Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Medemblik

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Medemblik houdende regels omtrent klachten jeugdwet Klachtenregeling Jeugdwet Medemblik

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieMedemblik
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBesluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Medemblik houdende regels omtrent klachten jeugdwet Klachtenregeling Jeugdwet Medemblik
CiteertitelKlachtenregeling Jeugdwet Medemblik
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. § 4.2 van de Jeugdwet
 2. hoofdstuk 9 van de Algemene wet bestuursrecht
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-06-2019nieuwe regeling

23-04-2019

gmb-2019-107314

Z-19-057589

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Medemblik houdende regels omtrent klachten jeugdwet Klachtenregeling Jeugdwet Medemblik

Het college van burgemeester en wethouders van Medemblik;

 

gelet op het bepaalde in paragraaf 4.2.a van de Jeugdwet en hoofdstuk 9 van de Algemene wet bestuursrecht (met uitzondering van titel 9.1);

 

besluit :

 

vast te stellen de volgende Klachtenregeling Jeugdwet Medemblik:

Artikel 1 Begripsbepalingen

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • a.

  klacht: een klacht als bedoeld in paragraaf 4.2.a van de Jeugdwet;

 • b.

  commissie: de klachtencommissie als bedoeld in artikel 4.2.1 lid 2 van de Jeugdwet

 • c.

  klager: natuurlijke persoon die een klacht heeft ingediend en daartoe gerechtigd is op grond van artikel 4.2.1 van de Jeugdwet;

 • d.

  beklaagde: de jeugdhulpaanbieder (het bestuursorgaan of de medewerker om wiens gedraging het gaat);

 • e.

  secretaris: de secretaris van de commissie, aangewezen op grond van artikel 3;

 • f.

  voorzitter: de voorzitter van de commissie.

Artikel 2 Samenstelling en zittingsduur commissie

 • 1.

  De commissie bestaat uit tenminste drie leden waaronder een voorzitter die niet werkzaam is voor of bij de gemeente Medemblik.

 • 2.

  De leden van de commissie worden door het college benoemd, geschorst en ontslagen.

 • 3.

  De commissie regelt (onderling) de vervanging van de voorzitter.

 • 4.

  De leden van de commissie worden benoemd voor een periode van vier jaar. Ze zijn eenmaal herbenoembaar.

Artikel 3 Secretaris van de commissie

 • 1.

  Het college wijst een medewerker als secretaris aan en diens plaatsvervanger.

 • 2.

  De secretaris:

  • a.

   is het eerste aanspreekpunt binnen de gemeente Medemblik voor de klager;

  • b.

   draagt zorg voor het uitzetten van de klachten in de organisatie;

  • c.

   draagt zorg voor het geven van informatie over de toepassing van de klachtenregeling;

  • d.

   draagt zorg voor het bewaken van de procedure en formuleert daartoe zo nodig voorstellen;

  • e.

   draagt zorg voor het desgewenst te woord staan en informatie verstrekken aan een klager;

  • f.

   draagt zorg voor het bevestigen van de ontvangst, het registreren van alle ontvangen klachten en het rapporteren over de wijze van afdoening daarvan;

  • g.

   draagt zorg voor het registreren en coördineren van de schriftelijke klachten die bij de Nationale ombudsman zijn ingediend en het verzorgen van de correspondentie daaromtrent.

Artikel 4 Indienen klacht

 • 1.

  De klacht wordt schriftelijk of digitaal ingediend bij het bestuursorgaan en terstond doorgeleid naar de voorzitter.

 • 2.

  De klacht is ondertekend en bevat tenminste:

  • a.

   de naam en het adres van de klager;

  • b.

   de dagtekening;

  • c.

   de naam en geboortedatum van de jeugdige;

  • d.

   een beschrijving van de gedraging waarop de klacht is gericht, onder vermelding van de datum waarop de gedraging heeft plaatsgevonden, en de persoon door wie de gedraging is verricht.

 • 3.

  De secretaris bevestigt binnen één week de ontvangst van de klacht aan de klager en stuurt een kopie van de klacht (met eventuele bijlagen) aan de beklaagde en diens leidinggevende.

Artikel 5 De ontvankelijkheid van de klacht

 • 1.

  De commissie beoordeelt of de klacht ontvankelijk is en in aanmerking komt voor een inhoudelijke behandeling.

