Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Maasdriel

Subsidieregeling afval incontinentiemateriaal gemeente Maasdriel

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieMaasdriel
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingSubsidieregeling afval incontinentiemateriaal gemeente Maasdriel
CiteertitelSubsidieregeling incontinentiemateriaal gemeente Maasdriel
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpalgemeen
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

https://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Maasdriel/424413/CVDR424413_1.html

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

04-08-202001-02-202031-12-2020Nieuwe regeling

21-07-2020

gmb-2020-198883

Tekst van de regeling

Intitulé

Subsidieregeling afval incontinentiemateriaal gemeente Maasdriel

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Maasdriel

 

Gelet op het bepaalde in artikel 3 van de “Algemene Subsidieverordening Maasdriel 2017”;

 

Mede gelet op de wenselijkheid om inwoners die door incontinentie extra restafval hebben financieel te compenseren voor de hoeveelheid extra restafval;

BESLUIT:

 

Vast te stellen de volgende “Subsidieregeling incontinentiemateriaal gemeente Maasdriel”

Artikel 1: Begripsomschrijvingen

 • a.

  Aanvrager: een persoon die digitaal via DigiD of analoog via het aanvraagformulier een verzoek indient om de vergoeding te verkrijgen.

 • b.

  Incontinentiemateriaal: luiermateriaal en soortgelijk materiaal, dat dient voor incontinentie, niet zijnde luiers voor baby’s en peuters.

Artikel 2: Wie kan de subsidie aanvragen?

Inwoners van de gemeente Maasdriel kunnen de vergoeding aanvragen indien zij voldoen aan de volgende voorwaarden:

 • a.

  De aanvrager is als inwoner ingeschreven in de gemeente Maasdriel.

 • b.

  De aanvrager woont niet in een verzorgingstehuis of andere instelling waar het afval van inwoners als bedrijfsafval wordt verzameld.

 • c.

  De aanvrager onderbouwt de aanvraag met stukken waaruit blijkt dat gebruik wordt gemaakt van incontinentiemateriaal. Dit kan zijn:

  Een pakbon, aankoop- of afhaalbewijs van incontinentiemateriaal.

Artikel 3: Hoogte van de subsidie

De subsidie bedraagt € 124,80. Dit bedrag is voor heel 2020 en wordt in een keer uitgekeerd, uiterlijk 4 weken nadat de aanvraag is beoordeeld.

Artikel 4: Termijn indienen aanvragen om subsidie

Aanvragen voor 2020 kunnen worden ingediend tussen 1 februari 2020 en 1 december 2020.

Artikel 5: Looptijd subsidie

Deze subsidieregeling geldt tot 31 december 2020.

Artikel 6: Inwerkingtreding

Deze subsidieregeling treedt in werking met ingang van de dag na bekendmaking en werkt terug tot en met 1 februari 2020.

Artikel 7: Citeertitel

Deze regels worden aangehaald als ‘Subsidieregeling incontinentiemateriaal gemeente Maasdriel’.

 

Aldus vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders in zijn vergadering van 21 juli 2020.

Het college voornoemd,

de secretaris,

drs. G.T.Wildeman

de Burgemeester,

H. vanKooten