Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Maasdriel

Subsidieregeling Leges Evenementen Maasdriel 2019

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieMaasdriel
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingSubsidieregeling Leges Evenementen Maasdriel 2019
CiteertitelSubsidieregeling Leges Evenementen Maasdriel 2019
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpalgemeen
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

https://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Maasdriel/CVDR424413/CVDR424413_1.html

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2020Nieuwe regeling

26-11-2019

gmb-2019-301855

Tekst van de regeling

Intitulé

Subsidieregeling Leges Evenementen Maasdriel 2019

Het college van Burgemeester en wethouders van de gemeente Maasdriel;

Gelet op artikel 3 van de Algemene Subsidieverordening Maasdriel 2017;

Besluit tot het vaststellen van de ‘Subsidieregeling Leges Evenementen Maasdriel 2019’

Artikel 1 Begripsbepalingen

 • a.

  Evenement: Een voor publiek toegankelijke gebeurtenis (verrichting van vermaak) die door een initiatiefnemer wordt georganiseerd.

 • b.

  Evenementenvergunning: Een vergunning die de gemeente verstrekt voor het organiseren van een evenement.

 • c.

  Leges: Vergoedingen die aanvragers betalen voor administratieve handelingen die de gemeente voor hen verricht, bijvoorbeeld het verstrekken van een evenementenvergunning. De leges worden vastgesteld door de gemeenteraad en staan vermeld in de legesverordening van de gemeente.

 • d.

  Niet-commerciële aanvragers: Inwonersinitiatieven en vrijwilligersorganisaties waaronder verenigingen en stichtingen, met een sociaal, pedagogisch, charitatief, cultureel of sportief doel.

 • e.

  Niet-commercieel evenement: Een evenement gericht op een publieks- of algemeen belang, zonder winstoogmerk.

Artikel 2 Activiteiten die in aanmerking komen voor subsidie

Voor subsidie kunnen in aanmerking komen de legeskosten voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor een evenementenvergunning voor het organiseren van niet-commerciële evenementen.

Artikel 3 Doelgroep

Subsidie op grond van deze regeling wordt uitsluitend verstrekt aan een vrijwilligersorganisatie of inwonersinitiatief met een sociaal, pedagogisch, charitatief, cultureel of sportief doel.

Artikel 4 Eisen aan de aanvraag

 • 1.

  De evenementenvergunning en de subsidie worden aangevraagd met het aanvraagformulier evenementenvergunning. Het aanvraagformulier staat op de website van de gemeente.

 • 2.

  Het aanvraagformulier evenementenvergunningen wordt minimaal 8 weken voorafgaand aan het evenement ingediend.

 • 3.

  Het ingevulde aanvraagformulier wordt per e-mail verstuurd naar info@maasdriel.nl, per post naar Postbus 10.000, 5330 GA Kerkdriel, of afgegeven bij de balie in het gemeentehuis: Kerkstraat 45 te Kerkdriel.

Artikel 5 Weigeringsgronden

 • 1.

  Burgemeester en wethouders weigeren de subsidie in ieder geval indien de aanvraag niet voldoet aan de in artikelen 2 en 3 genoemde voorwaarden en criteria.

 • 2.

  Deze subsidieregeling geldt alleen voor evenementenvergunningen. Ontheffing van de Drank- en Horecawet, vergunningen voor het plaatsen van reclameborden of het organiseren van kansspelen komen niet in aanmerking voor subsidie.

Artikel 6 Hoogte van de subsidie

Per aanvraag bedraagt de subsidie maximaal de hoogte van de leges voor een evenementenvergunning.

Artikel 7 Wijze van subsidiering

In de evenementenvergunning wordt vermeld of de aangevraagde subsidie wordt toegekend. Indien een subsidieaanvraag is goedgekeurd, worden de leges voor de evenementenvergunning niet doorberekend aan de aanvrager. Indien de subsidieaanvraag wordt afgewezen, ontvangt de aanvrager apart een factuur voor de evenementenvergunning.

Artikel 8 Inwerkingtreding

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2020.

Artikel 9 Citeertitel

Deze subsidieregeling wordt aangehaald als ‘Subsidieregeling Leges Evenementen Maasdriel 2019’.

 

Vastgesteld door het college van Maasdriel op 26 november 2019.

Drs. G.T.Wildeman

secretaris

H. vanKooten

burgemeester