Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Maastricht

Verordening parkeerregulering en parkeerbelastingen 2018

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieMaastricht
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening parkeerregulering en parkeerbelastingen 2018
CiteertitelVerordening Parkeerregulering en Parkeerbelastingen 2018
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 225, eerste lid, van de Gemeentewet

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

27-09-201801-01-2019Tarieventabel "Verordening Parkeerregulering en Parkeerbelastingen 2018"

18-09-2018

gmb-2018-205769

25-09-201827-09-2018nieuwe regeling

11-09-2018

gmb-2018-202669

Volgno: 84-2018

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening parkeerregulering en parkeerbelastingen 2018

 

DE RAAD DER GEMEENTE MAASTRICHT,

 

gezien het voorstel van Burgemeester en Wethouders d.d. 3 juli 2018., organisatieonderdeel Veiligheid en Leefbaarheid, no. 2018-20191;

gelet op artikel 149 en 225 van de Gemeentewet, artikel 24 van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 alsmede het bepaalde in artikel 2 van de Wegenverkeerswet 1994;

 

BESLUIT:

 

Vast te stellen de hierna volgende “Verordening parkeerregulering en parkeerbelastingen 2018”.

HOOFDSTUK I: ALGEMEEN KADER.

Artikel 1. Begripsbepalingen

 • a.

  college: college van burgemeester en wethouders.

 • b.

  RVV 1990: Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990.

 • c.

  motorvoertuig: hetgeen daaronder wordt verstaan in het RVV 1990 met inbegrip van brommobielen, zoals bedoeld in artikel 1 onder ia van het RVV 1990.

 • d.

  parkeren: het gedurende een aangesloten periode doen of laten staan van een motorvoertuig, anders dan gedurende de tijd die nodig is voor en gebruikt wordt tot het onmiddellijk in- of uitstappen van personen dan wel het onmiddellijk laden en lossen van goederen, op binnen de gemeente gelegen voor het openbaar verkeer openstaande terreinen of weggedeelten, waarop dit doen of laten staan niet ingevolge een wettelijk voorschrift is verboden.

 • e.

  sector: gebied waar vergunning¬houderplaatsen en/of mede door vergunninghouders te gebruiken parkeerapparatuurplaatsen aanwezig zijn.

 • f.

  zone: stadszonering voor parkeren, waarvoor in elke zone specifieke eisen gelden voor vergunninghoudersparkeren en betaald parkeren.

 • g.

  bewoner: inwoner van de gemeente Maastricht die de leeftijd van achttien jaar heeft bereikt en staat ingeschreven als ingezetene in de persoonsregistratie van de gemeente op een adres in een gebied waar vergunning¬houderplaatsen en/of combi-parkeerplaatsen aanwezig zijn.

 • h.

  huishouden: een huishouden bestaat uit één of meer meerderjarige bewoners die in één woonruimte wonen en samen in hun dagelijkse onderhoud voorzien.

 • i.

  bedrijf: natuurlijke persoon of rechtspersoon, niet zijnde bewoner, die

  • blijkens een uittreksel uit het register van de Kamer van Koophandel gevestigd is in een sector of

  • volgens opgave van de Kamer van Koophandel behoort tot de vrije beroepen en gevestigd in een sector.

  • voor rechtspersonen geldt dat door middel van een verklaring van een accountant aangegeven wordt voor hoeveel fte deze rechtspersoon een werkgeversrol vervult, hetgeen betekent dat er een arbeidsverhouding is volgens arbeidsrecht, alsmede dat haar medewerkers salaris ontvangen voor hun werkzaamheden bij die rechtspersoon.

Een beroep of bedrijf wordt beschouwd als één bedrijf indien de vestigingsadressen dezelfde zijn en/of het een aaneengesloten bebouwing betreft en/of sprake is van een juridische constructie waaruit moet worden geconcludeerd dat het in wezen één beroep of bedrijf betreft (die zich in het maatschappelijk verkeer naar buiten toe presenteren als één bedrijf), tenzij het tegendeel wordt aangetoond.

 • j.

  vervallen

 • k.

  student: natuurlijke persoon die studeert aan een Nederlands opleidingsinstituut.

 • l.

  kentekenhouder: degene, op wiens naam een motorvoertuig is gesteld in het krachtens de Wegenverkeerswet 1994 (Stb.1994, 475) aangehouden register van opgegeven kentekens.

Met een kentekenhouder wordt gelijkgesteld:

 • degene die krachtens een leasecontract of een huurcontract, afgesloten met een beroeps¬matig dan wel bedrijfsmatig werkend lease-/verhuurbedrijf gebruiksgerechtigde is van een motorvoertuig voor een periode gelijk aan de geldigheidsperiode van de vergunning. Indien het voertuig geleased is door de werkgever dan dient tevens een daartoe strekkende werkgeversverklaring meegestuurd te worden;

 • degene die krachtens een werkgeversverklaring aantoont: dat hij gedurende een aaneengesloten periode van tenminste een kwartaal gerechtigd is gebruik te maken van een motorvoertuig, waarvan het kenteken staat ingeschreven op naam van zijn werkgever, dat hij gedurende een aaneengesloten periode van minimaal een kwartaal voor deze werkgever werkzaam is.

  • m.

   centrale computer: computer van het bedrijf waarmee de gemeente Maastricht een overeenkomst heeft gesloten, bestemd voor de registratie van parkeerbewegingen in het kader van het verlenen van diensten op het gebied van betaald parkeren met gebruik van een telefoon of internetverbinding.

  • n.

   parkeerapparatuur: parkeerautomaten, centrale computer en hetgeen naar maatschappelijke opvatting overig onder parkeerapparatuur wordt verstaan.

  • o.

   parkeerapparatuurplaats: een parkeerplaats waarvoor parkeerbelasting wordt geheven, behorende bij de parkeerapparatuur.

  • p.

   combi-parkeerplaats: parkeerapparatuurplaats waar tevens geparkeerd kan worden met een vergunning.

  • q.

   vergunninghouderplaats: een parkeerplaats die

   • is aangeduid met Bord E9 uit bijlage 1 van het RVV 1990, of

   • gelegen is binnen een zone aangeduid met bord E9 uit bijlage 1 van het RVV 1990 met het opschrift zone, voor zover deze plaats niet is uitgezonderd

  • r.

   E-laad parkeerplaats: een parkeerplaats die bestemd is voor het parkeren van een (semi-) elektrisch motorvoertuig ten behoeve van het opladen van het voertuig en die nader aangeduid is met het onderbord met opschrift ‘opladen elektrische voertuigen’ of het overeenkomstige pictogram.

  • s.

   gehandicaptenparkeerplaats: parkeerplaats die bestemd is voor de houder van een Europese gehandicaptenparkeerkaart.

