Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Maasdriel

Uitvoeringsregeling met betrekking tot de heffing en de invordering van gemeentelijke belastingen in de gemeente Maasdriel

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieMaasdriel
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingUitvoeringsregeling met betrekking tot de heffing en de invordering van gemeentelijke belastingen in de gemeente Maasdriel
CiteertitelUitvoeringsregeling gemeentelijke belastingen Maasdriel
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. artikel 6 van de Algemene wet inzake rijksbelastingen
 2. artikel 7 van de Algemene wet inzake rijksbelastingen
 3. artikel 8 van de Algemene wet inzake rijksbelastingen
 4. artikel 13 van de Algemene wet inzake rijksbelastingen
 5. artikel 14 van de Algemene wet inzake rijksbelastingen
 6. Invorderingswet 1990
 7. artikel 231, derde lid, van de Gemeentewet
 8. artikel 237 van de Gemeentewet
 9. artikel 160, eerste lid, van de Gemeentewet
 10. artikel 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

18-09-2019Nieuwe regeling

03-09-2019

gmb-2019-226272

Tekst van de regeling

Intitulé

Uitvoeringsregeling met betrekking tot de heffing en de invordering van gemeentelijke belastingen in de gemeente Maasdriel

Het college van burgemeester en wethouders van Maasdriel;

 

gelet op de artikelen 6, 7, 8, 13 en 14 van de Algemene wet inzake rijksbelastingen, artikel 31 van de Invorderingswet 1990 in verbinding met de artikelen 231, tweede lid, onderdeel a, en derde lid, en 237 van de Gemeentewet, op artikel 160, eerste lid, onderdeel b, van de Gemeentewet, op artikel 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht, alsmede op het betreffende artikel van de in de gemeente Maasdriel geldende belastingverordeningen, waarin aan het college de bevoegdheid is toegekend nadere regels te geven met betrekking tot de heffing en de invordering van de onderscheiden gemeentelijke belastingen;

besluit vast te stellen de volgende regeling:

 

Uitvoeringsregeling met betrekking tot de heffing en de invordering van gemeentelijkebelastingen in de gemeente Maasdriel (Uitvoeringsregeling gemeentelijkebelastingen Maasdriel)

Artikel 1 Algemene bepaling

 • 1.

  Deze regeling geeft uitvoering aan de artikelen 6, 7, 8, 13 en 14 van de Algemene wet inzake rijksbelastingen, artikel 31 van de Invorderingswet 1990, artikel 160, eerste lid, onderdeel b, van de Gemeentewet, artikel 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht en de artikelen in de belastingverordeningen van de gemeente Maasdriel op grond waarvan het college nadere regels kan geven met betrekking tot de heffing en de invordering van de onderscheiden gemeentelijke belastingen.

 • 2.

  Voor de toepassing van deze regeling worden rechten aangemerkt als gemeentelijke belastingen.

 • 3.

  De op andere wijze geheven gemeentelijke belastingen bedoeld in artikel 233 van de Gemeentewet, worden voor de toepassing van deze regeling aangemerkt als bij wege van aanslag geheven belastingen, met dien verstande dat wordt verstaan onder de aanslag of de voorlopige aanslag: het gevorderde, onderscheidenlijk het voorlopig gevorderde bedrag. Artikel 2 blijft bij de op andere wijze geheven gemeentelijke belastingen buiten toepassing.

Artikel 2 Aangifte

 • 1.

  De belastingplichtige voor:

  • a.

   de verblijfsbelasting;

  • b.

   de watertoeristenbelasting;

  • c.

   de precariobelasting;

  aan wie niet binnen zes maanden na afloop van het belastingjaar of kalenderjaar een aangiftebiljet is uitgereikt of een aanslag is opgelegd, is gehouden binnen een maand na het verstrijken van die zes maanden bij de in artikel 231, tweede lid, onderdeel b, van de Gemeentewet bedoelde gemeenteambtenaar een schriftelijk verzoek in te dienen om uitreiking van een aangiftebiljet.

 • 2.

  Een door de heffingsambtenaar aan de belastingplichtige toegestuurd aangiftebiljet moet de belastingplichtige binnen twee weken na de verzenddatum hiervan volledig ingevuld en met de gevraagde stukken terugsturen naar de heffingsambtenaar, tenzij de heffingsambtenaar hiervoor een andere termijn stelt.

 • 3.

