Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Maasdriel

Beleidsregels integrale schuldhulpverlening 2018 Bommelerwaard

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieMaasdriel
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBeleidsregels integrale schuldhulpverlening 2018 Bommelerwaard
CiteertitelBeleidsregels integrale schuldhulpverlening 2018 Bommelerwaard
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. artikel 3, tweede lid, van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening
 2. artikel 3, derde lid, van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

05-11-201901-04-2018Nieuwe regeling

27-03-2018

gmb-2019-266972

Tekst van de regeling

Intitulé

Beleidsregels integrale schuldhulpverlening 2018 Bommelerwaard

Het college van de gemeente Maasdriel,

 

gelet op het bepaalde in artikel 3 lid 2 en lid 3 van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening,

 

gelet op het Beleidsplan integrale schuldhulpverlening Bommelerwaard 2018 – 2021, zoals vastgesteld door de Raad op 22 februari 2018;

 

overwegende dat:

 • -

  het college van de gemeente Zaltbommel op 27 maart 2018 heeft kennisgenomen van deze beleidsregels,

 • -

  het wenselijk is het beleid met betrekking tot schuldhulpverlening, zoals opgenomen in de hiervoor vermelde wetgeving en het beleidsplan, vast te leggen in beleidsregels,

besluit:

 

vast te stellen de “Beleidsregels integrale schuldhulpverlening 2018 Bommelerwaard”.

Artikel 1. Begripsbepalingen

 • 1.

  De begripsbepalingen zoals bedoeld in artikel 1 van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening zijn in deze regels van overeenkomstige toepassing.

Artikel 2. Doelgroep

 • 1.

  Iedere inwoner van de gemeente Maasdriel en de gemeente Zaltbommel van 18 jaar en ouder kan zich tot het college van de gemeente Maasdriel wenden voor schuldhulpverlening.

 • 2.

  In afwijking van lid 1 kunnen ex-zelfstandig ondernemers een beroep doen op schuldhulpverlening als zij voldoen aan de volgende voorwaarden:

  • a.

   het bedrijf is beëindigd en uitgeschreven bij de Kamer van Koophandel;

  • b.

   er is een liquidatiebalans en de fiscale schuldpositie is duidelijk;

  • c.

   de boekhouding is op orde en de administratie is volledig afgerond.

   Zelfstandigen met een nog bestaande onderneming kunnen een beroep doen op een voorliggende voorziening in de vorm van het Besluit bijstandsverlening zelfstandigen 2004 (Bbz 2004).

Artikel 3. Weigering en beëindiging schuldhulpverlening

 • 1.

  Onverminderd de overige bepalingen in deze beleidsregels, wordt de schuldhulpverlening geweigerd of beëindigd indien:

  • a.

   de persoon zich ten opzichte van de medewerkers, belast met werkzaamheden die voortkomen uit het schuldhulpverleningstraject, ernstig misdraagt;

  • b.

   de persoon in staat is om zijn schulden zelf te regelen dan wel in staat is de schulden zelfstandig te beheren;

  • c.

   de geboden schuldhulpverlening, gelet op de persoonlijke omstandigheden van de persoon, niet (langer) passend is;

  • d.

   de persoon de inlichtingenplicht zoals bedoeld artikel 6 van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening schendt en dit een financiële benadeling van een bestuursorgaan tot gevolg heeft. De belanghebbende heeft dit verzuim niet hersteld binnen een door het college gegeven redelijke termijn;

  • e.

   de persoon de medewerkingsplicht van artikel 7 van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening schendt en dit verzuim niet heeft hersteld binnen een door het college gegeven redelijke termijn;

  • f.

   de schuldhulpverlening door het college niet (langer) noodzakelijk wordt geacht, of

 • 2.

  Onverminderd de overige bepalingen in deze beleidsregels, wordt de schuldhulpverlening beëindigd indien:

  • a.

   het schuldhulpverleningstraject succesvol is afgerond;

  • b.

   de persoon verzoekt om beëindiging;

  • c.

   de persoon zijn vastgestelde afloscapaciteit niet wil gebruiken voor de aflossing van schulden;

  • d.

   op grond van onjuiste gegevens schuldhulpverlening is toegekend, terwijl een andere beslissing zou zijn genomen indien dit ten tijde van de besluitvorming bekend was geweest bij het college;

  • e.

   de persoon fraude pleegt. In dat geval wordt de schuldhulpverlening met onmiddellijke ingang beëindigd.

 • 3.

  Onverminderd de overige bepalingen in deze beleidsregels, wordt de schuldhulpverlening geweigerd indien:

  • a.

   de verzoeker in de periode van vijf jaar voorafgaand aan de aanvraag voor schuldhulpverlening is veroordeeld voor fraude of daarvoor een bestuurlijke sanctie heeft gekregen.

  • b.

   er sprake is van ‘niet regelbare’ schulden, dat wil zeggen schulden die niet in een regeling van schulden kunnen worden ingebracht.

 • 4.

  Het beëindigen van de schuldhulpverlening als gevolg van bovenstaande situaties heeft automatisch tot gevolg dat eventuele bijzondere bijstand die wordt betaald voor de kosten van inkomensbeheer of bewindvoering, wordt stopgezet. Andere vormen van inkomensondersteuning worden na stopzetting weer gewaardeerd op draagkracht van de verzoeker.

Artikel 4. Recidive

Ten aanzien van recidive en de gevolgen die daaraan vanuit het oogpunt van schuldhulpverlening worden verbonden, worden de volgende situaties onderscheiden:

 • 1.

  Het college kent de aanvraag voor schuldhulpverlening niet toe als er minder dan zes maanden voorafgaand aan de aanvraag een schuldhulpverleningstraject voortijdig is beëindigd (tijdens de intakefase).

 • 2.

  Als een persoon opnieuw een aanvraag doet voor schuldhulpverlening nadat de eerder geboden schuldhulpverlening werd gestopt tijdens het minnelijk traject (nadat de schuldeisers hadden ingestemd met de schuldregeling) of na afloop van het minnelijk traject, zal niet eerder dan vijf jaar na afsluiting van de eerdere begeleiding deze aanvraag worden toegekend.

 • 3.

  Als een persoon opnieuw een aanvraag doet voor schuldhulpverlening nadat tijdens de eerder geboden schuldhulpverlening de begeleiding werd gestopt voorafgaande aan de start van het minnelijk traject (voordat de schuldeisers hadden ingestemd met de schuldregeling), zal niet eerder dan twee jaar na afsluiting van de eerdere begeleiding deze aanvraag worden toegekend.

 • 4.

  Als een persoon opnieuw een aanvraag doet voor schuldhulpverlening nadat eerder geboden schuldhulpverlening werd gestopt als gevolg van fraude, zal niet eerder dan vijf jaar na afsluiting van de eerdere begeleiding deze aanvraag worden toegekend.

 • 5.

  Er kan een uitzondering op de voorgaande situaties worden gemaakt wanneer de verzoeker opnieuw een aanvraag doet en heeft voldaan aan eventuele voorwaarden die ten tijde van de eerdere beëindiging van begeleiding zijn opgelegd en waarbij uitdrukkelijk is aangegeven dat het voldoen aan deze voorwaarden leidt tot het verkorten van de wachttijd.

Artikel 5. Citeertitel en inwerkingtreding

 • 1.

  Deze beleidsregels kunnen aangehaald worden als “Beleidsregels integrale schuldhulpverlening 2018 Bommelerwaard”.

 • 2.

  Deze beleidsregels treden in werking op de dag na bekendmaking daarvan, en werken terug tot 1 april 2018.