  • t.

   parkeergelegenheid: hetgeen daar volgens maatschappelijke opvattingen onder wordt verstaan, waaronder garage, oprit of eigen (al dan niet gehuurde) parkeerplaats.

  • u.

   vergunning: een door het college verleende vergunning krachtens welke het is toegestaan een motorvoertuig te parkeren in een nader omschreven sector, op daartoe aangewezen parkeerapparatuur(combi)- en/of vergunninghouderplaatsen.

  • v.

   vergunninghouder: de natuurlijke persoon of rechtspersoon aan wie een vergunning is verleend.

  • w.

   Digitale bezoekersregeling: een regeling, afgegeven aan een bewoner van een bepaalde sector waarmee door bezoekers van bewoners tegen een gereduceerd tarief kan worden geparkeerd op de parkeerapparatuurplaatsen in de sector waarin de bewoner woonachtig is;

  • x.

   autodate: het herhaald en opeenvolgend gezamenlijk gebruik van motorvoertuigen op grond van een overeenkomst tussen natuurlijke personen en een aanbieder of tussen natuurlijke personen uit meer dan één huishouden.

  • y.

   aanbieder: de natuurlijke persoon of rechtspersoon, aangesloten bij de Stichting voor Gedeeld Autogebruik, die motorvoertuigen voor autodate ter beschikking stelt.

  • z.

   deelnemer: een natuurlijke persoon die een overeenkomst heeft gesloten inzake autodate.

  • aa.

   autodateplaats: een parkeerplaats aangewezen voor een motorvoertuig bestemd voor autodate, welke wordt aangeduid middels bord E9 van het RVV 1990 met onderbord tekst ‘autodate’.

  • ab.

   jaar: kalenderjaar.

 

HOOFDSTUK II: PARKEREN MET EEN VERGUNNING.

Artikel 2. Aanwijzingsbesluit / nadere regels

 • 1.

  Het college kan, bij openbaar te maken besluit, sectoren aanwijzen die bestemd zijn voor het parkeren alleen door vergunninghouders alsmede tijdstippen vaststellen waarop het parkeren alleen aan deze vergunninghouders is toegestaan. Zij kunnen daarbij tevens het maximum aantal vergunninghouders per aangewezen gebied vaststellen.

 • 2.

  Met betrekking tot de verlening van vergunningen kan het college nadere regels stellen.

 

Artikel 3. Vergunningverlening

 • 1.

  Het college kan op een daartoe strekkende aanvraag een vergunning verlenen voor het parkeren van een motorvoertuig op vergunninghouderplaatsen of combi-parkeerplaatsen.

 • 2.

  Een vergunning wordt aangevraagd middels een daartoe strekkende aanvraag, via een door de gemeente vastgesteld format.

 • 3.

  De (kentekengebonden) vergunning bevat in ieder geval de periode, sector en kenteken waarvoor de vergunning is verleend.

 • 4.

  De vergunning is uitsluitend geldig voor de sector waar de aanvrager woonachtig of gevestigd is.

 • 5.

   

  • a.

   In geval een aanvraag om parkeervergunning wordt ingediend op een tijdstip, waarop voor de betreffende sector alle vergunningen reeds zijn verleend en de aanvraag niet geweigerd behoeft te worden, wordt de aanvraag op een wachtlijst geplaatst voor de betreffende sector.

  • b.

   De vermelding op de wachtlijst vindt plaats naar datum van ontvangst van de aanvraag. De vergunningverlening vindt in dat geval plaats, zodra een vergunning voor de betreffende sector beschikbaar is en wel aan de eerst genoteerde op de wachtlijst.

  • c.

   In geval een aanvraag op de wachtlijst moet worden vermeld, kan op verzoek van de aanvrager een vergunning voor de aangrenzende sector worden verleend mits daar voldoende parkeervergunningen beschikbaar zijn, tot het moment dat een vergunning voor zijn eigen sector verleend kan worden.

 • 6.

  Uitsluitend aan huisartsen en verloskundigen, die op grond van de verordening in aanmerking komen voor een vergunning en een praktijk hebben in een sector waar vergunninghouderplaatsen dan wel door vergunninghouders te gebruiken parkeerapparatuurplaatsen zijn gelegen, wordt voorrang verleend bij de verlening van een vergunning.

 • 7.

  Een vergunning is kentekengebonden. Voertuigen die op grond van hoofdstuk 5 van de Algemene plaatselijke verordening niet mogen parkeren, komen ook niet in aanmerking voor een parkeervergunning. Voor een geschorst kenteken wordt geen parkeervergunning verleend.

 • 8.

  Een kenteken kan slechts op één vergunning worden vermeld. Indien aanvrager zowel een bewonersvergunning alsook een bedrijfsvergunning voor hetzelfde adres aanvraagt dan komt aanvrager uitsluitend in aanmerking voor een bewonersvergunning.

 • 9.

  Per huishouden, per bedrijf, wordt één vergunning op kenteken verleend, mits aan de voorwaarden wordt voldaan. De datum van ontvangst van de aanvraag is daarbij bepalend.

 • 10.

  Een tijdelijke vergunning kan worden verleend aan een ieder die een motorvoertuig wenst te parkeren op parkeerapparatuurplaatsen of vergunninghoudersplaatsen, ten behoeve van een eigen en direct parkeerbelang van tijdelijke duur. Deze vergunning kan per dag en voor maximaal drie weken worden verleend.

 • 11.

  Aan bewoners van parkeersectoren, die volgens de gemeentelijke basisadministratie zijn geregistreerd op het adres waarvoor zij een bezoekersregeling aanvragen, kan het college op een daartoe strekkend verzoek een digitale bezoekersregeling verstrekken. Hiermee kan door bezoekers van bewoners tegen een gereduceerd tarief worden geparkeerd op de parkeerapparatuurplaatsen in de sector waarin de bewoner woonachtig is. Er wordt één digitale bezoekersregeling per woonadres (conform de Gemeentelijke Basisadministratie) verstrekt.

 • 12.

  Het college kan aan een vergunning voorschriften en beperkingen verbinden die strekken tot bescherming van het belang van een goede verdeling van de beschikbare parkeerruimte. Aan een vergunning bestemd voor een aanbieder kan het college voorschriften en beperkingen verbinden die strekken tot bescherming van het belang van het voorkomen of beperken van door het verkeer veroorzaakte overlast, hinder of schade alsmede de gevolgen voor het milieu, bedoeld in de Wet Milieubeheer, waaronder mede wordt begrepen het stimuleren van selectief autogebruik.

 • 13.

  Tot de A1, A2 en B-zone wordt gerekend hetgeen de ‘tarieventabel’ daaronder verstaat.

 • 14.

  Het college kan in bijzondere gevallen een vergunning verlenen aan een aanvrager die niet voldoet aan de in deze verordening gestelde voorwaarden.

 

Artikel 4. Bewonersvergunning

 • 1.

