Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Marum

Reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van het college van burgemeester en wethouders 2010

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieMarum
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingReglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van het college van burgemeester en wethouders 2010
CiteertitelReglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van het college van burgemeester en wethouders 2010
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp
Externe bijlageScanjobReglementvanordeBenW2010.pdf

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, art. 52

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

11-11-2010nieuwe regeling

24-08-2010

Achtdorpennieuws 4 november 2010 website www.marum.nl

Geen.

Tekst van de regeling

Intitulé

Reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van het college van burgemeester en wethouders 2010

Burgemeester en wethouders van de gemeente Marum;

 

gelet op artikel 52 van de Gemeentewet;

 

 

besluiten vast te stellen het volgende: REGLEMENT VAN ORDE VOOR DE VERGADE- RINGEN EN ANDERE WERKZAAMHEDEN VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS 2010

 

 

Artikel 1. Verdeling werkzaamheden en onderlinge vervanging

 • 1.

  Het college regelt de verdeling van haar werkzaamheden.

 • 2.

  Het college regelt de onderlinge vervanging in geval van verhindering of ontstentenis van één van de wethouders.

 • 3.

  Het college regelt de vervanging van de burgemeester in geval van diens verhindering of ontstentenis.

 • 4.

  Een lid van het college dat verhinderd is zijn activiteiten uit te oefenen, geeft daarvan zo spoedig mogelijk kennis aan de secretaris.

   

Artikel 2. Dag en plaats van vergaderingen

 • 1.

  Het college vergadert in de regel eenmaal per week op een in onderling overleg vast te stellen dag en tijdstip en voorts zo dikwijls de voorzitter of twee wethouders het nodig achten.

 • 2.

  Indien twee of meer wethouders een vergadering nodig achten verzoeken zij onder opgave van redenen aan de voorzitter deze bijeen te roepen.

 • 3.

  De vergaderingen worden als regel in het gemeentehuis gehouden.

   

Artikel 3. Verhindering

 • 1.

  Wanneer een lid verhinderd is een vergadering geheel of gedeeltelijk bij te wonen, geeft hij daarvan kennis aan de secretaris.

 • 2.

  Wanneer de secretaris verhinderd is een vergadering geheel of gedeeltelijk bij te wonen, geeft hij daarvan kennis aan de voorzitter, alsmede aan degene die de secretaris vervangt.

   

  Artikel 4. Te behandelen stukken Voor elke vergadering worden, als regel tweemaal 24 uur van tevoren, onder verantwoordelijkheid van de secretaris, de te behandelen stukken aan de leden van het college digitaal beschikbaar gesteld. De volledige verzameling vergaderstukken ligt voor de leden ter inzage.

   

Artikel 5. Deelneming derden aan de vergadering

Het college kan besluiten een ambtelijk medewerker of derden voor een vergadering uit te nodigen teneinde zijn mening ten aanzien van een onderwerp te geven dan wel een (nadere) toelichting te verschaffen op een agendapunt.

 

Artikel 6. Stemmingen

 • 1.

  Indien geen van de leden van het college bij het nemen van een besluit stemming vraagt wordt het voorstel geacht te zijn aangenomen.

 • 2.

  Indien een lid van het college bij het nemen van een besluit stemming vraagt wordt mondeling gestemd, tenzij het derde lid wordt toegepast.

 •  

  • a

   Indien een lid van het college dat verlangt wordt bij het nemen van een besluit over een benoeming, voordracht of aanbeveling van personen gestemd bij gesloten en ongetekende briefjes.

  • b

   Indien daarbij de stemming beperkt is tot een persoon en de stemmen staken beslist het lot.

  • c

   Indien in de overige gevallen bij een eerste stemming door niemand de volstrekte meerderheid is verkregen dan heeft een tweede stemming plaats tussen de twee personen die bij de eerste stemming de meeste stemming op zich hebben verenigd. Zijn bij die eerste stemming de meeste stemmen over meer dan twee personen verdeeld dan wordt bij een tussenstemming uitgemaakt tussen welke twee personen de tweede stemming zal plaatshebben. Indien bij de tussenstemming of bij de tweede stemming de stemmen staken beslist het lot.

    

Artikel 7. Verslag en besluitenlijst

 • 1.

  De secretaris draagt zorg voor het verslag en de besluitenlijst van de vergadering.

 • 2.

  Het verslag bevat tenminste:

  • a

   de namen van de aan- en afwezige leden;

  • b

   de naam van de aanwezige (loco-) secretaris;

  • c

   een vermelding van de zaken die aan de orde zijn geweest;

  • d

   een formulering van de door het college genomen besluiten;

  • e

   een zakelijke samenvatting van eventuele tijdens de vergadering gevoerde besprekingen met derden.

 • 3.

  Stemverhoudingen worden alleen vermeld als een lid van het college daarom vraagt.

 • 4.

  Het verslag wordt in de eerstvolgende vergadering vastgesteld.

 • 5.

  Aan de hand van het verslag wordt een besluitenlijst opgesteld die op internet en intranet geplaatst wordt. Voorzover de aard en de inhoud van de besluitvorming zich daartegen niet verzet, wordt de besluitenlijst zo spoedig mogelijk na de vergadering openbaar gemaakt door het op internet en op intranet te plaatsen.

   

Artikel 8. Openbare vergadering

 • 1.

  Het college kan besluiten een openbare vergadering te houden.

 • 2.

  De bepalingen van dit reglement zijn voorzover mogelijk van toepassing op een openbare vergadering.

   

  Artikel 9. Inwerkingtreding Dit reglement treedt in werking op de achtste dag na bekendmaking in het Achtdorpennieuws.

  Op dat moment vervalt het op 1 mei 1994 door het college goedgekeurde reglement.

   

   

  Marum, 24 augustus 2010

   

   

  Burgemeester en wethouders van de gemeente Marum,

  de secretaris, de burgemeester,

   

   

   

  (R.L.H. Schoonderbeek) (T. van Bekkum)