 • 2.

  De klacht is alleen ontvankelijk indien:

  • a.

   de klacht voldoet aan de eisen, gesteld in artikel 4, lid 2;

  • b.

   zij is ingediend door een klager die daartoe gerechtigd is;

  • c.

   zij is ingediend uiterlijk binnen een jaar na de dag waarop de gedraging jegens de klager heeft plaatsgevonden, dan wel zo spoedig mogelijk als redelijkerwijs van de klager kan worden verlangd.

  • d.

   de gedraging waartegen zij is gericht voldoende duidelijk omschreven is;

  • e.

   de klacht niet ziet op een gedraging, die in het kader van bezwaar of beroep aan een rechterlijke instantie kan worden voorgelegd en/of niet ziet op een gedraging waarvoor strafvervolging is/wordt ingesteld.

 • 3.

  Wanneer de klacht gelet op het bepaalde in lid 2 naar het oordeel van de commissie onvoldoende gegevens bevat om tot behandeling van de klacht over te gaan, stelt de secretaris klager in de gelegenheid om binnen een termijn van twee weken de klacht aan te vullen.

 • 4.

  De klacht is kennelijk niet-ontvankelijk, indien eenzelfde klacht van of namens dezelfde klager bij de commissie in behandeling is (geweest).

 • 5.

  De commissie kan het oordeel over de ontvankelijkheid van de klacht uitstellen tot na de inhoudelijke behandeling van de klacht. De klager wordt daarvan schriftelijk op de hoogte gesteld.

Artikel 6 Klachtenbehandeling

 • 1.

  Indien de commissie overgaat tot een inhoudelijke behandeling van de klacht, heeft de beklaagde de gelegenheid een schriftelijke toelichting te geven op de gedraging waarover is geklaagd.

 • 2.

  De commissie spreekt in principe geen oordeel uit zonder klager en beklaagde te hebben gehoord, in beginsel in elkaars aanwezigheid. Klager en beklaagde kunnen zich bij de klachtenbehandeling laten bijstaan.

 • 3.

  De commissie houdt een besloten hoorzitting in de gemeente Medemblik.

 • 4.

  De commissie kan voor de beoordeling van de klacht nadere informatie inwinnen en getuigen en deskundigen horen.

 • 5.

  De commissie stelt de klager, de beklaagde en diens leidinggevende binnen acht weken na ontvangst van de klacht schriftelijk en met redenen omkleed in kennis van haar oordeel over de gegrondheid van de klacht.

 • 6.

  Indien het voor de commissie niet mogelijk is haar oordeel over de klacht uit te brengen binnen de in het vorige lid genoemde termijn, doet zij daarvan binnen die termijn schriftelijk met redenen omkleed mededeling aan de klager, de beklaagde en diens leidinggevende onder vermelding van de termijn waarbinnen zij een oordeel zal uitbrengen.

 • 7.

  De commissie stelt een reglement op voor haar werkzaamheden. Dit reglement wordt ter kennisname van het college gebracht.

Artikel 7 Klachtenafhandeling

 • 1.

  Binnen vier weken na de ontvangst van het oordeel van de commissie over de gegrondheid van de klacht deelt het college mede of het naar aanleiding van dat oordeel maatregelen zal treffen en zo ja welke. De beslissing wordt kenbaar gemaakt aan de klager, de beklaagde, diens leidinggevende en de commissie.

 • 2.

  Het college kan de in lid 1 genoemde termijn verlengen. Van de verlenging wordt schriftelijk mededeling gedaan aan de klager, de beklaagde, diens leidinggevende en de commissie. De reden van de verlenging en de termijn waarbinnen het college een beslissing zal nemen, wordt in deze mededeling aangegeven.

Artikel 8 Geheimhouding

De leden van de commissie, de secretaris en eventuele getuigen en deskundigen zijn tot geheimhouding verplicht, omtrent hetgeen aan hen tijdens de uitoefening van hun taak ter kennis komt en waarvan het vertrouwelijke karakter geacht kan worden aan hen bekend te zijn.

Artikel 9 Inwerkingtreding

Deze regeling treedt op 1 juni 2019 in werking.

Artikel 10 Citeertitel

Deze regeling kan worden aangehaald als “Klachtenregeling Jeugdwet Medemblik”.

Aldus vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders op 23 april 2019

De secretaris,

De burgemeester,