Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Maasdriel

Reglement burgerlijke stand Maasdriel 2016

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieMaasdriel
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingReglement burgerlijke stand Maasdriel 2016
CiteertitelReglement burgerlijke stand Maasdriel 2016
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Burgerlijk Wetboek, art. 1:16c

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

08-04-2016nieuwe regeling

29-03-2016

Gemeenteblad 2016, 42750

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Reglement burgerlijke stand Maasdriel 2016

Het college van de gemeente Maasdriel,

gelet op het bepaalde in afdeling 1 van boek 1 van het Burgerlijk Wetboek en de artikelen 1 tot en met 4 van het Besluit burgerlijke stand 1994;

besluit:

vast te stellen het volgende:

Reglement burgerlijke stand Maasdriel 2016

Artikel 1 Begripsbepalingen

Dit reglement verstaat onder:

 • a.

  het college: het college van burgemeester en wethouders;

 • b.

  belanghebbende: degene die wettelijk een belang heeft bij het doen van een verrichting in het kader van de burgerlijke stand;

 • c.

  omzettingen: het omzetten van een geregistreerd partnerschap in een huwelijk;

 • d.

  ambtenaar van de burgerlijke stand: een ambtenaar in dienst van de gemeente of van een andere gemeente als zodanig benoemd op grond van artikel 1:16, tweede en derde lid van het Burgerlijk Wetboek (BW);

 • e.

  buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand: een ambtenaar in dienst van de gemeente of van een andere gemeente of een persoon die geen ambtenaar in gemeentelijke dienst is, als zodanig benoemd op grond van artikel 1:16, tweede en derde lid, BW.

 • f.

  gemeentehuis: alle locaties die als zodanig door het bevoegde bestuursorgaan zijn aangewezen.

Artikel 2 De ambtenaren

 • 1.

  Het college kan tot ambtenaar van de burgerlijke stand benoemen:

  • a.

   ambtenaren in dienst van de gemeente, die werkzaam zijn bij het organisatieonderdeel waar de taak burgerlijke stand is ondergebracht;

  • b.

   ambtenaren in dienst van een andere gemeente.

 • 2.

  Het college kan tot buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand benoemen:

  • a.

   ambtenaren in dienst van de gemeente;

  • b.

   ambtenaren in dienst van een andere gemeente;

Artikel 3 Benoeming

 • 1.

  De benoeming van de ambtenaren van de burgerlijke stand geschiedt maximaal voor de periode waarin zij in dienst zijn bij de gemeente.

 • 2.

  De benoeming van de buitengewoon ambtenaren van de burgerlijke stand geschiedt voor een in het benoemingsbesluit te bepalen periode en uitsluitend voor het doen van huwelijksvoltrekkingen, partnerschapregistraties of omzettingen.

Artikel 4 Werklocatie

De ambtenaren en buitengewoon ambtenaren van de burgerlijke stand verrichten hun taken in het gemeentehuis en, voor zover daartoe gewichtige redenen bestaan, ook elders binnen de gemeente.

Artikel 5 Leiding bureau burgerlijke stand

Met de leiding van het bureau van de burgerlijke stand is belast de direct leidinggevende van het organisatieonderdeel van de gemeente waar de taak burgerlijke stand is ondergebracht.

Artikel 6 Openstelling bureau burgerlijke stand

 • 1.

  Het bureau van de burgerlijke stand is voor het publiek geopend:

  • a.

   voor huwelijksvoltrekkingen, partnerschapsregistraties of omzettingen in het gemeentehuis in Maasdriel: elke dag, op afspraak, tussen 9.00 en 17.00 uur

  • b.

   voor huwelijksvoltrekkingen, partnerschapsregistraties of omzettingen in andere gemeentehuizen dan het gemeentehuis in Maasdriel: elke dag, op afspraak, tussen 9.00 en 17.00 uur;

  • c.

   voor overige werkzaamheden: desgewenst op afspraak, tijdens de uren waarin het gemeentehuis in Maasdriel voor het publiek is geopend.

 • 2.

  Het bureau is gesloten indien de in het eerste lid vastgestelde openstelling samenvalt met algemeen erkende of daarmee gelijk gestelde feestdagen in de zin van artikel 3 van de Algemene Termijnenwet of andere door of namens het college aangewezen dagen waarop het bureau niet of slechts gedeeltelijk is geopend.

 • 3.

  Het bureau kan op dagen dat het bureau regulier gesloten is, voor het publiek beperkt geopend zijn op door of namens het college, na voorafgaande bekendmaking, te bepalen uren.

 • 4.

  Het bureau kan op verzoek van een belanghebbende, gedaan aan het college, worden geopend op andere dagen dat het bureau gesloten is, indien de belanghebbende aantoont dat met de verrichten werkzaamheden niet kan worden gewacht tot de eerstvolgende reguliere openstelling van het bureau.

 • 5.

  In bijzondere gevallen kan namens het college worden besloten tot afwijking van in het eerste lid aangegeven uren.

Artikel 7 Citeertitel, inwerkingtreding en intrekking

 • 1.

  Dit reglement kan worden aangehaald als “Reglement burgerlijke stand Maasdriel 2016” en treedt in werking met ingang van de eerste dag volgende op de bekendmaking daarvan.

 • 2.

  Op het moment van inwerkingtreding als genoemd in het eerste lid vervalt het Reglement, zoals vastgesteld op 27 januari 2004.

Aldus vastgesteld op 29 maart 2016.

Burgemeester en wethouders van Maasdriel,

de secretaris,

mr. ing. A.P.J.M.de Jong

de burgemeester,

H.van Kooten