Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Maasdriel

Verordening Stimuleringslening Duurzaamheid Non-profitorganisaties gemeente Maasdriel

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieMaasdriel
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening Stimuleringslening Duurzaamheid Non-profitorganisaties gemeente Maasdriel
Citeertitel
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpmilieu
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 149 van de Gemeentewet

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

10-11-2018nieuwe regeling

25-10-2018

gmb-2018-238877

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening Stimuleringslening Duurzaamheid Non-profitorganisaties gemeente Maasdriel

De raad van de gemeente Maasdriel;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 20 augustus 2018;

gelet op de artikelen 147 en 149 van de Gemeentewet;

b e s l u i t :

vast te stellen de volgende: Verordening Stimuleringslening Duurzaamheid Non-profitorganisaties gemeente Maasdriel

Artikel 1 Begrippen

Deze verordening verstaat onder:

 • a.

  aanvrager: een rechtspersoon zoals genoemd in artikel 2 van deze verordening, die een aanvraag doet in de zin van deze verordening.

 • b.

  eigenaar: rechthebbende op een eigendom

 • c.

  gebruiker: degene die het gebruiksrecht heeft

 • d.

  eigendom: het recht van een natuurlijk- of rechtspersoon om over een onroerende zaak (stuk grond, gebouw, etc.) naar eigen goeddunken te beschikken, mits dit gebruik niet strijdt met rechten van anderen en de op wettelijke voorschriften en regels van ongeschreven recht gegronde beperkingen daarbij in acht worden genomen.

 • e.

  beschikking: een besluit gericht aan een aanvrager naar aanleiding van een aanvraag.

 • f.

  college: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Maasdriel.

 • g.

  gebouw: elk bouwwerk dat een voor mensen toegankelijke, overdekte, geheel of gedeeltelijk met wanden omsloten ruimte vormt.

 • h.

  bijbehorend bouwwerk: op de grond staand bouwwerk met een dak, zich op hetzelfde perceel als het hoofdgebouw bevindend en tevens uitbreiding van een hoofdgebouw, al dan niet er tegenaan gebouwd en dan wel functioneel met hoofdgebouw verbonden.

 • i.

  stimuleringslening: een lening die, na toewijzing door het college, door SVn kan worden verstrekt aan aanvrager ten behoeve van de financiering van de door het college aanvaarde werkelijke kosten van duurzaamheidsmaatregelen, die worden getroffen in de bestaande gebouwen;

 • j.

  duurzaamheidsmaatregelen: energiebesparende en energieopwekkende maatregelen, als bedoeld in artikel 5;

 • k.

  werkelijke kosten: de kosten van materialen en werkzaamheden voor zover noodzakelijk voor het treffen van duurzaamheidsmaatregelen, vermeerderd met de kosten van een energiebesparingsadvies, de kosten van het energieadvies, legeskosten, bijkomende kosten voor het verkrijgen van de Stimuleringslening en de kosten van door een deskundig vakbedrijf terzake van deze duurzaamheidsmaatregelen in rekening gebrachte arbeidsuren, eventueel vermeerderd met BTW en verminderd met de van derden ontvangen of nog te ontvangen tegemoetkomingen (subsidies) in deze kosten;

 • l.

  Non–profitorganisatie: privaatrechtelijke rechtspersonen zonder winstoogmerk, zoals de vereniging en stichting die een gebouw in eigendom hebben of beheren in de gemeente Maasdriel met activiteiten en voorzieningen van sportieve, educatieve, sociaal-culturele, levensbeschouwelijke of godsdienstige aard.

 • m.

  Maatwerkadvies energiebesparing: het maatwerkadvies omvat maatregelen die uitgevoerd kunnen worden aan- of ten behoeve van- het onroerend goed om de utiliteitsbouw te verbeteren. Een maatwerkadvies wordt opgesteld door een adviseur van een gecertificeerd (BRL9500-02) maatwerkadviesbureau.

 • n.

  SVn: stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten, statutair gevestigd te Hoevelaken en kantoorhoudende te Amersfoort, financiële dienstverlener, geregistreerd onder AFM-vergunningnummer 12013647.

Artikel 2 Toepassingsbereik

 • 1.

  Deze verordening is uitsluitend van toepassing op in de gemeente Maasdriel gelegen bestaande gebouwen, in gebruik voor non-profitorganisaties. Commercieel- en gemeentelijk vastgoed is uitgesloten.

 • 2.

  Deze verordening is uitsluitend van toepassing voor:

  • a.