  Per huishouden wordt één vergunning verleend aan een bewoner van de A1 – A2 en B-zone:

  • a.

   die woonachtig is in de sector en als zodanig staat ingeschreven in de Gemeentelijke Basisadministratie van de gemeente,

  • b.

   die niet beschikt over een parkeergelegenheid,

  • c.

   die deel uitmaakt van een huishouden en die kentekenhouder is.

 • 2.

  Het onder lid 1 sub b bepaalde geldt niet voor bewoners van de B-zone.

 • 3.

  Indien een huishouden in de A2 en B-zone bestaat uit 2 of meer meerderjarige bewoners kan er per huishouden een tweede vergunning tegen meerprijs worden verleend zolang het aantal te verlenen vergunningen in de A2 en B-zone nog niet is bereikt.

 • 4.

  In geval een huishouden in de A2 zone kan beschikken over een eigen parkeergelegenheid voor slechts één voertuig maar kentekenhouder is van twee motorvoertuigen is het mogelijk om één vergunning (tegen de prijs van een tweede vergunning) aan te vragen voor het tweede voertuig.

 

Artikel 5. Bedrijfsvergunning

 • 1.

  Aan de eigenaar en een bij de Kamer van Koophandel ingeschreven bestuurslid van een bedrijf of aan degene die zelfstandig een beroep uitoefent wordt een vergunning verleend indien;

  • a.

   Het bedrijf of degene die zelfstandig een beroep uitoefent staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel op een adres gelegen in een sector;

  • b.

   Hij niet beschikt over een parkeergelegenheid;

  • c.

   Het kenteken op naam van de eigenaar, het bestuurslid, of bedrijf staat geregistreerd.

 • 2.

  Aan de onder lid 1 bedoelde eigenaar van een bedrijf, die bij de KvK meerdere bedrijven op zijn naam heeft staan danwel als mede-eigenaar staat ingeschreven bij een bedrijf dat tevens gevestigd is op hetzelfde adres, alwaar reeds een vergunning is verleend, wordt geen tweede vergunning verleend.

 

Artikel 6. Vervallen

 

Artikel 7. Parkeervergunning woon-werkverkeer

 • 1.

  Het college kan een parkeervergunning woon-werkverkeer verlenen aan een natuurlijke persoon:

  • a.

   die werkzaam is bij een bedrijf gelegen in een sector in Maastricht;

  • b.

   die niet woonachtig is in Maastricht;

  • c.

   die niet beschikt over een parkeergelegenheid;

  • d.

   waarvan het kenteken op naam van iemand uit het huishouden staat geregistreerd.

 • 2.

  Aan natuurlijke personen die voldoen aan lid 1 en werkzaam zijn in de A1 en A2 zone kan een parkeervergunning woon-werkverkeer worden verleend om te parkeren op het in de Tarieventabel genoemde parkeerterrein.

 • 3.

  Aan natuurlijke personen die voldoen aan lid 1 en werkzaam zijn in de B-zone kan een parkeervergunning woon-werkverkeer worden verleend voor de sector waar deze werkzaam zijn.

 

Artikel 8. Hulpverlenersvergunning Huisarts en Verloskundige

 • 1.

  Het college kan op aanvraag een vergunning verlenen aan een rechtspersoon die spoedeisende hulp/zorg verleent, zoals huisartsen, verloskundigen en andere zorgverleners.

 • 2.

  Het college kan nadere regels stellen omtrent degene die tevens in aanmerking komt voor deze vergunning.

 

Artikel 9. Parkeervergunning Hulpverlening terminale patiënten

 • 1.

  Het college kan een vergunning verlenen aan mantelzorgers voor het verzorgen van terminale patiënten.

 • 2.

  De aanvrager dient een verklaring van de huisarts toe te voegen waaruit blijkt dat hulpbehoevende in een terminale fase verkeert.

 • 3.

  De vergunning is geldig voor de sector waar de hulpbehoevende in het Gemeentelijke Basisadministratie staat ingeschreven.

 

Artikel 10. Autodate-vergunning

Het college kan een vergunning verlenen aan een aanbieder van Autodate wiens motorvoertuigen een standplaats hebben in een sector.

 

Artikel 11. Studentenparkeervergunning

 • 1.

  Het college kan een studentenparkeervergunning verlenen aan een student die:

  • a.

   niet ingeschreven staat als bewoner van de gemeente Maastricht;

  • b.

   meerdere dagen per week op en neer rijdt naar zijn/haar buitenlands woonadres;

  • c.

   waarvan het kenteken op naam van iemand uit zijn/haar huishouden staat geregistreerd.

 • 2.

  het college kan nadere regels stellen.

 

Artikel 12. Geldigheid

 • 1.

  De vergunning wordt bij de eerste verlening verleend voor het lopende kalenderjaar. Vervolgens wordt de vergunning telkenmale geacht te zijn verleend voor de duur van een jaar.

 • 2.

  De vergunning is geldig voor de vermelde sector. Het gebruik van de vergunning is beperkt tot de op de vergunning vermelde vergunninghouderplaatsen en/of door vergunninghouders te gebruiken parkeerapparatuurplaatsen (combi-plaatsen).

 • 3.

  De uitgifte van een vergunning geschiedt volgens een verdeelsleutel. Per aangewezen parkeerplaats wordt een minimale uitgifte van 1,2 vergunning aangehouden. Indien de bezetting het toelaat kan hiervan worden afgeweken.

 

Artikel 13. Het intrekken van de vergunning

 • 1.

  Het college kan een vergunning intrekken of wijzigen:

  • a.

   op verzoek van de vergunninghouder;

  • b.

   wanneer de vergunninghouder niet meer aan de in deze verordening gestelde eisen voldoet;

  • c.

   wanneer er zich een wijziging voordoet in een van de omstandigheden die relevant waren voor het verlenen van de vergunning;

  • d.

   wanneer voor de betreffende sector het stelsel van vergunningen komt te vervallen;

  • e.

   om redenen van openbaar belang.

 • 2.

  Het college trekt de vergunning in:

  • a.

   bij misbruik van de vergunning dan wel oneigenlijk gebruik er van;

  • b.

   wanneer de vergunninghouder handelt in strijd met de aan de vergunning verbonden voorschriften;

  • c.

   wanneer blijkt dat bij de aanvraag van de vergunning onjuiste gegevens zijn verstrekt;

  • d.

   wanneer de vergunninghouder niet of niet tijdig aan zijn betalingsverplichting voor zijn vergunning heeft voldaan;

 • 3.

  Indien de vergunning wordt ingetrokken op grond van het gestelde onder lid 2 A of B dan wordt de vergunninghouder een jaar uitgesloten van het verkrijgen van een vergunning. Na dit jaar kan opnieuw een aanvraag ingediend worden.

 

Artikel 14. Overschrijven en wijzigen van de vergunning

De vergunning kan niet worden overgeschreven op naam van een andere natuurlijke persoon of rechtspersoon.

