Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Maasdriel

Wegsleepverordening 2005

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieMaasdriel
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingWegsleepverordening 2005
CiteertitelWegsleepverordening 2005
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Wegenverkeerswet 1994, art. 173, lid 2

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-11-201001-01-2005nieuwe regeling

22-12-2005

Het Carillon, 27-10-2010

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Wegsleepverordening 2005

De raad van de gemeente Maasdriel;

gezien het voorstel van het college van 8 november 2005;

gelet op artikel 149 van de Gemeentewet, artikel 173, tweede lid van de Wegenverkeerswet 1994 en het Besluit wegslepen van voertuigen;

besluit:

vast te stellen de volgende:

Wegsleepverordening 2005

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  RVV 1990: het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990;

 • b.

  wet: de Wegenverkeerswet 1994;

 • c.

  besluit: het Besluit wegslepen van voertuigen;

 • d.

  voertuig: wat hieronder wordt verstaan in artikel 1, onder a1 RVV 1990;

 • e.

  motorrijtuig: wat hieronder wordt verstaan in artikel 1, eerste lid, onder c van de wet;

 • f.

  het college: het college van burgemeester en wethouders.

Artikel 2 Aanwijzing van wegen en weggedeelten waar voertuigen kunnen worden verwijderd, overgebracht en in bewaring gesteld in het belang van het vrijhouden van wegen en weggedeelten

Als wegen en weggedeelten, bedoeld in artikel 170, eerste lid, onder c van de wet worden alle wegen en weggedeelten binnen de gemeenten aangewezen voor zover ze behoren tot een van de in artikel 2 van het besluit bedoelde soorten van wegen en weggedeelten.

Artikel 3 Plaats bewaring voertuigen en openingstijden

 • 1.

  Als plaats van bewaring van voertuigen wordt aangewezen:

  Kerkstraat 21 5328 AA Rossum (Gld)

 • 2.

  De openingstijden van deze bewaarplaats zijn:

  • a.

   op werkdagen van 09.00 uur tot 17.00 uur;

  • b.

   op zaterdag van 10.00 uur tot 15.00 uur.

Artikel 4 Kosten overbrengen en bewaren voertuigen

 • 1.

  De kosten van het overbrengen van een voertuig naar de bewaarplaats bedragen:

  • a.

   basistarief/voorrijkosten € 45,00.

 • 2.

  De kosten van het bewaren van een voertuig bedragen:

  • a.

   € 115,00 voor het daadwerkelijke overbrengen en voor de eerste drie etmalen of een gedeelte daarvan;

  • b.

   € 7,50 voor elk volgend etmaal of een gedeelte daarvan.

 • 3.

  De personele en materiële kosten voor het opsporen van de eigenaar c.q. gebruiker van het voertuig bedragen € 40,50

 • 4.

  Indien het voertuig niet binnen 48 uur na de inbewaringstelling is afgehaald worden voornoemde kosten verhoogd met de personele en materiële kosten voor de bekendmaking van de beschikking en de kosten ter opsporing van degene aan wie de beschikking wordt bekend gemaakt, zijnde € 17,25 per kwartier.

 • 5.

  Indien het voertuig niet binnen 13 weken na de inbewaringstelling kan worden teruggegeven en het voertuig wordt verkocht dan wel om niet aan een derde in eigendom wordt overgedragen dan wel wordt vernietigd, worden de kosten verhoogd met de personele en materiële kosten van verkoop, eigendomsoverdracht om niet of vernietiging waaronder begrepen de kosten van taxatie van het voertuig.

Artikel 5 Overbrengen en in bewaring stellen van motorrijtuigen in het geval van gebleken onvoldoende rijgeschiktheid of rijvaardigheid dan wel het ontbreken van een behoorlijk zichtbare kentekenplaat

Wanneer gebruik wordt gemaakt van de bevoegdheid, bedoeld in artikel 130, vierde lid, 164, zevende lid, en 174, eerste lid van de wet, zijn de artikelen 1, 3 en 4 van deze verordening van overeenkomstige toepassing.

Artikel 6 Inwerkingtreding en vervallen vorige verordening

 • 1.

  Deze verordening treedt in werking op de eerste dag van de maand na de dag van bekendmaking en werkt terug tot 1 januari 2005

 • 2.

  Op dat tijdstip vervalt de Wegsleepverordening Maasdriel,vastgesteld op 28 mei 2002.

Artikel 7 Citeertitel

Deze verordening kan worden aangehaald als: Wegsleepverordening 2005.

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 22 december 2005.

De raad voornoemd,

De griffier

Drs. J.F.van Zutphen

de voorzitter

drs. J.M.L.N.Mikkers