Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Loon op Zand

Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Loon op Zand houdende regels omtrent Tarievenverordening 2020 gemeente Loon op Zand

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieLoon op Zand
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening van de gemeenteraad van de gemeente Loon op Zand houdende regels omtrent Tarievenverordening 2020 gemeente Loon op Zand
CiteertitelTarievenverordening 2020 gemeente Loon op Zand
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt de Tarievenverordening 2019.

De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2020.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 147 van de Gemeentewet

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2020nieuwe regeling

12-12-2019

gmb-2019-309645

2019.29570

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Loon op Zand houdende regels omtrent Tarievenverordening 2020 gemeente Loon op Zand

De raad van de gemeente Loon op Zand;

 

gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 5 november 2019,

nummer 2019.29570;

 

gelet op artikel 147 van de Gemeentewet;

 

besluit:

 

vast te stellen de navolgende “Tarievenverordening 2020 gemeente Loon op Zand”.

Artikel 1 Maken van een inrit

 • 1.

   

  • a.

   In een bestaande situatie: met hergebruik bestaande banden:

   is voor:

   • 1.

    de aanleg van een standaard inrit met een breedte van 3 meter en een oppervlakte van max. 10 m2;

   • 2.

    het verleggen van een bestaande inrit met een breedte van 3 meter en een oppervlakte van max. 10 m2;

    verschuldigd € 82,40 per m²;

  • b.

   In een bestaande situatie met gebruik nieuwe blokken:

   is voor:

   • 1.

    de aanleg van een standaard inrit met een breedte van 3 meter en een oppervlakte van max. 10 m2;

   • 2.

    het verleggen van een bestaande inrit met een breedte van 3 meter en een oppervlakte van max. 10 m2;

    verschuldigd € 87,50 per m²;

  • c.

   vindt voor:

   • 1.

    de aanleg van een niet standaard inrit (bijvoorbeeld het verplaatsen van obstakels als een rioolkolk, lantaarnpaal of boom);

   • 2.

    de aanleg van een inrit voor niet-wooneenheden;

   • 3.

    het verleggen van een bestaande inrit groter dan 10 m2;

   • 4.

    de aanleg van een standaard inrit groter dan 10 m2;

    berekening plaats op basis van werkelijk te maken kosten;

 • 2.

  Tijdens het woonrijp maken voor nieuwbouwprojecten voor wooneenheden:

  • a.

   zijn voor de aanleg van een standaard inrit met een breedte van 3 meter en een oppervlakte van max. 10 m2 de kosten reeds in de grondprijs verdisconteerd;

  • b.

   worden voor:

   • 1.

    de aanleg van een niet standaard inrit (bijvoorbeeld het verplaatsen

   • 2.

    van obstakels als een rioolkolk, lantaarnpaal of boom);

   • 3.

    de aanleg van een inrit voor niet-wooneenheden;

   • 4.

    het verleggen van een bestaande inrit;

   • 5.

    de aanleg van een standaard inrit groter dan 10 m2; de werkelijke kosten minus de onder 2 A genoemde kosten in rekening gebracht;

Artikel 2 Maken van rioolaansluitingen

 • 1.

  Voor een aansluiting van ф 125 mm van een pand op het gemeenteriool, inclusief hulpstukken, is per aansluiting met een lengte van maximaal 10 m' verschuldigd € 1.313,00;

 • 2.

  voor een aansluiting van ф 125 mm van een pand met een lengte groter dan 10 m' doch kleiner dan 16 m' wordt het onder a. vermelde bedrag verhoogd met € 98,00 voor elke m' boven de 10 m';

 • 3.

  voor aansluitingen met een lengte vanaf 16 m' dient minimaal een aansluiting van 160 mm te worden toegepast;

 • 4.

  voor een aansluiting van ф 160 mm van een pand op het gemeenteriool, inclusief hulpstukken, is per aansluiting met een lengte van maximaal 10 m’ verschuldigd € 1.421,00;

 • 5.

  voor een aansluiting van ф 160 mm van een pand met een lengte groter dan 10 m’ doch kleiner dan 41 m', wordt het onder d. vermelde bedrag verhoogd met € 98,00 voor elke m' boven de 10 m’;

 • 6.

  voor rioolaansluitingen met een ф groter dan 160 mm vindt een berekening plaats op basis van de werkelijk te maken kosten;

 • 7.

  indien voor het maken van een rioolaansluiting een pompunit geplaatst moet worden, worden de betreffende kosten afzonderlijk in rekening gebracht;

 • 8.

  voor rioolaansluitingen met een lengte vanaf 41 m' vindt een berekening plaats op basis van werkelijk te maken kosten.