 

Artikel 15. Verbodsbepalingen

 • 1.

  Het is verboden enig voorwerp, niet zijnde een motorvoertuig te plaatsen of te laten staan:

  • a.

   op een parkeerapparatuurplaats,

  • b.

   op een combi-parkeerplaats;

  • c.

   op een vergunninghouderplaats;

  • d.

   gehandicaptenparkeerplaats;

  • e.

   E-laad-parkeerplaats.

 • 2.

  Het is verboden een fiets, een bromfiets, of enig ander voorwerp op zodanige wijze tegen of bij parkeerapparatuur te plaatsen of te laten staan, dat daardoor een normaal gebruik daarvan wordt belemmerd of verhinderd.

 • 3.

  Het college kan op grond van de Algemene plaatselijke verordening ontheffing verlenen van het bepaalde in het eerste lid van dit artikel.

 

Artikel 16.  

Het is verboden parkeerapparatuur op andere wijze of met andere middelen, dan wel met andere munten dan die welke in de kennisgeving op de parkeerapparatuur staan aangegeven, in werking te stellen.

 

Artikel 17.  

 • 1.

  Het is verboden gedurende de tijden waarop het parkeren op een vergunninghouderplaats slechts aan vergunninghouders is toegestaan aldaar een motorvoertuig te parkeren of geparkeerd te houden:

  • a.

   zonder vergunning;

  • b.

   in strijd met de aan de vergunning verbonden voorschriften.

 • 2.

  Het college kan op grond van de Algemene plaatselijke verordening ontheffing verlenen van het bepaalde in het eerste lid van dit artikel.

 

Artikel 18. Strafbepaling

Overtreding van artikel 14, 15 of 16 wordt gestraft met een geldboete van de eerste categorie als bedoeld in de Wet administratieve handhaving verkeersvoorschriften.

 

HOOFDSTUK III: PARKEERBELASTING.

Artikel 19. Parkeerbelastingen

Onder de naam parkeerbelastingen worden de volgende belastingen geheven:

 • a.

  een belasting terzake van het parkeren van een voertuig op een bij, dan wel krachtens deze verordening in de daarin aangewezen gevallen door het college te bepalen plaats, tijdstip en wijze;

 • b.

  een belasting terzake van een van gemeentewege verleende vergunning voor het parkeren van een voertuig op de in die vergunning aangegeven plaats, tijdstip en wijze.

 

Artikel 20. Belastingplicht

 • 1.

  De belasting bedoeld in artikel 19 onderdeel a, wordt geheven van degene die het voertuig heeft geparkeerd.

 • 2.

  De belasting bedoeld in artikel 19 onderdeel b, wordt geheven van degene die de vergunning heeft aangevraagd.

 • 3.

  Als degene die het voertuig heeft geparkeerd wordt mede aangemerkt.

  • a.

   degene die de belasting voldoet, dan wel te kennen geeft of heeft gegeven de belasting te willen voldoen;

  • b.

   zolang geen voldoening van de belasting genoemd in artikel 19 onderdeel a, heeft plaatsgevonden: de houder van het voertuig met dien verstande dat:

   • indien een voor ten hoogste drie maanden aangegane lease- of huurovereenkomst wordt overlegd waaruit blijkt wie ten tijde van het parkeren ingevolge deze overeenkomst de huurder van het voertuig was, niet de houder maar de huurder wordt aangemerkt als degene die het voertuig heeft geparkeerd.

   • indien blijkt dat een ander in het kentekenregister had moeten staan ingeschreven, die ander wordt aangemerkt als degene die het voertuig heeft geparkeerd.

 • 4.

  De belasting bedoeld in artikel 19 onderdeel a, wordt niet geheven van degene die op voet van het derde lid van dit artikel, onderdeel b, als degene die het voertuig heeft geparkeerd wordt aangemerkt, indien deze aannemelijk maakt dat ten tijde van het parkeren een ander tegen zijn wil van het voertuig heeft gebruik gemaakt en dat hij dit gebruik redelijkerwijs niet heeft kunnen voorkomen.

 

Artikel 21. Wijze van heffing

 • 1.

  De belasting bedoeld in artikel 19 onderdeel a, wordt geheven bij wege van voldoening op aangifte en wel door middel van het, bij aanvang van het parkeren, op de door het college voorgeschreven wijze betalen van geld met behulp van parkeerapparatuur en/of door middel van het al dan niet elektronisch in werking stellen van parkeerapparatuur. Van de verschuldigde belasting per tijdseenheid wordt op of via de parkeerapparatuur of in de daarbij geleverde gebruiksaanwijzing kennisgegeven. Ten aanzien van het hier voorafgaande bepaalde moet de belasting overeenkomstig de aangifte worden betaald binnen één maand na het einde van het parkeren, indien het bij de aanvang van het parkeren in werking stellen van de parkeerapparatuur geschiedt door het via een telefoon of ander communicatiemiddel inloggen op de centrale computer.

 • 2.

  De belasting bedoeld in artikel 19 onderdeel b, wordt geheven bij wege van voldoening op aangifte.

 

Artikel 22. Tijdstip van ontstaan van de belastingschuld

 • 1.

  De belasting bedoeld in artikel 19 onderdeel a, is verschuldigd bij de aanvang van het parkeren.

 • 2.

  De belasting bedoeld in artikel 19 onderdeel b, is verschuldigd op het tijdstip waarop de vergunning wordt verleend.

 

Artikel 23. Tarief, tijdvak en maatstaf van de heffing

Het tarief, het tijdvak en de maatstaf van de heffing zijn vermeld in de bij deze verordening en daarvan deel uitmakende tarieventabel.

 

Artikel 24. Termijn van betaling

 • 1.

  De belasting bedoeld in artikel 19 onderdeel a, moet overeenkomstig de aangifte worden betaald bij de aanvang van het parkeren. Het parkeerkaartje dient duidelijk zichtbaar en leesbaar achter de voorruit te worden aangebracht.

 • 2.

  In afwijking in zoverre het bepaalde in het eerste lid moet de belasting, indien het inwerkingstellen van de parkeerapparatuur geschiedt door middel van het aanmelden bij de centrale computer van de gemeente dan wel van het bedrijf of de instantie waarmee de gemeente een overeenkomst heeft gesloten, bestemd voor de registratie van parkeerbewegingen in het kader van het verlenen van diensten op het gebied van betaald parkeren met gebruik van een telefoon of ander communicatiemiddel, betaald worden binnen twee maanden na de dag waarop het belastbare feit heeft plaatsgevonden.

 • 3.

  de belasting bedoeld in artikel 19 onderdeel b, moet overeenkomstig de aangifte worden betaald op het tijdstip waarop de vergunning wordt verleend.

 • 4.

  Een naheffingsaanslag moet terstond worden betaald.