  Overeenkomstig het bepaalde in artikel 8 van de Algemene wet inzake rijksbelastingen dienen de in het aangiftebiljet gevraagde gegevens duidelijk, stellig en zonder voorbehoud te worden ingevuld. Het aangiftebiljet wordt ondertekend en met de daarbij gevraagde bescheiden ingeleverd of toegezonden.

 • 4.

  Als formulier van het aangiftebiljet verblijfsbelasting wordt vastgesteld Bijlage A.

 • 5.

  Als formulier van het aangiftebiljet watertoeristenbelasting wordt vastgesteld Bijlage B.

 • 6.

  Als formulier voor het aangiftebiljet precariobelasting voor buizen, kabels, draden of leidingen wordt vastgesteld Bijlage C.

Artikel 3 Nachtverblijfregister

 • 1.

  Voor de toepassing van de verordening verblijfsbelasting en onderhavige uitvoeringsregeling wordt onder ‘nachtverblijfregister’ verstaan een digitale gegevensverzameling, waarin met betrekking tot een ieder aan wie gelegenheid tot verblijf wordt geboden, wordt bijgehouden:

  • a.

   naam en voorna(a)m(en)

  • b.

   woonplaats

  • c.

   aard van het overlegde reisdocument of identiteitsbewijs

  • d.

   adres van verblijf

  • e.

   datum van aankomst en, bij vertrek, datum van vertrek

  • f.

   het aantal overnachtingen ter zake waarvan belasting verschuldigd is.

 • 2.

  Het nachtverblijfregister dient digitaal te worden bijgehouden op www.maasdriel.nl.

 • 3.

  Van de verplichting bedoeld in het vorige lid kan door het college van burgemeester en wethouders ontheffing worden verleend.

 • 4.

  Aan het verlenen van de ontheffing bedoeld in het vorige lid kunnen voorwaarden worden gesteld door het college van burgemeester en wethouders.

Artikel 4 Voorlopige aanslag

 • 1.

  De in artikel 231, tweede lid, onderdeel b, van de Gemeentewet bedoelde gemeenteambtenaar legt een voorlopige aanslag op, indien het bedrag waarop de aanslag vermoedelijk zal worden vastgesteld, na verrekening van voorheffingen en reeds opgelegde voorlopige aanslagen, zulks naar zijn mening rechtvaardigt.

 • 2.

  De bepaling van het bedrag van een voorlopige aanslag die wordt vastgesteld in het tijdvak waarover de belasting wordt geheven, dan wel na het tijdstip waarop de belastingschuld is ontstaan kan:

  • a.

   voor de verblijfsbelasting geschieden op grond van het gemiddelde dat voortvloeit uit de gegevens die hebben gediend ter vaststelling van de meest recente belastingaanslag over elk van de twee voorafgaande jaren, met dien verstande dat daarbij op benaderende wijze rekening kan worden gehouden met wijzigingen in de wettelijke bepalingen betreffende de heffing van de gemeentelijke belasting alsmede met andere wijzigingen die voor de heffing van de gemeentelijke belasting van belang kunnen zijn;

  • b.

   voor de watertoeristenbelasting geschieden op grond van het gemiddelde dat voortvloeit uit de gegevens die hebben gediend ter vaststelling van de meest recente belastingaanslag over elk van de twee voorafgaande jaren, met dien verstande dat daarbij op benaderende wijze rekening kan worden gehouden met wijzigingen in de wettelijke bepalingen betreffende de heffing van de gemeentelijke belasting alsmede met andere wijzigingen die voor de heffing van de gemeentelijke belasting van belang kunnen zijn;

  • c.

   voor de precariobelasting voor buizen, kabels, draden of leidingen geschieden op basis van gegevens die hebben gediend ter vaststelling van de meest recente belastingaanslag.

 • 3.

  Indien geen gegevens als bedoeld in de vorige lid aanwezig zijn, wordt het bedrag bepaald op basis van een redelijke schatting.

 • 4.

  Ingeval de belastingplichtige aannemelijk maakt dat het bedrag waarop de voorlopige vordering vermoedelijk zal worden vastgesteld lager is dan het op de voet van dit artikel berekende bedrag, wordt het voorlopige gevorderde bedrag gesteld op dit lagere bedrag.

Artikel 5 Rente

 • 1.

  Bij de invordering van de gemeentelijke belastingen vindt de ministeriële regeling bedoeld in artikel 31 van de Invorderingswet 1990 overeenkomstige toepassing.

 • 2.

