Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Gemeente Maassluis

Verordening Winkeltijden Maassluis 1996-27

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OverheidsorganisatieGemeente Maassluis
Officiële naam regelingVerordening Winkeltijden Maassluis 1996-27
CiteertitelOnbekend
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, artikel 149

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerking-

treding

Terugwerkende

kracht tot en met

Datum uitwerking-

treding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

11-09-199612-11-2013aard van de wijziging

01-01-1901

kenmerk voorstel

Tekst van de regeling

De raad der gemeente Maassluis;

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 2 september 1996, bijl. nr. 7.8;

gelet op de Winkeltijdenwet en artikel 149 van de Gemeentewet;

besluit:

vast te stellen de volgende: VERORDENING inzake de Winkeltijden. 

Artikel 1 Begripsbepalingen

In deze verordening wordt verstaan onder:a. de Wet:de Winkeltijdenwet;b. feestdagen:nieuwjaarsdag, tweede paasdag, hemelvaartsdag, tweede pinksterdag, eerste kerstdag en tweede kerstdag.

Voor de omschrijving van het begrip feestdagen is aansluiting gezocht bij artikel 2 van de wet. Koninginnedag is in de wet niet meer aangemerkt als een feestdag. Goede vrijdag, 4 mei en 24 december zijn zogenaamde 19-uur dagen en vallen niet onder het begrip feestdag, omdat winkelopenstelling op deze dagen tot 19.00 uur is toegestaan. 

Artikel 2 Beslistermijn

 • 1 Het college van burgemeester en wethouders beslist op een aanvraag van een ontheffing binnen 4 weken.

 • 2 Het college van burgemeester en wethouders kan de beslissing voor ten hoogste 4 weken verdagen.

Artikel 3 Overdracht van de ontheffing

 • 1 Ontheffingen op grond van deze verordening zijn overdraagbaar na verkregen toestemming van het college van burgemeester en wethouders.

 • 2 In geval van een voorgenomen overdracht van de in het eerste lid bedoelde ontheffingen doet de houder van de ontheffing hiervan onmid­dellijk schriftelijk mededeling aan het college van burgemeester en wethouders onder vermelding van de naam en het adres van de voorgestel­de rechtverkrijgende.

  De bepaling bindt de overdracht van de ontheffing aan de toestemming van burgemeester en wethouders. Hierdoor krijgen burgemeester en wethouders inzicht in de handel en wandel van de opvolger.

Artikel 4 Intrekken of wijzigen van de ontheffing

Het college van burgemeester en wethouders kan een ontheffing intrekken of wijzigen indien:a. ter verkrijging daarvan onjuiste of onvolledige gegevens zijn ver­strekt;b. op grond van een verandering van de omstandigheden of inzichten opge­treden na het verlenen van de ontheffing moet worden aangenomen dat intrekking of wijziging wordt gevorderd door het belang of de belangen ter bescherming waarvan ontheffing is vereist;c. het gebruik van de winkel of de uitoefening van een bedrijf anders dan in een winkel op basis van de ontheffing gevaar oplevert voor de openbare orde, de veiligheid of het woon- en leefklimaat ter plaatse;d. de aan de ontheffing verbonden voorschriften en beperkingen niet zijn of worden nagekomen;e. van de ontheffing geen gebruik wordt gemaakt binnen een daarin gestel­de termijn of, bij gebreke van een dergelijke termijn, binnen een redelijke termijn;f. de houder of zijn rechtverkrijgende dit verzoekt.

Artikel 5 Zon- en feestdagenregeling

 • 1 De verboden, vervat in artikel 2, eerste lid, onder b, van de wet, gelden niet op ten hoogste twaalf, door het college van burgemeester en wethouders aan te wijzen zon- en feestdagen per kalenderjaar.

 • 2 De in het eerste lid bedoelde bevoegdheid geldt voor elk deel van de gemeente afzonderlijk.

  Op maximaal 12 zon- en feestdagen per jaar kan afgeweken worden van het sluitingsverbod. Voorstellen zullen gedaan worden nadat overleg is gevoerd met de detailhandel. Voor de toepassing van dit artikel kan de gemeente in afzonderlijke delen gesplitst worden, m.n. De Binnenstad, Koningshoek, Palet, Reigerstraat en Westeinde.