 

Artikel 25. Betaling en teruggave van belasting

 • 1.

  Indien een vergunning in de loop van een jaar wordt aangevraagd, wordt de belasting bedoeld in artikel 19 onderdeel b, voor de eerste maal geheven over de volle resterende kalendermaanden van het lopende jaar, die na datum van vergunningverlening resteren.

 • 2.

  Bij intrekking van een vergunning wordt restitutie verleend van betaalde belasting over het aantal nog niet ingetreden volle kalendermaanden waarvoor de betaling heeft plaatsgevonden.

 • 3.

  Indien als gevolg van maatregelen getroffen door of met instemming van de gemeente de vergunninghouder voor een belastingtijdvak waarvoor reeds betaling heeft plaatsgevonden, geen gebruik kan maken van de vergunning en voor dat tijdvak geen vervangende parkeergelegenheid op redelijke afstand is geboden, wordt restitutie van betaalde belasting verleend over het aantal volle kalendermaanden, gedurende welke dat gebruik niet mogelijk is geweest.

 

Artikel 26. Bevoegdheid tot aanwijzing parkeerplaatsen

De aanwijzing van de plaats waar, het tijdstip en de wijze waarop tegen betaling van de belasting bedoeld in artikel 19 onderdeel a, mag worden geparkeerd geschiedt in alle gevallen door het college bij openbaar te maken besluit.

 

Artikel 27. Kosten naheffingsaanslag

De kosten van een naheffingsaanslag ter zake van de belasting bedoeld in artikel 19 onderdeel a, zijn vermeld in de bij deze verordening behorende tarieventabel. Het college stelt deze kosten vast.

 

Artikel 28. Vrijstelling van het betalen van parkeerbelastingen bij parkeerapparatuur

Het parkeren van de volgende gebruikers wordt niet gereguleerd en is derhalve vrijgesteld van het betalen van parkeerbelastingen als bedoeld in artikel 19 lid a van deze verordening:

 • a.

  Gehandicapte maximaal 3 uren, voor zover deze beschikt over een duidelijk zichtbaar aangebrachte en juist ingestelde:

  • geldige Europese Gehandicapten Parkeerkaart en blauwe parkeerschijf,

  • buitenlandse gehandicaptenparkeerkaart en blauwe parkeerschijf.

 • b.

  als zodanig herkenbare politievoertuigen.

 • c.

  als zodanig herkenbare brandweervoertuigen.

 • d.

  als zodanig herkenbare ambulances.

 

Artikel 29. Kwijtschelding

Bij de invordering van de belasting bedoeld in artikel 19 wordt geen kwijtschelding verleend.

 

Artikel 30. Nadere regels door het college

Het college kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en de invordering van de parkeerbelastingen.

 

HOOFDSTUK IV: INWERKINGTREDING, OVERGANGSBEPALINGEN EN CITEERTITEL.

Artikel 31. Toezicht

 • 1.

  Met het toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens deze verordening zijn belast de in artikel 141 van het Wetboek van Strafvordering genoemde opsporingsambtenaren;

 • 2.

  Voorts zijn met het toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens deze verordening belast de door burgemeester en wethouders of heffingsambtenaar aangewezen personen.

 

Artikel 32. Inwerkingtreding en overgangsbepalingen

 • 1.

  De ‘Verordening Parkeerregulering en Parkeerbelastingen 2015’ wordt ingetrokken met ingang van de in het vierde lid genoemde datum, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

 • 2.

  Vergunningen welke zijn verleend krachtens de ‘Verordening Parkeerregulering en Parkeerbelastingen 2015’ worden geacht te zijn verleend krachtens de ‘Verordening Parkeerregulering en Parkeerbelastingen 2018’.

 • 3.

  Een aanwijzingsbesluit genomen op basis van artikel 2 en 25 van de ‘Verordening Parkeerregulering en Parkeerbelastingen 2015’ wordt geacht te zijn genomen krachtens artikel 2 en 26 van de ‘Verordening Parkeerregulering en Parkeerbelastingen 2018’.

 • 4.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van de dag na haar bekendmaking.

 • 5.

  De datum van ingang van de heffing is de dag na haar bekendmaking.

 

Artikel 33. Citeertitel

Deze verordening kan worden aangehaald als de

“Verordening Parkeerregulering en Parkeerbelastingen 2018”.

Aldus besloten door de raad der gemeente Maastricht in zijn openbare vergadering van 11 september 2018.

De Griffier,

J.L.L. Goossens.

De Voorzitter,

J.M. Penn-te Strake.

Tarieventabel “Verordening Parkeerregulering en Parkeerbelastingen 2018”

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN MAASTRICHT,

Gelet op de vaststelling van de Verordening Parkeerregulering en Parkeerbelastingen 2018 van 11 september 2018;

 

gezien het besluit van het college van burgemeester en wethouders van d.d: ”18 september 2018, corr.nr: 2018- 28995, inzake “Vaststellen Tarieventabel Parkeren”

 

gezien de maatregelen ten aanzien van de tarieven met betrekking tot het parkeren, zoals vermeld in de Programmabegroting 2018;

 

gelet op het besluit van de raad van 22 april 2003, volgno. 32-2003 om onder andere het heffen van belastingen als bedoeld in artikel 225 van de Gemeentewet over te dragen aan burgemeester en wethouders;

 

gelet op artikel 156, 225 en 234 van de Gemeentewet, artikel 10:13 en 10:19 van de Algemene wet bestuursrecht en artikel 3 en 23 van de Verordening Parkeerregulering en Parkeerbelastingen 2018;

 

BESLUITEN:

 • 1.

  In te trekken hun besluit van 13 maart 2018, corr.nr: 2018-7737, inzake “Nieuwe parkeerregulering Wyck”

 • 2.

  vast te stellen de in artikel 3 en artikel 23 van de Verordening Parkeerregulering en Parkeerbelastingen 2018 genoemde Tarieventabel Parkeren zoals opgenomen in de bij dit besluit behorende bijlage;

 • 3.

  dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na haar bekendmaking;

 • 4.

  de bepalingen die op grond van dit besluit worden gewijzigd blijven van toepassing op de belastbare feiten, die zich voor de in het vijfde lid genoemde datum van ingang van de heffing hebben voorgedaan;

 • 5.

  de datum van ingang van de heffing is 27 september 2018.

