Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Maasdriel

Verordening op de heffing en invordering van rioolaansluitrechten 2020

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieMaasdriel
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening op de heffing en invordering van rioolaansluitrechten 2020
CiteertitelVerordening rioolaansluitrechten 2020
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 229, eerste lid, van de Gemeentewet

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

21-12-2019Nieuwe regeling

12-12-2019

gmb-2019-312346

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening op de heffing en invordering van rioolaansluitrechten 2020

De raad van de gemeente Maasdriel;

 

gezien het voorstel van het college van 5 november 2019;

 

gelet op artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdeel b, van de Gemeentewet;

besluit:

 

vast te stellen de volgende verordening:

 

Verordening op de heffing en invordering van rioolaansluitrechten 2020

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

Voor de toepassing van deze verordening wordt:

 • a.

  onder nieuwe aansluitingen op de gemeentelijke riolering verstaan, het aansluiten van een eigendom op de gemeentelijke riolering;

 • b.

  onder gemeentelijke riolering mede het voor de openbare dienst bestemde gemeentewater begrepen;

 • c.

  onder eigendom verstaan een roerende of onroerende zaak.

Artikel 2 Belastbaar feit en belastingplicht

 • 1.

  Ter zake van het genot van de in het tweede lid omschreven door of vanwege het gemeentebestuur verstrekte dienst, wordt onder de naam “rioolaansluitrechten” een eenmalig recht geheven.

 • 2.

  Onder een in het eerste lid bedoelde dienst wordt verstaan

  • a.

   het aanleggen van een aansluiting, bestaande uit een afvoerleiding met eventueel een pompunit, van het aansluitpunt op de perceelsgrens van het aan te sluiten eigendom naar de gemeentelijke riolering en/of

  • b.

   het plaatsen van een Individuele Behandeling Afwatersysteem (IBA).

 • 3.

  Het recht wordt geheven van degene, die de dienst als bedoeld in het tweede lid aanvraagt en op het tijdstip van aansluiting het genot heeft krachtens eigendom, bezit of beperkt recht van het aan te sluiten eigendom.

 • 4.

  Als genothebbende krachtens eigendom, bezit of beperkt recht wordt aangemerkt degene die op het tijdstip van aansluiting als zodanig bij het Kadaster bekend staat, tenzij aannemelijk wordt gemaakt, dat op dat tijdstip een ander de genothebbende krachtens bezit, eigendom of beperkt recht was.

Artikel 3 Maatstaf van heffing

Het recht als bedoeld in artikel 2 wordt geheven naar het aantal aan te leggen strekkende meters afvoerleiding, eventueel met pompunit, gerekend vanaf het aansluitpunt op de perceelsgrens van het aan te sluiten eigendom naar de gemeentelijke riolering.

Artikel 4 Tarieven

 • 1.

  Het recht, als bedoeld in artikel 2, bedraagt voor de aansluiting van een eigendom indien er sprake is van een afvoerleiding op een betonnen hoofdriool:

  • a.

   tot en met 10 m1: € 1.357

  • b.

   10,01 m1 en meer: € 1.357 vermeerderd met € 44,00 per strekkende meter boven de 10 m1.

 • 2.

  Het recht, als bedoeld in artikel 2, bedraagt voor de aansluiting van een eigendom op een drukrioleringssysteem:

  • a.

   tot en met 25 m1: € 3.054

  • b.

   25,01 m1 en meer: € 3.054 vermeerderd met € 44,00 per strekkende meter boven de 25 m1.

 • 3.

  Het recht, als bedoeld in artikel 2, bedraagt voor de aansluiting van een eigendom op een drukrioleringssysteem ten behoeve van het bijplaatsen van een pompunit noodzakelijk is:

  • 1.

   tot en met 25 m1: € 10.171

  • 2.

   25,01 m1 en meer: € 10.171 vermeerderd met € 44,00 per strekkende meter boven de 25 m1.

 • 4.

  Het recht, als bedoeld in artikel 2, bedraagt voor het plaatsen van een Individuele Behandeling Afvalwater-systeem (IBA): € 10.198.

 • 5.

  De hiervoor vermelde tarieven zijn inclusief de eventueel verschuldigde omzetbelasting.

Artikel 5 Wijze van heffing

Het recht wordt geheven door middel van een gedagtekende schriftelijke kennisgeving, waaronder mede wordt begrepen een stempelafdruk, zegel, nota of andere schriftuur.

Artikel 6 Termijnen van verschuldigdheid en van betaling

Het recht is verschuldigd bij de aanvang van de dienstverlening en moet worden voldaan binnen 30 dagen na de dagtekening van de kennisgeving.

Artikel 7 Kwijtschelding

Bij de invordering van rioolaansluitrechten wordt geen kwijtschelding verleend.

Artikel 8 Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.

  De “Verordening rioolaansluitrechten 2019” van de gemeente Maasdriel van 13 december 2018, wordt ingetrokken met ingang van de in het derde lid genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

 • 2.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking.

 • 3.

  De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2020.

 • 4.

  Deze verordening wordt aangehaald als “Verordening rioolaansluitrechten 2020”.

 

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 12 december 2019.

De gemeenteraad voornoemd,

de griffier,

mw. drs. H.P. vanOmmeren

de voorzitter,

H. vanKooten