Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Maasdriel

Verordening subsidie Opplussen gemeente Maasdriel

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieMaasdriel
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening subsidie Opplussen gemeente Maasdriel
CiteertitelVerordening subsidie Opplussen gemeente Maasdriel
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpvolkshuisvesting en woningbouw
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, art. 149

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

18-02-2014nieuwe regeling

30-01-2014

Gemeenteblad nr. 8013, 17 februari 2014

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening subsidie Opplussen gemeente Maasdriel

De raad van de gemeente Maasdriel;

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 27 november 2013;

gelet op artikel 149 van de Gemeentewet en titel 4.2 van de Algemene wet bestuursrecht;

besluit:

vast te stellen de volgende:

Verordening subsidie Opplussen gemeente Maasdriel

Artikel 1 Begripsbepalingen

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  Aanvrager: een natuurlijk persoon die eigenaar/bewoner is van de woning ten behoeve waarvan subsidie wordt aangevraagd.

 • b.

  Aanvraagformulier: het door het college vastgestelde formulier voor de aanvraag van subsidie;

 • c.

  Bewoner: natuurlijk persoon die een woning in eigendom heeft, verkrijgt of huurt en daarin zijn hoofdverblijf heeft of zal hebben. Ook bewoners van een appartement, oftewel gerechtigden tot een appartementsrecht als bedoeld in artikel 5:106 van het Burgerlijk Wetboek, worden aangemerkt als bewoner als bedoeld in deze verordening;

 • d.

  College: college van burgemeester en wethouders van de gemeente Maasdriel;

 • e.

  Gereedmeldingsformulier: het door het college vastgestelde formulier, waarmee de aanvrager verzoekt tot vaststelling en uitbetaling van de verleende subsidie;

 • f.

  Gelderse Huistest: een digitaal in te vullen test die laat zien welke aanpassingen aan de woning er nodig zijn en wat dat gaat kosten.

Artikel 2 Algemene subsidieverordening

De Algemene subsidieverordening Maasdriel is niet van toepassing.

Artikel 3 Doel

De doelstelling van de verordening is het stimuleren dat mensen langer zelfstandig thuis kunnen blijven wonen doordat bewoners maatregelen treffen die de (val)veiligheid en het comfort in en rond de woning verhogen.

Artikel 4 Bevoegdheid college

Het college is bevoegd subsidie te verstrekken krachtens deze verordening.

Artikel 5 Doelgroep

Subsidie kan worden verstrekt aan individuele bewoners van 50 jaar of ouder van bestaande woningen in de gemeente Maasdriel.

Artikel 6 Subsidiabele activiteit

Subsidie kan worden verstrekt voor de aanpassingen in of aan een woning die voor deze gemeente als subsidiabel zijn aangemerkt in de Gelderse Huistest en die de veiligheid voor de bewoner aantoonbaar verhogen, een en ander zoals ook aangegeven in de “lijst van subsidiabele maatregelen” die onlosmakelijk onderdeel uitmaakt van deze verordening.

Artikel 7 Weigeringsgronden

Subsidie wordt geweigerd:

 • a.

  Als met de activiteiten waarvoor de subsidie is aangevraagd, reeds is begonnen voordat de aanvraag is goedgekeurd.

 • b.

  Als uit de aanvraag blijkt dat niet wordt voldaan aan de criteria zoals opgenomen in artikel 6 en 8.

 • c.

  Voor maatregelen die verplicht zijn vanuit bestaande regelgeving, zoals in de (lokale) bouwvoorschriften van het Bouwbesluit, bouwverordening of andere regelgeving van de gemeente.

 • d.

  Als voor hetzelfde adres al subsidie is verstrekt krachtens deze verordening.

 • e.

  Als het subsidieplafond bereikt is of de projecttijd verlopen is.

Artikel 8 Criteria

Om voor subsidie als bedoeld in artikel 6 in aanmerking te komen moet worden voldaan aan de volgende criteria:

 • 1.

  De aanvrager heeft de Gelderse Huistest (via http://www.geldersehuistest.nl/) volledig en naar waarheid ingevuld en bijgevoegd. De uit te voeren maatregelen komen voor op de uitdraai van de voorgeschreven versie van de Gelderse Huistest en worden daarin als subsidiabel aangemerkt.

 • 2.

  De woning heeft een woonbestemming op grond van het geldende bestemmingsplan.

 • 3.

  De bewoner is op het moment van indiening van aanvraag 50 jaar of ouder.

 • 4.

  De aanvragen worden binnen de gestelde termijnen ingediend.

Artikel 9 Subsidieplafond

 • 1.

  Het subsidieplafond bedraagt € 10.000,-. en is beschikbaar tot 31 december 2015.

