverordening, Wet Milieubeheer, Wet bodembescherming, wet geluidhinder, WRO, Wro, APV, Verordening Verblijfsrecreatie en Wegenverkeerswet

B&W

hfd. afd.

1e medewerker handhaving / Intern consulent handhaving / consulent publ. dienst. milieu, bouw- en woningtoez. en APV-toezicht / adm. juridisch medewerker

23

Awb

 

Voornemen tot bestuursrechtelijk optreden

B&W

hfd. afd.

1e medewerker handhaving

24

Awb

5:32

Het opleggen van een last onder dwangsom, in overeenstemming met het vastgestelde beleid inzake permanente bewoning van recreatieverblijven, aan personen die in de GBA worden ingeschreven in een recreatieverblijf

B&W

hfd. afd.

1e medewerker handhaving

25

Awb

5:32

Het opleggen van een last onder dwangsom na (of bij) bouwstop als bedoeld in artikel 100d Woningwet en 125 Gw, indien werkzaamheden niet worden gestaakt

B&W

hfd.afd.

1e medewerker handhaving

26

Awb

5.34

Intrekking besluit last onder dwangsom

-op verzoek van overtreder

-bij beëindiging overtreding

B&W

hfd. afd

1e medewerker handhaving

27

Awb

5:32

Het opleggen van een last onder dwangsom inzake overtredingen in het kader van de Wet milieubeheer. Dit mandaat geldt slechts indien er geen zienswijze kenbaar is gemaakt.

B&W

hfd. afd.

1e medewerker handhaving

28

Awb

5.32

Het opleggen van een last onder dwangsom inzake overtredingen in het kader van de Woningwet. Dit mandaat geldt slechts indien er geen zienswijze kenbaar is gemaakt.

B&W

hfd. afd.

1e medewerker handhaving

29

BAG

10

Het opmaken van een proces verbaal van constatering en verklaringen ambtshalve correctie en verklaringen signalering wijziging in feitelijke situatie

B&W

Toe-zicht-houder cluster handh.

 

30

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

 

Het geven van adviezen en/of het nemen van besluiten op grond van of in samenhang met de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

B&W

hfd. afd.

1e Medewerker, medewerker, vakspecialist (civiele techniek en groenbeheer)

Mandaat aan niet-ondergeschikten (10:4 Awb)

nr

regeling

art.

omschrijving

door

aan

 

-