Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Maasdriel

Verordening outplacement gewezen wethouders 2012

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieMaasdriel
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening outplacement gewezen wethouders 2012
CiteertitelVerordening outplacement gewezen wethouders 2012
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, art. 147

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

19-12-2012nieuwe regling

06-09-2012

Het Carillon, 19 december 2012

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening outplacement gewezen wethouders 2012

De raad van de gemeente Maasdriel;

gezien het voorstel van het college van 5 juni 2012;

gelet op artikel 147 van de Gemeentewet;

besluit:

vast te stellen de volgende:

Verordening outplacement gewezen wethouders 2012

Artikel 1 Begripsbepalingen

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • 1.

  belanghebbende: hij die ophoudt wethouder te zijn en in het genot is van een uitkering op grond van artikel 131 tot en met 136 van de Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers;

 • 2.

  outplacementbureau: bureau of organisatie bij voorkeur aangesloten bij een brancheorganisatie voor outplacement en loopbaanbegeleiding.

Artikel 2 Toekenning outplacementfaciliteiten

 • 3.

  Het college besluit op aanvragen omtrent de toekenning van outplacementfaciliteiten.

 • 4.

  De kosten van de outplacementfaciliteiten komen voor rekening van de gemeente met een maximum van 20% van de laatstgenoten bezoldiging op jaarbasis. Het college sluit daartoe een schriftelijke overeenkomst met het outplacementbureau.

 • 5.

  Eventuele reis-, verblijf- en verwervingskosten komen voor rekening van belanghebbende.

Artikel 3 Maximale toekenningsduur

De outplacementfaciliteiten worden toegekend voor de periode van ten hoogste één jaar.

Artikel 4 Uitleg regeling

In de gevallen waarin deze regeling niet of niet in redelijkheid voorziet is het college bevoegd een voorziening te treffen.

Artikel 5 Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.

  Deze verordening treedt in werking op de dag dat die waarop zij is bekend gemaakt.

 • 2.

  Deze regeling kan worden aangehaald als: 'Verordening outplacement gewezen wethouders 2012'.

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 6 september 2012.

De raad voornoemd,

de griffier

drs. J.F.van Zutphen

de voorzitter

D.W.de Cloe