  In afwijking van de in het eerste lid bedoelde regeling wordt geen invorderingsrente in rekening gebracht indien deze in totaal een bedrag van € 20,- niet te boven gaat.

Artikel 6 Inwerkingtreding

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na die van de bekendmaking.

Artikel 7 Citeertitel

Deze regeling wordt aangehaald als: Uitvoeringsregeling gemeentelijke belastingen Maasdriel.

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van 3 september 2019.

de secretaris,

G.T.Wildeman

de burgemeester,

H. vanKooten

Bijlage A  

 

Behorende bij de Uitvoeringsregeling gemeentelijke belastingen Maasdriel

AANGIFTEBILJET VERBLIJFSBELASTING 2019

 

Naam

.......................................................................................

Adres

.......................................................................................

Postcode + woonplaats

.......................................................................................

Telefoonnummer

.......................................................................................

 

 

Bedrijfsnaam

.......................................................................................

Adres van het bedrijf

.......................................................................................

Postcode + woonplaats

.......................................................................................

 

 

 

 

Datum uitreiking

:

Indienen vóór

:

 

Toelichting:

Onder de naam verblijfsbelasting wordt een directe belasting geheven voor:

 • 1.

  het houden van verblijf met overnachting binnen de gemeente tegen vergoeding in welke vorm dan ook door personen die niet als ingezetene met een adres in de gemeente in de basisregistratie personen zijn ingeschreven;

 • 2.

  het houden van verblijf met overnachting binnen de gemeente door personen die niet als ingezetene met een adres in de gemeente in de basisregistratie personen zijn ingeschreven, indien deze personen gedurende hun verblijf beroeps- of bedrijfsmatige werkzaamheden verrichten voor of in opdracht van anderen. 

1. OPGAVE VASTE JAARPLAATSEN, VASTE SEIZOENPLAATSEN EN SEIZOENPLAATSEN

Alleen bestemd voor mobiele kampeeronderkomens, vakantieonderkomens en stacaravans op vaste jaarplaatsen, vaste seizoenplaatsen en seizoenplaatsen.

 

U kunt per soort accommodatie aangeven of u kiest voor het forfait, of dat u naar het werkelijk aantal overnachtingen belast wilt worden. U kunt alleen voor het forfait kiezen indien op deze plaatsen recreatief wordt overnacht door één en hetzelfde gezin of echtpaar.

Indien u kiest voor het forfait, dient u aan te geven hoeveel verhuurde plaatsen er van die soort zijn.

 

U kunt per soort plaats (vaste jaarplaats, vaste seizoenplaats of seizoenplaats) kiezen voor het forfait of voor het aantal werkelijke overnachtingen.

 

Indien u kiest voor het opgeven van het werkelijk aantal overnachtingen voor een bepaalde soort plaats, dient u voor die soort plaats aan te geven, wat het werkelijk aantal overnachtingen is.

 

Soort plaats

Keuze

Invullen

 

 

 

 

 

1. Vaste jaarplaatsen

○ forfait

aantal verhuurde plaatsen:

...............

 

○ werkelijk aantal overnachtingen

aantal overnachtingen x aantal personen overnachtingen:

...............

 

 

waarvan arbeidsmigranten:

...............

 

 

 

 

2. Vaste seizoenplaatsen

○ forfait

aantal verhuurde plaatsen:

...............

 

○ werkelijk aantal overnachtingen

aantal overnachtingen x aantal personen overnachtingen:

...............

 

 

waarvan arbeidsmigranten:

...............

 

 

 

 

3. Seizoenplaatsen

○ forfait

aantal verhuurde plaatsen:

...............

 

○ werkelijk aantal overnachtingen

aantal overnachtingen x aantal personen overnachtingen:

...............

 

 

waarvan arbeidsmigranten:

...............

 

 

 

 

Hoeveel van deze overnachtingen zijn niet tegen betaling gerealiseerd?  

...................

2. OPGAVE OVERIGE ACCOMODATIES

 

 

Aantal overnachtingen

Waarvan arbeidsmigranten

1. Toeristen/passantenplaats

...................

...................

2. Vakantiewoningen

...................

...................

3. Hotels

...................

...................

4. Pensions/B&B’s

...................

...................

5. Appartementen

...................

...................

6. Kamerverhuur

...................

...................

7. Overige accommodaties

...................

...................

 

 

 

Totaal

...................

...................

 

 

 

 

 

 

Hoeveel van deze overnachtingen zijn niet tegen betaling gerealiseerd? 

