Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Maastricht

Verordening “Stimuleren afkoppelen regenwater private terreinen”

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieMaastricht
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening “Stimuleren afkoppelen regenwater private terreinen”
Citeertitel
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpmilieu
Eigen onderwerpStimuleringsregeling 'afkoppelen regenwater private terreinen'

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 149 van de Gemeentewet

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-07-201910-06-2020nieuwe regeling

28-05-2019

gmb-2019-161456

Raadsvoorstel 51-2019

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening “Stimuleren afkoppelen regenwater private terreinen”

 

 

DE RAAD DER GEMEENTE MAASTRICHT,

 

gezien het voorstel van Burgemeester en Wethouders d.d. 2 april 2019, organisatieonderdeel

BO-Ruimte, no. 2019-09872;

 

gelet op het bepaalde in artikel 149 van de Gemeentewet en mede gelet op het bepaalde van de algemene subsidieverordening gemeente Maastricht 2015;

 

BESLUIT:

 

 

Tot vaststelling van onderstaande verordening “Stimuleren afkoppelen regenwater private terreinen

 

Artikel 1: Begripsbepaling

Deze verordening verstaat onder:

 • wet: de Algemene wet bestuursrecht;

 • afkoppelen: het definitief ongedaan maken van een situatie waarin hemelwater dat op een verhard oppervlak valt legaal via een gemengde riolering wordt afgevoerd naar een rioolwaterzuiveringsinstallatie;

 • verhard oppervlak: oppervlakten zoals daken, verharde erven en verharde wegen, waarvan hemelwater tot afstroming komt;

 • gemengde riolering: een riolering die bestemd is voor de gezamenlijke afvoer van afvalwater en hemelwater;

 • private partij: alle niet-overheden, zoals burgers, bedrijven en woningbouwcorporaties;

 • particulier terrein: hieronder wordt verstaan terreinen die in eigendom zijn van private partij.

 • college: het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Maastricht.

 • Gemeenteraad: de gemeenteraad van de gemeente Maastricht.

 • Waterschap: Waterschap Limburg.

 

Artikel 2: Bevoegdheidsverlening aan het college

Het college kan met inachtneming van het bepaalde in deze regeling subsidie verstrekken voor het afkoppelen van verhard oppervlak.

 

Artikel 3: Subsidieplafond, wijze van verdeling

 • 1.

  De raad stelt het subsidieplafond vast in de begroting, tot een maximum van € 462.978.

 • 2.

  Bij de verdeling van het op grond van het eerste lid beschikbaar gestelde bedrag houdt het college rekening met de volgorde van ontvangst van ingediende aanvragen om subsidie, en wel op een zodanige wijze dat een eerder ingediende aanvraag voor een later ingediende aanvraag gaat.

 

Artikel 4: Algemene vereisten voor subsidiëring

 • 1.

  Subsidie kan uitsluitend worden verstrekt aan private partijen ten behoeve van het afkoppelen van verhard oppervlak van particulier terrein, gelegen binnen de grenzen van de gemeente Maastricht.

 • 2.

  Het af te koppelen verhard oppervlak heeft een oppervlakte van tenminste 200 m2.

 • 3.

  Het afkoppelen geschiedt op een wijze die in overeenstemming is met de principes van de Voorkeurstabel afkoppelen (zie brochure Regenwater schoon naar beek en bodem van de Limburgse waterbeheerders) tenzij het Waterschap heeft ingestemd met een afwijking daarvan.

 

Artikel 5: Hoogte van de subsidie

 • 1.

  Bij oppervlakken afgekoppeld verhard oppervlak van 200 m2 t/m 300 m2 bedraagt de subsidie een vast bedrag per m2 afgekoppeld verhard oppervlak (horizontaal gemeten). De hoogte van dit vast bedrag per m2 bedraagt € 9,-.

 • 2.

  Bij oppervlakken groter dan 300 m2 worden de werkelijke kosten van het afkoppelen van verhard oppervlak vergoed, tot maximaal € 9,- per vierkante meter (horizontaal gemeten).

 • 3.

  De hoogte van de bedragen als bedoeld in het eerste en tweede lid is inclusief de door het Waterschap beschikbaar gestelde subsidie op grond van de Beleidsregel Subsidieverlening afkoppelen regenwater private terreinen.

 

Artikel 6: De aanvraag

 • 1.

  Het college verleent de subsidie op aanvraag.

 • 2.

  Het college stelt voor het indienen van aanvragen tot subsidieverlening een aanvraagformulier vast waarop tevens staat welke stukken ingediend moeten worden. De aanvraag dient in tweevoud te worden ingediend.

 • 3.

  Een aanvraag kan alleen door de zakelijk gerechtigde worden ingediend.

 • 4.

