Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Maasdriel

Archiefverordening gemeente Maasdriel 2016

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieMaasdriel
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingArchiefverordening gemeente Maasdriel 2016
CiteertitelArchiefverordening gemeente Maasdriel 2016
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

vervangt regeling uit 1999

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Archiefwet 1995, art. 30 en art. 32

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Besluit informatiebeheer gemeente Maasdriel 2016

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

18-11-2016nieuwe regeling

22-09-2016

Gemeenteblad 2016, 160680

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Archiefverordening gemeente Maasdriel 2016

De raad van Maasdriel;

Gelezen het voorstel van het college van Maasdriel van 19 juli 2016;

Gelet op de artikelen 30, eerste lid en 32, tweede lid van de Archiefwet 1995;

Overwegende dat die wet voorschrijft een verordening te hebben betreffende de zorg van het college voor het beheer van de digitale en analoge archiefbescheiden van de gemeentelijke organen alsmede betreffende het interne toezicht daarop;

Besluit vast te stellen de volgende:

Verordening betreffende de zorg van het college voor het beheer van de digitale en analoge archiefbescheiden van de gemeentelijke organen alsmede betreffende het interne toezicht daarop (Archiefverordening gemeente Maasdriel 2016)

Hoofdstuk I Definities

Artikel 1 Definities

In deze verordening en de daarop berustende voorschriften wordt verstaan onder:

 • a.

  archiefbescheiden: de archiefbescheiden als bedoeld in artikel 1 onder c van de wet

 • b.

  archiefbewaarplaats: de overeenkomstig artikel 31 van de wet aangewezen archiefbewaarplaats

 • c.

  archiefruimte: een overeenkomstig artikel 1 onder e van de wet aangewezen archiefruimte

 • d.

  archivaris: de overeenkomstig artikel 32 van de wet benoemde gemeentearchivaris

 • e.

  beheerder: degene die is belast met het beheer van de archiefbescheiden van een nader aan te wijzen organisatieonderdeel

 • f.

  wet de Archiefwet 1995

Hoofdstuk II De zorg voor het beheer van de archiefbescheiden

Artikel 2 Duurzaamheid, ordening, toegankelijkheid, bewaartermijn, vernietiging, authenticiteit

Het college draagt zorg voor het vervaardigen, bewaren en, voor zover wettelijk bepaald, vernietigen van de archiefbescheiden zodanig dat de duurzaamheid, ordening en toegankelijkheid gedurende de wettelijk voorgeschreven bewaartermijn zijn gewaarborgd en de authenticiteit ervan kan worden aangetoond.

Artikel 3 Middelen

Het college draagt er zorg voor dat jaarlijks op de gemeentebegroting voldoende middelen worden opgevoerd om de kosten te dekken die zijn verbonden aan het beheer van de archiefbescheiden.

Artikel 4 Personeel

Het college draagt zorg voor de aanstelling van voldoende, deskundig personeel ter uitvoering van de werkzaamheden verbonden aan het beheer van de archiefbescheiden.

Artikel 5 Beheervoorschriften

Het college draagt zorg voor het vaststellen of doen vaststellen van voorschriften voor het beheer van de archiefbescheiden.

Artikel 6 Taken en verantwoordelijkheden beheer van niet overgebrachte archiefbescheiden

Het college wijst taken en verantwoordelijkheden ten aanzien van de archiefbescheiden die niet naar de archiefbewaarplaats zijn overgebracht toe aan de beheerder.

Artikel 7 Taken en verantwoordelijkheden beheer van overgebrachte archiefbescheiden

Het college wijst taken en verantwoordelijkheden ten aanzien van het beheer van de archiefbescheiden die zijn overgebracht naar de archiefbewaarplaats dan wel aldaar op andere (rechts)titel zijn opgenomen toe aan de archivaris.

Artikel 8 Archiefbewaarplaats

Het college wijst een archiefbewaarplaats aan.

Hoofdstuk III Het toezicht op het beheer van de archiefbescheiden die niet zijn overgebracht naar de archiefbewaarplaats en het afleggen van verantwoording door de archivaris aan het college over het beheer van de archiefbescheiden die zijn overgebracht naar de archiefbewaarplaats

Artikel 9 Toezichthouder

De archivaris is belast met het toezicht op het bij of krachtens de wet bepaalde ten aanzien van het beheer van de archiefbescheiden die niet zijn overgebracht naar de archiefbewaarplaats.

Artikel 10 Uitvoering toezicht

De archivaris kan de uitoefening van het toezicht op het beheer van de archiefbescheiden die niet zijn overgebracht naar de archiefbewaarplaats opdragen aan voldoende en deskundige medewerkers.

Artikel 11 Informatieverstrekking

De beheerder verstrekt aan de archivaris of aan degene(n) aan wie de uitoefening van het toezicht is opgedragen, alle schriftelijke en mondelingen informatie die nodig is voor een goede taakvervulling,

Artikel 12 Toegang tot archiefbescheiden

De archivaris en degenen aan wie de uitoefening van het toezicht is opgedragen hebben toegang tot de archiefbescheiden en tot de ruimten en digitale systemen waarin de archiefbescheiden zich bevinden en met behulp waarvan de archiefbescheiden beheerd worden.

Artikel 13 In kennisstelling door de archivaris

De archivaris brengt de beheerder in kennis van de resultaten van de uitoefening van het toezicht. Bij voldoende aanleiding stelt de archivaris tevens het college hiervan in kennis. De archivaris geeft daarbij aan welke handelingen en voorzieningen naar zijn oordeel in strijd zijn met de naleving van het bepaalde bij of krachtens de wet alsmede welke herstelmaatregelen moeten worden getroffen om aan de wet te voldoen.

Artikel 14 Verslag van de archivaris aan het college over het beheer van de niet overgebrachte archiefbescheiden

De archivaris brengt jaarlijks aan het college verslag uit over het beheer van de archiefbescheiden die niet zijn overgebracht naar de archiefbewaarplaats alsmede over de wijze van uitoefening van het toezicht op het beheer.

Artikel 15 Verantwoording door de archivaris aan het college over beheer van de overgebrachte archiefbescheiden

De archivaris legt jaarlijks in de vorm van een verslag verantwoording af aan het college betreffende het beheer van de archiefbescheiden die zijn overgebracht naar de archiefbewaarplaats dan wel aldaar op andere (rechts)titel zijn opgenomen.

Hoofdstuk IV Verslaglegging door het college aan de raad

Artikel 16 Verslag van het college aan de raad over het beheer

Het college brengt jaarlijks verslag uit aan de raad over het beheer van de archiefbescheiden onder bijvoeging van de verslagen die de archivaris aan hen heeft uitgebracht conform artikel 15 en 16.

Hoofdstuk V Slotbepalingen

Artikel 17 Intrekking

De Archiefverordening Maasdriel 1999 wordt ingetrokken met ingang van de dag van inwerkingtreding van deze verordening.

Artikel 18 Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking met ingang van de dag na de bekendmaking daarvan.

Artikel 19 Naamgeving

Deze verordening wordt aangehaald als Archiefverordening gemeente Maasdriel 2016.

Aldus besloten in de openbare raadsvergadering van 22 september 2016.

De gemeenteraad voornoemd,

de griffier

mw. drs. H.P. vanOmmeren

de voorzitter

H. vanKooten