...................

 

Aldus naar waarheid ingevuld en ondertekend te: 

.........................................................

 

 

 

Datum: .................................

Handtekening:

..........................................................

  

 

Retouradres:

 

Gemeente Maasdriel

 

t.a.v. de heffingsambtenaar

 

Postbus 10.000

 

5330 GA Kerkdriel 

 

Bijlage B  

 

Behorende bij de Uitvoeringsregeling gemeentelijke belastingen Maasdriel

AANGIFTEBILJET WATERTOERISTENBELASTING 20xx

 

Naam

.......................................................................................

Adres

.......................................................................................

Postcode + woonplaats

.......................................................................................

Telefoonnummer

.......................................................................................

E-mailadres

.......................................................................................

Bedrijfsnaam

.......................................................................................

Adres van het bedrijf

.......................................................................................

Postcode + woonplaats

.......................................................................................

Adres van de ligplaats(en)

  .......................................................................................

 

 

 

 

Datum uitreiking

:

Indienen vóór

:

1. OPGAVE VAN HET AANTAL VASTE LIGPLAATSEN EN HET AANTAL ETMALEN

 

U kunt aangeven of u kiest voor het forfait, of dat u naar het werkelijk aantal etmalen belast wilt worden. Indien u kiest voor het forfait, dient u aan te geven hoeveel verhuurde ligplaatsen er zijn. Indien u kiest voor opgeven van het werkelijk aantal etmalen, dient u per ligplaats aan te geven, wat het werkelijk aantal etmalen (of delen daarvan) is, dat is verbleven door personen die niet in de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens van de gemeente Maasdriel zijn ingeschreven.

 

Vaste ligplaatsen 

Keuze

Invullen

 

 

 

Alle vaartuigen*

○ forfait

aantal verhuurde ligplaatsen = ......

 

 

 

 

○ werkelijk aantal etmalen

aantal etmalen x aantal personen = ...............etmalen

 

* U hoeft slechts de personen aan te geven die niet in de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens van de gemeente Maasdriel zijn ingeschreven.

2. OPGAVE WERKELIJK AANTAL GEREALISEERDE ETMALEN

 

Bestemd voor passanten op ligplaatsen en alle overige vormen van verblijf in, op of met vaartuigen tegen vergoeding in welke vorm dan ook.

 

U dient het werkelijk aantal etmalen x het aantal personen in te vullen, dat verbleven is door personen die niet in de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens van de gemeente Maasdriel zijn ingeschreven.

 

Aantal etmalen x aantal personen =  ................

 

Aldus naar waarheid ingevuld en ondertekend te

.......................................................... 

 

 

 

Datum: .................................

Handtekening:

 .......................................................

 

 

 

  

 

Retouradres:

 

Gemeente Maasdriel

 

t.a.v. de heffingsambtenaar

 

Postbus 10.000

 

5330 GA Kerkdriel 

 

 

Bijlage C  

 

Behorende bij de Uitvoeringsregeling Gemeente Maasdriel

AANGIFTEBILJET PRECARIOBELASTING 20xx

 

Naam

.......................................................................................

Adres

.......................................................................................

Postcode + woonplaats

.......................................................................................

Telefoonnummer

.......................................................................................

 

 

 

 

Datum uitreiking

:

Indienen vóór

:

 

Opgave lengte elektriciteitsleidingnetwerk in, op of boven gemeentegrond Maasdriel

per 1 januari 20xx __ _ ____ strekkende meters.

 

Opgave lengte gasleidingnetwerk in, op of boven gemeentegrond Maasdriel

per 1 januari 20xx___ _ ____ strekkende meters.

 

Opgave lengte waterleidingnetwerk in, op of boven gemeentegrond Maasdriel

per 1 januari 20xx___ _____ strekkende meters.

 

Opgave lengte overige netwerken in, op of boven gemeentegrond Maasdriel

per 1 januari 20xx___ _____ strekkende meters.

 

Adressering aanslag belastingplichtige:

 

____ ____________

_____ ___________

____ ____________

  

Aldus duidelijk, stellig en zonder voorbehoud ingevuld en ondertekend,

 

______________________________,

_________________________

(plaats)

(datum)

 

 

______________________________.

 

(handtekening)

 

 

 

Retouradres:

 

Gemeente Maasdriel

 

t.a.v. de heffingsambtenaar

 

Postbus 10.000

 

5330 GA Kerkdriel