Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Maasdriel

Verordening op de heffing en invordering van een baatbelasting riolering 1992

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieMaasdriel
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening op de heffing en invordering van een baatbelasting riolering 1992
CiteertitelVerordening baatbelasting riolering 1992
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerpbelastingen

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, art. 222

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

04-11-201001-01-1993nieuwe regeling

16-12-1993

Het Carillon, 27-10-2010

Onbekend
04-11-201001-01-199314-03-2017nieuwe regeling

16-12-1993

Het Carillon, 27-10-2010

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening op de heffing en invordering van een baatbelasting riolering 1992

De raad der gemeente Maasdriel:

Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 2 juli 1993;

gelet op de artikelen 272, onderdeel b, en 273a van de Gemeentewet;

BESLUIT:

vast te stellen de volgende:

Verordening op de heffing en invordering van een baatbelasting riolering 1992.

ARTIKEL 1. Aard en voorwerp van de belasting

Onder de naam 'baatbelasting riolering 1992' wordt in de vorm van een jaarlijkse belasting van de op bij deze verordening behorende en als zodanig gewaarmerkte kaart in kleur aangeduide onroerende zaken, die gebaat zijn door het van gemeentewege aanleggen van riolering in 1992 een direkte belasting geheven ter verkrijging van een billijke bijdrage in de kosten van aanleg van deze riolering.

ARTIKEL 2. Heffingsduur

De belasting wordt geheven gedurende de belastingjaren 1994 tot en met 2023.

ARTIKEL 3

Het belastingjaar is gelijk aan het kalenderjaar.

ARTIKEL 4. Belastingplicht

 • 1.

  De belasting wordt geheven van degene, die van een onroerende zaak als bedoeld in artikel 1, het genot heeft krachtens eigendom, bezit of beperkt recht.

 • 2.

  Voor de toepassing van het eerste lid wordt als genothebbende krachtens eigendom, bezit of beperkt recht aangemerkt degene die op 1 januari van het belastingjaar als zodanig bij het kadaster bekend staat, tenzij blijkt dat op dat tijdstip een ander de genothebbende krachtens eigendom, bezit of beperkt recht was.

ARTIKEL 5. Maatstaf van heffing en tarief

De belasting bedraagt per jaar voor:

Een ongebouwd eigendom een

10,00

Eigendom bestemd als woning

105,00

Eigendom bestemd als bedrijfsruimte met inhoud tot 1.000 m3

1.500,00

Eigendom bestemd als bedrijfsruimte met inhoud van 1.000 m3 tot 5.000 m3

1.700,00

Eigendom bestemd als bedrijfsruimte met inhoud van 5.000 m3 tot 10.000 m3

1.900,00

Eigendom bestemd als bedrijfsruimte met inhoud van 10.000 m3 en groter

2.100,00

ARTIKEL 6. Heffing ineens

 • 1.

  Op schriftelijk bij burgemeester en wethouders in te dienen aanvraag van de belastingplichtige wordt voor de op het tijdstip van indiening van de aanvraag nog niet aangevangen belastingjaren de belasting ineens geheven.

 • 2.

  De heffing ineens geschiedt naar de omstandigheden op het tijdstip van indiening van de aanvraag en wordt bepaald op de contante waarde van de belasting over de nog niet aangevangen belastingjaren berekend naar een rentevoet van 7,5% per jaar.

ARTIKEL 7. Wijze van heffing

De belasting wordt geheven bij wijze van aanslag.

ARTIKEL 8. Betalingstermijn

De belasting is invorderbaar in één termijn, welke vervalt op de laatste dag van de maand volgende op die waarin het aanslagbiljet is gedagtekend.

ARTIKEL 9. Machtiging tot overdracht van bevoegdheden

Burgemeester en wethouders kunnen een of meer gemeente-ambtenaren aanwijzen, die in hun plaats treden met betrekking tot de uitvoering van enige wettelijke bepaling betreffende de heffing en invordering van deze belasting.

ARTIKEL 10. Verzending aanslagbiljetten

Burgemeester en wethouders kunnen bepalen dat voor de verzending van aanslagbiljetten ingevolge artikel 2, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 (Stb. 221) voor de gemeente-ontvanger of de op grond van artikel 127a van de gemeentewet aangewezen functionaris een andere gemeente-ambtenaar in de plaats treedt.

ARTIKEL 11. Nakoming van verplichtingen

De verplichtingen welke volgens de artikelen 47,50 en 51 van de Algemene wet inzake rijksbelastingen (Stb. 1959, 301) en in de artikelen 58 en 61 van de Invorderingswet 1990 (Stb. 221) gelden mede jegens de door burgemeester en wethouders aangewezen ambtenaren der gemeentelijke belastingen.

ARTIKEL 12. Berekening van interest bij uitstel van betaling

Ingeval op de voet van artikel 25 van de Invorderingswet 1990 uitstel van betaling is verleend wordt geen invorderingsrente in rekening gebracht indien voor alle op één aanslagbiljet vermelde aanslagen gerekend over de volle looptijd van het genoten uitstel in totaal een bedrag van f. 50,00 niet te boven gaat.

ARTIKEL 13. Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.

  De belasting wordt geheven met ingang van 1 januari 1994.

 • 2.

  Deze invordering kan worden aangehaald als 'Verordening baatbelasting riolering 1992'.

Aldus besloten in de openbare raadsvergadering van 16 december 1993

De raad voornoemd,

secretaris

J.P.M.van de Ven

voorzitter

J.E.A.Haas