 • 2.

  Het college is bevoegd het subsidieplafond of het daaraan verbonden tijdvak te wijzigen

Artikel 10 Hoogte van de subsidie

 • 1.

  De hoogte van de subsidie bedraagt 50 procent van de subsidiabele kosten tot een maximum van € 500,--per woning.

 • 2.

  Onder de subsidiabele kosten wordt verstaan de kosten voor de uitvoering van de maatregelen als genoemd onder artikel 6 en 8. De bedragen genoemd in de Gelderse Huistest worden als subsidiabele kosten gehanteerd.

Artikel 11 Aanvraag- en afhandelingprocedure

 • 1.

  Aanvragen kunnen gedurende het kalenderjaar worden ingediend tot uiterlijk 1 juli 2015.

 • 2.

  Aanvragen worden behandeld op volgorde van binnenkomst.

 • 3.

  Als tijdstip van binnenkomst geldt het moment waarop de subsidieaanvraag volledig is ontvangen.

 • 4.

  De aanvraag wordt schriftelijk bij het college ingediend door middel van het aanvraagformulier. Een uitdraai van de volledig ingevulde versie van de Gelderse Huistest wordt door de aanvrager bijgevoegd.

 • 5.

  De gemeente controleert de juistheid en volledigheid van de aanvraag.

 • 6.

  Bij juiste en volledige aanvraag stuurt gemeente de subsidiebeschikking (subsidieverlening) met de daaraan verbonden voorwaarden en verplichtingen naar de aanvrager.

 • 7.

  De gemeente stuurt de aanvraag met bijlagen en een afschrift van de subsidiebeschikking naar de Regio Rivierenland.

 • 8.

  Na het gereedkomen van de werkzaamheden, binnen zes weken na verzending van de subsidiebeschikking, stuurt de aanvrager binnen twee weken een verzoek tot subsidievaststelling en uitbetaling met originele betaalbewijzen en/of originele nota's naar de Regio Rivierenland.

 • 9.

  De Regio Rivierenland controleert binnen vier weken of aan de voorwaarden en verplichtingen is voldaan. Bij een positieve beoordeling wordt de subsidie door de Regio Rivierenland vastgesteld en uitbetaald.

 • 10.

  De gemeente kan een steekproef uitvoeren om te controleren of de maatregelen daadwerkelijk zijn uitgevoerd.

Artikel 12 Verplichtingen van de subsidieontvanger

Aan de subsidieontvanger worden de volgende verplichtingen opgelegd:

 • a.

  De maatregel of maatregelen worden uitgevoerd binnen zes weken na het verzenden van de subsidiebeschikking.

 • b.

  Een door de gemeente aangestelde inspecteur wordt op zijn verzoek in de gelegenheid gesteld de uitgevoerde werkzaamheden ter plaatse te inspecteren.

 • c.

  Nadat de maatregelen zijn uitgevoerd, meldt de subsidieontvanger dit uiterlijk binnen twee weken bij de Regio Rivierenland. Hij maakt daarvoor gebruik van het gereedmeldingsformulier en voegt nota's en betaalbewijzen toe.

Artikel 13 Datum inwerkingtreding en vervaldatum

 • 1.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van de dag volgend op haar bekendmaking.

 • 2.

  Deze verordening vervalt op 1 januari 2016.

Artikel 14 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als: “Verordening subsidie Opplussen gemeente Maasdriel".

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 30 januari 2014.

De raad voornoemd,

de griffier

J.F.van Zutphen

de voorzitter

drs. G.E.W.Prick

Lijst van subsidiabele maatregelen, behorend bij de 'Verordening subsidie Opplussen gemeente Maasdriel'

Toegangspad in helling naar deurdrempel herstraten met bestaande stoeptegels

Toegangspad of terras in helling naar deurdrempel herstraten met nieuwe stoeptegels

Buitenlamp aanbrengen voor/achter het huis

Buitenlamp met berwegingssensor aanbrengen voor/achter het huis

Buitenlamp met lichtsensor aanbrengen voor/achter het huis

Tweede trapleuning aanbrengen

In huis een extra lichtpunt met sensor aanbrengen

In huis automatische nachtverlichting in het stopcontact plaatsen

Automatische opener voor hoog uitzetraam (bovenlicht)

Eén rookmelder keuken plaatsen:

 • -

  op het lichtnet (in plaats van op batterijen)

 • -

  op batterijen

 • -

  draadloos gekoppelde rookmelder

In badkamer anti-slip tegels op bestaande tegels aanbrengen

In badkamer anti-slip coating op bestaande tegels aanbrengen

Wandbeugel aanbrengen