   

    

1.Tarieven voor parkeren bij parkeerapparatuur bedoeld in artikel 19a, bedraagt:

A 1+ A2 – zone

-Binnenstad-Boschstraatkwartier-Duitsepoort noord/Heugemerweg noord- Jekerkwartier zuid-Kommelkwartier-Sint Maartenspoort zuid-Statenkwartier-Wyck oost-Wyck west

-Tarief per tijdseenheid van 1 uur: € 2,60

-Maximale parkeertijd: 2 uur

Abtstraat

Heugemerweg (tussen Sphinxlunet en Akerstraat) = Nieuw

Sint Antoniuslaan

Achter de Barakken

Hoogbrugplein

Sint Maartenslaan

Akerstraat

Hoogbrugstraat

Sint Maartenspoort

Aldenhofpark

Kommel (straat)

Sint Nicolaasstraat

Alexander Battalaan

Koningin Emmaplein (tussen Hertogsingel/Brusselsestraat)

Sint Pieterstraat

Bonnefantenstraat

Kruisherengang

Spoorweglaan

Boschstraat

Laag Frankrijk

Statensingel

Bourgognestraat

Lage Barakken

Tongerseplein (oostzijde, tussen Hertogsingel / Tongerseweg en Tongerseweg / Aldenhofpark)

Brusselsestraat

Louis Loyensstraat

Tongersestraat

Calvariestraat

Maagdendries

Tongerseweg (vanaf Bouillonstraat tot Tongerseplein),

Capucijnenstraat

Maasboulevard

Van Hasseltkade

Duitse Poort (tussen Spoorweglaan en Sphinxlunet)

Nieuwenhofstraat

Wilhelminsingel

Franciscus Romanusweg (tussen St. Maartenslaan en St. Antoniuslaan

Oeverwal

Wycker Grachtstraat

Frontensingel

Parallelweg

Zakstraat

Herbenusstraat

Polvertorenstraat

Zwingelput

Hertogsingel (oost tussen Calvariestraat/ Tongerseplein)

Rechtstraat (tussen Sint Maartenslaan en Wycker Brugstraat)

 

Het Bat

Ruiterij

 

 

 

 

 

 

A2 – Zone

-Tarief per tijdseenheid van 1 uur: € 2,60

-Maximale parkeertijd: 1 uur

Grote Gracht

Stationsstraat

Rechtstraat (tussen Wycker Brugstraat en Hoogbrugstraat)

Wycker Brugstraat

 

A 2 – ZONE

-Tarief per tijdseenheid van 1 uur: € 2,60

-Maximale parkeertijd: 4 uur

Avenue Céramique

Mosalunet

Sint Pieterskade (tussen Poort Waarachtig/Prins Bisschopsingel)

Bellefroidlunet

Remalunet

Sphinxlunet

Clermontlunet

Sonnevillelunet

Stellalunet

Daemslunet

Prins Bisschopsingel (noordelijke ventweg: noordzijde tussen St Hubertuslaan en St Pieterskade)

Van Heylerhofflaan

Henri Hermanspark

Prins Hessen Casselstraat

Zeguerslunet

Levignelunet

Sint Lambertuslaan (tussen Van Heylerhofflaan en Prins Bisschopsingel)

 

 

A1 + A2-ZONE parkeerterreinen

-Tarief per tijdseenheid van 1 uur: € 2,60

-Maximale parkeertijd: 4 uur

Academieplein

 

 

A 2 – ZONE

-Tarief per tijdseenheid van 1 uur: €1,40

-Tarief dagkaart € 6,--

-Maximale parkeertijd: onbeperkt

Prins Bisschopsingel (noordelijke ventweg tussen Sint Hubertuslaan en Aldenhofpark)

Sint Hubertuslaan (tussen Prins Bisschopsingel en Henri Hermanspark met uitzondering van de parkeerplaatsen voor de woningen 1 t/m 26)

 

B-ZONE hoog tarief (Sint Maartenspoort-Noord)

-Tarief per tijdseenheid van 1 uur: €2,60

-Maximale parkeertijd: 2 uur

Albertiplein

Gebroeders Hermansstraat

Schildersplein

Antonius Bieleveltstraat

Hertellplein

Valentijn Clotsstraat

Franciscus Romanusweg (vanaf Sint Antoniuslaan tot aan kruispunt Aldi)

Karel de Vogelstraat

 

 

B-ZONE laag tarief

-Tarief per tijdseenheid van 1 uur: € 1,40

-Tarief dagkaart € 6,--

Acht Zaligheden

Gentiaanstraat

Prins Mauritslaan

Adelbert van Scharnlaan (westzijde tot aan rotonde Sibemaweg)

Gerard van Wermweg

Prof. Van Benedenstraat

Aert van Trichtweg

Gildenweg

Prof. Cobbenhagenstraat

Aesculaapstraat

Glacisweg (behalve de gestoken plaatsen voor winkels (nr 30) en 3 plaatsen voor supermarkt (nr 21 t/m 25)

Prof. Crahaystraat

Akeleistraat

Graaf van Waldeckstraat

Prof. Dumoulinstraat

Ambachtsweg

Halvemaanstraat

Prof. Henketplein

Andoornstraat

Heerder Groenweg

Prof. Kernstraat

Anemonenstraat

Heerderweg (behalve de plaatsen gelegen op het plein voor de bouwmarkt (praxis)

Prof. Martensstraat

Andre Severinweg

Heerderdwarsstraat

Prof. Moserstraat

Anjelierenstraat

Heimoweg

Prof. Mullerstraat

Anjoulaan

Hennequinstraat (voor huisnumers 39 en 41A/B)

Prof. Nypelsstraat

Antoon van Elenstraat

Hertogsingel (z/w zijde tussen Tongerseplein en Kon. Emmaplein)

Prof. Pasmansstraat

Aramislaan

Henri Govaertsweg

Prof. Pieter Willemstraat

Arcadiastraat

Hoge Kanaaldijk (vanaf St Lambertuslaan tot Burg. Ceulenstraat)

Prof. Roerschstraat

Artsenijstraat

Holsteinbastion

Prof. Scholsstraat

Asterstraat

Hunnenweg

Prof. Thomassenstraat

Athoslaan

Hyacintenstraat

Proosdijweg

Attilaweg

Jekerschans

Randwycksingel

August Flamentstraat

Jekerweg

Ranonkelstraat

Aylvalaan

Joseph Hollmanstraat

Ravelijnstraat

Bastionstraat

Kalfsstraat

Recollectenweg (tussen Observantenweg / Plateauweg)

Becanusstraat

Koepelstraat

Regentesselaan

Beeldsnijdersdreef (oostzijde)

Koningin Emmaplein (tussen Sint Annalaan en Hertogsingel)

Resedastraat

Begoniastraat

Koningsplein

Ringovenweg

Bergweg

Laan van Brunswijk

Robert Schumandomein

Bieslanderweg (tussen Tongerseweg en Cannerweg)

Lage Kanaaldijk (vanaf St. Lambertuslaan tot Ursulinenweg)

Rozenstraat

Bilserbaan

Laurent Polisstraat

Ruttensingel

Blekerij

Leidenlaan (z/o zijde)

Scharnerweg

Brandenburgerplein

Louis van Middelhovenweg

Sebastianenweg

Brandenburgerweg

Luikerweg (tot aan Mosasaurusweg)

Seringenstraat

Brouwersweg

Marconistraat

Sibemaweg (noordgedeelte tot aan rotonde met A.v.Scharnlaan)

Brusselseweg

Mariabastion

Sint Amandusstraat

Burgemeester Ceulenstraat

Marjoleinstraat

Sint Annadal (n-o zijde)

Cannerweg

Meerssenerweg (Scharnerweg tot en met huisnr 362 westzijde en nr 145 ABC oostzijde / Generaal Simpsonstraat), exclusief MOSA parkeerterrein.