   Eigenaren van gebouwen in gebruik voor non-profitorganisaties.

  • b.

   Non-profitorganisaties die een gebouw beheren en gebruiken, maar niet noodzakelijkerwijs dat gebouw in eigendom hebben.

  • c.

   Schoolbesturen die een schoolgebouw beheren en onderhouden.

Artikel 3. Budget

Het beschikbare budget voor het toewijzen van Stimuleringsleningen op basis van deze verordening bedraagt € 100.000,- in 2019 aangevuld met € 100.000,- in 2020.

Artikel 4. Bevoegdheid college

Het college is bevoegd om, met inachtneming van het bepaalde in deze verordening, een Stimuleringslening toe te kennen. Het college kan aan een toewijzingsbesluit nadere voorwaarden verbinden.

Artikel 5. Duurzaamheidsmaatregelen

 • 1.

  Tot de duurzaamheidsmaatregelen worden in ieder geval gerekend:

  • a.

   Warmtepomp

  • b.

   Zonnepanelen

  • c.

   Zonneboiler/zonnecollectoren

  • d.

   Gevelisolatie

  • e.

   Spouwmuurisolatie

  • f.

   Dakisolatie

  • g.

   Vloerisolatie

  • h.

   Isolatieglas (HR ++ of HR+++)

  • i.

   Isolatiekozijn (U-waarde van maximaal 1,2)

  • j.

   LED verlichting binnen en buiten

  • k.

   Micro windturbines met een rotordiameter <2m

  • l.

   Micro warmtekrachtkoppeling (WKK)/HRe-ketel

  • m.

   Douche WTW (warmteterugwinning)

  • n.

   Groen dak, alleen in combinatie met dakisolatie

  • o.

   Accusysteem voor opslag duurzame energie

  • p.

   Maatregel met aantoonbare vergelijkbaar energiebesparingseffect als bovenstaande maatregelen

  • q.

   andere niet genoemde maatregelen gericht op energiebesparing of duurzame opwek van energie.

Artikel 6. Aanvraag

Een aanvraag voor een Stimuleringslening wordt schriftelijk of digitaal bij het college ingediend op een door de gemeente beschikbaar gesteld formulier en gaat onder opgave van:

 • 1.

  een energieprestatieadvies en de te treffen duurzaamheidsmaatregelen;

 • 2.

  de werkelijke kosten van het treffen van de duurzaamheidsmaatregelen alsmede een financiële onderbouwing van deze opgave (op basis van offertes);

 • 3.

  een planning van de uitvoering van de werkzaamheden;

 • 4.

  indien noodzakelijk een omgevingsvergunning en een verklaring van een constructeur.

Artikel 7. Procedure aanvraag en toewijzing

 • 1.

  Het college bevestigt de ontvangst van de aanvraag binnen twee weken.

 • 2.

  Indien de aanvraag niet alle gegevens bevat die het college voor het nemen van een beslissing noodzakelijk acht, stelt het college aanvrager in de gelegenheid de aanvraag binnen een termijn van vier weken te completeren.

 • 3.

  Indien de aanvraag niet binnen de aangegeven termijn is gecompleteerd, verklaart het college de aanvraag niet ontvankelijk.

 • 4.

  Het college handelt aanvragen in volgorde van binnenkomst af.

 • 5.

  Het college neemt binnen acht weken na ontvangst van de aanvraag, dan wel na het compleet worden daarvan, een beslissing en deelt die middels een besluit mee aan aanvrager.

 • 6.

  Uit overschrijding van de in het vijfde lid bedoelde termijn kan de aanvrager niet afleiden dat zijn aanvraag is of wordt gehonoreerd.

 • 7.

  Na toekenning van de gemeente moet er binnen 6 maanden een complete aanvraag bij SVn ingediend worden, anders vervalt de toekenning van rechtswege.

Artikel 8. Afwijzen aanvraag

Het college wijst een aanvraag af, indien:

 • 1.

  het budget niet toereikend is om de aanvraag te honoreren;

 • 2.

  de voorgestelde maatregel(en) valt onder artikel 5.q en de werkelijke kosten naar zijn oordeel niet in redelijke verhouding staan tot het te verkrijgen resultaat;

 • 3.

  de werkelijke kosten minder bedragen dan € 5.000,- inclusief btw;

 • 4.

  de aanvraag bij hem wordt ingediend ná het treffen van de duurzaamheidsmaatregelen;

 • 5.

  naar zijn oordeel gegronde redenen bestaan aan te nemen dan wel vastgesteld wordt, dat niet aan de voorwaarden en bepalingen van deze verordening wordt of zal worden voldaan.