  Een aanvraag moet volledig zijn. Het college kan aanvullende stukken verlangen, indien dit redelijkerwijs noodzakelijk blijkt voor de beoordeling van de aanvraag.

 • 5.

  Voordat het college op de aanvraag voor subsidieverlening heeft beslist, mag geen aanvang worden gemaakt met het afkoppelen.

 

Artikel 7: Weigeringsgronden

 • 1.

  Het college weigert de subsidie:

  • Indien niet wordt voldaan aan de oppervlakte-eis van artikel 4, tweede lid;

  • Indien niet wordt voldaan aan de wijze van afkoppelen als bedoeld in artikel 4;

  • Naar het oordeel van het college sprake is van opsplitsing zoals bedoeld in artikel 4, tweede lid;

  • Indien het hemelwater dat van het afgekoppeld verhard oppervlak afstroomt niet geïnfiltreerd kan worden in de bodem en afvoer naar open water niet haalbaar is;

  • Er sprake is van een gescheiden stelsel;

  • Indien het afkoppelen kan leiden tot (water)overlast op aanliggende percelen;

  • Indien het afkoppelen anderszins vanuit milieu hygiënisch of hydrologisch oogpunt ongewenst is;

  • Indien het perceel is aangesloten op de drukriolering.

 • 2.

  Het college kan de subsidie (gedeeltelijk) weigeren indien er gegronde reden bestaat om aan te nemen dat:

  • De activiteiten niet of niet geheel zullen plaatsvinden;

  • De private partij niet zal voldoen aan de aan de subsidie verbonden verplichtingen;

  • Bij werkelijke projectkosten die worden opgevoerd voor het afkoppelen van oppervlakken groter dan 300 m2, kosten zijn opgevoerd die in redelijkheid niet als noodzakelijk kunnen worden beschouwd.

 

Artikel 8: Beslistermijn; de beschikking

 • 1.

  Het college beslist binnen 6 weken na ontvangst van de aanvraag.

 • 2.

  Het college kan de beslissing eenmaal voor ten hoogste 4 weken verdagen.

 • 3.

  Een beschikking tot subsidieverlening geeft in ieder geval een zo nauwkeurig mogelijke omschrijving van de locatie en de oppervlakte van het af te koppelen verhard oppervlak en vermeldt het bedrag van de subsidie, dan wel het bedrag waarop de subsidie ten hoogste kan worden vastgesteld.

 

Artikel 9: Betaling c.q. terugvordering

 • 1.

  De gemeente zal binnen 4 weken na toekenning van de subsidie het overeengekomen bedrag over maken op rekening van de aanvrager.

 • 2.

  De beschikbaar gestelde afkoppelsubsidie kan, vermeerderd met een boete van 100% (zijnde de volledig verstrekte subsidie) geheel worden teruggevorderd indien:

 • oppervlak geen aanvang is gemaakt met de werkzaamheden voor het afkoppelen;

 • binnen 6 maanden na het verstrekken van de subsidie het overeengekomen verhard oppervlak niet is afgekoppeld;

 • de subsidieontvanger niet voldoet aan de verplichtingen als bedoeld in artikel 10.

 

Artikel 10: Verplichtingen

 • 1.

  De subsidieontvanger is verplicht de afkoppeling te realiseren op de in het subsidiebesluit omschreven wijze.

 • 2.

  Aan de subsidieverlening kunnen nadere voorschriften worden verbonden.

 • 3.

  In elk geval zal aan de subsidieverlening als voorschrift worden verbonden dat de afkoppeling tenminste 5 jaar na realisatie in stand wordt gehouden en zo nodig doelmatig onderhouden.

 • 4.

  De subsidieontvanger is verplicht het gereed komen van de afkoppeling aan de gemeente te melden binnen 4 weken na realisatie.

 • 5.

  In geval van het afkoppelen van een verhard oppervlak van meer dan 300 m2 zal aan de subsidieverlening als voorschriften worden verbonden dat binnen 4 weken na het afkoppelen de gespecificeerde factuur van de kosten en foto’s van de uitvoering en het eindresultaat moeten worden overgelegd.

 

Artikel 11: Hardheidsclausule

Het college kan in bijzondere gevallen, waarin strikte toepassing van de onderhavige verordening tot onbillijkheden leidt, op een voor een aanvrager gunstige wijze afwijken van een of meer bepalingen van deze verordening.

 

Artikel 12 Slotbepaling

 • 1.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van 1 juli 2019;

 • 2.

  Deze verordening kan worden aangehaald als: “ Stimuleren afkoppelen regenwater private terreinen

 

 

 

Aldus besloten door de raad der gemeente Maastricht in zijn openbare vergadering van 14 mei 2019.

De Griffier,

J.L.L. Goossens.

De Voorzitter,

J.M. Penn-te Strake.