Sint Annalaan

Castelmorelaan

Meester Ulrichweg

Sint Gerardusweg

Champs Elyseesweg

Menno van Coehoornstraat

Sint Gerlachusweg

Chrysantenstraat

Mergelweg (behalve de parkeerplaatsen voor Palestra, t.h.v. huisnummer 40B)

Sint Hubertuslaan (ten zuiden van P. Bisschopsingel)

Clavareaustraat

Minister Goeman Borgesiusplantsoen

Sint Lambertuslaan (ten zuiden van P. Bisschopsingel)

Condestraat

Mockstraat

Sint Lucassingel

Christiaan Sterckstraat

Mockveld

Sint Maternusstraat (behalve de strook naast bakkerij/slager op nr 2b)

D’Artagnanlaan

Mosasaurusweg

Sint Monulphusweg

Dauphinstraat

Nassaulaan

Sint Odastraat

Dokter Bakstraat

Navarralaan

Sint Pieterskade (ten zuiden van P. Bisschopsingel)

Dokter van Kleefstraat

Nobellaan (oostzijde)

Sint Pietersluisweg

Duboisdomein

Noormannensingel

Sint Rochusweg

Eburonenweg

Notgerusweg

Sint Theresiaplein (terrein voor hoofdingang Theresiaparochie)

Edisonstraat (parkeerterrein), behalve de parkeerplaatsen tegenover het trefcentrum.

Observantenweg

Sint Willibrordusstraat

Edmond Jasparstraat

Old Hickoryplein

Thorbeckeplantsoen

Eenhoornsingel

Oranjeplein

Tongerseplein (n/w zijde tussen Tongerseweg / Hertogsingel)

Elisabeth Strouvenlaan

Orchideeënstraat

Tongerseweg (tussen Tongerseplein en Aramislaan-Javastraat) 

Endepolsdomein

Orleansplein

Trianonstraat

Erfprinsbastion

Orleansstraat

Trocaderostraat

Fagotstraat (zuidzijde)

Papenweg

Tuindersstraat

Fatimaplein

Parkweg

Tulpenstraat

Florasingel

Pastoor Delruellestraat

Universiteitssingel

Fons Olterdissenstraat

Pastoor Habetsstraat

Vaubanstraat

Frankenstraat (Huisnummers:even 140 t/m 200 - oneven 155 t/m 207 AB)

Pastoor Kribsweg

Via Regia (tussen sint Annadal en rotonde Porseleinstraat/Nobellaan)

Franklinstraat

Pastoor Wijnenweg

Victor de Stuerstraat

Franquinetstraat

Pater Lemmensstraat

Vic. Reindersstraat

Frederikbastion

Perroenweg

Viertorenstraat

Fumiussstraat

Plateauweg

Volksbondweg

Gaetano Martinolaan

Plenkershoven

Volksplein

Gardelaan

Porselijnstraat (oostzijde)

Waldeck Pyrmontstraat

Gardeniersstraat

Porthoslaan

Weryweg

Gascognelaan

President Rooseveltlaan (oostzijde A2 tussen Voltastraat en Frankenstraat)

Weustenraadstraat

Gebroeders Moorsweg

Prinsesselaan

Wijngaardstraat

Generaal Simpsonstraat (tussen Meerssenerweg en Old Hickoryplein)

Prins Bisschopsingel (zuidelijke ventweg tussen St. Hubertuslaan en Maas)

Wilgenlaan

 

Prinsenlaan

Willem Vliegenstraat

 

B-ZONE laag tarief (Heugemerveld)

-Tarief per tijdseenheid van 1 uur: € 1,40

-Maximale parkeertijd: 2 uur

Aalmoezenier Roumenplein

Heugemerweg (ten zuiden van Sphinxlunet)

Minister Talmastraat

Aalmoezenier Roumenstraat

Aalmoezenier Roumenstraat

Monseigneur Poelsplein

Aalmoezenier Verheggenplein

Hubert Parisstraat

Monseigneur Poelsstraat

Aalmoezenier Verheggenstraat

Jonkheer Ruysstraat

Monseigneur Schrijnenstraat

Alfons Ariënsstraat

Kardinaal van Rossumplein (behalve de plaatsen tussen aansluiting met de Baron van Hövellstraat en nr 56 en La Belletsa)

Paus Johannes 23 straat

Baron van Hövellstraat

Kardinaal van Rossumstraat

Paus Leo XIII plein

Bloemenweg

Kolpingstraat

Paus Leo XIII straat

Duitse Poort (ten zuiden van Sphinxlunet)

Leo Moonenstraat

Peerboltestraat

 

Minister Aalbersestraat

Renier Nafzgerstraat

 

B-ZONE laag tarief (Boschpoort)

-Tarief per tijdseenheid van 1 uur: € 1,40

-Maximale parkeertijd: 2 uur

Bosscherweg

Goltziusstraat

Pierre Kerstenstraat

Frederic Stroekenstraat

Henri du Montstraat

Van Eyckstraat

Gebroeders van Limburgstraat

Lodewijk de Bisschopstraat

Voedingskanaalweg

 

B-ZONE laag tarief

-Tarief per tijdseenheid van eerste 60 minuten : € 0,20

-Tarief per tijdseenheid na eerste 60 minuten : € 1,40

-Tarief dagkaart € 6,--

Edisonstraat (tegenover trefcentrum)

Heerderweg (uitsluitend de plaatsen gelegen op het plein voor de bouwmarkt (praxis)

Severenplein (tussen Cramer van Brienestraat en Ambyerstraat-noord)

Fort Willemweg (Kastanjelaan/Cabergerweg)

Kardinaal van Rossumplein (uitsluitend plaatsen tussen aansluiting met de Baron van Hövellstraat en nr 56 en La Belletsa)

Sint Maternusstraat (uitsluitend de strook naast bakkerij/slager op nr 2b)

Frankenstraat (Huisnummers:even 118 t/m C / 138 - oneven 139B / 153 t/m B)

Meerssenerweg ter hoogte van de winkels voor huisnummer 287B.

