Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Medemblik

Besluit tot het instellen van flexibel cameratoezicht door middel van  bodycams, gemeente Medemblik

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieMedemblik
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBesluit tot het instellen van flexibel cameratoezicht door middel van  bodycams, gemeente Medemblik
CiteertitelBesluit tot het instellen van flexibel cameratoezicht door middel van bodycams, gemeente Medemblik
Vastgesteld doorgemandateerde functionaris
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 125ter van de Ambtenarenwet

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

25-12-2019nieuwe regeling

16-12-2019

gmb-2019-316316

Z-19-075036

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit tot het instellen van flexibel cameratoezicht door middel van  bodycams, gemeente Medemblik

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Medemblik,

 

Gelet op artikel 125ter Ambtenarenwet juncto artikel 6 lid 1 sub c Algemene verordening gegevensbescherming;

 

BESLUIT:

  • I

    Dat Buitengewoon opsporingsambtenaren (Boa’s), werkzaam bij of voor de gemeente Medemblik team Handhaving & Veiligheid, uitgerust worden met bodycams;

  • II

    Dat camerabeelden voor een periode van 28 dagen worden opgeslagen. Daarna worden de beelden vernietigd. De bewaartermijn kan worden verlengd in het geval de beelden als bewijsmateriaal dienen voor opsporing of vervolging van strafbare feiten; als een officiële klacht is ingediend tegen een Boa; als er sprake is van agressie of geweld tegen een Boa zoals genoemd in het agressieprotocol;

  • III

    Dat dit besluit de dag na bekendmaking in werking treedt.

 

Namens het college van burgemeester en wethouders in mandaat besloten door het Afdelingshoofd Ruimtelijke Ontwikkeling op 16 december 2019.

 

Dit besluit ligt voor een ieder ter inzage op het gemeentehuis van Medemblik (Dick Ketlaan 21 Wognum). Voor vragen of het maken van een afspraak voor inzage kunt u contact opnemen met mevrouw T. Elstgeest te bereiken via het telefoonnummer (0229) 85 60 00.