Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Maasdriel

Verordening elektronische kennisgeving Maasdriel 2014

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieMaasdriel
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening elektronische kennisgeving Maasdriel 2014
CiteertitelVerordening elektronische kennisgeving Maasdriel 2014
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, art. 149

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

18-02-201401-01-2014nieuwe regeling

30-01-2014

Gemeenteblad 2014, 8012

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening elektronische kennisgeving Maasdriel 2014

De raad van de gemeente Maasdriel;

gezien het voorstel van het college van 17 december 2013;

gelet op artikel 149 van de Gemeentewet;

besluit:

vast te stellen de volgende:

Verordening elektronische kennisgeving Maasdriel 2014

Artikel 1. Elektronische kennisgeving

 • 1.

  Als bij wettelijk voorschrift is bepaald dat de kennisgeving van een ontwerpbesluit, een besluit of een aanvraag, of de kennisgeving van de zakelijke inhoud daarvan, van gemeentewege moet geschieden in een dag-, nieuws- of huis-aan-huisblad, dan wel op een andere geschikte wijze, vindt deze plaats in het elektronisch gemeenteblad. Dit gemeenteblad is te vinden op officielebekendmakingen.nl

 • 2.

  Daarnaast kan tot andere wijzen van kennisgeving worden overgegaan.

Artikel 2. Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.

  Deze verordening treedt in werking op de eerste dag volgende op die van bekendmaking daarvan en werkt terug tot 1 januari 2014.

 • 2.

  Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening elektronische kennisgeving Maasdriel 2014.

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 30 januari 2014.

De raad voornoemd,

de griffier

drs. J.F.van Zutphen

de voorzitter

drs. G.E.W.Prick