Voltastraat (alle parkeerplaatsen, behalve de twee plaatsen t.h.v. huisnrs 32-34 t.b.v. het exclusief gebruik van huisarts en aangeduid met bord E9 RVV 1990 met onderbord arts)

Glacisweg, (uitsluitend gestoken plaatsen voor winkels (nr 30) en 3 plaatsen voor supermarkt (nr 21 t/m 25)

Mergelweg (parkeerplaatsen voor Palestra, t.h.v. huisnummer 40B)

 

 

 

 

 

B-ZONE parkeerterreinen laag tarief

-Tarief per tijdseenheid van 1 uur : € 1,40

-Tarief dagkaart € 6,--

Maasboulevard (J.F. Kennedybrug)

*oostzijde -onder noordelijke en zuidelijke krul J.F.Kennedybrug alsmede tussen de noordelijke en zuidelijke krul; *westzijde (plaatsen onder J.F.Kennedybrug aan Prinsbisschopsingel).

 

B-ZONE parkeerterrein laag tarief

-Tarief per tijdseenheid van eerste 2 uur: € 0,20 per uur

-Tarief per tijdseenheid na eerste 2 uur: € 1,40 per uur

-Tarief dagkaart € 6,--

Transferium van Sint Pieter (Oog van Sint Pieter).

 

2. De kosten van een naheffingsaanslag:

De naheffingskosten van de naheffingsaanslag, zoals bedoeld in artikel 27 van de Verordening Parkeerregulering en Parkeerbelastingen 2018, bedragen € 62,--.

 

3. Tarief parkeervergunning bedoeld in artikel 19 b, bedraagt:

 

bedrag

per

3.1

-Voor een vergunning met een geldigheidsduur van 24 uur en geldig voor een vergunninghoudersplaats c.q. combi-parkeerplaats, in de A1 zone.

€ 21,62

Maand

-Bestaande 2e vergunning per huishouden

€ 32,43

Maand

3.2

Voor een vergunning met een geldigheidsduur van 24 uur en geldig voor een vergunninghoudersplaats c.q. combi-parkeerplaats, in de A2 zone,

 

 

-1e vergunning

€ 21,62

Maand

-2e vergunning

€ 32,43

Maand

3.3

Voor een vergunning met een tijdsbeperking in geldigheidsduur en geldig voor een combi-parkeerplaats in de B-zone,

 

 

 

-1e vergunning

€ 3,62

Maand

 

-2e vergunning

€ 5,43

Maand

 

 

 

 

4. Het tarief voor een parkeervergunning om te parkeren op een plaats als bedoeld in artikel 19 a, bedraagt:

 

 

bedrag

per

4.1

Woon-werkvergunning:

 

 

 

Voor een parkeervergunning “Woon-Werkverkeer” als bedoeld in artikel 7 van de “Verordening Parkeerregulering en Parkeerbelastingen 2018” en geldig voor:

€ 41,36

Maand

 

A1 en A2-Zone: een parkeerapparatuurplaats op de locatie J.F.Kennedybrug.

 

 

 

B-Zone: een parkeerapparatuurplaats in de sector waar men werkzaam is.

 

 

 

 

 

 

5. Het tarief voor een parkeervergunning als bedoeld in artikel 19 a en b, bedraagt voor:

 

 

bedrag

per

5.1

Hulpverleners (Huisarts, Verloskundige en ZZP-ers die persoonlijke medische en verzorgende hulp verlenen (met uitzondering van persoonlijke huishoudelijke zorg/hulp):

 

 

Hulpverleners, zoals bedoeld in artikel 8 van de “Verordening Parkeerregulering en Parkeerbe­lastingen 2018” en geldig voor het parkeren op een

-parkeerapparatuur­plaats, combi-parkeerplaats, vergunninghoudersplaats en in de parkeerverbodzone;

-parkeerapparatuurplaats, combi-parkeerplaats of vergunninghoudersplaats

     

€ 348,13

   

€ 251,92

Jaar

5.2

Hulpverlening terminale patiënten:

 

 

Hulpverleners zoals bedoeld in artikel 9 van de “Verordening Parkeerregulering en Parkeerbelas­tingen 2018” en geldig voor het parkeren op een parkeerapparatuur­plaats en een vergunninghoudersplaats.

€ 26,26

Aanvraag

5.3

Studentenparkeervergunning:

 

 

Studenten zoals bedoeld in artikel 11 van de “Verordening Parkeerregulering en Parkeerbelastingen 2018”

€ 5,--

Maand

5.4

Jaarontheffing-/vergunning:

 

 

Voor een jaarvergunning geldig voor parkeerappara­tuur­plaatsen en vergunning­houdersplaatsen en uitsluitend in combinatie met een jaarontheffing op grond van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990.

-toeslag kernwinkelgebied.

€ 1103,03

 

€ 730,10

Jaar

 

 Jaar

Dienstontheffing-/vergunning ambtenaren, alsmede aan de gemeente gerelateerde overheidsdiensten : geldig voor het parkeren op een: -parkeerapparatuurplaats, combiparkeerplaats, vergunninghoudersplaats en in de parkeerverbodzone.

-parkeerapparatuurplaats, combiparkeerplaats en vergunninghoudersplaats.

 

 

€ 348,13

 

€ 251,92

 

 

Jaar

 

Jaar

5.5

Tijdelijke ontheffing / vergunning GemeenteLoket

 

 

Voor een ontheffing om te parkeren in de parkeerverbodzone (in A- of B-zone) of een vergunning geldig voor een vergunninghou­dersplaats (in A of B-zone) of parkeerapparatuurplaats gelegen op een bepaald weggedeelte en met een per uur te betalen tarief van:

 

 

€ 2,60 (A-zone)

€ 15,--

€ 200,00

Etmaal

3 weken

€ 1,40 (B-zone)

€ 7,50

€100,00

Etmaal

3 weken

5.6

Achter het Theater:

 

 

Voor een vergunning met een geldigheidsduur van 24 uur en geldig voor een afsluitbare vergunning­houders­plaats, gelegen Achter het Theater.

 

 

-1e vergunning

€ 25,67

Maand

-2e vergunning

€ 38,51

Maand

 

 

 

 

6. ZONE-indeling

A1-Zone

-sector Centrum west (Boschstraatkwartier – Binnenstad - Kommelkwartier)

 

-sector Centrum oost (Wyck-west)

A2-Zone

-sector Centrum west (Statenkwartier - Jekerkwartier zuid)

 

-sector Centrum oost (Wyck oost - Sint Maartenspoort zuid - Duitsepoort noord / Heugemerweg noord - Céramique)

 

 

B-Zone sectoren

Biesland

Mariaberg

Villapark-Sint Pieter-Jekerdal

 

Boschpoort

Randwyck

Wittevrouwenveld

 

Brusselsepoort

Scharn

Wyckerpoort

 

Heugemerveld

Sint Maartenspoort Noord

 

 

 

 

Aldus besloten door het College van Burgemeester en Wethouders d.d. 18 september 2018.

 

De Secretaris,

P. Buijtels.

 

De Burgemeester,

J.M. Penn-Te Strake