Artikel 6 Openstelling van avondwinkels op zon- en feestdagen, 4 mei en 24 december

 • 1 Het college van burgemeester en wethouders kan op aanvraag ontheffing verlenen van de in artikel 2, eerste lid, onder a. en b. van de wet vervatte verboden ten behoeve van winkels, die gesloten zijn op de in die verboden bedoelde zon- en feestdagen tussen 0.00 uur tot 16.00 uur.

 • 2 Het college van burgemeester en wethouders kan voor ten hoogste twee winkels ontheffing verlenen.

 • 3 Aan de ontheffing worden de volgende voorschriften verbonden:a. de winkel dient gesloten te zijn tussen 0.00 en 16.00 uur;b. er dienen uitsluitend of hoofdzakelijk eet- en drinkwaren te worden verkocht met uitzondering van sterke drank als bedoeld in artikel 1, eerste lid van de Drank- en Horecawet.

 • 4 De ontheffing kan worden geweigerd indien de woon- en leefsituatie of de openbare orde in de omgeving van de winkel op ontoelaatbare wijze nadelig wordt beïnvloed door de openstelling van de winkel.

  Het afwijkende openstellingsregime op zon- en feestdagen maakt het noodzake­lijk voor winkels die op werkdagen tot 22.00 uur of met ontheffing tot latere tijdstippen geopend zijn en waar hoofdzakelijk eet- en drinkwaren worden verkocht een afzonderlijke regeling in de verordening op te nemen. Hiermee wordt het mogelijk dat deze beperkte groep avondwinkels ook op zondagavond en de avond van een feestdag open kan zijn.

Artikel 7 Ontheffing zon- en feestdagenregeling voor afzonderlijke situaties

 • 1 Het college van burgemeester en wethouders kan ontheffing verlenen van de in artikel 2 van de wet vervatte verboden, voorzover deze betrek­king hebben op de zondag, nieuwjaarsdag, tweede paasdag, hemel-vaartsdag, tweede pinksterdag en eerste of tweede kerstdag, ten behoe­ve van:a. bijzondere gelegenheden van tijdelijke aard;b. het uitstallen van goederen;

 • 2 De in het eerste lid genoemde ontheffing kan worden verleend in geval van: feestelijkheden, bijeenkomsten, veilingen, beurzen en bij plotse­ling opkomende bijzondere omstandigheden.

  Het artikel is gebaseerd op artikel 4 van de wet. Het stellen van voor­schriften en beperkingen is mogelijk.

Artikel 8 Verbod straatverkoop bepaalde goederen op zon- en feestdagen

Het college van burgemeester en wethouders kan bepalen dat de vrijstelling genoemd in artikel 12 van het Vrijstellingenbesluit Winkeltijdenwet niet geldt voor de gehele gemeente of voor een of meer delen van de gemeente.

De vrijstelling betreft het te koop aanbieden en verkopen van voor directe consumptie geschikte eetwaren en alcoholvrije dranken.

Artikel 9 Opstelling op werkdagen tussen 22.00 uur en 06.00 uur

 • 1 Het college van burgemeester en wethouders kan op aanvraag ontheffing verlenen van de verboden van artikel 2 van de wet, voor zover deze betrekking hebben op werkdagen.

 • 2 De ontheffing kan worden geweigerd indien de woon- en leefsituatie of de openbare orde in de omgeving van de winkel op ontoelaatbare wijze nadelig wordt beïnvloed door de openstelling van de winkel.

  Artikel 7 van de wet geeft de mogelijkheid de openingstijden op werkdagen tussen 22.00 uur en 06.00 uur te reguleren. Dat kan door gebieden aan te wijzen waarin het verbod niet geldt of door vormen van detailhandel aan te wijzen waarvoor het verbod niet geldt. Ook kan in afzonderlijke gevallen ontheffing verleend worden. Per geval wordt een afweging gemaakt of de gewenste openstelling zich verhoudt met belangen van woon- en leefomgeving en de openbare orde. Aan vrijstellingen en ontheffingen kunnen onder beper­kingen en voorschriften worden verbonden.

Artikel 10 Citeertitel

Deze verordening kan worden aangehaald als: "Verordening winkeltijden Maassluis".

 

Deze verordening treedt in werking op de dag na de vaststelling.

 

 Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad der gemeente Maassluis, gehouden op 10 september 1996.

De secretaris,                              De voorzitter,

 

mr A.J.T. Korthout                        drs. J. Sterkenburg-Versluis.