Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Maasdriel

Verordening werkgeverscommissie 2018

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieMaasdriel
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening werkgeverscommissie 2018
Citeertitel
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 83, eerste lid, van de Gemeentewet

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

06-11-2018nieuwe regeling

27-09-2018

gmb-2018-235223

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening werkgeverscommissie 2018

De raad van de gemeente Maasdriel,

gelezen het voorstel van het presidium van 28 augustus 2018,

gelet op artikel 83, eerste lid, de artikelen 107 tot en met 107e, artikel 156 van de Gemeentewet

en afdeling 10.1.2 van de Algemene wet bestuursrecht;

besluit :

vast te stellen de

Verordening werkgeverscommissie 2018

Artikel 1 Instelling commissie

Er is een commissie die door de raad is ingesteld en wordt aangeduid als de werkgeverscommissie.

Artikel 2 Taken en bevoegdheden werkgeverscommissie

 • 1.

  De werkgeverscommissie oefent het werkgeverschap uit ten aanzien van de griffier en de overige op de griffie werkzame ambtenaren.

 • 2.

  Hiertoe delegeert de raad aan de werkgeverscommissie de bevoegdheden die rechtstreeks voortvloeien uit de Ambtenarenwet, de op deze wet gebaseerde en door de raad vastgestelde rechtspositionele voorschriften en de artikelen 107 tot en met 107e Gemeentewet, met uitzondering van de bevoegdheden als bedoeld in artikel 107 (benoemen, schorsen als disciplinaire maatregel en ontslaan van de griffier), 107a, tweede lid (instructie van de griffier), 107d, eerste lid (vervanging van de griffier) en 107e, eerste lid (vaststelling en wijziging van de organisatie van de griffie) van de Gemeentewet behoudens het vaststellen en wijzigen van de arbeidsvoorwaardenregeling;

 • 3.

  Tot de bevoegdheid van de werkgeverscommissie behoren ook de voorbereiding en uitvoering van de overige tot het werkgeverschap van de raad behorende besluiten en regelingen;

 • 4.

  De werkgeverscommissie kan de aan haar overgedragen bevoegdheden ten aanzien van het griffiepersoneel mandateren aan de griffier.

 • 5.

  De werkgeverscommissie kan (onderdelen van) de aan haar overgedragen bevoegdheden ten aanzien van de griffie mandateren aan daartoe benoemde raadsleden.

Artikel 3 Samenstelling werkgeverscommissie

 • 1.

  De werkgeverscommissie bestaat uit een voorzitter en de overige fractievoorzitters uit de raad;

 • 2.

  De voorzitter en de leden van de werkgeverscommissie worden door de raad uit zijn midden benoemd voor de duur van de zittingsperiode van de raad.

 • 3.

  Het lidmaatschap van de werkgeverscommissie eindigt:

  • a.

   op eigen verzoek; het lid doet daarvan schriftelijk mededeling aan de raad; het ontslag gaat in als de opvolger door de raad is benoemd;

  • b.

   indien het lid aftreedt als lid van de raad;

  • c.

   indien de raad van oordeel is dat het lid niet langer geschikt is de functie van lid van de werkgeverscommissie te vervullen.

 • 4.

  De voorzitter van de raad kan in voorkomende gevallen worden uitgenodigd:

 • 5.

  om in de vergadering van de werkgeverscommissie aanwezig te zijn en eventueel optreden als informant.

 • 6.

  als technisch voorzitter op te treden tijdens vergaderingen.

Artikel 4 Taken voorzitter

 • 1.

  De voorzitter draagt zorg voor:

  • a.

   het tijdig en periodiek bijeenroepen van de werkgeverscommissie;

  • b.

   het leiden van de vergaderingen of de voorzitter van de raad uitnodigen om deze taak technisch over te nemen;

  • c.

   het doen naleven van deze verordening;

  • d.

   het ondertekenen van de stukken en de besluiten die van deze commissie uitgaan, alsmede

  • e.

   het zorg dragen voor de uitvoering van de besluiten van de werkgeverscommissie,

  • f.

   het fungeren als schakel tussen de werkgeverscommissie en de griffier als

  • g.

   eerstverantwoordelijke voor de personele en organisatorische zaken van de griffie.

 • 2.

  Taken van de voorzitter kunnen worden gemandateerd aan daartoe benoemde raadsleden

Artikel 5 Ondersteuning van de commissie

De griffier of een door deze aan te wijzen functionaris staat de werkgeverscommissie terzijde, draagt zorg voor het secretariaat en maakt met het college of de secretaris afspraken over ondersteuning.

Artikel 6 Besluitvorming

 • 1.

  Besluiten worden genomen bij meerderheid van stemmen, uitgebracht door de leden zoals bedoeld in artikel 2;

 • 2.

  Besluiten worden alleen genomen indien in de vergadering meer dan de helft van het aantal zitting hebbende leden aanwezig is.

Artikel 7 Verslaglegging

De griffier zorgt voor het opstellen van een besluitenlijst van elke vergadering. De besluitenlijst wordt in de eerstvolgende vergadering van de werkgeverscommissie definitief vastgesteld.

Artikel 8 Beslotenheid van vergaderingen

 • 1.

  De vergaderingen van de werkgeverscommissie worden in het belang als bedoeld in artikel 10, tweede lid, onder e of f van de Wet openbaarheid van bestuur in beslotenheid gehouden.

 • 2.

  De agenda, de stukken en de besluitenlijst zijn openbaar, tenzij de werkgeverscommissie beslist dat op grond van een belang, genoemd in artikel 10 van de Wet openbaarheid van bestuur, hierop of een deel daarvan geheimhouding moet worden gelegd.

 • 3.

  Indien een raadslid de stukken als bedoeld in het tweede lid wil inzien, kan hij daartoe een verzoek indienen bij de voorzitter van de werkgeverscommissie. De voorzitter weigert een dergelijk verzoek slechts als sprake is van strijd met het openbaar belang. Het tweede lid is van overeenkomstige toepassing.

Artikel 9 Vergaderfrequentie

De werkgeverscommissie vergadert tenminste tweemaal per jaar en voorts zo vaak als door de voorzitter of één van de leden nodig wordt geacht.

Artikel 10 Verantwoording

De werkgeverscommissie brengt met inachtneming van het bepaalde in artikel 7, jaarlijks verslag uit aan de raad van haar werkzaamheden en bevindingen.

Artikel 11 Onvoorziene omstandigheden

In gevallen waarin deze verordening niet voorziet of bij twijfel over de toepassing ervan beslist de werkgeverscommissie op voorstel van de voorzitter.

Artikel 12 Inwerkingtreding en intrekking vorige regeling

Dit besluit treedt in werking op de dag volgende op die van zijn bekendmaking. Op die datum vervalt de Verordening werkgeverscommissie 2014.

Artikel 13 Citeertitel

Deze regeling kan worden aangehaald als 'Verordening werkgeverscommissie 2018'.

Aldus besloten in de openbare raadsvergadering van 27 september 2018

De gemeenteraad voornoemd,

de griffier

mw. drs. H.P. vanOmmeren

de voorzitter

H. van Kooten