Artikel 3 Uitvoering Evenementen

Het tarief bedraagt bij een evenement als bedoeld in artikel 2:25 van de APV Loon op Zand 2019 en of een evenement als bedoeld in artikel 17 van de "Duinverordening gemeente Loon op Zand":

 • -

  Brengen en halen van dranghekken tot 10 stuks € 97,50

 • -

  Brengen en halen van 10 of meer dranghekken € 195,00

 • -

  Brengen en halen van afvalcontainers tot 10 stuks € 97,50

 • -

  Brengen en halen van afvalcontainers van 10 of meer stuks € 195,00

 • -

  Brengen - halen verzamelafvalcontainer € 195,00

 • -

  Bij gebruik verzamelafvalcontainer, storten afval per 1000 kg € 152,50

 • -

  Plaatsen vlaggenmast per mast € 25,00

 • -

  Vergoeding water en stroom evenementenlocatie per dag € 54,00

 • -

  Vergoeding stroom Anton Pieckplein per Kwh € 0,30

 • -

  vergoeding water Anton Pieckplein per dag € 24,00

 • -

  Plaatsen wegomleiding en aankondigingsborden per locatie € 18,25

 • -

  komen genoemde werkzaamheden boven de 6 uur uit volgt een tarief per uur € 79,50

Artikel 4 Papiercontainer

Het tarief voor de huur van een extra papiercontainer bedraagt per jaar per container € 35,50 (exclusief BTW).

Artikel 5 Container GFT-afval

Het tarief voor de huur van een extra container bestemd voor groente-, fruit- en tuinafval bedraagt per jaar voor:

 • -

  een 140 liter container: € 96,65 (exclusief BTW);

 • -

  een 240 liter container: € 120,85 (exclusief BTW).

Artikel 6 Container restafval

Het tarief voor de huur van een extra container bestemd voor de overige huishoudelijke afvalstoffen (restafval) bedraagt per jaar voor:

 • -

  een 140 liter container: € 121,90 (exclusief BTW);

 • -

  een 240 liter container: € 201,72 (exclusief BTW).

Artikel 7 Omwisselen container

Het tarief voor het op verzoek omwisselen van een container bestemd voor restafval of voor GFT-afval in een container van een ander formaat bedraagt € 80,90 (exclusief BTW).

Artikel 8 Ophalen grof huisvuil

Het tarief voor het op verzoek verwijderen van huishoudelijke afvalstoffen of grof huisvuil bedraagt per kubieke meter of een gedeelte daarvan € 27,85 (exclusief BTW)

Artikel 9 Achterlaten afvalstoffen op milieustraat

Het tarief bedraagt voor het achterlaten van afvalstoffen op een daartoe van gemeentewege ter beschikking gestelde plaats, aangeboden vanuit:

 

1.

Een personenauto

 1 tik (€ 27,85) (exclusief BTW) 

 

 

 

2.

Een personenauto met aanhanger (niet zijnde een tandemasser)

 2 tikken (€ 55,65) (exclusief BTW)

 

3.

 

Een auto met grijs-bedrijfswagenkenteken

 

 2 tikken (€ 55,65) (exclusief BTW)

 

 

 

4.

Een personenauto met tandemasser

 3 tikken (€ 83,55) (exclusief BTW)

 

 

 

5.

Een auto met grijs-bedrijfswagenkenteken met aanhanger/tandemasser

 3 tikken (€ 83,55) (exclusief BTW)

 

Artikel 10 Overgangsrecht, inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.

  Deze verordening treedt in werking op 1 januari 2020. Op dat tijdstip vervalt de Tarievenverordening 2019 gemeente Loon op Zand, zoals vastgesteld op 13 december 2018, sedertdien gewijzigd.

 • 2.

  De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2020.

Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Loon op Zand van 12 december 2019.

De raad voornoemd,

voorzitter,

griffier,