Artikel 9. Beleidsdoelen

Het college besluit aanvrager een Stimuleringslening toe te kennen, indien uit de aanvraag blijkt dat met het treffen van de duurzaamheidsmaatregelen aantoonbaar wordt bijgedragen aan een of meer van de hiernavolgende beleidsdoelen:

 • a.

  een beperking van de energievraag, dan wel een vermindering van CO2 uitstoot;

 • b.

  het verhogen van het aandeel duurzame energiebronnen.

Artikel 10. Financiële toets, verstrekken en beheer Stimuleringslening door SVn

 • 1.

  De toewijzing door het college betreft een reservering voor een Stimuleringslening uit het gemeentelijke budget. De toewijzing voor het aanvragen van een Stimuleringslening vormt het startpunt voor een autonome financiële toetsing door SVn.

 • 2.

  De verordening is in overeenstemming met de productspecificaties Stimuleringslening van SVn en de samenwerking tussen de gemeente Maasdriel en SVn.

 • 3.

  SVn stelt de definitieve hoogte van de Stimuleringslening vast en bij en positieve financiële toets brengt SVn een offerte uit. Bij een negatieve financiële toets, wijst SVn de lening af en brengt de aanvrager en gemeente hiervan op de hoogte.

 • 4.

  SVn verstrekt en beheert een geoffreerde Stimuleringslening. Indien de aanvrager het niet eens is met de financiële toets van SVn, kan er een klachtenprocedure worden gestart bij SVn en vervolgens eventueel bij het Klachteninstituut financiële dienstverlening (Kifid) of zich wenden tot de bevoegde burgerlijke rechter.

Artikel 11. Kenmerken Stimuleringslening

 • 1.

  De hoofdsom van de door het college toegewezen Stimuleringslening is in beginsel gelijk aan het bedrag van de door het college aanvaarde werkelijke kosten.

 • 2.

  In afwijking van het eerste lid bedraagt de hoofdsom van de Stimuleringslening voor de categorieën onder artikel 2, lid 2 niet minder dan € 5.000,- en niet meer dan € 30.000,- inclusief btw. De werkelijke investering mag hoger zijn dan de maximale hoofdsom van de Stimuleringslening.

 • 3.

  De lening wordt pas verstrekt, nadat een onderhandse akte door aanvrager is ondertekend.

 • 4.

  De looptijd van de Stimuleringslening bedraagt maximaal 10 jaar.

 • 5.

  De Stimuleringslening is een annuïteitenlening en dient te worden terugbetaald in overeenstemming met de hierboven genoemde Productspecificaties.

 • 6.

  Het rentepercentage wordt door het college vastgesteld op het moment van toekenning en is voor 10 jaar vast.

 • 7.

  Vervroegde aflossing van de Stimuleringslening is te allen tijde boetevrij toegestaan met dien verstande dat aflossing enkel mogelijk is met minimale bedragen van € 250,-.

Artikel 12. Bouwkrediet

Een Stimuleringslening komt via een bouwkrediet van SVn tot uitbetaling op basis van facturen, die verband houden met toegekende werkelijke kosten.

Artikel 13. Nadere regels

Het college kan voor de uitvoering van deze verordening nadere regels vaststellen.

Artikel 14. Hardheidsclausule

Indien vanwege bijzondere omstandigheden een strikte toepassing van deze verordening naar het oordeel van het college zou leiden tot een onredelijke beslissing, kan het college gemotiveerd afwijken van het bepaalde in deze verordening

Artikel 15. Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking met ingang van de dag volgend op die waarop de verordening is bekendgemaakt

Artikel 16. Intrekken toekenningsbesluit

 • 1.

  Het college trekt een toekenningsbesluit geheel of gedeeltelijk in als:

  • a.

   er niet is voldaan aan de bij of krachtens deze verordening gestelde voorschriften en/of bepalingen;

  • b.

   de stimuleringslening is verstrekt op grond van onjuiste gegevens.

 • 2.

  In geval van overtreding van de voorschriften in deze verordening de eigenaar verschoonbaar is, kan het college besluiten de bovengenoemde sanctie geheel of gedeeltelijk achterwege te laten.

Artikel 17. Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als “Verordening Stimuleringslening Duurzaamheid non-profitorganisaties gemeente Maasdriel”.

Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Maasdriel in zijn vergadering van 25 oktober 2018

De gemeenteraad voornoemd,

de griffier

mw. drs. H.P. vanOmmeren

de voorzitter

H. van Kooten